ILO:n alkuperäiskansoja koskevan yleissopimuksen nro 169 ratifiointi


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 264/2014 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 264/​2014
Valtioneuvosto peruutti esityksen 24.1.2019 ja asian käsittely lopetettiin.

Hankkeen tausta

Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan tavoitteena oli ratifioida Kansainvälisen työjärjestön (ILO) alkuperäiskansoja koskeva yleissopimus nro 169. Kesäkuussa 2014 julkaistussa pääministeri Alexander Stubbin hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että ILO:n yleissopimus nro 169 ratifioidaan syksyllä 2014, jos saamelaismääritelmästä saavutetaan hallituksessa yhteisymmärrys.

Hallituksen esitys HE 264/2014 annettiin eduskunnalle 27.11.2014. Hallituksen esityksen käsittely jäi kesken, mutta se jatkui seuraavalla vaalikaudella. Valtioneuvosto peruutti esityksen 24.1.2019 ja asian käsittely lopetettiin.

Saamelaismääritelmän uudistamista ehdotettiin hallituksen esityksessä saamelaiskäräjälaista HE 167/2014. Kyseinen hallituksen esitys peruutettiin ja asian käsittely lopetettiin 13.3.2015.

Kesäkuussa 2018 lausuntopalvelussa julkaistiin hallituksen esityksen luonnos, jonka mukaan saamelaiskäräjälaissa säädettäisiin saamelaisen määritelmän sijaan selvemmin siitä, että laissa on kyse oikeudesta äänestää saamelaiskäräjävaaleissa eli oikeudesta tulla merkityksi vaaliluetteloon.​

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

ILO:n sopimuksen nro 169 ratifiointi, OM027:00/2012.
Hanke asetettiin 14.12.2011.

Saamelaisten oikeusasemaan liittyviä muita hankkeita:

Saamelaisten oikeudet alkuperäiskansana osallistua kotiseutualueellaan erityisesti maankäyttöä koskevaan päätöksentekoon, OM1/559/2005. Hanke käynnistyi vuonna 2005.

Saamelaiskäräjistä annetun lain tarkistaminen, OM029:00/2012. Hanke oli käynnissä 15.8.2012–30.9.2013.

Saamelaisten osallistumisoikeuksien lisäämistä valmisteleva työryhmä, MMM005:00/2013. Hanke oli käynnissä 1.8.2013–28.2.2014.

Saamelaiskäräjälain muutosta valmisteleva toimikunta, OM077:00/2017. Toimikausi: 23.10.2017–30.4.2018

Käsittely eduskunnassa

Kirjallinen kysymys KK 496/2011: Euroopan neuvoston ministerikomitean vähemmistöjen asemaa koskevat suositukset (Anne-Mari Virolainen / kok)

Kirjallinen kysymys KK 95/2013: ILO:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan sopimuksen nro 169 ratifioiminen (Silvia Modig / vas)

Toimenpidealoite TPA 25/2013: Analyysi saamelaisten ja saamelaisalueen olosuhteista ennen ILO-169-sopimuksen ratifiointia (Simo Rundgren / kesk)

Kirjallinen kysymys KK 939/2014: Metsäsaamelaisten asema suhteessa ILO 169 -sopimuksen hyväksymiseen (Eeva-Maria Maijala / kesk)

Kirjallinen kysymys KK 320/2015: Saamelaiskäräjien toiminnasta ja oikeusministeriön ohjausvastuusta (Mikko Kärnä / kesk) 

Kirjallinen kysymys KK 9/2017: Saamelaisten oikeuksien parantamisesta (Emma Kari / vihr)

Hallituksen esitys HE 264/2014 itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 27.11.2014.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 50/2014, 10.2.2015.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 19/2014, 17.2.2015.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 13/2014, 5.3.2015.

Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena 9.3.2015.

Valtioneuvosto peruutti 24.1.2019 hallituksen esityksen HE 264/2014.
Asian käsittely lopetettiin.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus, (SopS 37/1970).

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, (SopS 6/1976).

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus sekä siihen liittyvä valinnainen pöytäkirja, (SopS 7–8/1976), artikla 27.

Euroopan ihmisoikeussopimus (yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi, (SopS 18/1990) muutoksineen.

Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus, (SopS 1–2/1998).

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169). International labour organization, ILO.

ILO 169 -sopimuksen ratifioineet maat: Ratifications of C169 – Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)

Euroopan neuvoston asiakirjoja:

Resolution CM/ResCMN(2012)3 on the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities by Finland

Yllä oleva suomeksi:
Euroopan neuvosto, ministerikomitea: Päätöslauselma CM/ResCMN(2012)3 kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta Suomessa

ECRI report on Finland (fourth monitoring cycle) 21.3.2013 Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio suosittelee ILO:n sopimus nro 169:n pikaista ratifiointia (s. 11).

Sääntely muissa maissa

Norja

Voimassaoleva lainsäädäntö:

Sopimuksen voimaansaattamisasetus:  Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven), lov 17. juni 2005 nr 85.

NOU 2007:14 Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms : bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget. Oslo, Statens forvaltningstjeneste, 2007.
– NOU 2007:14 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

NOU 2007:13 Den nye sameretten : utredning fra Samerettsutvalget. Bind A.
– NOU 2007:13 A -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

NOU 2007:13 Den nye sameretten : utredning fra Samerettsutvalget. Bind B.
– NOU 2007:13 B ​-julkaisun saa​t​avuus Eduskunnan kirjastossa​

Tanska

BKI nr 97 af 09/10/1997 Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 169 af 28. juni 1989 vedrørende oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater.

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Indigenous rights in Scandinavia : autonomous Sami Law / edited by Christina Allard and Susann Funderud Skogvang ; [kirjoittajat:] Christina Allard [ja 13 muuta]. London, Routledge, 2017.
Allardin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The rapidly evolving international status of indigenous peoples : the example of the Sami people in Finland / Leena Heinämäki. Artikkeli teoksessa Indigenous rights in Scandinavia : autonomous Sami Law / edited by Christina Allard and Susann Funderud Skogvang. London, Routledge 2017. s. 189–204.
Allardin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The definition of a Sami person in Finland and its application / Tanja Joona. Artikkeli teoksessa Indigenous rights in Scandinavia : autonomous Sami Law / edited by Christina Allard and Susann Funderud Skogvang. London, Routledge 2017. s. 155–172.
Allardin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The right of indigenous peoples to their own law / David Bunikowski. Retfærd. Århus, Akademisk Forlag. Vsk 40, 2017:2, s. 47-63.
Retfærd-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Saamelaisten oikeuksien toteutuminen : kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus / Leena Heinämäki [ja 11 muuta]. Helsinki, Valtioneuvoston kanslia, 2017.
Heinämäen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

United Nations standard-setting regarding rights of minorities and indigenous peoples / Asbjørn Eide. Europa ethnica. Wien, Wilhelm Braumüller. Vsk 71, 2014:3–4, s. 51–61.
Europa ethnica -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Saamelaiskäräjälakityöryhmän mietintö : lausuntotiivistelmä / [Camilla Busck-Nielsen]. Helsinki, Oikeusministeriö, 2014. Mietintöjä ja lausuntoja 22/2014.

Saamelaisten osallistumisoikeuksien lisääminen valtion maa- ja vesialueiden käyttöä koskevassa päätöksentekomenettelyssä saamelaisten kotiseutualueella : työryhmän mietintö. Helsinki, Maa- ja metsätalousministeriö, 2014. Työryhmämuistio MMM 2014:2.
Työryhmämuistio MMM 2014:2 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Implementing the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples : Handbook for Parliamentarians N° 23, Inter-Parliamentary Union (IPU), 2014.

Saamelaiskäräjälakityöryhmän mietintö. Helsinki, Oikeusministeriö, 2013. Mietintöjä ja lausuntoja 55/2013.

Kuka kuuluu alkuperäiskansaan – historian vastauksia tämän päivän kysymyksiin / Juha Joona. Lakimies : Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. Hki, Suomalainen lakimiesyhdistys. Vsk 111, 2013:4, s. 734–755.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

The proposed Nordic Saami Convention : national and international dimensions of indigenous property rights / edited by Nigel Bankes and Timo Koivurova. Oxford, Hart Publishing, 2013.
Bankesin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Alkuperäiskansoja koskevan sopimuksen ratifiointiedellytykset : lausuntotiivistelmä / [Camilla Busck-Nielsen]. Helsinki, Oikeusministeriö, 2012. Mietintöjä ja lausuntoja 39/2012.

ILO convention no. 169 in a Nordic context with comparative analysis : an interdisciplinary approach / Tanja Joona. Rovaniemi, Lapin yliopistokustannus, 2012.
Joonan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Saamelaisuustulkinnan uudelleenlinjaus – heaðis vuorra´dussii? / Jaakko Husa. Lakimies : Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. Helsinki, Suomalainen lakimiesyhdistys. Vsk 110, 2012:1, s. 170–177.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Why (not) commit? : Norway, Sweden and Finland and the ILO Convention 169 / Anne Julie Semb. Julkaisussa: Nordic journal of human rights. Oslo, Universitetsforlaget, vsk 30, 2012:2, s. 122–147.
Nordic journal of human rights -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Alkuperäiskansojen oikeudet : pohjaton kaivo vai askel eteenpäin? / Jari Uimonen. Julkaisussa: Lakimies : Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. Helsinki, Suomalainen lakimiesyhdistys. Vsk 109, 2011:4, s. 732–752.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Saamelaisoikeus ja saamelaisten oikeudet Norjassa / Øyvind Ravna. Artikkeli teoksessa Kysymyksiä saamelaisten oikeusasemasta / toim. Kai T. Kokko. Rovaniemi, Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta, 2010. s. 199–223.
Kokon julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Venäjän saamelaisten asema / Leif Rantala. Artikkeli teoksessa Kysymyksiä saamelaisten oikeusasemasta / toim. Kai T. Kokko. Rovaniemi, Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta, 2010. s. 238–261.
Kokon julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Research on Best Practices for the Implementation of the Principles of ILO Convention No. 169 – The Finnmark Act (Norway), Case Study #3 / John B. Henriksen, ILO, 2008.

Saamelaisiin liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Hallitus vetää pois eduskunnasta ILO 169 -sopimuksen ratifiointiesityksen. Oikeusministeriön tiedote 24.1.2019

Alkuperäiskansoja koskevasta sopimuksesta odotetaan päätöksiä tänä vuonna. Savon Sanomat 12.5.2017

Raportti: Saamelaisten oikeudet toteutuvat huonosti. YLE uutiset 26.4.2017

Raportti: Saamelaisten oikeudet vahvistettava perustuslain ja kansainvälisen oikeuden mukaisiksi. Oikeusministeriön uutinen 25.1.2017

Tutkijaryhmä: Suomi rikkoo perustuslakia suhteessa saamelaisiin ja Korkein hallinto-oikeus on epälooginen päätöksissään siitä, kuka on saamelainen. Mikko-Pekka Heikkinen, Helsingin Sanomat 25.1.2017

Oikeusoppinut: KHO:n päätös jättää saamelaiset epäselvään asemaan. YLE uutiset 15.1.2016

Saamelaiskäräjien hallituksen päätös järjestää uudet vaalit on lainvastainen​.  Korkeimman hallinto-oikeuden tiedote 13.1.2016

Ministeri Lindström: Hallitus esittää toimenpiteitä saamelaisasioiden edistämiseksi. Oikeusministeriön uutinen 19.11.2015

Saamelaiskäräjien hallitus vaatii uusia saamelaiskäräjävaaleja. YLE uutiset 18.11.2015

KHO hyväksyi 93 uutta ihmistä saamelaisiksi. YLE uutiset 30.9.2015

Saamelaisilla suuri epäluottamus valtiota kohtaan. Kansanuutiset 25.5.2015

Saamelaiskäräjät haluaa avata saamelaiskäräjälain uudestaan. YLE uutiset 18.5.2015

Saamelaisasiat eivät välttämättä ole mukana hallitusohjelmassa. YLE uutiset 15.5.2015

YK:n alkuperäiskansaelin nostaa esiin Suomen ihmisoikeusloukkaukset saamelaisia vastaan. YLE uutiset 11.5.2015

Suomen saamelaiskäräjät pyytää YK:lta kansainvälistä apua – "Olemme erittäin pettyneitä Suomen valtioon". YLE uutiset 28.4.2015

Suomi ei ratifioi alkuperäiskansojen ILO 169 -sopimusta tällä vaalikaudella. Yle uutiset 13.3.2013

ILO 169 -sopimuksen ratifiointi tällä hallituskaudella näyttää epätodennäköiseltä. Yle uutiset 12.3.2015

Saamelaiskäräjien ILO-kanta on muuttumassa. Yle uutiset 11.3.2015

Henriksson vetää saamelaiskäräjälakiesityksen pois eduskunnasta. Yle uutiset 10.3.2015

Eduskunta piti saamelaismääritelmän voimassa äänin 162–28. Yle uutiset 10.3.2015

Koskinen pettynyt perustuslakivaliokunnan riitaisiin saamelaisäänestyksiin – Näkkäläjärvi näkee että eduskunta on antamassa alkuperäiskansaoikeudet valtaväestölle. Yle uutiset 5.3.2015

Ministeri Henriksson vetoaa ILO-sopimuksen ratifioinnin puolesta. Oikeusministeriön uutinen 26.2.2015

Henriksson: ILO on näyttämässä vihreää valoa Suomen ratifiointiehdotukselle. Yle uutinen 3.12.2014

ILO-sopimuksen ratifiointiesitys eduskunnalle. Oikeusministeriön uutinen 27.11.2014

Scheinin: Hallituksen ILO-ehdotus ei poista saamelaisten maaoikeuksia. Yle uutinen 12.11.2014

Saamelaiskäräjät hyväksyi hallituksen ehdotuksen ILO-sopimuksen ratifioinnista, Yle uutiset 30.10.2014

Hallituksella tiukat reunaehdot ILO 169 -sopimuksen ratifiointiin. Yle uutiset 17.10.2014

ILO 169 -ratifiointi eduskuntaan marraskuussa. Yle uutiset 11.9.2014

Saamelaiskäräjät hyväksyi saamelaiskäräjälain ja saamelaismääritelmän kompromissiratkaisun. Yle uutiset 27.6.2014

Ensimmäinen ILO-versio on askel eteenpäin, mutta ei anna tarpeeksi hyviä ehtoja ratifioinnille. Yle uutiset 15.4.2014

Kiista Lapissa: Kuka saa olla saamelainen? Suomen Kuvalehti 4.4.2014

Vähemmistövaltuutettu kiirehtii alkuperäiskansasopimuksen (ILO 169) ratifiointia. Vähemmistövaltuutetun tiedote 27.2.2014

Muuta aineistoa

Saamelaiskäräjät

Saamelaisasioita käsittelevä sovintoprosessi. Valtioneuvoston kanslia

​The United Nations: Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII)
– YK:n sivuilla on esimerkiksi julkaisu Guidelines on indigenous peoples’ issues

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, (A/RES/61/295).

Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, James Anaya – Addendum – The situation of the Sami people in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland. A/HRC/18/35/Add.2 2011.

United Nations: World Conference on Indigenous Peoples, WCIP 2014
– YK:n alkuperäiskansojen ensimmäinen maailmankonferenssi järjestettiin syyskuussa 2014

Report by Nils Muižnieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Following his visit to Finland from 11 to 13 June 2012

Metsähallituslaissa tulee säätää saamelaisten oikeuksista / Heta Heiskanen & Juha Lavapuro, Perustuslakiblogi 22.11.2015

Speeches from the international conference "Minority Protection at a Crossroads​"  arranged on 31 March 2015 in Mariehamn available as audio files.​

sisällöllinen toimitus: Sari Koski, lokakuu 2014, päivitetty 25.1.2019
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi