​Lähestymiskiellon tehostaminen

Oikeusministeriö on asettanut säädöshankkeen arvioimaan eri keinoja, joilla voidaan tehostaa lähestymiskieltoa, vähentää lähestymiskiellon rikkomista ja lisätä erityisesti lähisuhdeväkivallan uhrin turvallisuutta.

Lähestymiskielto tarkoittaa, että henkilön hengen, terveyden, vapauden tai rauhan suojaamiseksi voidaan jotakuta toista kieltää ottamasta häneen yhteyttä. Lähestymiskieltoa koskevan lain (898/1998) tarkoitus on ehkäistä rikoksia ennalta ja parantaa mahdollisuuksia puuttua vakavaan häirintään.

Lähestymiskieltoa voi pyytää kuka tahansa, joka perustellusti tuntee itsensä toisen uhkaamaksi tai vakavasti häiritsemäksi. Rikoksen uhasta tai muusta vakavasta häirinnästä on esitettävä selvitys, jonka perusteella uhan tai häirinnän on oltava ulkopuolisen henkilön havaittavissa.

Uutena keinona hengen tai terveyden vaarassa olevan henkilön suojelemiseksi otettaisiin käyttöön sähköisesti valvottu lähestymiskielto. Tuomioistuin voisi päättää, että laajennettuun lähestymiskieltoon liitettäisiin sähköinen valvonta, jos se olisi välttämätöntä henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan rikoksen uhan torjumiseksi eikä se olisi kohtuutonta ottaen huomioon uhkaavan rikoksen vakavuus, valvontaan määrättävän olosuhteet ja muut asiassa ilmenneet seikat.

Istanbulin sopimus (SopS 53/2015) eli Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta hyväksyttiin vuonna 2011. Sopimuksen toimeenpanoa seuraava GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) on vuonna 2019 vaatinut Suomen viranomaisia ottamaan käyttöön kaikille lainvalvontavirkamiehille ja syyttäjille pakollisen sekä järjestelmällisen perus- ja jatkokoulutuksen, jossa käsitellään kaikkia Istanbulin sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia väkivallan muotoja.

Hallituksen esitys HE 143/2022 vp eduskunnalle lähestymiskiellon tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi annettiin eduskunnalle 19.9.2022.​

​​Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Lähestymiskiellon tehostaminen OM015:00/2020, Oikeusministeriön hanke. 
Lähestymiskiellon tehostaminen / Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:26.
Lähestymiskiellon tehostaminen : lausuntotiivistelmä / Kirsi Pulkkinen, Tiina Hintsala. Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2022:24.

Arviomuistio lähestymiskiellon valvonnan tehostamiseks​i / Minna Piispa, Laura Hyppönen. Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2019:4.

Arviomuistio lähestymiskiellon valvonnan tehostamiseksi : lausuntotiivistelmä / Elina Ruuskanen. Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2019:27.

Valtioneuvoston asetus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (SopS 53/2015​).​

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 143/2022 eduskunnalle lähestymiskiellon tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi annettiin eduskunnalle 19.9.2022.

​​Lähetekeskustelussa 27.09.2022 asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 63/2022, 17.11.2022

​​Lakivaliokunnan mietintö LaVM 19/2022​, 29.11.2022

Ensimmäinen käsittely 1.12.2022:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 143/2022 sisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Aiheen aikaisempi käsittely eduskunnassa

Kirjallinen kysymys KK 110/2022 lähestymiskiellon valvonnan tehostamisesta sekä uhrin fyysisen koskemattomuuden suojaamisesta/ Pia Kauma, kok ym.

Lakialoite LA 144/2011 Laki rikoslain 24 luvun muuttamisesta / Pauliina Viitamies, sd ym.

Kirjallinen kysymys KK 205/2010 Lähestymiskieltojen valvonnan lisääminen / Krista Kiuru, sd

Kirjallinen kysymys KK 153/2010 Lähestymiskiellon toimivuuden vahvistaminen / Pauliina Viitamies, sd

​Oikeusvertailevaa aineistoa

Lähestymiskiellon tehostaminen / Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:26.
– kansainvälisen vertailun sivuilla 68–75

Istanbul Convention: Action against violence against women and domestic violence. Council of Europe, 2011. Country-monitoring work.

Kansainvälinen sääntely

Istanbul Convention: Action against violence against women and domestic violence. Council of Europe, 2011. Text of the Convention

Valtioneuvoston asetus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (SopS 53/2015).

Sääntely Euroopan unionissa

Eurooppalainen suojelumääräys. Euroopan oikeusportaali
– Kansalliset viranomaiset määräävät monissa tapauksissa erityisistä suojelutoimenpiteistä (lähestymiskielto tai vastaava suojelumääräys) uhrin suojelemiseksi väkivallalta ja häirinnältä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2011/99/EU), annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, eurooppalaisesta suojelumääräyksestä.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lag (1988:688) om kontaktförbud

Norja

Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) LOV-1981-05-22-25, 222 a §

Lov om straff (straffeloven) LOV-2005-05-20-28, 57 §

Lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (personforfølgelse, forberedelse til tvangsekteskap mv.) LOV-2016-06-17-53

Tanska

LOV nr 112 af 03/02/2012 (Gældende) Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Ranska

Code civil, art. 515-9

Code de procédure civile, art. 1136-3 – 1136-15

Code penal, art. 227-4-2

Code de procédure pénale, art. 24-14 – 24-24

LOI n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants

Saksan liittotasavalta

Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen (Gewaltschutzgesetz - GewSchG), 11.12.2001   

​Aiheeseen liittyvää aineistoa kirjaston kokoelmassa ja verkossa

Lähestymiskieltolain soveltaminen oppilaitoksessa / Henri Rikander, Elisa Silvennoinen. Edilex-artikkeli 23.6.2021.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Straffeprosessloven : lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker. Bind I, Lovkommentar / Erik Keiserud et al. Oslo, Universitetsforlaget, 2020. 5. utgave.
Straffeprosessloven, Bind I -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Straffeprosessloven : lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker. Bind II, Lovkommentar / Erik Keiserud et al. Oslo, Universitetsforlaget, 2020. 5. utgave.
Straffeprosessloven, Bind II -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma vuosille 2020–2023 / Elina Ruuskanen. Oikeusministeriön julkaisuja. Mietintöjä ja lausuntoja 2020:15.

GREVIO’s (Baseline) Evaluation Report on legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention) : FINLAND / Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO), 2019.

Poliisin suorittamasta lähestymiskiellon valvonnasta ja siihen liittyvistä ongelmista / Jenna Laurikkala. Edilex-artikkeli 14.6.2019.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Elektronisk övervakning av kontaktförbud / Justitiedepartementet, Sverige. Stockholm, Regeringskansliet, Justitiedepartementet, 2017.
Elektronisk övervakning av kontaktförbud -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Parisuhdeväkivallan tunnistaminen rikosoikeudellisessa järjestelmässä / Heini Kainulainen, Johanna Niemi. Julkaisussa: Sukupuolistunut väkivalta : oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma / Johanna Niemi, Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia (toim.) Vastapaino 2017, s. 138–155.
Niemen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

"Ja...minä jäin henkiin" – lähestymiskielto ja suojelutarkoitus / Johanna Niemi, Sini Majlander. Julkaisussa: Lakimies : Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja 115 (2017) : 6, sivut 747–766.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Eurooppalainen suojelumääräys : eurooppalaista tehokkuutta vai tyhjää puhetta? / Laura Ervo. Julkaisussa: Oikeustieteiden moniottelija : Matti Tolvanen 60 vuotta / Altti Mieho (toim.). Edita, 2015, s. 1–11.
Miehon julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näkymättömästä näkökulmaksi : parisuhdeväkivallan uhrit ja oikeudellisen sääntelyn muutos Suomessa / Riikka Kotanen. Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos 2013. Väitöskirja.
Kotasen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

EU:n jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä lähestymiskieltoa koskevissa asioissa / Katariina Jahkola. Julkaisussa: Lakimies : Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja 108 (2010) : 7–8, s. 1361–1368.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Besöksförbud i Norden. En studie av ländernas lagstiftningar och tillämpning / Saadia Aitattaleb och Anna Nilsson. Nordiska ministerrådet, 2009. TemaNord 2009:539.

Sisällöllinen toimitus: Eduskunnan kirjasto, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi, toukokuu 2022, päivitetty 2.12.2022