​Kokoontumislain muuttaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 302/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä. 

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 302/2018
Hankkeen pohjalta annettu laki: 435/2019

Hankkeen tausta

Oikeusministeriön hankkeessa tarkistettiin kokoontumislain 7 §:n yleisestä kokouksesta ilmoittamisen määräaikaa koskevia säännöksiä.

Kokoontumislakia muutettiin siten, että ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä kokouksesta on tehtävä ilmoitus kokouspaikan poliisille vähintään 24 tuntia ennen kokouksen alkamista. Ilmoitusajan pidentämisellä pyritään antamaan poliisille aiempaa paremmat edellytykset kokoontumisvapauden turvaamiseen. Myös myöhemmin tehtyä ilmoitusta voidaan aiempaan tapaan pitää pätevänä, jos kokouksen järjestämisestä ei aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle järjestykselle. Tämä mahdollistaa edelleen ns. spontaanien kokousten järjestämisen.

Kuuden tunnin ilmoitusaika todettiin hallituksen esityksen mukaisesti käytännössä liian lyhyeksi, jotta poliisi pystyisi kaikissa tilanteissa asianmukaisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla turvaamaan kokoontumisvapauden käyttämistä siltä laissa edellytetyllä tavalla. Aiempi kuuden tunnin aikaraja oli myös kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellisen lyhyt. Eurooppalaisissa verrokkimaissa edellytetään varsin yleisesti, että ilmoitus tulee antaa viimeistään kaksi tai kolme päivää ennen kokousta.

Eduskunta hyväksyi 7.3.2019 lakiehdotuksen kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta (435/2019). Laki tulee voimaan 1.8.2019.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Selvitys kokoontumislain 7 §:n tarkistustarpeesta. Prof. (emeritus) Teuvo Pohjolaisen oikeusministeriön toimeksiannosta laatima selvitys 23.1.2017

Kokoontumislain 7 §:n tarkistaminen. Hanke OM035:00/2018 

Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta kokoontumislain 7 §:n muuttamiseksi 26.10.2018–15.11.2018. Lausunnot katsottavissa Lausuntopalvelu.fi:ssä 

Luonnos: hallituksen esitysehdotus eduskunnalle laiksi kokoontumislain 7 § muuttamisesta. 25.10.2018

​Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 145/1998 eduskunnalle kokoontumislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
- vuonna 1999 annettu Kokoontumislaki kumosi aiemmat lait julkisista huvitilaisuuksista ja julkisista kokouksista

Lakialoite LA 16/2017: Laiksi kokoontumislain 9 §:n muuttamisesta / Tom Packalén (ps) ym. 

Hallituksen esitys HE 302/2018 eduskunnalle laiksi kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta annettiin eduskunnalle 13.12.2018.

Lähetekeskustelussa 8.2.2019 asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 14/2018, 1.3.2019 

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 4.3.2019:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 302/2018 sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 16/2017 sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 7.3.2019:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 302/2018 sisältyvän lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 16/2017 sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi on lyhyt yhteenveto kansainvälisestä kehityksestä ja ulkomaiden lainsäädännöstä sivuilla 3–4.

Kansainvälinen sääntely

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus sekä siihen liittyvä valinnainen pöytäkirja (SopS 7–8/1976)    
– sopimuksen artikla 21 turvaa kokoontumisvapauden

Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (Euroopan ihmisoikeussopimus, SopS 18–19/1990)    
– sopimuksen artikla 11 turvaa kokoontumisvapauden 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on oikeuskäytännössään tulkinnut kokoontumisvapauden sisältöä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä voi hakea HUDOC tietokannasta. Katso esim. seuraava oikeustapaus vuodelta 2017: Case of Lashmankin and others v. Russia 7.2.2017

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan unionin perusoikeuskirja 2012/C 326/02
- perusoikeuskirjan 12 artikla turvaa kaikille rauhanomaisen kokoontumisvapauden

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
- ks. erityisesti 2 luku 3–4 §§

Ordningslag (1993:1617)
- ks. erityisesti 2 luku 6 §

Norja

Kongeriket Norges Grunnlov LOV-1814-05-17
- ks. 101 §

Lov om politiet (politiloven) LOV-1995-08-04-53
- ks. erityisesti 11 § ja 14 §.
- polisiilain lisäksi sääntelyä on kunnallisissa poliisijärjestyksissä (kommunala politivedtekter)

Arrangementer / Politiet
- tietoa tilaisuuksien järjestämisestä Norjan poliisin verkkosivustolla
- ilmoitusvelvollisuudesta säännellään myös kunnallisella tasolla

Tanska

Danmarks Riges Grundlov (Grundloven) LOV nr 169 af 05/06/1953 
- kokoontumisvapaus turvataan Tanskan perustuslain 79 §:ssä

Grundlovens paragraf 79 / Folketinget
- perustuslain 79 §:n kommentaari Tanskan parlamentin sivuilla

Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed LBK nr 956 af 20/08/2015 (Politiloven) 
- ks. erityisesti 7–9 §§ ja 23 §​

​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Euroopan ihmisoikeussopimus / Matti Pellonpää ... et al. Helsinki: Alma Talent 2018. 6., uud. p.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa
– kokoontumisvapaudesta ks. erityisesti s. 930–939

Ihmisoikeudet : käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön / Päivi Hirvelä, Satu Heikkilä. Helsinki: Alma Talent, 2017. 2., uud. p.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa
– ks. luku 11

Perusoikeusjuridiikka / Tuomas Ojanen. Helsinki : Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2015. 117 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

The European convention on human rights : a commentary / William Schabas. Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2015.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
–  ks. artiklan 11 kommentaarit s. 483–527

Kansalaistoiminta : lailliset oikeudet / Kalevi Hölttä. Helsinki : Into-Kustannus, 2013. 188 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Practicing democracy : local activism and politics in France and Finland / Eeva Luhtakallio. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2012. 250 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Toimintaoikeudet ja työtaisteluvapaus : valtiosääntöoikeudellinen tutkimus poliittisista perusoikeuksista ja työtaisteluvapaudesta perusoikeutena / Kalevi Hölttä. Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 2012. 347 s. Väitöskirja.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Perusoikeudet / Pekka Hallberg. Helsinki : Werner Söderström lakitieto WSLT, 2011. 1069 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– luettavissa myös Fokus-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa,
– ks. teoksen kokoontumisvapautta (ja yhdistymisvapautta) koskevan PL 13 §:n kommentaariluku

Textbook on civil liberties and human rights / Richard Stones. New York : Oxford University Press, cop. 2010. 571 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Poliisi ja joukkojenhallintatoiminta Suomessa / Kari Saari. Julkaisussa: Oikeus 37 (2008) : 1, s. 87–89.
Oikeus-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Allmänna sammankomster på offentlig plats / Olle Abrahamsson. Stockholm : Justitiedepartementet, Regeringskansliet : Fritze 2008. 66 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Mötes- och demonstrationsfriheten : en statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA / Thomas Bull. Uppsala, Iustus, 1997. 705 s. Väitöskirja.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Kokoontumisvapauteen ja mielenosoituksiin liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Sisällöllinen toimitus: Kristiina Hakala, marrakuu 2018, päivitetty 10.4.2019.
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi