Kansalaisaloitelaki


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 46/2011 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 46/2011
Hankkeen pohjalta annettu laki: 12/2012

Hankkeen tausta

Hallituksen esitys HE 46/2011 eduskunnalle kansalaisaloitelaiksi. Kansalaisaloitelaki (12/2012) annettiin 13.1.2012.​

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Kansalaisaloitetta koskevan lainsäädännön valmistelu, OM026:00/2010. Hanke asetettiin 1.10.2010.

Käsittely eduskunnassa

Perustuslain muutosesitykseen HE 60/2010 sisällytettiin mahdollisuus tehdä kansalaisaloite. Lakiehdotus jätettiin lepäämään eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin ja käsiteltiin eduskunnassa uudestaan syksyllä 2011 LJL 3/2011.

Oikeus tehdä kansalaisaloite kirjattiin Suomen perustuslakiin lainmuutoksella (1112/2011).

HE 46/2011 annettiin eduskunnalle 5.10.2011.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 6/2011, 29.11.2011

Ensimmäinen käsittely: 

Eduskunta hyväksyi kansalaisaloitelain sisällön mietinnön mukaisena 30.11.2011. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakimuutoksen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24§:n hylkäämisestä 30.11.2011.

Toinen käsittely:

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, kansalaisaloitelain 7.12.2011. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakimuutoksen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24§:n hylkäämisestä 7.12.2011.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely Euroopan unionissa

Eurooppalainen kansalaisaloite.

Lissabonin sopimuksessa (2007/C 306/01) säädetään eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta. Lissabonin sopimuksen mukaisesti Euroopan komissio on antanut eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevan asetuksen: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 211/2011 kansalaisaloitteesta. Kansalaisaloitetta käyttäen vähintään miljoona kansalaista vähintään yhdestä neljäsosasta EU:n jäsenvaltioita voi pyytää komissiota tekemään säädösehdotuksia aloilla, joilla se on toimivaltainen.

Sääntely muissa maissa

Sveitsi

Sveitsin liittovaltion perustuslain artikloissa 138 ja 139, säädetään, että 100 000 kansalaista voi tehdä kansalaisaloitteen avulla muutosesityksen perustuslakiin.

Ranska

Rajoitettu, epäsuora kansalaisaloiteoikeus liitettiin Ranskan perustuslakiin vuonna 2003: Artikla 72–1, refrendum d'initiative locale.

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Kansalaisaloitemenettely : kansalaisaloitetyöryhmän mietintö. Helsinki, Oikeusministeriö, 2011.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Valtaa kansalle? : suora demokratia ja sisällöllinen kansalaisaloite perustuslakiuudistuksessa. / Maija Setälä. Artikkeli kokoomateoksessa Perustuslakihaasteet, 2010. s.119–131.
Perustuslakihaasteet-julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmissa.

Perustuslain tarkistamiskomitean mietintö. Helsinki, Oikeusministeriö, 2010.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Kansalaisaloitteisiin liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Kansalaisaloite.fi -sivusto avattiin 1.12.2012.

Allianssi: Kansalaisaloitteesta lakiesitys (6.10.2011)

OM: Kerro kantasi kansalaisaloitteesta (10.12.2010)

Hankkeen uutisointia

Kansalaisaloite käyttöön maaliskuun alusta. OM:n tiedote 12.1.2012

Kansalaisaloitelaki hyväksyttiin. Eduskunnan tiedote 7.12.2011

Kansalaisaloitteesta lakiesitys. OM:n tiedote 5.10.2011

Esitys: 50 000 kansalaista voisi ​esittää lakia eduskunnalle. Helsingin sanomat 5.10.2011

Aloite kansalaisten käsiin. Aamulehti 20.3.2011

Muuta aineistoa

The European Citizens’ Initiative – Participatory Democracy in the European Union / Mihaela Carausan. EIRP Proceedings, Vol 6 (2011).

sisällöllinen toimitus: Tommi Peuhkurinen, joulukuu 2011, päivitetty 30.6.2013
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi