Lukiolaki


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 41/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 41/2018
Hankkeen pohjalta annetut lait: 714/2018, 715/2018 ja 716/2018

Hankkeen tausta

​Lukiokoulutusta koskeva lainsäädäntö uudistui vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Uudistuksella haluttiin varmistaa laaja yleissivistys ja jatko-opintovalmiudet.

Uudella lukiolailla uudistettiin lukiokoulutuksen rakennetta, pyritään edistämään lukiokoulutuksen järjestäjien keskinäistä ja korkeakoulujen ja työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä. Samalla pyritään lisäämään lukiolaisten hyvinvointia tarjoamalla oppimisen ja jatko-opintojen suunnittelun tukea sekä selkeyttämään lukiokoulutuksen ohjausjärjestelmää.

Eduskunta hyväksyi 21.6.2018 lukiolain (714/2018) ja siihen liittyvät muutoslait (715/2018) ja (716/2018). Lait tulevat voimaan 1.8.2019 ja samalla kumotaan vanha lukiolaki (629/1998).

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Lukiolainsäädännön uudistaminen -hanke opetus- ja kulttuuriministeriössä OKM046:00/2017. Toimikausi 1.7.2017–31.12.2018.

Hallituksen Uusi lukio -hankkeen esittely

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Lukiokoulutuksen ke​hittäminen​

Luonnos 24.1.2018 hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lukiolainsäädännön uudistaminen: Lausuntokierros pidettiin 24.1.2018–7.3.2018. Lausunnot löytyvät hankeikkunasta Asiakirjat-kohdasta.

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 41/2018 eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 12.4.2018.

Lähetekeskustelussa 18.04.2018 asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. Asian yhteydessä käsitellään Lakialoite laiksi lukiolain muuttamisesta (LA 48/2015) ja Lakialoite laeiksi perusopetuslain 13 §:n ja lukiolain 9 §:n muuttamisesta (LA 37/2016).

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 2/2018, 1.6.2018.

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 13.6.2018 ja 15.6.2018:

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 41/2018 vp sisältyvien 1.–3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 48/2015 vp ja LA 37/2016 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 19.6.2018 ja 21.6.2018:

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 41/2018 vp sisältyvät 1.–3. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 48/2015 vp ja LA 37/2016 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Luonnos 24.1.2018 hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta.
Ks. luku Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö, s. 19–21

OECD:n koulutusvertailu: Education at a Glance : OECD Indicators, 2017. OECD.
Education at a glance -kausijulkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– OECDiLibrary on käytettävissä eduskunnan lähiverkossa ja Eduskunnan kirjaston asiakastietokoneilla.

Sääntely muissa maissa

Norja

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
LOV-1998-07-17-61

Ruotsi

En gymnasieutbildning för alla. Regeringens proposition 2017/18:183

En gymnasieutbildning för alla : åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Statens offentliga utredningar SOU 2016:77
SOU 2016:77 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Gymnasieförordning (2010:2039)

Skollag (2010:800)

Tanska

Lov om de gymnasiale uddannelser (Lov nr 1716 af 27/12/2016)

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (BEK nr 497 af 18/05/2017)

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Lukioselvitys. Kooste lukion nykytilaa ja kehittämistarpeita koskevista selvityksistä ja tutkimuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:49.

Gaudeamus igitur : ylioppilastutkinnon kehittäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:16.

Arvioinnilla luottamusta : perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet​ / Elina Harjunen et al. Julkaisut, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 2017:4.
Harjusen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Oppimisen tulevaisuus / Hannu Savolainen, Risto Vilkko ja Leena Vähäkylä (toim.) Helsinki, Gaudeamus 2017.
Savolaisen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Education at a Glance : OECD Indicators, 2017. OECD.
Education at a glance -kausijulkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– OECDiLibrary on käytettävissä eduskunnan lähiverkossa ja Eduskunnan kirjaston asiakastietokoneilla.

What makes a school a learning organisation? A guide for policy makers, school leaders and teachers. OECD, 2016.

Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016 / Timo Kumpulainen (toim.) Raportit ja selvitykset 2017:2. Opetushallitus, 2017.
Kumpulaisen (toim.) julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Measuring innovation in education : a new perspective / Stéphan Vincent-Lancrin. OECD, 2014.
Vincent-Lancrinin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– OECDiLibrary käytettävissä eduskunnan lähiverkossa ja Eduskunnan kirjaston asiakastietokoneilla.

Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 59, 2012.

Lukio-aiheista kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Lukiota uudistavat ministeriön ja Opetushallituksen asiantuntijat kiersivät syksyllä 2017 Suomea ja keräsivät ajatuksia siitä, miten lukiota tulisi uudistaa. He myös kutsuivat keskeiset sidosryhmät kahteen pyöreän pöydän keskusteluun. Uusi lukio -kiertueen ja pyöreän pöydän keskustelujen aineistot ovat Uusi lukio -sivustolla.

Yhteenveto verkkoaivoriihen tuloksista ja Uusi lukio -kiertueen työpajakeskusteluista

Keskustelua Twitterissä #uusilukio

Hankkeen uutisointia

Eduskunta hyväksyi lukiolain. Eduskunnan tiedote 21.6.2018

Lukiolaki ja yksityistielaki ensimmäisessä käsittelyssä täysistunnossa. Eduskunnan tiedote 13.6.2018

OAJ:n kysely osoittaa: Lukioihin tarvitaan lisää oppimisen tukea. Opetusalan Ammattijärjestö 6.4.2018

Lukiossakin aiotaan ottaa käyttöön opintopisteet kurssien tilalle, yo-kokeita voisi vastedes uusia rajoituksetta. Marjukka Liiten, Helsingin sanomat 24.1.2018

Opettajien järjestö: Ylioppilaskokeiden rajaton uusiminen järjetöntä. Marjukka Liiten, Helsingin sanomat 24.1.2018

Esitys uudeksi lukiolaiksi julki – lausunnoilla 7. maaliskuuta 2018 asti ja voimaan 2019. Edilex 24.1.2018
– Edilex-palvelu käytössä Eduskunnan lähiverkossa ja Eduskunnan kirjaston asiakastietokoneilla. 

Lukiolaiset iloitsevat: Lukiolakiesityksessä erityisopetusta ja korkeakouluyhteistyötä! Suomen lukiolaisten liiton tiedote 24.1.2018

Vahvaa yleissivistystä, tiivistyvää korkeakouluyhteistyötä ja panostuksia lukiolaisten hyvinvointiin. Esitys uudeksi lukiolaiksi julki. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 24.1.2018

Stressiä, uupumusta ja kyynisyyttä kokee jopa puolet lukiolaisista – Professori: Jaksaminen on otettava vakavasti uudistusten keskellä. Minna Pölkki, Helsingin sanomat 16.1.2018

Lukio-opetus menee taas täysremonttiin, vaikka edellistä uudistusta alettiin toteuttaa vasta viime vuonna – ehdotus tulevaisuuden lukioksi lietsoo reaaliaineiden sotaa. Marjukka Liiten, Helsingin sanomat 24.10.2017

Sisällöllinen toimitus: Sirkka-Liisa Korkeila, huhtikuu 2018, päivitetty 20.8.2018
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi