Euroopan neuvoston jäsenmaiden lippuja rivissä.

Talouspolitiikan yhteensovittaminen

Eurooppa-neuvosto hyväksyi Amsterdamin huippukokouksessa kesäkuussa 1997 vakaus- ja kasvusopimuksen, jolla pyritään varmistamaan julkisen talouden kurinalaisuus talous- ja rahaliitossa (EMU). Sopimukseen kuuluvissa asetuksissa säädetään myös euroalueeseen kuulumattomien jäsenvaltioiden velvoitteista.

Talouskriisin myötä Euroopan unionin jäsenmaiden talouspolitiikan koordinointia on tehostettu. Lokakuussa 2011 Ecofin-neuvosto sopi kuuden lain paketista, jolla uudistetaan vakaus- ja kasvusopimusta sekä pyritään vahvistamaan talouden ohjausta ja hallintoa. Vireillä on myös muita hankkeita, kuten Euroopan pankkiunioni.

Yhteisen pankkivalvontamekanismin perustaminen syksyllä 2014 on merkittävä virstanpylväs edettäessä kohti pankkiunionia, joka on yksi aidon talous- ja rahaliiton neljästä kulmakivestä.

Pankkiunionissa luodaan yhtenäiset järjestelyt, joiden tarkoituksena on turvata rahoitusjärjestelmän vakaus ja pitää pankkikonkurssien kustannukset mahdollisimman pieninä. Pankkiunionin muodostavat yhteinen pankkivalvontamekanismi sekä uudet yhteiset järjestelyt talletussuojaa ja luottolaitosten kriisinratkaisua varten.

Pankkiunionin perustana tulevat olemaan kattavat ja yksityiskohtaiset rahoituspalveluja koskevat yhteiset säännöt. Euroopan pankkiviranomainen (EPV) vastaa sääntöjen jatkokehityksestä ja seuraa niiden noudattamista.

Vakaus- ja kasvusopimus

Vakaus- ja kasvusopimus muodostuu Eurooppa-neuvoston päätöslauselmasta sekä kahdesta neuvoston asetuksesta. Eurooppa-neuvoston päätöslauselma vakaus- ja kasvusopimuksesta, (97/C 236/01), Amsterdam 17.6.1997, toimii kasvu- ja vakauttamissopimusta toteuttaville osapuolille poliittisena ohjeena. Jäsenvaltiot, komissio ja neuvosto sitoutuvat siinä sopimuksen täytäntöönpanoon.

Neuvoston asetus julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamisesta, (EY) N:o 1466/97, annettu 7.7.1997, muodostaa sopimuksen ennaltaehkäisevän osion. Se koskee talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamista.

Neuvoston asetus liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä, (EY) N:o 1467/97, annettu 7.7.1997, muodostaa sopimuksen korjaavan osion. Se pyrkii nopeuttamaan ja selkeyttämään liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä, josta on säädetty perustamissopimuksen 104 c artiklassa, (Celex-numero 11992E104C).

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 22. ja 23.3.2005 talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (Ecofin) antaman selvityksen vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanon tehostamisesta (selvitys puheenjohtajan päätelmien, 7619/1/05, liitteenä.

Sen myötä muutettiin sopimukseen kuuluneita asetuksia: 

 • Neuvoston asetus julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta, (EY) N:o 1055/2005, annettu 27.6.2005
 • Neuvoston asetus liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta, (EY) N:o 1056/2005, annettu 27.6.2005.

Six pack -lainsäädäntöpaketti

Ecofin-neuvosto hyväksyi 8.11.2011 (press release 16446/11) talouspolitiikan valvontaa ja koordinaatiota tehostavan lainsäädäntöpaketin, josta se oli päässyt poliittiseen sopimukseen kokouksessaan 4.10.2011. Se koostuu yhdestä direktiivistä ja viidestä asetuksesta. Kahdella niistä tiukennetaan vakaus- ja kasvusopimuksen asetuksia 1466/97 ja 1467/97.

Lainsäädäntöpaketin uudet säännökset astuivat voimaan 13.12.2011. Suomen hallitus on esittänyt eduskunnalle (HE 155/2012), että pakettiin sisältyvä direktiivi pantaisiin osittain täytäntöön talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta ja ohjauksesta maaliskuussa 2012 tehdyn valtiosopimuksen voimaansaattamislailla.

 • Neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista, 2011/85/EU, annettu 8.11.2011
 • Neuvoston asetus liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta, (EU) N:o 1177/2011, annettu 8.11.2011
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta, (EU) N:o 1176/2011, annettu 16.11.2011
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta, (EU) N:o 1175/2011, annettu 16.11.2011
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella, (EU) N:o 1174/2011, annettu 16.11.2011
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella, (EU) N:o 1173/2011, annettu 16.11.2011 ​

Sopimus talousunionin vahvistamisesta

Euroalueen päämiehet sopivat Eurooppa-neuvoston kokouksessa 8.-9.12.2011 talous- ja rahaliiton vahvistamisesta euromaiden välisellä valtiosopimuksella. Perussopimusten muuttamisesta ei päästy yksimielisyyteen. Valtiosopimuksen allekirjoittivat 2.3.2012 kaikki muut EU-jäsenmaat paitsi Yhdistynyt kuningaskunta ja Tšekki. Sopimus tuli voimaan 1.1.2013.

Euroalueen valtion- tai hallitusten päämiesten julkilausuma, Bryssel, 9.12.2011

Two-pack asetukset

Euroopan komissio antoi 23.11.2011 kaksi asetusehdotusta euromaiden budjettiseurannan vahvistamiseksi.

 • Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta euroalueella, KOM/2011/0819
  Procedure 2011/0385(COD)
 • Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevista yhteisistä säännöksistä, KOM/2011/0821
  Procedure 2011/0386(COD)

Coreper eli pysyvien edustajien komitea suostui 28.2.2013 Euroopan parlamentin kanssa päästyyn kompromissiin asetusehdotuksista.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat kaksi asetusta 21.5.2013 euromaiden budjettiseurannan vahvistamiseksi.

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 472/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013 , rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien euroalueen jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta, COM 2011/819
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 473/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013,alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevista yhteisistä säännöksistä, COM 2011/821

Pankkiunioni-hanke

Euroopan komissio: EU ehdottaa pankkiunionin perustamista, 26.6.2012

Euroopan komissio: Komissio ehdottaa pankkiunionia, 17.9.2012

Euroopan unionin neuvosto: Neuvosto sopimukseen yhteisestä kriisinratkaisumekanismista, 19.12.2013

European Commission: A comprehensive EU response to the financial crisis: substantial progress towards a strong financial framework for Europe and a banking union for the Eurozone, 28.3.2014

Euroopan parlamentti: Pankkiunioni: vastuu tappioista veronmaksajilta pankeille, 15.4.2014

Euroopan unionin neuvosto: Banking union

Euroopan parlamentti: Kohti pankkiunionia : luottamuksen palauttaminen Euroopan pankkisektoriin

Euroopan komissio: EU:n vastaus finanssikriisiin

Käsittelyä eduskunnassa

Valtioneuvoston kirjelmä Euroopan yhteisöjen komission ehdotuksesta vakaussopimukseksi julkisen talouden kurinalaisuuden varmistamiseksi Euroopan talous- ja rahaliiton kolmannessa vaiheessa sekä siihen liittyvistä kahdesta ehdotuksesta neuvoston asetukseksi, U 73/1996, annettu 28.11.1996

Valtioneuvoston tiedonanto: Suomen osallistumisesta euroalueeseen, VNT 1/1998, annettu 24.2.1998

Vakaus- ja kasvusopimuksen selkiyttäminen, E-jatkokirjelmä VM2005-00058, E 99/2004, annettu 26.1.2005

Valtioneuvoston selvitys komission tiedonannosta EMU@10 -euroalueen saavutuksista ja haasteista kymmenen ensimmäisen vuoden jälkeen, E 71/2008, 20.8.2008

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan unionin ja euroalueen talouspolitiikan koordinaation tehostamiseksi, U 34/2010, 7.10.201

Valtioneuvoston selvitys sopimuksesta talousunionin vahvistamisesta, E 122/2011, 20.12.2011

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevista yhteisistä säännöksistä (talousarviosuunnitelmien seuranta) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta euroalueella (vakavissa vaikeuksissa olevien jäsenvaltioiden valvonta), U 78/2011, annettu 19.1.2012

Välikysymys: Suomen kokonaisvastuut euroalueen talouskriisissä, VK 4/2012
- verkkolähetyksen tallenne 24.4.2012
verkkolähetyksen tallenne 25.4.2012

Hallituksen esitys eduskunnalle talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista, HE 155/2012, 08.11.2012

Valtioneuvoston tiedonanto Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä, VNT 1/2013, verkkolähetyksen tallenne 15.5.2013​

Eduskunnan tiedonsaanti Euroopan rahoitusvakausjärjestelyistä, M 7/2013 15.5.2013

Lisätietoa

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 407/2010 muuttamisesta. COM/2015/0372 final - 2015/0162 (NLE)

Eurokriisi suomalaisissa sanomalehdiss​ä 2010–2012​. Viestinnän tutkimusraportteja 2/2013, Helsingin Yliopisto 2013.

The Eurozone Crisis : a constitutional analysis / Kaarlo Tuori and Klaus Tuori. New York : Cambridge University Press, 2014. 285 s.
The Eurozone Crisis -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

​Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Eurogroup: Results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances. COM(2014) 150 final. 5.3.2014.

Stability and Growth Pact. European Commission.

Macroeconomic Imbalance Procedure. Euroopan komissio.

Talous- ja rahaliitto euro : vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa. Luxemburg : Euroopan komissio, 2013. 16 s.
Talous- ja rahaliitto euro -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Six-pack? Two-pack? Fiscal compact? A short guide to the new EU fiscal governance. European Commission.

Federalismia vai markkinakuria? Velkakriisi, yhteisvastuu ja talouspolitiikan koordinaatio euroalueella. Vesa Vihriälä, FIIA Briefing Paper 102 (2012).

Chronology: Stabilisation of the Economic and Monetary Union. German Federal Ministry of Finance.

Political agreement on EU's future budget 2014–2020. European Commission

Elements of the political agreement on the European Union's future budget 2014–2020 (MEMO/13/625)

Economic and monetary union: Legal and political texts. General Secretariat of the Council of the European Union and the European Commission. 2007.

European Commission: Financial assistance in EU Member States

EU:n talouskriisiin liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Euroopantalous- ja rahaliittoon liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

 

Päivitetty 2.9.2015​