Kuluttajansuojalain uudistaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 157/2013 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 157/2013
Hankkeen pohjalta annettu laki: 1211/2013

Hankkeen tausta

Kuluttajan oikeuksia koskevalla direktiivillä 2011/83/EU uudistetaan nykyiset kotimyyntiä ja etämyyntiä koskevat direktiivit pääosin täysharmonisoiviksi. Tämä tarkoittaa, etteivät jäsenvaltiot saa antaa tai pitää voimassa direktiivistä poikkeavia säännöksiä seikoista, jotka direktiivillä on yhdenmukaistettu. Sääntelyn yhtenäistämisen EU-alueella arvioidaan helpottavan varsinkin rajat ylittävää verkkokauppaa.

Direktiivissä säädetään myös muita soveltamisalaan kuuluvia kuluttajasopimuksia koskevista elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvoitteista sekä luovutuksesta ja vaaranvastuusta kulutustavaran kaupassa.

Suomessa direktiivi pannaan täytäntöön uudistamalla kuluttajansuojalaki erityisesti koti- ja etämyyntiä koskevien säännösten osalta. Direktiivi on pantava täytäntöön 13.12.2013 mennessä, ja sen säännöksiä on ryhdyttävä soveltamaan 13.6.2014.

Laki (1211/2013) kuluttajansuojalain muuttamisesta vahvistettiin 30.12.2013. Samassa yhteydessä muutettiin myös sähkömarkkinalain 88 §:ää lainmuutoksella (1212/2013). Molemmat lainmuutokset astuvat voimaan 13.6.2014.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Kuluttajansuojalain muutostarpeet OM014:00/2012.
Hanke oli voimassa 29.2.2012–6.2.2014

Kuluttajaoikeustyöryhmän mietintö. Helsinki, Oikeusministeriö, 2013. Mietintöjä ja lausuntoja, 28/2013.

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 157/2013 eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja sähkömarkkinalain 88 pykälän muuttamisesta annettiin eduskunnalle 17.10.2013.

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 34/2013, 29.11.2013.

Ensimmäinen käsittely 4.12.2013:
Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Toinen käsittely 10.12.2013:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

European Commission: The Directive on Consumer Rights. Tietoa kuluttajansuojadirektiivistä Euroopan komission verkkosivuilla.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Prop. 2013/14:15 Gemensamt konsumentskydd i EU. Hallituksen esitys annettiin Ruotsin parlamentille 8.10.2013

Lagrådsremiss: Gemensamt konsumentskydd i EU

Gemensamt konsumentskydd i EU. Ds 2013:15

Iso-Britannia

Department for Business, Innovation & Skills: Implementing the Consumer Rights Directive 2011/83/EU Kuluttajadirektiivin implementoinnista Iso-Britannian hallituksen sivuilla.

Department for Business, Innovation & Skills: Reform of consumer law: draft regulations – government response to consultations on misleading and aggressive practices and the European Consumer Rights Directive. Published: 6 August 2013

EU Consumer Rights Directive – Co​​mmons Library Standard Note. Iso-Britannian alahuoneen kirjaston raportti kuluttajadirektiivin implementoinnista.

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Kuluttajaoikeustyöryhmän mietintö. Helsinki, Oikeusministeriö, 2013. Mietintöjä ja lausuntoja, 28/2013.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

The Consumer Rights Directive: Improved as a cross-border-only Regulation and toward a European Consumer Code influenced by the Common Frame of Reference? / Lindahl, Filip. 2013. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap. Jönköpingin korkeakoulussa tehty opinnäytetyö.

Markkinointijuridiikka / Elina Koivumäki ja Petteri Häkkänen. Helsinki, Helsingin seudun kauppakamari, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Sähköisen kuluttajakaupan sääntely Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa / Harri Luhtasela. Vaasa : Vaasan yliopisto, 2007.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Kuluttajansuojaan liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa.

Hankkeen uutisointia

Verkkokaupan palautuk​set voivat tulla kuluttajien maksettavaksi. Kaupan liitto 18.10.2013

Verkkokaupan kuluttajansuojaan uudistuksia. YLE Uutiset 17.10.2013

Työryhmä esittää muutoksia kuluttajansuojalakiin – EK haluaa varmistaa sääntelyn tasapainoisuuden. Elinkeinoelämän keskusliitto 14.6.2013

Kuluttajansuojaan koti- ja etämyynnissä tulossa uudistuksia. Oikeusministeriön tiedote 31.5.2013.

Muuta aineistoa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Verkkokauppa, posti- ja puhelinmyynti ovat etämyyntiä

sisällöllinen toimitus: Erika Bergström, syyskuu 2014, päivitetty 15.1.2014
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi