Karjalan lennoston saapumiserän 1/21 sotilasvala 31.1.2021 Rissalassa.Kuva: Santtu Nevalainen / Puolustusvoimat

Asevelvollisuus ja naisten vapaaehtoinen asepalvelus

​​
Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esitysten HE 182/2021 ja HE 183/2021 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitykset eduskunnalle: HE 182/2021 ja HE 183/2021
Hankkeiden pohjalta annetut lait: 1128/2021, 1129/2021, 285/2022, 286/2022

Han​kkeen​ tausta

Puolustusministeriö asetti syksyllä 2020 työryhmän selvittämään asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain muutostarpeita sekä valmistelemaan ehdotusta tarvittaviksi säädösmuutoksiksi. Työryhmän tavoitteena oli huolehtia asevelvollisuutta ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevan lainsäädännön ajantasaisuudesta ja perustuslainmukaisuudesta.

Työryhmä ehdotti mietinnössään asevelvollisuuslakiin useita pienehköjä muutoksia, jotka koskevat muun muassa kutsuntojen järjestämistä, kutsuntakuulutuksen julkaisemista, oikaisuvaatimusmenettelyä ja palveluskelpoisuuden määrittämistä varusmiespalveluksen keskeyttämisen yhteydessä.

Naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annettu laki esitetään korvattavaksi uudella samannimisellä lailla. Varusrahaa, valintatilaisuutta ja raskautta koskevat säännökset ehdotetaan nostettavaksi alemman tasoisista säädöksistä lakiin. Lain muutoksenhakusäännöksiä ja terminologiaa ehdotetaan yhtenäistettäväksi asevelvollisuuslain kanssa. Vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeneiden naisten määrä on kasvanut viime vuosina varsin selkeästi. Suurin osa hakemuksista kohdistuu maavoimiin.​

Tämä lainsäädäntöpaketti seuraa asevelvollisuuslain muuttamista ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevia lakihankkeita, PLM001:00/2021, PLM002:00/2021 ja PLM003:00/2021. Näiden hankkeiden lisäksi puolustushallinnossa on vireillä maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä selvittävä parlamentaarinen komitea, PLM004:00/2020.

Eduskunta hyväksyi 23.11.2021 lain asevelvollisuuslain muuttamisesta 1128/2021 sekä lain siviilipalveluslain 79 §:n muuttamisesta 1129/2021. Lait astuivat voimaan 1.1.2022.

Eduskunta hyväksyi 1.3.2022 lain naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta 285/2022 sekä lain siviilipalveluslain 1 §:n 3 momentin 286/2022 muuttamisesta. Lait astuvat voimaan 1.6.2022.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Hallituksen esitys laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta. Hanke PLM001:00/2021, toimikausi 14.9.2020–31.12.2021.

Hallituksen esitys laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta. Hanke PLM002:00/2021, toimikausi 14.9.2020–31.12.2021.

Asevelvollisuutta ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevan lainsäädännön tarkistaminen. Hanke PLM003:00/2020, toimikausi 14.9.2020–31.12.2021.

Työryhmän asettamispäätös 11.9.2020

Taustamuistio: Asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain muuttaminen, 11.9.2020.

Asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevan sääntelyn uudistaminen : mietintö, 24.2.2021. Puolustusministeriön julkaisuja 2021:2. Helsinki, Puolustusministeriö, 2021.

Oikeusministeriön lausunto asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain uudistustyöryhmän mietinnöstä. Lausunto, Oikeusministeriö 23.4.2021.

Parlamentaarinen komitea; asevelvollisuuden kehittäminen ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttäminen PLM004:00/2020

Yleisen asevelvollisuuden kehittäminen ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttäminen : Parlamentaarisen komitean mietintö. Valtioneuvoston julkaisuja 2021:91.

Käsittely eduskunnassa

HE 182/2021

Hallituksen esitys HE 182/2021 laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annettiin eduskunnalle 21.10.2021. Lähetekeskustelu 26.10.2021.

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 16/2021, 25.11.2021​

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 49/2021, 2.12.2021

Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 1/2022, 16.2.2022

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 23.2.2022:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 182/2021 sisältyvän 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 1.3.2022:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 182/2021 sisältyvän 1. lakiehdotuksen.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 2. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

HE 183/2021

Hallituksen esitys HE 183/2021 eduskunnalle laeiksi asevelvollisuuslain ja siviilipalveluslain 79 §:n muuttamisesta annettiin eduskunnalle 21.10.2021 .
Lähetekeskustelu 26.10.2021.

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan.

Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 2/2021, 16.11.2021

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 18.11.2021:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 183/2021 sisältyvien 1.–2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 23.11.2021:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 183/2021 sisältyvät 1.–2. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Aiheen aikaisempi käsittely

Toimenpidealoite TPA 4/2014 Naisten rekrytointi vapaaehtoiseen asepalvelukseen / Sofia Vikman, kok

Lakialoite LA 52/2014 Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta / Tuula Väätäinen, sd

Kirjallinen kysymys KK 797/2014 Naisten rekrytointi vapaaehtoiseen asepalvelukseen / Sofia Vikman, kok

Toimenpidealoite TPA 49/2018 naisten vapaaehtoisen asepalveluksen kehittämisestä / Marisanna Jarva, kesk

Kirjallinen kysymys KK 92/2019 kutsuntojen laajentamisesta / Sari Essayah, kd

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely Euroopan unionissa

Kansainvälinen vertailu yleisestä asevelvollisuudesta EU-maissa julkaisussa Conscription in the European Union armed forces : national trends, benefits and EU modernised service / Finabel, European Army Interoperability Centre, 2019. s. 4–7

Common foreign and security policy, preserving peace and security / European commission

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt
– Ruotsissa on ollut vuodesta 1994 asti voimassa sekä miehiä että naisia koskeva laki kokonaismaanpuolustuksesta.

Förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten
– Vuonna 2010 Ruotsissa luovuttiin yleisestä asevelvollisuudesta rauhanaikana.

Förordning (2015:613) om militär grundutbildning
– Vuonna 2015 säädettiin asetuksella aseellisesta peruskoulutuksesta.

Förordning (2017:1249) om medinflytande för totalförsvarspliktiga
– Vuonna 2017 siirryttiin kohti valikoivaa asevelvollisuutta.

Norja

Kongeriket Norges grunnlov LOV-1814-05-17
– Norjan perustuslaki 119 § asevelvollisuudesta.

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) LOV-2016-08-12-77
– Laki koskee sekä miehiä että naisia.

Prop. 102 L (2015–2016) Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven)
– Lain perustelut.

Tanska

Bekendtgørelse af værnepligtsloven / LBK nr 225 af 13/03/2006 Værnepligtsloven

Saksan liittotasavalta

Wehrpflichtgesetz
– Yleinen asevelvollisuus lakkautettiin 1.7.2011. Perustuslaissa on mahdollisuus ottaa se uudelleen käyttöön.

Ranska

LOI no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national
– Yleinen asevelvollisuus lakkautettiin.

Aiheeseen liittyvää aineistoa kirjaston kokoelmassa ja verkossa

Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta, 2005–2020 / Puolustusministeriö, Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta, mielipidetutkimukset, 2005–2020.

Maanpuolustustahto Suomessa / toim. Teemu Häkkinen, Miina Kaarkoski, Jouni Tilli. Helsinki, Gaudeamus, 2020.
Häkkisen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kansallinen turvallisuus, asepalvelus ja kansantalous : miksi yleinen asevelvollisuus on välttämätön ratkaisu joillekin maille – ja miksi toisille taas ei? / Vesa Kanniainen. Helsinki, Puolustusministeriö, 2019.

Women and gender perspectives in the military : an international comparison / toim. Robert Egnell, Mayesha Alam. Washington DC, Georgetown University Press, 2019.
Egnellin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Conscription in the European Union armed forces : national trends, benefits and EU modernised service / Finabel, European Army Interoperability Centre, 2019.

Häiriö! : nainen intissä / Kaisa-Maria Tölli. Jyväskylä, Docendo, 2018.
Töllin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Miehen tasa-arvo / Jaakko Haikonen (toim.), Anja Lahermaa et al. Helsinki, Suomen teknisten toimihenkilöjärjestöjen keskusliitto STTK, 2017.
Haikosen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Ett moderniserat medinflytande för totalförsvarspliktiga. Ds : departementsserien, 2017:50. Stockholm, Regeringskansliet, Försvarsdepartementet 2017.
Ds 2017:50 - julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

En robust personalförsörjning av det militära försvaret : betänkande. Statens offentliga utredningar, SOU 2016:63. Stockholm, Wolters Kluwer 2016.
SOU 2016:63 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kyky ja tahto : Suomen puolustus murroksessa / Arto Nokkala. Jyväskylä, Docendo, 2014.
Nokkalan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kokonaismaanpuolustus : sisua ja sivistystä / Tapani Sarvanti, Timo Soininen. Helsinki, Kokonaismaanpuolustus, 2013.
Sarvantin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Asevelvollisuus kansalaisoikeutena – kuka kasvattaa, kuka kouluttaa? / Mari Ukkonen. Helsinki, Maanpuolustuskorkeakoulu, 2013.
Ukkosen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Asevelvollisuuden tulevaisuus / Juha Mäkinen. Helsinki, Maanpuolustuskorkeakoulu, 2013.
Mäkisen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Mieskysymys : miesliike, -työ, -tutkimus ja tasa-arvopolitiikka / Arto Jokinen. Tampere, Tampere University Press, 2012.
Jokisen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomalainen asevelvollisuus : ”Puolustuksen perusta, yksilöä motivoiva ja myönteisiä yhteiskunnallisiavaikutuksia korostava”. Helsinki, Puolustusministeriö, 2010.

Tasa-arvoinen turvallisuus? : sukupuolten yhdenvertaisuus suomalaisessa maanpuolustuksessa ja kriisinhallinnassa / Pirjo Jukarainen, Sirkku Terävä. Helsinki, Minerva, 2010.
Jukaraisen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Totalförsvarsplikten i framtiden : delbetänkande. Statens offentliga utredningar, SOU 2008:98. Stockholm, Fritze, 2008.
SOU 2008:98 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomalainen asevelvollisuus. Historiallinen kaari, kehitys ja kansallinen olemus; Suomalainen asevelvollisuus ja puolustusvoimien henkilöstörakenne kansainvälisissä muutospaineissa / Kari Laitinen, Arto Nokkala. Helsinki, Puolustusministeriö, 2005.

Asevelvollisuus-aiheista aineistoa Eduskunnan kirjastossa
Maanpuolustus ja naiset -aiheeseen liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Aseistakieltäytyjäliitto: Eroon asevelvollisuudesta

Hankkeen uutisointia

Ylen kysely: Kolmekymmentä kansanedustajaa ulottaisi asevelvollisuuden myös naisille, valtaosa vastaajista nykymallin kannalla. Elli Piirainen, Yle uutiset 3.5.2022

Koko ikäluokalle yhteiset kutsunnat ja uusi kevyempi palvelusluokka – tällaisia muutoksia komitea esittää asevelvollisuuteen. Markus Mäki, Yle uutiset 26.11.2021

Puolustusvoimat jatkaa yhteis­majoitus­kokeilua – miehet ja naiset majoittuvat halutessaan yhdessä kasarmeilla. Helsingin sanomat 8.11.2021

Naisille ehdotetaan pakollisia kutsuntoja – tätä se käytännössä tarkoittaisi. Anniina Luotonen, Yle uutiset 30.10.2021

Tuttujen kokemukset ja tv-sarja viitoittavat tietä: vapaaehtoinen asepalvelus ja puolustuskoulutus kiinnostavat naisia enemmän kuin ennen. Heini Holopainen, Yle Uutiset 28.10.2021

Haku naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen helpottuu – sähköinen haku avattu. Maavoimien tiedote 19.4.2021

Naissotilaat karsiutuvat erikoisjoukoista fyysisissä testeissä – nyt Puolustusvoimat keksi, miten heitä voidaan hyödyntää: "Paremmat edellytykset vuorovaikutukseen". Silva Nieminen, Yle uutiset 14.4.2021

Ennätysmäärä naisia haki vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Maavoimien tiedote 4.3.2021

Työryhmä ehdottaa mahdollisuutta etäkutsuntoihin poikkeustilanteissa sekä naisten palveluksen keskeyttämisajan lyhentämistä. Puolustusministeriön tiedote 24.2.2021

Naisten varusmiespalveluksen keskeyttämisaikaa halutaan lyhentää. Jarmo Huhtanen, Helsingin sanomat 24.2.2021

Jo yli 100 000 varusmiestä on saanut tunnetaitokoulutusta naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi: ”Jos tulee yksikin ahaa-elämys, siitä voi olla iso hyöty”. Irina Hasala, Helsingin sanomat 11.12.2020

Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeneiden määrä kasvussa. Maavoimien tiedote 5.3.2020

Jo joka kolmas mies jättää armeijan käymättä – Maavoimien mukaan yhdessä asuminen ahdistaa osaa miehistä. Ari Hakahuhta, Maria Stenroos, Yle uutiset 12.2.2020

Yleinen asevelvollisuus – sotilaallisen maanpuolustuksen kulmakivi. Ilkka Korkiamäki, Maanpuolustus 2.6.2020

Asevelvollisuus voi kokea ison mullistuksen: Puolueissa on valmiutta kutsuntoihin kaikille ja kansalaispalveluun, armeijaa arvostellaan valikoinnista. Maria Stenroos, Antti Pilke, Yle uutiset 7.3.2020

Varusmiesliitto esittää kaikille pakollista asevelvollisuutta: "Nykyinen malli koetaan epätasa-arvoiseksi". Fanni Kangasvieri, Yle uutiset 8.7.2019

Naisten asevelvollisuus on maailmalla harvinaista – Norjassa asevelvollisista jo joka neljäs on nainen. Ahti Kaario, Yle uutiset 8.7.2019

Norjassa asevelvollisuus ei katso sukupuolta. Juho Mäki-lohiluoma, Varusmies-lehti 2/2016

Norjan naisillekin tuli asevelvollisuus – mutta kaikki halukkaat eivät mahdu armeijaan. Hannele Muilu, Yle uutiset 17.2.2016

Sisällöllinen toimitus: Eduskunnan kirjasto, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi, huhtikuu 2021, päivitetty 5.5.2022