​Kansallinen turvallisuus maa- ja kiinteistökaupoissa


Säädöshanke ei ole enää vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 253/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 253/2018
Hankkeen pohjalta annetut lait: 467/2019, 468/2019, 469/2019 ja 470/2019
Muut annetut lait: 471/2019–474/2019

Hankkeen tausta

Pääministeri Sipilän hallituksen yhtenä ohjelmatavoitteena oli tarkentaa kokonaisturvallisuuden kannalta merkittävien maa-alueiden ja kiinteistöjen hankintaan liittyvää lainsäädäntöä. Vuonna 2017 julkaistun puolustusministeriön selvityksen tarkoituksena oli löytää konkreettisia keinoja huolehtia siitä, etteivät yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen läheisyydessä sijaitsevat kiinteistöt joudu kokonaisturvallisuuden kannalta vääriin käsiin.

Strategisia kohteita, joiden ympäristöllä voi olla turvallisuusulottuvuus, voivat olla mm. sotilasalueet, strategiset tie-, rata-, silta- ja patorakenteet sekä merenkulkuväylät ja satamarakenteet sekä tietoliikenteeseen ja sähkönsiirtoon liittyvät kohteet. Selvityksen johtopäätös oli, että valtion kokonaisturvallisuuden parantaminen kiinteän omaisuuden siirroissa edellyttää lainsäädännön muuttamista.

Hankkeen valmistelua varten kesäkuussa 2017 asetettu työryhmä sai työnsä päätökseen kesäkuussa 2018. Mietinnön lainsäädäntöehdotusten pohjalta valmistelua jatkettiin puolustusministeriön hankkeessa vuonna 2018. Tarkoituksena oli valmistella tarvittavat lainsäädäntöehdotukset, joiden avulla kansallinen turvallisuus voidaan ottaa nykyistä paremmin huomioon alueidenkäytön suunnittelussa ja kiinteän omaisuuden siirroissa. 

Esityksessä ehdotettiin säädettäväksi laki eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta sekä laki valtion etuosto-oikeudesta. Luvanvaraisuutta ja etuosto-oikeutta täydentämään esitettiin uutta kokonaisturvallisuuden tarpeita palvelevaa lunastuslakia. Näiden lakien avulla luotaisiin kolme toisiaan täydentävää keinoa, joiden avulla valtio voisi tarvittaessa puuttua kansallista turvallisuutta vaarantavaan kiinteistöjen omistukseen ja käyttöön.

Muiden hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotuksien tarkoituksena oli varmistaa, että turvallisuusviranomaisilla on riittävä tilannekuva kiinteistöjen omistuksista ja käytöstä Suomessa.

Eduskunta hyväksyi 26.2.2019 lain maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (467/2019), lain kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi (468/2019), lain valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla (469/2019), lain eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta (470/2019) ja näihin liittyvät muutoslait (471/2019) – (474/2019). Lait tulevat voimaan vuoden 2020 alusta.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Valtion kokonaisturvallisuudesta kiinteän omaisuuden siirroissa. Selvitys 20.4.2017

Valtion kokonaisturvallisuuden parantaminen kiinteän omaisuuden siirroissa. Hankkeen VNK009:00/2017 toimikausi: 1.6.2017–30.6.2018

Kansallinen turvallisuus alueidenkäytössä ja kiinteän omaisuuden siirroissa. Työryhmän mietintö 28.6.2018. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2018. 

Kansallisen turvallisuuden parantaminen alueidenkäytössä ja kiinteän omaisuuden siirroissa. Hanke PLM004:00/2018 
- lainsäädäntöehdotukset perustuvat valtioneuvoston kanslian asettaman työryhmän 28.6.2018 luovutettuun mietintöön
- lausuntokierros päättyi 17.8.2018

​Käsittely eduskunnassa

Ulkomaalaiskauppojen luvanvaraisuuden purkaminen 1990-luvulla

Hallituksen esitys HE 120/1992 eduskunnalle ulkomaalaisten yritysostoja ja kiinteistönhankintaa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 171/1999 eduskunnalle laiksi ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvonnasta annetun lain kumoamisesta 

Kyseessä olevaan hankkeeseen liittyviä valtiopäiväasioita

Kirjallinen kysymys KK 1191/2014: Valtion kiinteistömyyntitoiminnan turvallisuusharkinnan parantaminen / Reijo Tossavainen (ps)

Kirjallinen kysymys KK 6/2015: Kolmansista maista tulleiden kiinteistöomistuksen rajoittamisesta / Suna Kymäläinen (sd)

Valtioneuvoston selonteko VNS 6/2016: Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko. Asiantuntijakuuleminen 28.9 2018, Antti Pelttari / suojelupoliisi 

Suullinen kysymys SKT 116/2016: Ulkomaalaisten kiinteistökaupoista Suomessa / Pentti Oinonen (ps)

Kirjallinen kysymys KK 374/2018: Ulkomaalaisten maakaupoista ja turvallisuuden kannalta kriittisistä kohteista / Timo Heinonen / (kok)

Hallituksen esitys HE 253/2018 kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa koskevaksi lainsäädännöksi annettiin eduskunnalle 29.11.2018.

Lähetekeskustelussa 4.12.2018 asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 62/2018, 16.1.2019 

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 39/2018, 17.1.2019

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 44/2018, 30.1.2019

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 57/2018, 5.2.2019

Puolustusvaliokunnan mietintö PuV 6/2018, 14.2.2019

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot 

Ensimmäinen käsittely 21.2.2019:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 253/2018 sisältyvien 1.–8.lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 26.2.2019:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 253/2018 sisältyvät 1.–8. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen: Eduskunta edellyttää, että puolustusministeriö antaa puolustusvaliokunnalle selvityksen vuoden 2021 loppuun mennessä uuden sääntelyn toimivuudesta kansallisen turvallisuuden huomioimisessa alueiden käytössä ja kiinteistöomistuksissa.

Asian käsittely päättyi.

​Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Kansainvälinen tarkastelu : Oikeudesta omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta strategisten kohteiden lähellä / Kirsikka Riekkinen, Arvo Vitikainen. 18.1.2018 
- selvityksen kohteina olevat maat ovat: Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Unkari, Itävalta, Saksa ja Ranska

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
- omaisuuden suojasta 2 luku 15 §

Expropriationslag (1972:719)

Skyddslag (2010:305)

Direktiv Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet Dir. 2017:31 

Några frågor i skyddslagstiftningen SOU 2018:26 
- vuonna 2017 asetettu parlamentaarinen komitea maanpuolustustoiminnan parantamistarpeiden kartoittamiseksi antoi välimietintönsä maaliskuussa 2018

Viro

Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (57/2012)

​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Kansallinen turvallisuus alueidenkäytössä ja kiinteän omaisuuden siirroissa : työryhmän mietintö. Helsinki : Valtioneuvoston kanslia, 2018. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2018. 122 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Rantatontteja, dachoja ja turvallisia sijoituksia : venäläiset kiinteistönostajat Suomessa 2000–2010 / Timo Haapasalo. Opinnäyte. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, 2014. 84 s. 

Expropriationslagen : en kommentar / Anders Dahlsjö, Magnus Hermansson, Eije Sjödin. Stockholm : Norstedts juridik, 2010. 3. uppl. 477 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Kiinteistökauppa Suomessa ja Venäjällä : (Ulkomaalaisen ostajan näkökulmasta) / Evguenia Beloglazova. Opinnäyte. Lappeenranta: Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010. 83 s. 

Lunastuslainsäädäntö ja korvausjärjestelmä / Kari Kuusiniemi. Helsinki: Edita, 2000. 260 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Turvallisuuskomitea – julkaisuja

​Kansalaisvaikuttaminen

Kansalaisaloite eduskunnalle laiksi EU- ja EFTA-maiden ulkopuolisten henkilöiden ja yhteisöjen kiinteistönhankinnasta
 - vuonna 2015 kerättyjä kannatusilmoituksia ei kertynyt riittävää määrää

​Hankkeen uutisointia

Uusi tiukka laki hyväksyttiin: Venäläisille maata vain erikoisluvalla. Arja Paananen, Ilta-Sanomat 1.3.2019

SDP:n Kymäläinen hallituksen kiinteistökauppoihin sääntelyä lisäävästä esityksestä: ”suunta oikea, mutta ei riittävä huoltovarmuuden turvaamiseksi” STTinfo.fi 4.12.2018

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyviä esityksiä lähetekeskustelussa. Eduskunnan tiedote 4.12.2018

Hallitus ehdottaa: Valtiolle etuosto-oikeus kiinteistökaupoissa strategisten kohteiden lähellä. Anne Orjala, Yle uutiset 29.11.2018

Ministerit Niinistö, Mykkänen ja Häkkänen: Kiinteistöomistukset ovat osa kokonaisturvallisuutta - valvontaa tehostettava. Puolustusministeriön tiedote 29.11.2018

Venäläiset ovat tehneet maakauppoja strategisten kohteiden lähellä – Mutta mitä niistä pitäisi ajatella? Minna Passi, Suvi Vihavainen, Helsingin Sanomat 7.10.2018.

Venäläisten kiinteistökaupat Suomessa vähentyneet selvästi viime vuosina – virolaiset ostavat enite​n. MTV uutiset 6.10.2018 

Suojelupoliisi on seurannut venäläisten maakauppoja yli 20 vuotta: Viitteitä vakoilusta tai piilotetusta vaikuttamisesta ei ole löytynyt. Tuomo Pietiläinen, Helsingin Sanomat 24.9.2018 

Puolustusministeriö: Valtio voi pakkolunastaa kansallista turvallisuutta uhkaavia kiinteistöjä jo nyt. Lasse Kerkelä, Helsingin Sanomat, 24.9.2018. 

Pääministeriä informoitu krp:n operaatiosta Turun saaristossa: ”Ilmeisen vakavista talousrikkeistä, veropetoksista ja rahanpesusta puhutaan” – ”Uusi laki ei välttämättä tehoaisi turvallisuutta uhkaaviin ulkomaalaisten omistuksiin”. Jussi Salmela, Suvi Vihavainen, Pekka Mykkänen, Helsingin Sanomat, 23.9.2018

Ulkomaalaisten kiinteistö­kauppoja rajoittava lakihanke kohtaa ruuhkaisen eduskunnan – puolustus­ministeri Niinistö uskoo toteutumiseen, mutta kokoomuksessa ollaan eri linjoilla. Heta Hassinen, Helsingin Sanomat 26.8.2018 

Hallitus haluaa rajoittaa ulkomaalaisten kiinteistö­kauppoja, sillä väärässä paikassa ”yksikin voi olla liikaa” – HS:n haku­kone kertoo kunnittain, missä kauppoja tehdään. Suvi Vihavainen, Joonas Laitinen, Helsingin Sanomat 25.8.2018

Ulkomaalaisten Suomessa tekemiä kiinteistökauppoja suitsiva laki eduskuntaan syksyllä. STT – Sanna Nikula, Suomenmaa 22.7.2018 

Työryhmältä useita säädösehdotuksia valtion kokonaisturvallisuuden parantamiseksi kiinteän omaisuuden siirroissa​. Valtioneuvoston tiedote 28.6.2018 

Ulkomaalaisten maakauppoja rajoittavan lainsäädännön valmistelu alkaa. Emmakaisa Jokiniemi, Yle uutiset 20.4.2017

Tiivistelmä selvityksestä: Valtion kokonaisturvallisuuden parantaminen kiinteän omaisuuden siirroissa. Puolustusministeriön tiedote 20.4.2017 

Senaatti-kiinteistöt: "Ulkomaalaisten kanssa tehdyt kiinteistökaupat harvinaisia". Talouselämä 8.11.2016 

Suomen Sotilas selvitti ulkomaalaisten kiin​teistöostot kansallisuuksittain. Pekka Mäkelä, Suomen Sotilas 3.11.2016 

Puolustusministeriö selvittää venäläisten maakauppoja sotilasalueiden liepeiltä – työ pidetty piilossa. Tuomas Kerkkänen, Yle uutiset 1.11.2016 

Venäläisten maakaupat uhkien joukossa – Turvallisuuskomitea listasi hybridisodan ilmiöitä. Tuula Malin, Yle uutiset 14.2.2016 ​

Muuta aineistoa

Maanmittauslaitos – Kiinteistöt

Kokonaisturvallisuus ja ulkomaalaisten maanomistus Suomessa / Arto Räty. Turvallisuuskomitean blogi 7.3.2015

Sisällöllinen toimitus: Kristiina Hakala, lokakuu 2018, päivitetty 15.4.2019.
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi