Kirjastolain uudistaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 238/2016 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 238/2016
Hankkeen pohjalta annettu laki: 1492/2016

Hankkeen tausta

Hankkeessa valmisteltiin ehdotus yleisiä kirjastoja koskevan kirjastolain (904/1998) uudistamiseksi. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle syysistuntokaudella 2016. Eduskunta päätti asian käsittelyn 20.12.2016. Tasavallan presidentti vahvisti uuden lain yleisistä kirjastoista 29.12.2016.

Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016) julkaistiin Suomen säädöskokoelmassa 30.12.2016. Lain voimaantulo ks. 20 §.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Kirjastolain uudistamista valmisteleva työryhmä, OKM120:00/2014. Hankkeen toimikausi oli 23.2.2015–29.2.2016.

Lausuntokierros ehdotuksesta hallituksen esitykseksi 19.8.–23.9.2016.

Lausuntopyyntö ja lausunnot hankkeen sivulla kohdassa Asiakirjat.

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 238/2016 eduskunnalle laeiksi yleisistä kirjastoista ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta annettiin eduskunnalle 10.11.2016. Asia lähetettiin sivistysvaliokunnan käsittelyyn mietinnön antamista varten.

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 21/2016, 9.12.2016

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä hallituksen esitykseen HE 238/2016 vp sisältyvien 1.–2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena 12.12.2016.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 238/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen 20.12.2016. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Pohjoismaiden ja Euroopan kirjastolainsäädännön ilmiöitä. Esitys opetus- ja kulttuuriministeriön Kirjastopäivillä 12.11.2014. Helena Hakkarainen, OKM

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Bibliotekslag (2013:801)

Förordning (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek

Norja

Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven): Kapittel IV. Statlige oppgaver. (§§ 8–9)

Tanska

Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed 

Viro

Rahvaraamatukogu seadus – RaRS

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Hyötyä, tietoa, elämyksiä – kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia / Sandelius Ninni (toim.) Suomen Kuntaliitto. 2016.

Kokeileva ja kehittyvä kirjasto? : yleisten kirjastojen kehittämis- ja kokeiluhankkeiden
valtionavustustoiminnan vaikuttavuus / Olli Jakonen. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö. Cuporen verkkojulkaisuja 32. Marraskuu 2015.

Cross-European survey to measure users’ perceptions of the benefits of ICT in public libraries (funded by the Bill and Melinda Gates foundation) / Susannah Quick, Gillian Prior, Ben Toombs, Luke Taylor and Rosanna Currenti. March 2013.

Kirjastoihin liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjaston kokoelmissa

Kansalaisvaikuttaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti keväällä ja syksyllä 2015 kaikille aiheesta kiinnostuneille avoimia tilaisuuksia, joiden tarkoituksena oli kerätä tietoa ja näkemyksiä kirjastolain kokonaisuudistusta silmällä pitäen. Näiden työpajojen aineistot ovat saatavilla opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.

Hankkeen uutisointia

Kirjastolaki uudistuu -aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus uusia tehtäviä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 10.11.2016

Varausmaksun poistossa on järkeä. Mikko Vainio, Helsingin Sanomat, 8.5.2016

Kirjastot ovat tärkeää älytilaa. Helsingin Sanomat, 8.2.2016

Kirjastolaki – kahle v​ai kehityksen turva?​ Titta Baer, Kirjastolehti, 2.10.2015

Kirjastoseuran puheenjohtaja: "Hallituksen linjaus uhkaa pienten kuntien kirjastoja". Ilona Koivisto, YLE, 30.8.2015

Ministeriö: "Varmasti jokin kirjastoissa muuttuu. Tiedämme enemmän syksyllä"​. Noora Mattila, Helsingin Sanomat, 3.6.2015

Kirjastoseura vetoaa kirjastolain puolesta. Ville Miettinen, Kuntalehti, 3.6.2015

Kirjastolaki uudistuu, mutta miten? ​Titta Baer, Kirjastolehti, 11.3.2015

Kirjastolaki laitetaan ajan tasalle. Eero Karisto, Kuntalehti, 24.2.2015

Työryhmä asetettu valmistelemaan kirjastolain u​​udistamista. Kirjastot.fi, 23.2.2015​

Muuta aineistoa

Opetus- ja kulttuuriministeriö – Kirjastoverkko

Kunnat.net – kirjastopalvelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö – Kirjastoja koskevia lakeja ja asetuksia

Laki Eduskunnan kirjastosta, 717/2000

Suomen kirjastoseura – Suomen kirjastoseuran kannanotto kirjastolaista 2.6.2015

Kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia: vaikuttavuus.kirjastot.fi

Pääministeri Sipilän hallituksen ohj​elma​ annettiin valtioneuvoston tiedonantona VNT 1/2015 eduskunnalle 29.5.2015

Valtioneuvoston tiedonantoa käsiteltäessä muutamassa puheenvuorossa käsiteltiin myös kirjastoa tai kirjastolakia.

Hallitusohjelman liite 3 käsittelee kuntien kustannusten karsimista tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä.Tekstin mukaan lähtökohta on hallituksen sitoutuminen osana julkisen talouden tasapainottamista vähentää kuntien tehtäviä ja velvoitteita yhdellä miljardilla eurolla. Mikäli kuntien valtionosuuksiin tehdään säästöjä, hallitus vähentää kuntien tehtäviä samassa suhteessa.

Kuntien toimintavapauden edistämiseksi säädettäisiin laki, jonka puitteissa kunnat voisivat harkintansa mukaan päättää, millä tavalla ne järjestävät säädettävässä laissa lueteltujen lakien mukaisia palveluja. Kunnat eivät olisi velvollisia noudattamaan mainituissa laeissa säädettyjä velvoitteita tai suosituksissa mainittuja menettelytapoja palveluiden toteuttamiseksi. Lainsäädäntö, joihin uusi laki liittyisi, käsittäisi muun muassa kirjastolain.

Kirjastolaki käyttöön – Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista : Lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät – keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Hannu Sulin, 4.2.2017

sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen, tammikuu 2016, päivitetty 31.8.2017
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi