Hankintalain kokonaisuudistus


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 108/2016 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 108/2016
Hankkeen pohjalta annetut lait: 1397/2016 ja 1398/2016

Hankkeen tausta

Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistusta koskeva hallituksen esitys HE 108/2016​ annettiin eduskunnalle 22.6.2016.

Kokonaisuudistuksen tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa hankintamenettelyjä. Viranomaisille ja kunnille haluttaisiin nykyistä paremmat mahdollisuudet ottaa huomioon hankintojen laatu ja se, että ne tukevat esimerkiksi työllisyyttä, työoloja, terveyttä ja ympäristönsuojelua. Myös pk-yritysten osallistumista tarjouskilpailuihin on tarkoitus parantaa.

Euroopan unionin hankintadirektiivipaketti hyväksyttiin helmikuussa 2014. Uudet EU-direktiivit uudistivat lähes kokonaan hankintoja koskevan EU-sääntelyn. Direktiivit olisi tullut saattaa kansallisesti täytäntöön 18. huhtikuuta 2016 mennessä eräin poikkeuksin.

Suomessa direktiivien implementointi viivästyi.

Tasavallan presidentti vahvisti lait 29.12.2016.

(1397/2016) Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 30.12.2016
Lain voimaantulo ks. 173 § ja siirtymäsäännökset ks. 174 §.

(1398/2016) Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 30.12.2016
Lain voimaantulo ks. 132 § ja siirtymäsäännökset 133 §.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus. Työ- ja elinkeinoministeriö

Hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteleva työryhmä, TEM096:00/2013, Toimikausi 11.11.2013–1.5.2015.

Hankintalain kokonaisuudistuksen valmistelutyöryhmän mietintö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Kilpailukyky 37/2015.

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 108/2016 hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi annettiin eduskunnalle 22.6.2016. Esitys on ns. budjettilakiehdotus. Lähetekeskustelu täysistunnossa 7.9.2016.

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan oli annettava lausunto.

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Asian ensimmäinen käsittely täysistunnossa 8.12.2016.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä hallituksen esitykseen HE 108/2016 sisältyvien 1.–17. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi 9.12.2016.

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 108/2016 sisältyvät 1.–17. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi 13.12.2016.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät neljä lausumaehdotusta.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely Euroopan unionissa

Uudet direktiivit, jotka on saatettava täytäntöön kansallisesti 18.4.2016 mennessä:

Niin kutsuttu klassinen tai klassisen sektorin hankintadirektiivi:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tullut voimaan 17.4.2014.

Erityisalojen hankintadirektiivi:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tullut voimaan 17.4.2014.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU käyttöoikeussopimusten tekemisestä, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tullut voimaan 17.4.2014.

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi julkisista hankinnoista ja palveluja koskevista käyttöoikeussopimuksista, U 14/2012, annettiin 1.3.2012.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä:

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, tullut voimaan 1.1.2008.

Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, tullut voimaan 1.1.2008.

Upphandlingsförordning (2011:1040), tullut voimaan 1.11.2011.

Tillkännagivande (2007:1108) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, tullut voimaan 7.12.2007.

Regeringskansliet: Offentlig upphandling

Konkurrensverket: Upphandling

Tanska

Tanskassa direktiivit on implementoitu kansalliseen lainsäädäntöön.

LOV nr 1564 af 15/12/2015
Udbudsloven

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Tilbudsloven)

Tietoa direktiivien implementoinnista Tanskassa. Katso kaikki säädökset, joilla direktiivit on saatettu kansalliseen lainsäädäntöön: Udbudslov.dk

Udbudsportalen.dk: Ret og regler

Ranska

Code des marchés publics.

Décret n°2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique.

Décret n°2006-975 du 1 août 2006 portant code des marchés publics.

Décret n°2005-601 du 27 mai 2005 modifiant le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics.

Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Saksan liittotasavalta

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)

Teil IV -Vergabe öffentlicher Aufträge

Act Against Restraints of CompetitionPart IV Award of Public Contracts

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Öffentiliche Aufträge und Vergabe​

Viro

Riigihangete seadus, tullut voimaan 1.5.2007.

Public Procurement Act

E-riigihangete keskkond: Siseriiklikud õigusaktid

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Hankintadirektiivien kansallisen täytäntöönpanon viivästyminen / Kirsi-Marja Halonen. Liikejuridiikka. Helsinki : Helsingin Kamari, 2016:2, s. 115–124.
Liikejuridiikka-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Julkisten hankintojen perusteet / Kristian Siikavirta. Helsinki, Edita, 2015. 243 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Hankintojen kilpailuttaminen ja sopimusehdot / Elise Pekkala, Mika Pohjonen. 6. uud. laitos (7. p.). Helsinki, Tietosanoma, 2015. 904 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Näkökulmia EU:n uusista hankintadirektiiveistä ja niiden vaikutuksista paikallishallinnon hankintaviranomaisiin / Katariina Huikko. Kilpailuoikeudellinen vuosikirja. Helsinki, Suomen kilpailuoikeudellinen yhdistys, 13 (2014), s. 183–203.
Kilpailuoikeudellisen vuosikirjan saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Hankintojen kilpailuttaminen ja sopimusehdot / Elise Pekkala, Mika Pohjonen. 6. p. Helsinki, Tietosanoma, 2014. 898 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Hankinnat tiukkaan sääntelyyn / Alinen Henri. Lakimiesuutiset 2/2014 s. 44–46.
Lakimiesuutiset-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Anskaffelsesrett i ett nøtteskall / Morten Goller ... [et al.] Oslo, Gyldendal, 2014. 264 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Julkisten hankintojen EU-lainsäädännön modernisaatio / Markus Ukkola. Defensor legis : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. Helsinki, vsk. 94, 2013:2, s. 250–258.
Defensor Legis -lehden s​aatavuus Eduskunnan kirjastossa​
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Miljö- och sociala hänsyn i offentlig upphandling : juridik och praktik / Christoffer Stavenow, Lisa Sennström. Stockholm, Jure, 2013. 173 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Implementing the OECD principles for integrity in public procurement : progress since 2008 / Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris, OECD, 2013. 132 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Julkisten hankintojen ilmoittaminen : käsikirja ilmoitusmenettelystä / Johanna Lähde & Niina Hannonen. Helsinki, Tietosanoma, 2012. 304 s. 
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytäntöä julkisissa hankinnoissa 2012 / Mika Pohjonen. Kilpailuoikeudellinen vuosikirja. Helsinki, Suomen kilpailuoikeudellinen yhdistys 11 (2012), s. 293–302.
Kilpailuoikeudellisen vuosikirjan saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Julkiset hankinnat hankintayksiköissä / Olli Hyvönen...[et al.]. Helsinki, Edita, 2007. 370 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Julkisiin hankintoihin liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa
Julkiset hankinnat EU-oikeudessa -aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietintö – lausunnonantajien lausunnot. Mietinnöstä pyydetyt lausunnot tuli antaa 6.7.2015 mennessä. Lausuntopalvelu.fi

Kuulemistilaisuus hankintalain uudistamisesta, 31.10.2014. Työ- ja elinkeinoministeriö Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus, valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014.
Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus, Hankintojen laatu, Sosiaaliset näkökohdat, Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnat / Markus Ukkola, Kuulemistilaisuus 31.10.2014.

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelun yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriö avasi oikeusministeriön hallinnoimassa Otakantaa.fi -palvelussa keskusteluryhmän aiheesta Miten hankintalaki​​a pitää uudistaa? Keskustelua oli mahdollista käydä sivustolla 24.2.–31.3.2014. 

Yhteenveto: Miten hankintalakia pitää uudistaa? Yhteenveto Otakantaa.fi -palvelussa käydyistä keskusteluista työ- ja elinkeinoministeriön sivustolla.

Euroopan parlamentti hyväksyi uuden hankintadirektiivin. Kehitysvammaisten palvelusäätiö, toiminnanjohtajan blogi, Markku Virkamäki 16.1.2014.

Hankkeen uutisointia

Uudistettu hankintalaki luo joustoa ja antaa mahdollisuuksia. Työ- ja elinkeinoministeriö 29.12.2016.

Yli 30 miljardin euron hankinnat joutuvat puntariin. Pääkirjoitus, Helsingin Sanomat 11.10.2016

Hankinnat kilpailutettava aina kun mahdollista. Jan Schugh, Helsingin Sanomat 17.10.2015

Hankintalaki on uudistettava kansalaisten ehdoilla. Johannes Kananen, Helsingin Sanomat 14.10.2015

Verovaroilla tehtäviin miljardiostoksiin muutoksia. Tuomo Pietiläinen, Helsingin Sanomat 14.5.2015

SAK ja STTK: Julkisia hankintoja kilpailutettaessa on huomioitava palveluiden laatu. Tiedote, STTK 13.5.2015

Pk-yritysten asema ja markkinoiden toimivuus turvattava julkisten hankintojen sääntelyuudistuksesta. Tiedote, Suomen Yrittäjät 13.5.2015

Täydellisen hankintamenettelyn metsästys. Katariina Huikko. Blogi, Kunnat.net 13.5.2015

Markkinahäiriköt kuriin, hankintalakia valvottava. Uutinen, Elinkeinoelämän keskusliitto 13.5.2015

Hankintalakia halutaan yksinkertaistaa ja tasapuolistaa​. Työ- ja elinkeinoministeriö, tiedote 13.5.2015

Pieniä ei unohdeta uudessa hankintalaissa. Eija Mansikkamäki. Maaseudun tulevaisuus 19.9.2014

Hankintalain uudistus pistää miettimään myös laatua – nyt voiton vie usein halvin tarjous. Jouni Tanninen. YLE Uutiset 8.5.2014

Suositaan suomalaista – uudet EU-direktiivit antavat hyvän lähtökohdan hankintalain uudistamiseen.Vesa Malila. MTK, ajankohtaista 28.3.2014

Innovatiivisista hankinnoista selkeä kirjaus uuteen hankintalakiin. Riitta Varpe. Talouselämä, puheenvuoro 20.3.2014

Yrittäjänaiset iloitsevat hankintalain uudistuksesta: Pienet yritykset mukaan hankintakilpailuun. Yrittäjänaiset, ajankohtaista 13.2.2014

Avaako hankintalain uudistus ovia pk-yrityksille? Suomen yrittäjät, uutinen 16.1.2014

Ihalainen: EU-parlamentin hyväksymät hankintadirektiivit hyvä lähtökohta lakiuudistukselle. Työ- ja elinkeinoministeriö, tiedote 15.1.2014

Muuta aineistoa

Työ- ja elinkeinoministeriö: Julkiset hankinnat

hankinnat.fi

Elinkeinoelämän keskusliitto: Julkiset hankinnat ja julkisten markkinoiden avaaminen

LATI-tietopaketti: Puolustus- ja turvallisuushankintalaki – PUTU-laki

sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen, syyskuu 2014, päivitetty 9.1.2017
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi