Metsälaki


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 75/2013 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 75/2013
Hankkeen pohjalta annettu laki: 1085/2013

Hankkeen tausta

Metsälainsäädännön uudistamisella haluttiin parantaa metsätalouden kannattavuutta, motivoida metsänomistajia metsien hyvään hoitoon omien tavoitteidensa mukaisesti ja vaikuttaa positiivisesti metsien monimuotoisuuteen laajoilla alueilla.

Laki metsälain muuttamisesta (1085/2013) annettiin 20.12.2013 ja se tuli voimaan 1.1.2014. Metsälaki ja sen nojalla annettuja säädöksiä.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Tietoa metsälain uudistamisesta. Metsälain uudistamista koskeva valmistelu MMM:n sivulla.

Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen -jatkotyöryhmä, MMM044:00/2011. Hanke oli käynnissä 3.11.2011–30.6.2012. Se oli jatkoa 31.12.2010 työnsä valmiiksi saaneelle aiemmalle hankkeelle.

Loppuraportti: Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen -jatkotyöryhmän muistio. Työryhmämuistio mmm 2012:7.

Työryhmän metsälakiesityksestä toteutettiin 17.12.2012 julkaistu vaikutusten arviointi. Arviointiryhmä oli koottu Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion, Suomen ympäristökeskuksen ja metsäntutkimuslaitoksen tutkijoista ja asiantuntijoista. Tavoitteena oli esittää ehdotettujen muutosten vaikutukset skenaarioina metsätalouden taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden kannalta painopisteen ollessa ympäristövaikutuksissa ja metsäluonnon monimuotoisuudessa.

Metsälain muutosehdotuksen vaikutusten arviointi: raportti. Metla, Tapio, SYKE. 2012

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 75/2013 eduskunnalle laeiksi metsälain (1093/1996) ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta annettiin eduskunnalle 13.6.2013.

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 25/2013, 9.10.2013.

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 28/2013, 25.10.2013.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 36/2013, 26.11.2013.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 13/2013, 29.11.2013.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 5.12.2013 lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena ja toisessa käsittelyssä 10.12.2013 ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan hyväksymät lausumat HE 75/2013.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Voimassa oleva lainsäädäntö:
Skogsvårdslag (1979:429)
Skogsvårdsförordning (1993:1096)

Saksan liittotasavalta

Voimassa oleva lainsäädäntö:
Liittovaltion puitelaki, joka asettaa minimivaatimukset osavaltioiden metsälainsäädännölle: Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz) BWaldG

Esimerkki voimassa olevasta osavaltiotasoisesta laista: Baijeri: Waldgesetz für Bayern BayWaldG

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Metsänomistaja ja yleinen etu / Raimo Koivistoinen. Maankäyttö 1/2013 s. 18–24.
Maankäyttö-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa   

Metsien käytön paradigmat ja legitimiteetti / Minna Pappila. Edilex 25.02.2011. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2010. Joensuu, Itä-Suomen yliopisto, 2010.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Suomen metsät 2012 / Metla – Metinfo. Julkaisu on päivitetty versio vuonna 2011 julkaistusta Suomen metsät 2011 raportista.

Suomen metsät 2011 : kestävän metsätalouden kriteereihin ja indikaattoreihin perustuen / kirjoittajat ja toimitus: Jari Parviainen ja Sinikka Västilä. Maa- ja metsätalousministeriö ja Metsäntutkimuslaitos
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen / Maa- ja metsätalousministeriö, 2011. MMM:n julkaisuja 1/2011.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Yksityismetsänomistajien suhtautuminen metsälakiin. PTT raportteja 237 / Anna-Kaisa Rämö – Paula Horne – Jussi Leppänen, 2012.

Metsänhoitoon liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Metsälainsäädäntöön liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Seuraavassa muu aineisto -osiossa on eri organisaatioiden sivustoja. Niiden kautta löydät mahdollisuuksia vaikuttamiseen.

Hankkeen uutisointia

Ministeri Koskisen puhe eduskunnassa metsälain lähetekeskustelussa. Valtioneuvosto, ajankohtaista 4.9.2013

Professori tuomitsee uuden metsälain – Metsäntutkimuslaitoksen entisen ylijohtajan Eljas Pohtilan mukaan uusi laki vähentää puun tarjontaa. Jyrki Iivonen. Helsingin Sanomat, 9.7.2013

Uusi sallivuus sai suopean vastaanoton. Keskisuomalainen, pääkirjoitus 17.6.2013

Uusi metsälaki ei turvaa talousmetsien monimuotoisuutta. Suomen luonnonsuojeluliitto, tiedote 13.6.2013

Metsälaki uudistuu. Maa- ja metsätalousministeriö, tiedote 13.6.2013

Metsänhoitoyhdistykset Järvi-Suomessa valmiina uuden metsälain mukaiseen neuvontaan. MTK, ajankohtaista 12.6.2013

Metsälakia pyritään uudistamaan tasapainoisesti ja harkiten. Juha Ojala. Helsingin Sanomat, mielipide 27.4.2013

Uusi metsälaki on vanhentunut jo syntyessään. Erkki Lähde. Helsingin Sanomat, mielipide 24.4.2013

Ministeriö valikoi mieleisensä tutkimustiedon – Ministeri Jari Koskinen: Kai omillakin aivoilla saa ajate​lla​. Helsingin Sanomat. Heli Saavalainen 2.4.2013

Ministeriöt kiistelevät metsien köyhtymisestä. Samuli Laita. Helsingin Sanomat 28.1.2013

Metsälaki uudistuksella nyk​ypä​ivään.​ Tomi Salo. Metsäteollisuus, blogi​, 27.8.2012

Metsälain uudistaminen vastaa yksityismetsänomistajien ja yhteiskunnan tarpeisiin. PTT Pellervon taloustutkimus, tiedote 21.8.2012

Metsälakiesityksessä vakavia puutteita​. WWF, tiedote 17.8.2012

Metsäluonnon lakisääteinen suojelu saattaa heiketä. Suomen luonnonsuojeluliitto, tiedote 17.8.2012

Metsänomistajat odottavat toiveikkaina uudistuvaa metsälakia. MTK, tiedote 17.8.2012

Skogsägare får friare tyglar i nytt förslag. HBL.fi, nyhet 17.8.2012

Muuta aineistoa

Metsähallitus / Metsän kasva​tus

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio / Metsänhoidon suositukset

Metsäntutkimuslaitos (METLA), Luke / Julkaisuja

Suomen metsäkeskus

sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen, maaliskuu 2014, päivitetty 14.2.2014
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi