Isyyslain uudistaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 91/2014 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 91/20​14​
Hankkeen pohjalta annettu laki: 11/2015

Hankkeen tausta

Vuonna 1975 vahvistettu ja lokakuun alusta 1976 voimaan astunut isyyslaki uudistettiin ottaen huomioon lainsäädäntöympäristöä, perherakenteita ja isyystutkimusmenetelmiä koskevat muutokset. Isyyslain uudistaminen kirjattiin tavoitteeksi Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan.

Lainuudistuksen myötä isyyden tunnustamista helpotetaan selvissä tapauksissa, esimerkiksi kun tulevat vanhemmat asuvat avoliitossa. Näissä tapauksissa isyyden voi jatkossa tunnustaa neuvolassa jo ennen lapsen syntymää. Lainuudistuksen myötä poistetaan äidin mahdollisuus estää isyystutkimus. Tällä muutoksella halutaan turvata lapsen oikeus tietää biologiset vanhempansa. Merkittävä muutos on myös isyyden vahvistamista koskevan kanneoikeuden palauttaminen takautuvasti niille, jotka ovat syntyneet avioliiton ulkopuolella ennen nykyisen isyyslain voimaantuloa.

Hallituksen esitys HE 91/2014 (pdf) eduskunnalle isyyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Uusi isyyslaki (11/2015) ja siihen liittyvät muut lainmuutokset hyväksyttiin 15.12.2014 ja ne astuvat voimaan 1.1.2016. Linkit muutoslakeihin löytyy hallituksen esityksen HE 91/2014 käsittelytietosivulta. ​

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Isyyslain uudistaminen. OM018:00/2011
Lausuntokierros arviomuistiosta järjestettiin syksyllä 2011. Työryhmä asetettu jatkovalmistelua varten 25.4.2012. Seurantaryhmä asetettu 23.5.2012. Työryhmän ja seurantaryhmän toimikausi päättyy 30.9.2013.

Arviomuistio isyyslain uudistamistarpeista. Oikeusministeriön julkaisu 37/2011.

Arviomuistio isyyslain uudistamistarpeista :  Lausuntotiivistelmä. Oikeusministeriön julkaisu 6/2012.

Isyyden määräytyminen : kansainvälinen vertailu. Oikeusministeriön julkaisu 5/2013

Isyyslain uudistaminen. Isyyslain uudistamistyöryhmä. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 56/2013.

Isyyslain uudistaminen : Lausuntotiivistelmä. Oikeusministeriön Mietintöjä ja lausuntoja 7/2014.

Käsittely eduskunnassa

Isyyslain uudistamistarpeet ovat viime vuosina olleet esillä eduskunnassa kirjallisten kysymysten ja kansanedustajien lakialoitteiden muodossa. Vuonna 2012 isyyslainsäädännön muuttamista on ehdotettu seuraavissa kirjallisissa kysymyksissä ja lakialoitteessa.

Kirjallinen kysymys KK 193/2012: Lapsen oikeus biologiseen isään (Suna Kymäläinen / sd)

Kirjallinen kysymys KK 355/2012: Isyyden tunnustamisen yksinkertaistaminen (Maria Tolppanen / ps)

Kirjallinen kysymys KK 362/2012: Viranomaistoiminnan tehostaminen isyyttä tunnustettaessa (Anne Kalmari / kesk)

Lakialoite LA 39/2012: Laki isyyslain voimaanpanosta annetun lain 7 §:n 2 momentin kumoamisesta (Sauli Ahvenjärvi / kd ym.)

Hallituksen esitys HE 91/2014 eduskunnalle isyyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 25.6.2014. 

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 46/2014, 28.11.2014. Lausuntoon sisältyy yksi eriävä mielipide.

Ensimmäinen käsittely 9.12.2014:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely 15.12.2014:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

European Court of Human Rights: Factsheet – Parental Rights
– Tietopaketti, johon on koottu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vanhemmuuteen liittyvää oikeuskäytäntöä

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Föräldrabalk (1949:381)

Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Förordning (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Lag (1985:​367) om internationella faderskapsfrågor

Lag (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden

Tanska

Børneloven LBK nr 1047 af 08/11/2012 muutoksineen.​​​​​

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Barnrättens grunder / Johanna Schiratzki. Lund, Studentlitteratur, 2014.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luku 3.2.1 Fastställande av fader- medmor- och moderskap för barn.

Family law and culture in Europe : developments, challenges and opportunities / Katharina Boele-Woelki, Nina Dethloff, Werner Gephart (eds.). Cambridge, Intersentia, 2014.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Kirjan kolmannessa osassa “New concepts of parentage” käsitellään äitiyteen, isyyteen ja vanhemmuuteen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.

Barn- och föräldrarätt / Åke Saldeen. Uppsala, Iustus, 2013.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Toinen luku käsittelee äitiyden, isyyden ja vanhemmuuden määrittelyä Ruotsissa.

Family law / Mary Welstead, Susan Edwards. Oxford, Oxford University Press, 2013.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle / Anna Singer. Norstedts juridik, 2012. Luvussa 2 ”Barnets rätt till föräldrar” käsitellään mm. isyyden vahvistamista ja kumoamista Ruotsin lain mukaan.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Perhe- ja perintöoikeuden alkeet / Urpo Kangas. Helsinki, Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

En Förälder blir till – om fastställande och upphävande av föräldraskap och förhållandet till barnets bästa. / Maria Beljestrand. Umeån yliopistossa vuonna 2011 tehty opinnäytetyö.

Perhesuhteet ja lainsäädäntö / Eva Gottberg. Turku : Turun yliopisto, 2010.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Isyysteen liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Isyyslaki uudistuu vuonna 2016 – eduskunta edellyttää perinnönjaon peräyttämistä ja palautusvastuuta koskevia lisäsäännöksiä kiireellisesti. Edilex 8.1.2015

Isyyslaki eduskunnan toisessa käsittelyssä. Eduskunnan tiedote 15.12.2014

Lakivaliokunta: Aviottomat lapset voivat jäädä perinnöttä, jos isä on kuollut ennen tammikuuta 2012. YLE Uutiset 5.12.2014

Perustuslakivaliokunta totesi isyyslain syrjiväksi. Petri Sajari, Helsingin Sanomat 30.11.2014

Perustuslakivaliokunnan isyyslakilausunto valmistui. Eduskunnan tiedote 28.11.2014.

Lättare för sambopar att bekräfta faderskap. YLE Nyheter 12.11.2014

Oikeustieteilijät kauhistelevat e​sitystä uudeksi isyyslaiksi. Petri Sajari, Helsingin Sanomat 6.10.2014

Isyyslain uudistaminen eduskunnalle. Jussi Hanhivaara, Yle Uutiset, 26.5.2014.

Ny faderskapslag - sambor kan erkänna faderskapet redan på rådgivningsbyrån. Justitieministeriet 25.6.2014.

Korkein oikeus jatkoi isyyslain paikkaamista. Suomen Asianajajaliiton tiedote 19.3.2014   

Kirkko kannattaa isyyslain uudis​tamista​. Anne Lius-Liimatainen. Keskisuomalainen 17.1.2014

Työryhmä ehdottaa isyyslain uudistamista isyys olisi mahdollista tunnustaa jo ennen lapsen syntymää. Oikeusministeriön tiedote 12.11.2013

HS: Avolapsen isyyden tunnustaminen helpottu​u. MTV Uutiset 7.11.2013

Koottua tietoa isyyden määräytymiseen liittyvästä lainsäädännöstä eri maissa. Oikeusministeriön tiedote 25.1.2013

Euroopan ihmisoikeustuomioistuime​n tuomio yksityiselämän suojaa koskevassa asiassa. Ulkoasiainministeriön tiedote 15.1.2013

Henriksson: Lapsen etu edellä isyysla​issa. Pohjalainen 11.11.2012

Isyyslain uudistaminen etenee. Yle Uutiset 24.5.2012

Työryhmä valmistelemaan isyyslain uudistamista. Oikeusministeriön tiedote 25.4.2012

Muuta aineistoa

Perustuslakiblogi 29.11.2014: Perustuslakivaliokunta: au-lasten perintöoikeuden rajoittaminen on syrjintää. Tuomas Ojanen ja Juha Lavapuro.

Perustuslakiblogi 1.10.2014: Isyyslainsäädännön uudistus: Toistuuko vuoden 1976 isyyslain voimaanpanolain syrjivä perintö? / Juha Lavapuro, Tuomas Ojanen ja Martin Scheinin

Markku Fredmanin blogi 24.8.2014: Uusi isyyslaki rajoittaisi lapsen oikeutta perintöön.

Korkein oikeus on 19.3.2014 antanut kaksi isyyden vahvistamista ja perustuslain etusijaa koskevaa ratkaisua: KKO:2014:13 ja KKO:2014:14

Salla Silvola: Isyystutkimukset ja oikeudellinen vanhemmuus. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet 2012. Luento 17.9.2012

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu CASE OF LAAKSO v. FINLAND Application no. 7361/05, jonka mukaan Suomen isyyslain mukainen isyyden vahvistamiskanteelle asetettu määräaika on liian lyhyt.

Isyyden vahvistaminen. Suomi.fi -portaali

KKO:2012:11
Korkeimman oikeuden ratkaisu, jossa todetaan isyyskanteen nostamista rajoittavan säännöksen soveltamisen olevan ristiriidassa perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvatun yksityiselämän suojan kanssa.

KKO 2012:11. Merkittävä ennakkopäätös perustuslain etusijasta isyyden vahvistamisasiassa
Professori Jyrki Virolainen on blogissaan kommentoinut korkeimman oikeuden ratkaisua.

sisällöllinen toimitus: Erika Bergström, joulukuu 2012, päivitetty 3.2.2015
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi