Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 209/2016 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 209/2016
Hankkeen pohjalta annetut lait: 1456/2016, 1457/2016 ja 1458/2016

Hankkeen tausta

Lakiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012), työttömyysturvalakiin (1290/2002) sekä työsopimuslakiin (55/2001) tehtiin muutoksia.

Suomen säädöskokoelmassa julkaistiin 30.12.2017 tasavallan presidentin 29.12.2016 vahvistamat lait:
– Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (1456/2016)
– Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (1457/2016)
– Laki työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta ja 1 luvun 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (1458/2016)

Valtion rahoittamaa työttömyysturvaa voidaan käyttää jatkossa työttömän starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen. Tavoitteena on lisätä määrärahojen käytön joustavuutta, turvata palvelujen saatavuus sekä lisätä alueellista liikkuvuutta.

Työkokeilun käyttötarkoitusta laajennetaan kokeiluluontoisesti vuosina 2017 ja 2018 siten, että työkokeilua on mahdollista käyttää työnhakijan soveltuvuuden arvioimiseksi ennen työsopimuksen tekemistä. Rekrytointikokeilu perustuu vapaaehtoisuuteen ja kestää korkeintaan kuukauden. Tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä ja alentaa työnantajien kynnystä palkata työttömiä.

Työnhakijat haastatellaan vuoden 2017 alusta lähtien aina kolmen kuukauden yhdenjaksoisen työttömyyden jälkeen. Tavoitteena on työttömän työnhakijan nopea työllistyminen, pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy ja avoimien työpaikkojen nopea täyttyminen.

Työttömyysetuutta voidaan maksaa vuoden 2017 alusta lähtien enintään 48 kuukauden ajan nykyisen 24 kuukauden sijasta perusopintojen suorittamiseksi. Muutos koskee oppivelvollisuusiän ylittäneitä henkilöitä, joilta puuttuu perusopetuksen päättötodistus.

Työttömien velvollisuutta ottaa vastaan tarjottua työtä ja osallistua palveluihin työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä tiukennetaan. Tarkoituksena on nopeuttaa työn vastaanottamista ja lyhentää työttömyysjaksoja.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Työ- ja elinkeinoministeriön hanke TEM044:00/2016

Hankesivustolla on 6.9.2016 päivätty uusi luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain, työttömyysturvalain ja työsopimuslain muuttamisesta sekä sen lausuntopyyntö. Lausuntokierros oli 6.–12.9.2016. Lausuntoaika oli lyhyt, koska kyseessä on budjettilakiesitys, joka tulee antaa eduskunnalle lokakuun alkupuolella.

Hankkeessa valmistui ensin 23.6.2016 luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelulaista annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta. Esitysluonnos oli lausunnolla 27.6.–19.8.2016. Lausunnoissa esiin tuoduista näkemyksistä keskusteltiin keskeisten työelämänjärjestöjen kanssa elokuun lopussa työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä tilaisuudessa. Ministeriö toi esille, että hallituksen esitykseen tullaan sisällyttämään työsopimuslain muutoksia ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muutoksia, joilla on liittymiä työsopimuslakiin. Muutosten sisältöä oli käsitelty kokouksessa ja sovittu, että muutettu hallituksen esitysluonnos lähetetään uudelle lausuntokierrokselle.

Eduskunta antoi valtiopäivillä 2012 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun hallituksen esitykseen vastatessaan seuraavan lausuman (HE 133/2012 – EV 163/2012): Lausuma 1

Työ- ja elinkeinoministeriö on esityksen valmistelun yhteydessä kuullut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriötä, valtiovarainministeriötä ja keskeisiä työelämän järjestöjä.​

Käsittely eduskunnassa

HE 209/2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta ja 1 luvun 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
Annettiin 20.10.2016. Lähetekeskustelu 26.10.2016. Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Esitys on niin kutsuttu budjettilakiehdotus, joka liittyy valtion tulo- ja menoarvioesitykseen ja käsitellään sen yhteydessä. 

Työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 13/2016 1.12.2016.

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Asian ensimmäinen käsittely 7.12.2016.

Suullinen kysymys työttömien haastatteluista (Li Andersson / vas) 8.9.2016, PTK 80/2016

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä hallituksen esitykseen HE 209/2016 sisältyvien 1.–3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena 9.12.2016. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 209/2016 sisältyvät 1.–3. lakiehdotuksen 13.12.2016. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Työllisyyspaketti-työryhmän esitykset. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 33/2016.

Työllisyyskokeilujen selvitys : työllisyyspalveluiden ja -tukien käyttäjälähtöistä arviointia / Maria Kaisa Aula. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 30/2016.

Työllistymissuunnitelmia koskeva selvitys / Mikko Valtakari, .. et al. Työ- ja elinkeinoministeriön raportteja 18/2016.

Polun tekijät: Selvitys työvoiman palvelukeskusten toiminnasta, tuloksista ja kehittämiskohteista Uudellamaalla / Linnea Alho. Uudenmaan ELY-keskus, 2013.

Uudistettu työkokeilu työnantajan näkökulmasta / Lauri Loikkanen. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kauppatieteellinen tiedekunta, Kandidaatintutkielma. 2013 

Muuta aineistoa

Hallituksen esityksessä eduskunnalle HE 105/2016 työsopimuslain ym. muuttamisesta ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun 3 §:n 2 momenttia. Esityksessä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ym. muuttamisesta ehdotetaan muutoksia samaan pykälään.

Ks. Eduskunnan kirjaston LATI-tietopaketti työsopimuslain muuttamisesta.

Työvoimapalvelujen vaikuttavuus pitkän aikavälin työllistymiseen. Käynnissä oleva tutkimushanke.

Ratkaisu kanteluun: Työnhakusuunnitelman laatimisen laiminlyönti
EOA Dnro 179/4/11 29.5.2012

TE-palvel​ut

Arbetsförmedlin​gen ​​

sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen, syyskuu 2016, päivitetty 9.1.2017
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi