​Adoptiolaki


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 47/2011 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 47/2011
Hankkeen pohjalta annetut lait: 22/2012 ja 21/2012

Hankkeen tausta

Hallituksen esitys HE 47/2011 eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Adoptiolaki (22/2012) annettiin 20.1.2012.

Laki (21/2012) lasten adoptiosta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettiin 20.1.2012.

Tiedot muista tässä yhteydessä annetuista laeista ovat eduskunnan sivustolla HE 47/2011 käsittelytiedoissa.​​​​

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Lapseksiottamista koskevan lainsäädännön uudistaminen, OM 014:00/2008
Hanke oli käynnissä 10.3.2008–20.1.2012.

Adoptiolainsäädännön uudistaminen : Adoptiolakityöryhmän mietintö. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 84/2010.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Adoptiolainsäädännön uudistaminen: Lausuntotiivistelmä. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 34/2011.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

 

Käsittely eduskunnassa

Hankkeeseen liittyy hallituksen esitys HE 198/2008 laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta. Lainmuutos (391/2009) mahdollisti sen, että rekisteröidyn parisuhteen osapuoli voi ottaa ottolapsekseen parisuhteen toisen osapuolen lapsen, lapseksiottamista koskevan lain edellytysten mukaisesti.

HE 47/2011 annettiin eduskunnalle 5.10.2011.

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 9/2011, 30.11.2011.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 15/2011, 22.11.2011.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 11/2011, 17.11.2011. Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 2.12.2011 lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Toisessa käsittelyssä 7.12.2011 eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset, yleissopimuksen ja siihen tehdyn varauman. Eduskunta hyväksyi lisäksi seuraavan lakivaliokunnan ehdottaman lausuman:

"Eduskunta edellyttää, että oikeusministeriö seuraa ja arvioi adoptionhakijan enimmäisikää koskevan vaatimuksen samoin kuin adoptionhakijan enimmäisikää sekä adoptionhakijan ja adoptoitavan lapsen enimmäisikäeroa koskevien vaatimusten yhtäaikaisen voimassaolon vaikutuksia ja antaa lakivaliokunnalle vuoden 2014 loppuun mennessä selvityksen asiasta."

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Pohjoismainen avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskeva sopimus, (SopS 21/1931).

YK:n lasten oikeuksia koskeva yleissopimus, (SopS 59–60/1991)
Sopimuksen 21 artikla sisältää lapseksiottamista koskevia määräyksiä.

Haagin Yleissopimus lasten suojelusta sekä yhteistyöstä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa, (SopS 29/1997).

Lasten oikeuksien käyttöä koskeva eurooppalainen yleissopimus, (SopS 12–13/2011).

Euroopan neuvoston adoptiota koskeva yleissopimus – European Convention on the Adoption of Children (Revised)
Suomi on allekirjoittanut sopimuksen 27.11.2008. Yleissopimus on astunut kansainvälisesti voimaan 1.9.2011.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Adoptiota koskeva lainsäädäntö:
Föräldrabalk (1949:381), 4. luku
Socialtjänstlag (2001:453) 5 ja 6 luvut
Lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling
Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption

Adoptiota koskevaa lainsäädäntöä on ehdotettu muutettavan:
SOU 2009:61:Modernare adoptionsregler.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Norja

Adoptiota koskeva lainsäädäntö:
LOV 28.2.1986 nr 8 Lov om adopsjon
Norjan adoptiolakiin liittyvät asetukset ja muut normit

Adoptiota koskevaa lainsäädäntöä on ehdotettu muutettavan:
NOU 2009:21 Adopsjon – til barnets beste.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Tanska

Adoptiota koskeva lainsäädäntö:
LBK nr 905 af 28/09/2009 Bekendtgørelse af lov om adoption
Tanskan adoptiolakiin liittyvät asetukset ja muut normit

Alankomaat

Adoptioista säädellään Alankomaiden siiviililain 1. kirjan 12 luvussa: Burgerlijk Wetboek Boek 1 Titel 12. Adoptie
Englanninkielinen käännös Alankomaiden siviililakikirjasta:
The Civil code of the Netherlands. Translated by Hans Warendorf, Richard Thomas, Ian Curry-Sumner. 2013.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Iso-Britannia

Adoptiota koskeva lainsäädäntö:
Adoption and Children Act 2002
Adoption (Intercountry Aspects) Act 1999

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Adoptiolainsäädännön uudistaminen : Adoptiolakityöryhmän mietintö. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 84/2010.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Adoptiolainsäädännön uudistaminen: Lausuntotiivistelmä. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 34/2011.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Uusi adoptiolaki voimaan heinäkuun alusta. Oikeusministeriön tiedote 19.1.2012

Adoptiokeskustelussa esillä mielipiteitä laidasta laitaan. Eduskunnan tiedote 1.12.2011

Esitys uudeksi adoptiolaiksi eduskunnalle. Oikeusministeriön tiedote 5.10.2011

Itsenäiset adoptiot halutaan k​ieltää​. Helsingin sanomat 5.10.2011

Omatoiminen adoptio kiinnostaa vaikka viranomaiset varoittelevat. Helsingin sanomat 20.3.2009

Muuta aineistoa

Adoptioperheet ry

Helsingin kaupunki: Adoptio

Interpedia: Kansainvälinen ado​ptio

Pelastakaa lapset ry: Adoptiot

Sosiaali- ja terveysministeriö: Adoptio

MIA – Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Ruotsin kansavälisten adoptioasioiden valvonta- ja valitusviranomainen

Evaluering af forsøgsprojekt med tidlig rådgivning efter adoptionen (Post Adoption Service) Oktober 2010
Tanskan perhehallituksen kokeiluluontoinen projekti vuosina 2007–2010 koskien adoption jälkipalvelua. Projektin loppuraportti.​​

sisällöllinen toimitus: Erika Bergström, marraskuu 2011, päivitetty 27.5.2013
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi