Kaksoiskansalaisuus valtion virassa


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 70/2017 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 70/2017
Hankkeen pohjalta annetut lait: 948/2017, 949/2017, 950/2017, 951/2017 ja 952/2017

Hankkeen tausta

Virkamieslakiin otettiin nimenomainen säännös siitä, että nimitysharkinnassa on varmistuttava virkaan valittavan henkilön nuhteettomuudesta ja siitä, että hänellä ei ole sellaisia sidonnaisuuksia, jotka voivat vaarantaa virkaan kuuluvien tehtävien asianmukaisen hoitamisen. Myös valtion virkamieslain 7 §:ään sisältyvää luetteloa muutettiin niiden virkojen osalta, joihin vaaditaan Suomen kansalaisuus.

Turvallisuusselvityslakia muutettiin siten, että henkilön luotettavuuden ja painostuksesta vapaan ja riippumattoman tehtävien hoidon varmistamiseksi hänen ulkomaansidonnaisuuksiaan voidaan selvittää entistä laajemmin. Sidonnaisuuksista aiheutuvia riskejä voidaan seurata myös nimityksen tai valinnan jälkeen.

Eduskunta hyväksyi 21.11.2017 lait valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n muuttamisesta (948/2017), turvallisuusselvityslain muuttamisesta (949/2017), Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n muuttamisesta (950/2017), rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta (951/2017) ja Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 24 ja 24 a §:n muuttamisesta (952/2017). Lait tulivat voimaan 1.1.2018.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Kaksoiskansalaisuuteen liittyvän lainsäädännön valmistelu; valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain muuttaminen VM058:00/2016

Kaksoiskansalaisuus valtion virkaan nimitettäessä : työryhmämuistio. Valtiovarainministeriön julkaisu 26/2015

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Valtiovarainministeriö 16.2.2017

Lausunnot hallituksen esitysluonnoksesta valtiovarainministeriön hankesivuilla, välilehdellä Asiakirjat

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 70/2017 eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 8.6.2017.
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 33/2017, 29.9.2017

Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 7/2017, 3.10.2017

Valiokunnan mietintö HaVM 23/2017, 9.11.2017

Ensimmäinen käsittely 14.11.2017:

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 70/2017 vp sisältyvien 1.–5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 21.11.2017:

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 70/2017 vp sisältyvät 1–-5. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Oikeusvertailevaa aineistoa

Ruotsi

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (ks. 5 luku 2 §, 6 luku 2 §, 11 luku 11 §, 12 luku 6 §)

Lag (1994:260) om offentlig anställning, (ks. Svenskt medborgarskap som behörighetsvillkor, 5 ja 6 §)

Förordning (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer (ks. 1 ja 2 §)

Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap

Norja

Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) LOV-2005-06-10-51, ks. 10 §

Tanska

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret LBK nr 422 af 07/06/2004

Danmarks Riges Grundlov (Grundloven), ks. 27 §

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd LBK nr 488 af 06/05/2010 (Tjenestemandsloven), ks. 58 c §

Kirjallisuutta

Virkamiesoikeudesta

Virkamiesoikeu​den perusteet / Seppo Koskinen, Heikki Kulla. Helsinki, Talentum Pro. 493 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa 

Hallinto-oikeus / Olli Mäenpää. Helsinki, Sanoma Pro, 2013. 1375 s. Ks. erit. VII jakso Virkamiesoikeus.

–  julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
–  Luettavissa myös Fokus-palvelussa Eduskunnan kirjaston asiakaskoneilla ja eduskunnan lähiverkossa 

Virkamiesoikeuteen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Kaksoiskansalaisuudesta

Dual nationality in the European Union : a study on changing norms in public and private international law and in the municipal laws of four EU member states / Olivier W. Vonk. Leiden; Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2012. 366 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Kaksoiskansalaisuuteen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa​

Hankkeen uutisointia

Valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain muutokset voimaan 1. tammikuuta 2018. Edilex-uutinen 20.12.2017.
– Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain muutokset voimaan 1.1.2018. Valtiovarainministeriön tiedote 19.12.2017.

Virkamieslakiin ja turvallisuusselvityslakiin ehdotetaan muutoksia. Eduskunnan tiedote 15.6.2017

Valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain muutosehdotukset eduskunnalle. Valtiovarainministeriön tiedote 8.6.2017

Virkamieslain muutos kaksoiskansalaisuusasiassa lausuntokierrokselle. Edilex-uutinen 20.2.2017. 
– Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Virkamieslain muutos kaksoiskansalaisuusasiassa lausuntokierrokselle. Valtiovarainministeriön tiedote 17.2.2017

Ministeri Vehviläinen: Virkamieslain muutos kaksoiskansalaisuusasiassa pian lausuntokierrokselle. Valtiovarainministeriön tiedote 3.2.2017

Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaiselta peruttiin työpaikka ulkoministeriössä – ministeriö vetosi Venäjän valtion mahdollisiin vaikuttamisyrityksiin. Paavo Teittinen ja Jarmo Huhtanen, Helsingin Sanomat 2.2.2017

Puolustusministeri Niinistö asetti hankkeen tarkentamaan kaksoiskansalaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä puolustushallinnossa. Puolustusministeriön tiedote 1.2.2017

Sisäministeri Risikko asettaa hankkeen tar​kentamaan kaksoiskansalaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä Rajavartiolaitoksessa. Rajavartiolaitoksen tiedote 1.2.2017​

Muuta aineistoa

Perustuslain (731/1999) 125 §:ssä säännellään virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja nimitysperusteista

Kaksoiskansalaisuudesta/monikansalaisuudesta säännellään voimassa olevassa kansalaisuuslaissa (359/2002)

Kaksoiskansalaisuus: Miksi kukaan haluaisi olla tärkeässä virassa ja samalla toisen maan kansalainen? Anna-Lena Laurén, Suomen Kuvalehti 8/2017, s. 12–13.

​sisällöllinen toimitus: Marja Autio, toukokuu 2017, päivitetty 3.1.2018
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi