​Asunto-osakeyhtiöiden purkava uusrakentaminen


Säädöshanke ei ole enää vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 210/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 210/2018
Hankkeen pohjalta annettu laki: 183/2019

Hankkeen tausta

Asuntokannan uudistaminen sekä asuntojen kysyntään ja asuntotarpeen rakenteen muutokseen vastaaminen on ollut yksi pääministeri Sipilän hallitusohjelman tavoitteista. Asunto-osakeyhtiölain osalta tavoitetta on edistetty ns. purkavan uusrakentamisen päätöksentekoa helpottamalla. Purkavalla uusrakentamisella tarkoitetaan rakennushanketta, jossa yhtiön omistama vanha asuinrakennus puretaan kokonaan tai osittain ja tilalle rakennetaan suurempi kerrosala ja enemmän huoneistoja. Aikaisemman lain mukaan lisärakentamiseen on vaadittu asunto-osakeyhtiön osakkaiden yksimielinen päätös. Käytännössä tämä on estänyt yhdyskuntarakenteen tiivistämisen asunto-osakeyhtiöiden kiinteistö- ja rakennuskannan osalta.

Purkavaa uusrakentamista on helpotettu siten, että samalla turvataan kunkin osakkaan asuminen, asuntovarallisuuden arvo ja muut asunto-osakkeiden tuottamat oikeudet, mukaan lukien vakuudenhaltijoiden oikeudet.

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous voi uuden lain mukaan 4/5 määräenemmistöllä päättää sellaisesta purkavasta uusrakentamisesta, jossa osakkaat saavat uudesta rakennuksesta uudet huoneistot yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Osakkeiden tuottamaa osakehuoneiston hallintaoikeutta ja muita osakkeiden yhtiössä tuottamia oikeuksia ja velvollisuuksia ei ole muutettu.

Eduskunta hyväksyi 25.1.2019 lain asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta (183/2019) ja se tulee voimaan 1.3.2019.

​Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Hankkeen valmistelu oikeusministeriön sivulla. OM061:00/2017. Hankkeen toimikausi on 14.9.2016-

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 52/2016

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asunto-osakeyhtiölain muutostarve. Oikeusministeriön arviomuistio 25.1.2017

Purkava lisärakentaminen : kooste arviomuistiosta ja selvityksestä saaduista lausunnoista. Oikeusministeriön julkaisuja 29/2017.

Asettamispäätös 12.10.2017. Asunto-osakeyhtiön purkava lisärakentaminen – työryhmä ja seurantaryhmä

Asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottaminen turvallisesti, ennakoitavasti ja tehokkaasti. Työryhmämietintö 8.5.2018. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 16/2018. Työryhmän ehdotukset laadittiin hallituksen esityksen muotoon.

Mietintö on ollut lausuntokierroksella 11.5.–6.7.2018. Lakiehdotuksesta annettuja lausuntoja Lausuntopalvelu.fi ​

Käsittely eduskunnassa

Lakialoite LA 105/2016: Lakialoite laiksi asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 37 §:n muuttamisesta – Mari-Leena Talvitie (kok ym.)

Kirjallinen kysymys KK 392/2016: Kirjallinen kysymys täydennys- ja lisärakentamisen sujuvoittamisesta ja asunto-osakeyhtiölain uudistamisesta – Mari-Leena Talvitie (kok)

Hallituksen esitys HE 210/2018 eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 25.10.2018. Asia lähetetiin lähetekeskustelussa 8.11.2018 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten. Lakialoitteen 105/2016 käsittely on ympäristövaliokunnassa yhdistetty hallituksen esitykseen 210/2018.

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 17/2018, 10.1.2019

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 15.1.2019:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 210/2018 sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 105/2016 sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 18.1.2019:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 210/2018 sisältyvän lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 105/2016 sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Yleisten yhtiöoikeudellisten periaatteiden vaikutus asunto-osakeyhtiön lisärakentamishankkeita koskevaan päätöksentekoon / Veikko Vahtera. Julkaisussa Liikejuridiikka 2018 :1, s. 128-151.
Liikejuridiikka-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen / Terttu Vainio, Pertti Lahdenperä & Markku Kiviniemi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 52/2016

Asunto-osakeyhtiölaki : kommentaari Osa 1 / Marina Furuhjelm, Ari Kanerva, Helena Kinnunen, Petteri Kuhanen. Helsinki : Kiinteistöalan kustannus, 2015. 357 s.
Furuhjelmin ym. julkaisun (osa 1) saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Asunto-osakeyhtiölaki : kommentaari Osa 2 / Marina Furuhjelm, Ari Kanerva, Helena Kinnunen, Petteri Kuhanen. Helsinki : Kiinteistöalan kustannus, 2015. 349 s.
Furuhjelmin ym. julkaisun (osa 2) saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Asunto-osakeyhtiölaki : kommentaari Osa 3 / Marina Furuhjelm, Ari Kanerva, Helena Kinnunen, Petteri Kuhanen. Helsinki : Kiinteistöalan kustannus, 2015. 487 s.
Furuhjelmin ym. julkaisun (osa 3) saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen / Matti Kasso. Helsinki, Talentum, 2014. 516 s.
Kasson julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Asunto-osakeyhtiöitä koskevaa kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Lausuntopalvelu.fi Vastausaika on päättynyt 6.7.2018

Hankkeen uutisointia

Enää ei vaadita yksimielisyyttä – 4/5 määräenemmistö riittää, jotta taloyhtiö saa purkaa talon ja rakentaa tilalle uuden. Eeva Törmänen, Tekniikka & talous 11.2.2019

Purkavaa uusrakentamista helpotetaan maaliskuun alusta lähtien. Oikeusministeriön tiedote 8.2.2019

Professori Veikko Vahtera: Asunto-osakeyhtiölain uudet purkavaa uus- ja lisärakentamista koskevat säännökset tulossa voimaan keväällä 2019 – päätöksenteko helpottuu, kun tosiasiallisesta yksimielisyysvaatimuksesta luovutaan. Edilex-uutinen 22.1.2019. – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Esitys eduskunnalle: Muutos asunto-osakeyhtiölakiin purkavan uusrakentamisen helpottamiseksi. Oikeusministeriön tiedote 25.10.2018

Purkavan uusrakentamisen laskurin avulla kannattavuus selville. Kiinteistölehti 12.6.2018

Purkavan uusrakentamisen helpottamisella voidaan uudistaa asuntokantaa. Kiinteistöliiton uutinen 8.5.2018

Oikeusministeri Antti Häkkänen: Purkava uusrakentaminen vauhdittaa asuntorakentamista. Oikeusministeriön tiedote 8.5.2018

Purkavasta lisärakentamisesta vaihtoehto korjaamiselle. Jenni Hupli, Kiinteistölehti 16.4.2018

Asuintaloja saattaa odottaa purkuaalto - purkavaa lisärakentamista halutaan lisää. Kauppalehti 5.11.2017

Vanha kerrostalo nurin ja uutta tilalle? Helpommin sanottu kuin tehty, ainakin nykyisen lainsäädännön mukaan. Marko Pinola, Yle uutiset 24.10.2017

Purkava lisärakentaminen. Isännöintiliiton uutinen 25.9.2017

Purkava lisärakentaminen mahdollinen vaihtoehto mittaville korjauksille. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n uutinen 15.11.2016

​Muuta aineistoa

Pohjoismainen asuntomarkkinaselvitys / Kirsi Noro ja Markus Lahtinen. Pellervon taloustutkimus. PTT raportteja 250, 2014. 51 s.

Kiinteistöliitto

Isännöintiliitto. Purkava lisärakentaminen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

​Sisällöllinen toimitus: Marja Autio, syyskuu 2018, päivitetty 13.2.2019
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi