​Elintarvikelain kokonaisuudistus


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 262/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

 Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 262/2018

Lakiehdotusta ei ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa vaalikauden 2015–2018 aikana ja se raukesi vaalikauden päättyessä.

Hankkeen tausta

Maa- ja metsätalousministeriössä valmisteltiin esitys uudeksi elintarvikelaiksi, joka korvaisi voimassa olevan elintarvikelain. Kyseessä oli kokonaisuudistus, jolla myös lain nojalla annettavat keskeiset alemman asteiset säädökset oli tarkoitus uudistaa. Samalla oli tarkoitus muuttaa terveydensuojelulakia, kasvinsuojalakia sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia.

Nykyinen elintarvikelaki on vuodelta 2006. Lakia on säätämisen jälkeen muutettu lukuisia kertoja eikä se enää vastaa nykyisen toimintaympäristön tarpeita. Osana hallinnollisen taakan vähentämistä maa- ja metsätalousministeriö kartoitti kesällä 2014 elintarvikelain soveltamisalan, yleisten periaatteiden ja vaatimusten toimivuutta. Samoin ministeriö kartoitti ovatko elintarvikelakiin kirjatut keinot tavoitteiden saavuttamiseksi toimivia.

Vuoden 2015 hallitusohjelman yksi tavoite oli turhan sääntelyn ja byrokratian purkaminen. Uuden elintarvikelain tavoitteena oli vähentää lainsäädännöstä toimijoille ja valvontaviranomaisille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa kuitenkaan vaarantamatta elintarviketurvallisuutta. Muutoksella tavoiteltiin myös selkeämpää sääntelykokonaisuutta, sillä nykyisen lain lukuisat muutossäädökset ovat tehneet laista hajanaisen. Lainuudistuksen myötä oli myös tarkoitus päivittää lakia vastaamaan EU-lainsäädännön nykytilaa. Uuden lainsäädännön valmistelussa huomioitiin hallituksen 5.4.2016 linjaamat aluehallinnon uudistuksen edellyttämät muutokset.

Hallituksen esitys HE 262/2018​ uudeksi elintarvikelaiksi ja siihen liittyvien lakien muuttamiseksi annettiin eduskunnalle 29.11.2018 ja esitys eteni eduskunnassa valiokuntakäsittelyyn. Uuden elintarvikelain eteneminen ja voimaantulo oli kytketty maakuntauudistukseen ja uusi elintarvikelaki ja siihen liittyvät muut lainmuutokset oli tarkoitus saattaa voimaan samaan aikaan uuden maakuntalain kanssa. Maakuntauudistuksen valmistelu keskeytettiin vaalikaudella 2015–2018 eikä elintarvikelain uudistustakaan ehditty saattaa vaalikauden aikana loppuun.

Lakiehdotusta ei ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa vaalikauden 2015–2018 aikana ja se raukesi vaalikauden päättyessä.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Elintarvikelainsäädännön kokonaisuudistus
– Hankkeesta maa- ja metsätalousministeriön verkkopalvelussa

Hallituksen esitys elintarvikelaiksi ja eräiden lakien muuttamiseksi MMM025:00/2016
– Asettamismuistio, HE-luonnos, lausuntopyyntö ja annetut lausunnot löytyvät hankesivulla otsikon Asiakirjat alta.

Hallituksen esityksen luonnos 20.6.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi elintarvikelaiksi sekä eräiden lakien muuttamiseksi 29.10.2018. Lainsäännön arviointineuvosto

Käsittely eduskunnassa

Valtioneuvoston selonteko VNS 5/2013 elintarviketurvallisuudesta 2013–2017

Valtioneuvoston selonteko VNS 2/2017 ruokapolitiikasta Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle

Kirjallinen kysymys KK 279/2017 elintarvikevalvonnan tarkoituksenmukaisuudesta – Outi Mäkelä (kok)

Hallituksen esitys HE 262/2018 elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensuojelulain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 29.11.2018.

Lähetekeskustelussa 4.12.2018 asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.
Lakiehdotusta ei ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa vaalikauden 2015–2018 aikana ja se raukesi vaalikauden päättyessä.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi elintarvikelaiksi on oikeusvertailu sivuilla 11–21.

Kansainvälinen sääntely

Codex Alimentarus
– YK:n maatalousjärjestö FAO:n ja Maailman terveysjärjestön WHO:n yhteinen Codex Alimentarus sihteeristön kokoelma standardeja, ohjeita ja parhaita käytäntöjä kuluttajan terveyden suojelemiseksi ja oikeudenmukaisten käytäntöjen edistämiseksi elintarvikekaupassa.

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskeva sopimus (ATP) (SopS 48/1981)

Sääntely Euroopan unionissa

Yleinen sääntely

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) – elintarvikkeiden ja rehun turvallisuuden varmistaminen EU:ssa
– tiivistelmä EU:n lainsäädännöstä

EFSA – European Food Safety Authority

Elintarvikehygienia

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, elintarvikehygieniasta

Elintarviketurvallisuus – maatilalta ruokapöytään
– tiivistelmä EU:n lainsäädännöstä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

Eläinperäisten elintarvikkeiden hygienian varmistaminen
– tiivistelmä EU:n lainsäädännöstä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä

Eläinperäisten elintarvikkeiden virallinen valvonta
– tiivistelmä EU:n lainsäädännöstä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/99/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta, neuvoston päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 92/117/ETY kumoamisesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2160/2003, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta

Food hygiene. European Commission

Elintarvikevalvonta

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston AsetuS (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta

Neuvoston direktiivi 89/662/ETY, annettu 11 päivänä joulukuuta 1989, eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.
– Uutta asetusta aletaan soveltaa 14.12.2019
– Asetus kumoaa mm. yllä mainitut asetukset 882/2004 ja 854/2004, sekä direktiivin 89/662/ETY

Elintarvikeketjua koskevien EU:n sääntöjen täytäntöönpano
– Tiivistelmä EU:n lainsäädännöstä.

Muuta

Euroopan unionin sääntelyä on myös elintarvikkeista, elintarvikkeiden torjunta-ainejäämistä sekä elintarvikekontaktimateriaaleista. Katso tarkemmin luonnos hallituksen esitykseksi elintarvikelaiksi s. 13–16.

Food Safety – Ovierview
– Portaalissa runsaasti tietoa ja aineistoja EU:n elintarviketurvallisuussääntelystä.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Livsmedelslag (2006:804)

Livsmedelsförordning (2006:813)

Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan
– Ruotsin elintarvikelain ja rehuja ja eläinperäisiä sivutuotteita koskevien lain rangaistussäännöksiä tiukennettiin lainmuutoksilla jotka astuvat voimaan vuoden 2019 alussa.

Livsmedelsverket
– Ruotsin elintarvikevirasto

Jordbruksverket
– Ruotsin maatalousvirasto

Norja

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) LOV-2003-12-19-124

Mattillsyet
– Norjan elintarvikeviranomainen

Tanska

Bekendtgørelse af lov om fødevarer LBK nr 999 af 02/07/2018
– Kohdasta ”Yderliare dokumenter” saa esille Tanskan elintarvikelakiin liittyvät alemmanasteiset säädökset.

Fødevarestyrelsen

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Food safety enforcement at the local level in Finland: risk-basis, efficacy and consistency / Karoliina Kettunen. Väitöskirja, Helsingin yliopisto 2018.

Elintarviketeollisuuden ohjauskeinot – julkisen ja yksityisen sääntelyn vertailua / Kaisa Sorsa. Asiantuntija-artikkeli. Edilex, 2015.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Elintarvikeoikeus : johdatus elintarvikesääntelyn perusteisiin / Erkki J. Hollo. Edilex, 2010.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Who regulates the food business - and who should? / Anu Lähteenmäki-Uutela. Julkaisussa: Better regulation – a critical assessment : proceedings from the International Conference on Legislative Studies in Helsinki 2010 / toim. Jyrki Tala & Auri Pakarinen.
Talan ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Pienten ja keskisuurten yritysten kokemia elintarvikelainsäädännön ja -valvonnan ongelmia selvittävän hanketyöryhmän raportti. Työryhmämuistio 2009:3. Maa- ja metsätalousministeriö, 2009.
Työryhmämuistio 2009:3, saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Elintarvikeoikeus : johdatus elintarvikesääntelyn perusteisiin / Erkki J. Hollo. Edita, 2008.
Hollon julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Elintarviketurvallisuus / Anu Lähteenmäki-Uutela. Edita, 2007.
Lähteenmäki-Uutelan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Elintarviketurvallisuuteen liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa
Elintarvikevalvontaan liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

​Kansalaisvaikuttaminen

Elintarvikelainsäädännön uudistamisesta järjestettiin keskustelutilaisuus 9.5.2017 ja kuulemistilaisuudet 9.2.2018 ja 4.5.2018. Tilaisuuksien aineistot ovat maa- ja metsätalousministeriön uudistusta koskevalla verkkosivulla. 

Esityksestä oli lausuntopyyntö Lausuntopalvelu.fi palvelussa 21.6.–17.8.2018. Annettuihin lausuntoihin voi tutustua lausuntopalvelu.fi palvelussa, ja hankesivulla kohdassa Asiakirjat.

Muuta aineistoa

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maaseutuvirasto sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskusta yhdistettiin uudeksi virastoksi. Ruokavirasto aloitti toimintansa 1.1.2019.

Ruokavirasto

Ruokavirasto, Maa- ja metsätalousministeriö

Laki Ruokavirastosta (371/2018)

Elintarvikkeet​. Aluehallintovirasto

Elintarvikevalvonta. ELY-keskukset

Sisällöllinen toimitus: Erika Bergström, syyskuu 2018, päivitetty 16.4.2019
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi