​Eurooppalainen tutkintamääräys


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 29/2017 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitykset eduskunnalle: HE 29/2017
Hankkeen pohjalta annettu laki: 430/2017

Hankkeen tausta

Oikeusministeriö asetti 4.11.2014 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä (EIO) annetun direktiivin 2014/41/EU kansallista täytäntöönpanoa Suomessa. Hallituksen esitys HE 29/2017 eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 6.4.2017.

Direktiivin tarkoituksena on tehostaa ja nopeuttaa jäsenvaltioiden välistä esitutkinta- ja oikeudenkäyntivaiheen yhteistyötä. Lähtökohtana on, että jäsenvaltion on vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa annettu tutkintamääräys, mikäli tapaukseen ei sovellu jokin direktiivissä nimenomaisesti määritellyistä kieltäytymisperusteista. Tutkintamääräys voi koskea erilaisia toimenpiteitä rikosasiassa tarvittavien todisteiden hankkimiseksi.

EU:n jäsenvaltioiden välisen rikosoikeusavun ala ei juuri laajene nykyisestä, mutta yhteistyö muuttuu kuitenkin aiempaa velvoittavammaksi. Uudella lainsäädännöllä korvataan päällekkäiset oikeusapuinstrumentit, mikä selkeyttää oikeusapujärjestelmää.

Viranomaisten työnjako muuttuu siten, että syyttäjän on vahvistettava kaikki Suomesta lähtevät tutkintamääräykset.

Laki rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta (430/2017) ja siihen liittyvät lait vahvistettiin 30.6.2017. Lait ovat tulleet voimaan 3.7.2017.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanoa valmisteleva työryhmä, OM021:00/2014. Hankkeen toimikausi oli 1.12.2014–31.5.2016. Lausunnot esitysluonnoksesta ovat kohdassa Asiakirjat.

15.12.2016 on laadittu yhteenveto lausuntojen keskeisestä sisällöstä ja yksityiskohtaisista kannanotoista työryhmän ehdotuksiin: Eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpano : lausuntotiivistelmä. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 56/2016.

Eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpano. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 17/2016. ​

Käsittely eduskunnassa

U 25/2010 Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikosoikeuden alan eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä.

HE 29/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 6.4.2017. Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 12/2017, 12.5.2017.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 18/2017, 17.5.2017.

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 7/2017, 8.6.2017.

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 13.6.2017:

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 29/2017 vp sisältyvien 1.–6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 16.6.2017:

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 29/2017 vp sisältyvät 1.–6. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus EV 65/2017 vp — HE 29/2017 vp

Oikeusvertailevaa aineistoa

Julkaisussa: Eurooppalaista tutkintamääräystä koske​van direktiivin täytäntöönpano,  (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 17/2016) on sivuilla 12–14 kuvailu Suomen kansainvälistä oikeusapua koskevasta sääntelystä.

Eurooppalaista tutkintamääräystä koskevassa direktiivissä tarkoitettu oikeusapu perustuu pääasiassa keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen (1959) ja sen lisäpöytäkirjaan (1978) sekä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen (2000) ja siihen liitettyyn pöytäkirjaan (2001). Myös muut useat rikosoikeuden alalla tehdyt kansainväliset sopimukset sisältävät määräyksiä EU:n jäsenvaltioiden välisestä oikeusapuyhteistyöstä.

Lisäksi EU:n jäsenvaltioiden välisissä suhteissa kansainvälistä rikosoikeudellista yhteistyötä koskevat sopimukset on vähitellen korvattu vastavuoroisen tunnustamisen instrumenteilla. Vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuva yhteistyö on perinteisiä kansainvälisiä sopimuksia velvoittavampaa.

Kansainväliset velvoitteet

Asetus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta, (SopS 30/1981).

Asetus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (SopS 14/1985).

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/41/EU, annettu 3. päivänä huhtikuuta 2014, rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä.

Rajat ylittävän rikostutkinnan nopeuttaminen ja tehostaminen EU:ssa. Summaries of EU Legislation, EUR-Lex.

Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta, (SopS 88/2005).

Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain soveltamisesta ennen pöytäkirjan kansainvälistä voimaantuloa, (SopS 44/2005).

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Ruotsissa on laadittu muistio, jossa ehdotetaan eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanoa. Ehdotuksen mukaan säädettäisiin uusi laki eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä.

Ds 2015:57: En europeisk utredningsorder. Saatavuus​ Eduskunnan kirjastossa

Saksa

Saksassa on valmisteltu hallituksen esitys, jossa esitellään direktiivin vaatimat muutokset lainsäädäntöön:
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen.

Kabinettsbeschluss für eine effektivere R​​echtshilfe. Tiedote 20.7.2016.

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Grunderna för europeisk och internationell straffrätt / Dan Helenius. Helsingfors : Helsingfors universitet, juridiska fakulteteten, 2016, 238 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

EU-rikosoikeus / Sakari Melander. 2., uud. p. Helsinki; Talentum, 2015, 567 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa. 

Straffrättsligt samarbete inom EU: en introduktion / Dan Helenius. Helsingfors: Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, 2011. 145 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Hankkeen uutisointia

Eurooppalainen tutkintamääräys voimaan heinäkuun alussa. Oikeusministeriön tiedote 28.6.2017

Lausuntotiivistelmä eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta. Edilex-uutinen 16.12.2016. – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Työryhmä ehdottaa eurooppalaisen tutkintamääräyksen kansallista täytäntöönpanoa. Oikeusministeriö 25.5.2016 

Komission lausunto rajat ylittävästä rikollisuudesta saatujen todisteiden jakamista koskevista jäsenvaltioiden ehdotuksista. Edilex-uutinen 1.4.2016. – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

​Muuta aineistoa

European Parliamentary Research Service Blog: European investigation order: Key Sources.

Sisällöllinen toimitus: Marja Autio (sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi) ja Kaisa Kipinoinen, syyskuu 2016, päivitetty 6.7.2017.