Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 186/2013 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 186/2013
Hankkeen pohjalta annetut lait: 315/2014, 316/2014 ja 317/2014

Hankkeen tausta

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta (315/2014), Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta (316/2014) ja Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta (317/2014) vahvistettiin 11.4.2014. Kaikki lainmuutokset astuvat voimaan 1.5.2014.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Lapsiystävällinen oikeus – ns. Follo-mallin kokeilu käräjäoikeuksissa. OM006:00/2010. Hanke asetettu 1.2.2010.

– Oikeusministeriön sarjassa on julkaistu useita työryhmämietintöjä, raportteja ja väliraportteja

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 186/2013 laeiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain, riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 5 ja 10 §:n sekä sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta annettiin eduskunnalle 14.11.2013.

Lakivaliokunnan mietintö, LaVM 1/2014, 18.03.2014
Mietinnössään lakivaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 17 b ja 17 c § muutettuina.

Ensimmäinen käsittely 25.3.2014:
Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Toinen käsittely 1.4.2014:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely muissa maissa

Norja

Lov om barn og foreldre (barnelova). Sovittelusta säännellään lain 7 luvussa. Norjan laki on ollut mallina käsiteltävänä olevassa kotimaisessa lainsäädäntöhankkeessa.

Ruotsi

Föräldrabalk (1949:381)
Tuomioistuimen mahdollisuus määrätä sovittelija huoltajuusriidoissa otettiin Föräldrabalkeniin lainmuutoksella 2006:458 (katso 6 luku 18a§).

Prop. 2005/06:99: Nya vårdnadsregler

SOU 2005:43 Vårdnad – Boende – Umgänge. Barnets bästa, föräldrars ansvar

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu – Onko Follo liian hyvä ollakseen totta? / Oili Nurmio ja Elina Töykkälä. Turun ammattikorkeakoulussa vuonna 2014 tehty opinnäytetyö.

Asiantuntija-avusteista huoltoriitojen sovittelua koskeva kokeilu käräjäoikeuksissa 1.1.2011–31.12.2013 : loppuraportti. Helsinki, Oikeusministeriö, 2013.

Asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu ja konflikti lapsesta / Kirsikka Salminen. DL 5/2013, s. 840–854. ​
Defensor Legis -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Follo-kokeilu huoltoriitojen ratkaisumallina / Elina Hohenthal. Opinnäytetyö 18.2.2013.
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Lapsiriitojen sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa / Anna-Kaisa Aaltonen, Maija Auvinen. Lakimies 7–8/2010, s. 1149–1165.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Asiantuntija-avustajan käyttö huoltoriitojen sovittelussa. Helsinki, Oikeusministeriö, 2010. Mietintöjä ja lausuntoja 61/2010.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Samarbetssamtal – leder de till en sann överenskommelse för barnets bästa, eller bara en förhandlingslösning? / Eva Ryrstedt. SvJT 8/2009.
Svensk Juristtidning -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Lapsen huoltoon liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa.​​​​​​

Muuta aineistoa

Huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimessa tulossa valtakunnalliseksi / Oikeusministeriön tiedote 14.11.2013

​​Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Lapsen huolto, tapaaminen ja asuminen

Evaluering av saksbehandlingsreglene for domstolene i saker om foreldreansvar, fast bosted og samvær. Rapport 14.3.2008. Norjalaisen psykologin Katrin Kochin raportti uusista huoltoriita-asioiden käsittelysäännöistä.

sisällöllinen toimitus: Erika Bergström, tammikuu 2014, päivitetty 22.4.2014
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi