​Autoverolain ja ajoneuvoverolain muuttaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 33/2015 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitykset eduskunnalle: HE 33/2015
Hankkeen pohjalta annetut lait: 1481/2015 ja 1482/2015

Hankkeen tausta

Autoverosta säädetään autoverolaissa (1482/1994). Autovero on ajoneuvon arvoon perustuva kertaluontoinen vero, joka maksetaan uudesta tai käytettynä maahan tuotavasta ajoneuvosta. Pieni- ja keskipäästöisten autojen autoveroa alennettaan neljässä vaiheessa vuosina 2016–2019. Autovero alenee auton ominaishiilidioksidipäästöstä riippuen 0–5,4 prosenttiyksikköä vuoteen 2019 mennessä.

Autoverolakiin tehtiin myös Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisun C-437/12 edellyttämät muutokset käytettyinä tuotavien ajoneuvojen verojen määräämisessä. Käytettynä maahantuotujen ajoneuvojen, joista on kannettu liikaa veroa, autoverotusta voidaan oikaista 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen tämän lain mukaiseksi.

Ajoneuvoverolain (1281/2003) mukainen vuosittain suoritettava ajoneuvovero kohdistuu ajoneuvon omistamiseen ja pitämiseen liikennekäytössä. Ajoneuvovero koostuu ajoneuvoveron perusverosta ja käyttövoimaverosta. Ajoneuvoveron perusveroa korotetaan kaikilta henkilö- ja pakettiautoilta 36,50 euroa vuodessa. Korotusta sovelletaan kuitenkin vasta 1.1.2017 alkaen.

Kokonaisuutena veromuutokset keventävät liikenteen verotusta vuodesta 2018 alkaen.

Hallituksen esitys laeiksi autoverolain ja ajoneuvoverolain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 28.9.2015. Lakiesitys perustuu vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on käsitelty sen yhteydessä. Laki autoverolain muuttamisesta (1481/2015) ja laki ajoneuvoverolain muuttamisesta (1482/2015) annettiin 17.12.2015. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2016.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Laki autoverolain ja ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu VM075:00/2015
– Lausuntopyynnöt ja lausunnot luonnoksesta hallituksen esitykseksi kohdassa "Asiakirjat"

Luonnos : Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta

Käsittely eduskunnassa

Autoverolain ja ajoneuvoverolain muutostarpeet ovat viime vuosina olleet esillä eduskunnassa mm. seuraavien kirjallisten kysymysten ja kansanedustajien lakialoitteiden muodossa.

Lakialoite LA 65/2013
Laki autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta – (Markku Eestilä /kok ym.)

Kirjallinen kysymys KK 667/2014
Autoveron ja ajoneuvoveron epäoikeudenmukaisuus pienituloisten kannalta – (Suna Kymäläinen /sd)

Kirjallinen kysymys KK 908/2014
Autoilun verotus ja verotuksen nostamisen haitat – (Ari Jalonen /ps)

Kirjallinen kysymys KK 1017/2014
Autoverotuksen oikeudenmukaistaminen ja pienentäminen – (Mikko Alatalo /kesk)

Kirjallinen kysymys KK 1250/2014
150 kansanedustajan (lakialoite) vaatimus yksityisten kansalaisten maahantuomista autoista ja moottoripyöristä laittomasti perittyjen arvonlisäverojen (elv) palauttamisesta – (Markku Eestilä /kok) 

HE 33/2015 (pdf) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain ja ajoneuvoverolain muuttamisesta

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 5/2015, 6.11.2015

Ensimmäinen käsittely 13.11.2015:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 33/2015 sisältyvien 1.–2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 20.11.2015:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 33/2015 sisältyvät 1.–2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.​​

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely Euroopan unionissa

Autovero ja ajoneuvovero ovat kansallisia veroja, joita ei ole yhdenmukaistettu Euroopan unionin lainsäädännössä. Verotuksessa on kuitenkin otettava huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT) sisältyvät verotusta koskevat määräykset kuten 110 artikla (aiempi EY-sopimuksen 90 artikla), johon sisältyy tuontitavaroita syrjivien verojen kielto.

Tietoa autoverotuksesta komission verkkisivuilla, Passenger car​ taxation​

Euroopan unionin strategia henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöistä komission helmikuussa 2007 julkaisemassa tiedonannossa KOM(2007)19

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 443/2009 päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle COM 756/2012 Sisämarkkinoiden vahvistaminen poistamalla henkilöautojen rajatylittäviä veroesteitä

Commission staff working document: Principles of taxation of motor vehicles according to EU law as interpreted by the Court of Justice. Mm. liitteet I–IV, vertailutaulukoita jäsenmaiden autoveroista, s. 21–29. Liittyy tiedonantoon COM 756/2012.

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Ajankohtaista eurooppaoikeutta verotuksen alalta / Kristiina Äimä. Defensor Legis 1/2011, s. 93–103. Artikkelissa käsitellään mm. Suomen autoveron ja autoverolle laskettavan ei-arvonlisäveron (elv) EU-oikeuden mukaisuutta.
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.
Defensor Legis -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Autoverotus. Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 195/2009

Veropolitiikan tavoitteet henkilöautoliikenteen verotuksessa / Teemu S. Lindfors. Artikkeli teoksessa In memoriam Kari S. Tikka 1944–2006, s. 168–183 . Helsinki 2007.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Autoverotusta koskevaa aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Eduskunta hyväksyi autoveron laskun. Yle Uutiset 13.11.2015

Nyt se on virallista: Näin autojen verotus alenee – katso kaikki luvut. Taloussanomat 23.6.2015

Autoveroon tulossa kevennys​. Veronmaksajat 23.6.2015

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti autoveron alennuksista. Edilex-uutinen 23.6.2015.
– Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Edilex-palvelussa.

KKO: Valtiolle valituslupa autoveron arvonlisäveroon liittyvässä vahingonkorvausasiassa. Edilex-uutinen 15.6.2015.
– Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa Edilex-palvelussa.

Hallitus julk​istaa päätöksiä: Jos autovero uudistuu, mikä muuttuu? Seitsemän kysymystä autoverosta.​ Helsingin Sanomat 2.4.2015

Apulaisoikeusasiamies Sakslin tutkii valtiovarainministeriön ja Tullin menettelyn autoveroasiassa. Eduskunnan oikeusasiamiehen tiedote 4.3.2015

Tullin toimenpiteet autoverotuksessa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun KHO:2014:182 johdosta. Tullin tiedote 15.1.2015

​Muuta aineistoa

Euroopan unionin tuomioistuimen 19.12.2013 antama ratkaisu C-437/12, Veron neutraalisuus maahantuotujen käytettyjen ajoneuvojen ja kotimaan markkinoilla jo olevien samanlaisten ajoneuvojen välillä

Korkeimman hallinto-oikeuden autoverotusta koskeva ratkaisu KHO:2014:182

Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu C-10/08, komissio v. Suomi

Apulaisoikeusasiamies Sakslin tutkii valtiovarainministeriön ja tullin menettelyn autoveroasiassa, Dnrot 786/4/14 ja 1076/4/14

Verohallinnon ohje uusien kuljetusvälineiden arvonlisäverosta, 1.3.2010

Sisällöllinen toimitus: Marja Autio, lokakuu 2015, päivitetty 17.12.2015
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi