​EU:n tietosuojauudistuksen kansallinen täytäntöönpano


Säädöshanke ei ole enää vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esitysten HE 9/2018 ja HE 31/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 9/2018
Hankkeen pohjalta annetut lait: 1050/2018, 1051/2018, 1052/2018  ja 1053/2018

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 31/2018
Hankkeen pohjalta annettu laki: 1054/2018
Muut annetut lait: 1055/2018–1059/2018 

Hankkeen tausta

EU:n tietosuojalainsäädännön uudistaminen lähti liikkeelle vuonna 2012. Tietosuojalainsäädäntö oli Euroopan unionissa jäänyt jälkeen kehityksestä, eikä vastannut enää globaalin tietoympäristön olosuhteita ja verkon palvelujen toimintamalleja. Uudistuksessa pyrittiin turvaamaan henkilötietojen suoja perusoikeutena, digitaalitalouden kehitys ja tehostamaan rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa.

Tulokseksi syntyivät yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) (EU) 2016/679 ja tietosuojadirektiivi (EU) 2016/680.

Yleinen tietosuoja-asetus korvaa vuoden 1995 henkilötietodirektiivin 95/46/EY. Uusi tietosuoja-asetus on yleissäädös, joka koskee lähtökohtaisesti kaikenlaista henkilötietojen käsittelyä. Se sisältää säännökset rekisteröidyn oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksista. Yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 25.5.2016, ja sitä on alettu soveltaa jäsenvaltioissa 25.5.2018.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus edellytti Suomessa henkilötietolainsäädännön tarkistamista. Asetuksen mukaiset muutokset esitettiin toteutettavan säätämällä uusi tietosuojalaki joka toimisi henkilötietojen käsittelyä koskevana yleislakina.
Hallituksen esitys EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi annettiin eduskunnalle 1.3.2018. Eduskunta hyväksyi 13.11.2018 hallituksen esityksessä esitetyn uuden tietosuojalain ja siihen liittyvät muut lait hallintovaliokunnan mietinnön mukaisesti muutettuna. Tietosuojalaki (1050/2018) ja muut hankkeeseen liittyvät säädösmuutokset astuvat voimaan 1.1.2019.

Uusi tietosuojadirektiivi korvaa vuonna 2008 annetun puitepäätöksen 2008/977/YOS rikosasioissa tehtävissä sekä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta. Tietosuojadirektiivin kansallisen voimaansaattamisen määräpäivä oli 6.5.2018. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 5.4.2018. Eduskunta hyväksyi 13.11.2018 lain henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä sekä esitykseen liittyvät muutoslait hallintovaliokunnan mietinnön mukaisina. Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä (1054/2018) ja muut hankkeeseen liittyvät säädökset astuvat voimaan 1.1.2019

Tähän tietopakettiin on koottu tietoa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojadirektiivin implementoinnista Suomessa. Tietopaketissa on seurattu ehdotettujen yleislakien (tietosuojalaki ja laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä) valmisteluvaiheita ja eduskuntakäsittelyä. EU:n tietosuojauudistuksen johdosta on valmistelu myös eräitä sektorikohtaisia säädöksiä henkilötietojen käsittelystä. Näitä säädöshankkeita ei kuitenkaan ole tietopaketissa seurattu.

Sisällöllinen toimitus: Erika Bergström ja Päivikki Karhula (sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi) sekä Kaisa Kipinoinen, kesäkuu 2017, päivitetty 21.12.2018.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) täytäntöönpano – Uusi tietosuojalaki

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan 25.5.2016, ja sitä aletaan soveltaa 25.5.2018.

Kirjallisuutta

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa.

EU:n tietosuojadirektiivin täytäntöönpano

EU:n tietosuojadirektiivin (EU) 2016/680 tarkoituksena on mm.  taata korkeatasoinen ja johdonmukainen suoja henkilötietojen käsittelyssä sekä helpottaa henkilötietojen vaihtoa viranomaisten kesken. 

Uutisointia

Aiheeseen liittyvää uutisontia.