Puolustusvoimien toimivaltuudet puuttua miehittämättömien ilma-alusten toimintaan


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 72/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 72/2018
Hankkeen pohjalta annettu laki: 1089/2018

Hankkeen tausta

Puolustusvoimista annettuun lakiin (551/2007) on lisätty säännökset, joilla säännellään miehittämättömään ilmailuun ja lennokkien toimintaan puuttuminen puolustushallinnon alalla. Tarkoituksena on parantaa yhteiskunnan turvallisuutta sisäisiä ja ulkoisia uhkia vastaan. Samalla on arvioitu rajapinnat muuhun lainsäädäntöön, muun muassa ilmailulakiin, aluevalvontalakiin sekä lakiin sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa.

Puolustusvoimilla on tiettyjen edellytysten vallitessa toimivaltuudet puuttua teknistä laitetta tai voimakeinoa käyttäen lennokin tai miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun. Uudet säännökset koskevat toimivaltuuksia puolustusvoimien käytössä olevilla alueilla ja niiden ulkopuolella. Toimivaltuudet on rajattu niin, että niiden käyttäminen liittyy aina puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen.

Poliisin ei jatkossa tarvitse vastata puolustusvoimien turvallisuuden ylläpitämisestä tilanteissa, joissa miehittämättömän ilmailun uhka liittyy puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen. Poliisilla on jatkossakin yleistoimivalta yleisellä alueella, ja yhteistyöstä poliisin kanssa on uudessa laissa nimenomaiset säännökset.

Eduskunta hyväksyi lain puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta (1089/2018) 23.10.2018 ja se tulee voimaan 1.1.2019.

​Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Työryhmän toimikausi oli 1.12.2016–31.5.2017 ja sitä jatkettiin 15.11.2017 saakka. PLM00:009/2016

Työryhmän asettamispäätös 25.11.2016

Miehittämätöntä ilmailua ja lennokkito​imintaa koskevan lainsäädännön kehittäminen turvallisuuden näkökulmasta. Työryhmämietintö 1.12.2017. Puolustusministeriön julkaisuja 3/2017. 
– Työryhmän ehdotukset laadittiin hallituksen esityksen muotoon.

Mietintö on ollut lausuntokierroksella 1.12.2017–31.1.2018. Lakiehdotuksesta annettuja lausuntoja, Lausuntopalvelu.fi 

Miehittämätöntä ilmailua koskeva lainsäädäntöhanke / lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström. 
– Esitys yleisölle avoimessa kuulemistilaisuudessa 2.10.2017.

Sisäministeriön aiheeseen liittyviä hankkeita

Sisäministeriössä valmisteltu säädöshanke, joka koskee poliisin toimivaltuuksia lennokkien, miehittämättömien ilma-alusten tai kulkuneuvojen toimintaan puuttumisessa, on eduskunnan käsiteltävänä HE 223/2018.

Sisäministeriössä niin ikään valmisteltu Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksia koskeva säädöshanke HE 201/2018 on hyväksytty eduskunnassa 13.12.2018. Siinä säännellään muun muassa rajavartiomiehen toimivaltuudesta miehittämättömän ilma-aluksen ja lennokin kulkuun puuttumiseksi. 

Puolustusministeriö ja sisäministeriö ovat tehneet yhteistyötä säädöshankkeiden yhteensovittamiseksi.    ​

Käsittely eduskunnassa

Valtioneuvoston U-kirjelmä U 6/2016. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EASA-asetus) 

Kirjallinen kysymys KK 407/2017:
Kirjallinen kysymys lennokkien rikollisen käytön estämisestä / Reijo Hongisto (si)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta HE 72/2018 annettiin eduskunnalle 31.5.2018. Lähetekeskustelussa 5.6.2018 asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan mietintöä varten.

Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 1/2018, 16.10.2018

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 23.10.2018:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 72/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 26.10.2018:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 72/2018 sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Miehittämätöntä ilmailua ja lennokkitoimintaa koskevan lainsäädännön kehittäminen turvallisuuden näkökulmasta​. Työryhmämietinnössä 1.12.2017 on kuvattu kansainvälistä oikeutta sekä EU:n ja ulkomaiden lainsäädäntöä sivuilla 1927. 

Kansainvälinen sääntely

Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimus (SopS 11/1949) 

Sääntely Euroopan unionissa

Europan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008 yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta (ns. EASA-asetus)

Tiivistelmä asetuksesta (EY) N:o 216/2008

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 kumoamisesta
COM(2015) 613 final

Notice of Proposed Amendment 2017-05. Introduction of a regulatory framework for the operation of drones – Unmanned aircraft system operations in the open and specific category. – Luonnos miehittämätöntä ilmailua koskevaksi EU-sääntelyksi

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Luftfartslag (2010:500)

Transportstyrelsen: Drönare

Norja

Lov om luftfart (luftfartsloven)

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)

Saksa

Luftverkehtgesetz (LuftVG)

Verordnung zur Regelung von unbemannten Fluggeräten​

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

​Hankkeen uutisointia

Puolustusvoimille lisää mahdollisuuksia suojautua lennokeilta ja miehittämättömiltä ilma-aluksilta. Puolustusministeriön tiedote 5.12.2018

Asiantuntija: Drooniterrorismi Suomessa epätodennäköistä – Lennokeilla tehtäviin rikoksiin syytä varautua paremmin. Tatu Kuukkanen, Yle Uutiset 5.8.2018

Poliisin tulisi voida puuttua dronejen lennättämiseen tietyissä tilanteissa. Sisäministeriön tiedote 26.6.2018

Esitys puolustusvoimien toimivaltuuksista miehittämättömään ilmailuun liittyvään uhkaan vastaamiseksi annettu eduskunnalle. Puolustusministeriön tiedote 31.5.2018

Sisäministeriön säädöshanke: Poliisin tulisi voida puuttua paremmin lennokkeihin ja miehittämättömiin ilma-aluksiin. Edilex-uutinen 19.3.2018. – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Päivitetyt ilmailun turvallisuussäännöt ja uudet säännöt drooneille hyväksytty neuvostossa. Edilex-uutinen 4.1.2018. – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Puolustusministeriön työryhmämietintö miehittämättömän ilmailun lainsäädännön kehittämisestä turvallisuuden näkökulmasta valmistui. Puolustusministeriön tiedote 1.12.2017

Puolustusvoimat pohtii, mitä tehdä sotilasharjoitusten yllä pörrääville lennokeille – ”Onko näillä kaikilla sotilaallista ulottuvuutta, todennäköisesti ei”. Toni Lehtinen, Helsingin Sanomat 6.6.2017.

Muuta aineistoa

Muuta aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä

Aluevalvontalaki (755/2000)

Valtioneuvoston asetus aluevalvonnasta (971/2000)

Ilmailulaki (864/2014)

Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista (930/2014)

Tietoyhteiskuntakaari (917/2014), 1.6.2018 alkaen Laki sähköisen viestinnän palveluista

Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa (255/2014)

Rajavartiolaki (578/2005)

Rikoslaki (39/1889)

Poliisilaki (872/2011)

Vahingonkorvauslaki (412/1974)

Järjestöjä ja viranomaisia

Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI:
Miehittämätön ilmailu

RPAS Finland ry

International Civil Aviation Organization ICAO:
Unmanned Aviation

Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems JARUS

The European Authority in aviation safety:
Drones – regulatory framework background

Eurooppa-neuvosto, Euroopan unionin neuvosto:
Droonit – EU:n lentoturvallisuuden uudistus

​​Sisällöllinen toimitus: Marja Autio, maaliskuu 2018, päivitetty 17.12.2018
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi