EU:n kansalaisaloiteasetuksen edellyttämät muutostarpeet Suomen kansalaisaloitelakiin


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 57/2019 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 57/2019
Hankkeen pohjalta annettu laki: 1276/2019

Hankkeen tausta

Kansalaisaloitteesta säädetään perustuslain 53 §:ssä ja vuonna 2012 voimaantulleessa kansalaisaloitelaissa (12/2012). Kansalaisaloitelakia muutettiin kesällä 2019, jolloin esimerkiksi aloitteen eduskuntaan toimittamisaika kannatusilmoitusten määrän vahvistamisen jälkeen pidennettiin puolesta vuodesta vuoteen. Tässä hankkeessa lakia täydennettiin vastaamaan vuoden 2020 alussa voimaantulevan Euroopan unionin kansalaisaloiteasetuksen (EU) 2019/788 määräyksiä. Asetuksen tavoitteena on parantaa ja helpottaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttämistä sekä keventää menettelytapoja. Kannatusilmoituksia tarkastavan Väestörekisterikeskuksen tehtävät siirtyvät vuoden 2020 alusta uudelle Digi- ja väestötietovirastolle.

Eduskunta hyväksyi 3.12.2019 kansalaisaloitelain muutokset (1276/2019), jotka tulevat voimaan 1.1.2020.

Eduskunnan kirjastossa on laadittu tietopaketti kansalaisaloitelaista vuonna 2012.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Oikeusministeriön hanke OMO22:00/2019. Hanke on käynnistynyt 15.8.2019.

Hallituksen esityksen luonnos kansalaisaloitelain muuttamisesta on saatavilla Lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Määräaikaan 7.10.2019 mennessä saapui 10 lausuntoa.

Käsittely eduskunnassa

Valtioneuvoston selvitys E 54/2017: EU-kansalaisaloitetta koskeva tilannekatsaus ja julkinen kuuleminen

Valtioneuvoston kirjelmä U 57/2017 eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (kansalaisaloiteasetus).

Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä UJ 26/2018, Oikeusministeriö, perusmuistio: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta

Kirjallinen kysymys KK 650/2018: Kansalaisaloitteiden käsittelyn helpottamisesta / Li Andersson, vas

Toimenpidealoite TPA 84/2018: Kansalaisraatien mahdollistamisesta valtiollisessa päätöksenteossa ja deliberatiivisen demokratian hyödyntämismahdollisuuksien selvittämisestä / Saara-Sofia Sirén, kok

Kansalaisaloitelakia muutettiin kesällä 2019. Hallituksen esitys HE 251/2018 eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta.

Hallituksen esitys HE 57/2019 eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 24.10.2019.

Lähetekeskustelussa 5.11.2019 asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 3/2019, 22.11.2019.

Valiokunnan asiantuntijalausunto

Ensimmäinen käsittely 27.11.2019:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 57/2019 sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 3.12.2019:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 57/2019 sisältyvän lakiehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/788, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta

Eurooppalaisen kansalaisaloiteasetuksen (EU) 2019/788 käsittelytiedot

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)

Sääntely muissa maissa

Sveitsi

Sveitsin liittovaltion perustuslain artikloissa 138 ja 139, säädetään, että 100 000 kansalaista voi tehdä kansalaisaloitteen avulla muutosesityksen perustuslakiin.
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 138
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 139

Ranska

Rajoitettu, epäsuora kansalaisaloiteoikeus liitettiin Ranskan perustuslakiin vuonna 2003. Constitution de la République française, Article 72–1, refrendum d'initiative locale.

Yhdysvallat

Yhdysvalloissa on joissakin osavaltioissa käytössä kansalaisaloite, esimerkiksi Oregon: 2011 regular session 2634 House bill

​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

What triggers the intention to use European Citizens' Initiative? : the role of benefits, values and efficacy / Anna Kandyla, Sergiu Gherghina. Artikkeli julkaisussa: Journal of common market studies 56 (2018): 6, s. 1223–1239.
Journal of common market studies -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Arviomuistio kansalaisaloitemenettelyn toiminnasta 2012–2017 / Laura Nurminen. Oikeusministeriön julkaisu 45/2017.

Demokratiapoliittinen toimintaohjelma / Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 7/2017.

Reaching out to the people? : Parliament and citizen participation in Finland / Hyeon Su Seo. Tampere, Tampere University Press, 2017.
Seon julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The European citizens' initiative and the EU institutional balance : on realism and the possibilities on affecting EU lawmaking / Anastasia Karatzia. Artikkeli julkaisussa: Journal of common market studies 54 (2017):1, s. 177–208.
Journal of common market studies -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The Finnish citizens' initiative : towards inclusive agenda-setting? / Henrik Serup Christensen... [et al.]. Artikkeli julkaisussa: Scandinavian political studies 40 (2017):4, s. 411–433.
Scandinavian political studies -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Demokraattiset innovaatiot Suomessa : käyttö ja vaikutukset paikallisella ja valtakunnallisella tasolla / Henrik Serup Christensen... [et al.]. Helsinki, Valtioneuvoston kanslia, 2016.

Täysparlamentarismin ja suoran demokratian yhdistämisen tuska : kansalaisaloiteinstituution kehittämisehdotusten arviointia / Elias Laitinen. Artikkeli julkaisussa: Politiikka (2016):4, s. 332–342.
Politiikka-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisaloite : havaintoja perustuslain uudesta instituutiosta / Mikael Hidén. Artikkeli teoksessa: Ett kvartssekel med Justus = Neljännesvuosisata Justuksen kanssa / toim. Petra Sund-Norrgård et al., Helsinfors, Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, 2016, s. 84–100.
Sund-Norrgårdin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisaloitejärjestelmä kaipaa lisää läpinäkyvyyttä / Elias Laitinen, Maija Setälä. Policy brief. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 22/2016.

Kansalaisaloite poliittisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta / Henrik Serup Christensen, Maija Karjalainen ja Maija Setälä. Teoksessa: Poliittisen osallistumisen eriytyminen : eduskuntavaalitutkimus 2015 / Kimmo Grönlund ja Hanna Wass (toim.). Helsinki, Oikeusministeriö 2016. s. 435–456.
Grönlundin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Juridiikkaa ja muotoja eduskuntatyössä / Mikael Hidén. Helsinki, Edita, 2015. 3. uud. p. Eduskunnan kanslian julkaisu 3/2015. Kansalaisaloite s. 154–164.
Hidénin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Johdatus eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen / Euroopan komissio. Luxemburg, Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2014.
Johdatus eurooppalaiseen... -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisaloitemenettely : kansalaisaloitetyöryhmän mietintö. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 21/2011.
Kansalaisaloitemenettely-julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisaloitteisiin liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Hallituksen esityksen luonnos kansalaisaloitelain muuttamisesta oli syksyllä 2019 kommentoitavana Lausuntopalvelussa. 

Hankkeen uutisointia

Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyvät Digi- ja väestötietovirastoksi vuoden 2020 alusta. Väestörekisterikeskuksen tiedote 15.3.2019​

Muuta aineistoa

Kansalaisaloite / Eduskunta
Eduskunnan verkkosivuilla on tietoa käsittelystä sekä koottuna kaikki eduskunnan käsittelemät kansalaisaloitteet vuodesta 2013. Vuodesta 2015 kansalaisaloitteen eduskuntatunnus on ollut KAA, aikaisemmin tunnus oli M.

Eurooppalainen kansalaisaloite / Euroopan komissio

Kansalaisaloite.fi. Tietoa vireillä olevista ja päättyneistä kansalaisaloitteista.

Kansalaisvaikuttamisen tietopaketti Eduskunnan kirjasto​

​Sisällöllinen toimitus: Sari Koski, lokakuu 2019, päivitetty 20.12.2019, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi