Euroopan komission asiakirjat

​Euroopan komission asiakirjat

Komission antamat säädökset, päätökset ja tiedonannot julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EUR-Lexissä. Kilpailupäätökset julkaistaan komission kilpailupääosaston verkkosivuilla. Komission lehdistötiedotteet ovat saatavilla RAPID-tietokannassa. Euroopan komission Avoimuusportaalin kautta voi seurata EU:n päätöksentekomenettelyä ja perehtyä ja ottaa kantaa käsiteltäviin asioihin.

Euroopan komission asiakirjarekisteri

 • sisältää 1.1.2001 lähtien laaditut komission asiakirjat
 • sisältää toistaiseksi pääasiassa lainsäädäntöasiakirjoja, kuten COM- ja C-sarjan asiakirjoja
 • sisältää asiakirjoja kokoteksteinä tai viitteitä komission sisäisiin asiakirjoihin. Sisäisiä asiakirjoja voi pyytää komissiosta erillisellä hakulomakkeella.

Komission komiteamenettelyrekisteri

 • sisältää komiteamenettelyihin liittyviä asiakirjoja, jotka komissio toimittaa Euroopan parlamentille
 • sisältää 1.1.2003 lähtien toimitetut asiakirjat
 • täydentää Euroopan komission asiakirjarekisteriä
 • sisältää mm. komiteoiden kokousten asialistat, ehdotukset täytäntöönpanotoimenpiteiksi, tiivistelmät komiteoiden kokousmuistioista sekä äänestystulokset komiteoiden antamista lausunnoista

Komission asiakirjasarjat

COM-asiakirjat (COM-documents)

 • sähköisesti EUR-Lexissä (kattavasti v. 2000 lähtien)
 • Euroopan komission asiakirjarekisterissä
 • satunnaisesti komission sivuilla
 • painettuna sarjana
 • sisältävät: komission lainsäädäntöesitykset perusteluineen, komission vihreät kirjat ja valkoiset kirjat, komission tiedonannot, erilaisia raportteja ja suuntaviivoja
 • Esimerkkejä asiakirjaviitteiden kirjoitustavasta (aiemmin myös muodossa KOM):
  COM(2004) 3 lopullinen
  COM(2004) 83 slutlig
  COM(2004) 20 final
  COM(2001) 592 lopullinen COD 2000/0325
  (loppuosa kertoo säädösehdotuksen päätöksentekomenettelytavan, tässä tapauksessa COD =yhteispäätösmenettely)

C-asiakirjat (C-documents)

 • painettuna sarjana
 • sisältävät komission pääsihteeristön laatimia tausta- ja valmisteluasiakirjoja sekä komission yksinomaiseen toimivaltaan liittyvien asioiden asiakirjoja, joista suurin osa on ei-julkisia ks. Euroopan komission asiakirjarekisteri
 • Esimerkkejä asiakirjaviitteiden kirjoitustavasta (aiemmin myös muodoissa SEK, SEC, K) :
  C(2004) 126
  C(2004) 411
  C(2004) 50
  C(2004) 88

JOIN (Commission and High Representative Joint Acts). Komission ja korkean edustajan yhteiset ehdotukset, tiedonannot, kertomukset, valkoiset kirjat ja vihreät kirjat. 

SWD (Commission Staff Working Paper). Komission yksiköiden valmisteluasiakirjat ja yhteiset valmisteluasiakirjat (vaikutustenarvioinnit, vaikutustenarviointien tiivistelmät, muut valmisteluasiakirjat). Ennen vuotta 2012 valmisteluasiakirjojen tunniste oli SEC. Tätä lyhennettä ei enää käytetä.