Nollaenergiarakentaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 220/2016 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 220/2016
Hankkeen pohjalta annettu laki: 1151/2016

Hankkeen tausta

Lähes nollaenergiarakentamista koskevan lainsäädännön hankkeessa muutetaan maankäyttö- ja rakennuslakia. Muutos koskee uusilta rakennuksilta vaadittavaa energiatehokkuutta. Tavoitteena on vähentää rakennusten energian käyttöä ja lisätä uusiutuvan energian osuutta rakennuksen käyttämässä energiassa.

Taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD), joka edellyttää jäsenmailta useita kansallisia ohjaustoimia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi.

Hankkeessa valmistellaan lainsäädäntö ja ohjeet, joilla Suomessa siirrytään uudisrakentamisessa lähes nollaenergiarakentamiseen. Valmistelussa hyödynnetään uusiutuvan energian käytön edistämistä koskevan RES-direktiivin toimeenpanemiseksi tehtyä työtä. Myös kansalliset, lähes nollaenergiarakentamista koskevat kehittämishankkeiden tulokset, esim. FInZEB, huomioidaan valmistelussa.

Lähes nollaenergiarakennus tarkoittaa rakennusta, jolla on erittäin korkea energiatehokkuus ja jonka tarvitsema erittäin vähäinen energia tulee laajalti uusiutuvista lähteistä. Vuoden 2018 jälkeen viranomaisten käytössä ja omistuksessa olevien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia. Vuoden 2020 loppuun mennessä kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia.

Tarkemmat nollaenergiarakentamisen tekniset vaatimukset annetaan kolmella asetuksella. Hanke sisältää myös ympäristöministeriön asetuksen sisäilmasta ja ilmanvaihdosta. Samanaikaisesti energiavaatimusten kanssa on valmisteltu myös asetusta rakennusten kosteusturvallisuudesta.

Eduskunta hyväksyi 30.11.2016 maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (1151/2016). Se vahvistettiin 16.12.2016 ja tulee voimaan 1.1.2017. Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2017.

​Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Ympäristöministeriön hanke YM036:00/2014 lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymisen edellyttämän uuden lainsäädännön valmistelua varten. Hankkeen toimikausi 13.1.2015–31.12.2016. 

Lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädännön valmistelu ympäristöministeriön verkkosivuilla

Asettamispäätös 13.1.2015: Lainsäädäntöhanke lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymiseksi

Lausuntopyyntö 14.3.2016: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoks​​esta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Ympäristöministeriö, uutinen 14.3.2016

Luonnos 14.3.2016: Hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto 7.7.2016 – HE maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

​Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 220/2​016 eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 20.10.2016. Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten sekä liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 27/2016, 8.11.2016

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 15/2016, 23.11.2016 

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

Ensimmäinen käsittely 24.11.2016:

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 220/2016 sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Toinen käsittely 29.–30.11.2016:

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 220/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. 

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Euroopan unioni

Euroopan parlamentin ja neuvoston rakennusten energiatehokkuudesta antama direktiivi velvoittaa siirtymään uusien rakennusten rakentamisessa lähes nollaenergiarakentamiseen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010, rakennusten energiatehokkuudesta.

Sääntely muissa maissa

Hallituksen esityksessä HE 220/2016 luvussa 1.3 Kansainvälinen kehitys, esitellään yksityiskohtaisesti muun muassa muiden Pohjoismaiden säädöksiä, joissa säädetään rakennusten energiatehokkuusvaatimuksista. Kyseisessä hallituksen esityksessä kerrotaan myös eri maissa vireillä olevista nollaenergiarakentamista koskevista ehdotuksista ja muutoksista, jotka eivät vielä ole osa lainsäädäntöä.

Ruotsi

Plann- och byggplan (2010:900)

Plan- och byggförordning (2011:338)

Tanska

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Saksa

Energieeinsparungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. September 2005 (BGBl. I S. 2684), EnEG

Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz vom 7. August 2008 (BGBl.​​ I S. 1658)​​

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Rakennusten energiatehokkuushankkeiden vaikuttavuuden arviointi / Mia Toivanen, Mikko Wennberg, Keinänen Janika, Juha Viholainen ja Heikki Lonka. Ympäristöministeriön raportteja 2/2016.

EU:n energiatehokkuussääntely: viimeaikaisia kehityslinjoja ja täytäntöönpano Suomessa / Sirja-Leena Penttinen ja Meri-Katriina Pyhäranta. Defensor Legis 2/2016.
Defensor Legis -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.​ 

Energiatehokkuus vaatii kunnissa uutta yhteistyötä ja osaamista / Risto Pesonen. Helsinki : Rakennustarkastusyhdistys 2016. Rakennettu ympäristö 2016/2, s. 33–35.
Rakennettu ympäristö -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Uusiutuvan energian edistämisvelvoite lähes nollaenergia rakentamisessa; (kuvaus) / Sanna Mäkilä. Pro gradu -tutkielma : Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2016.
– julkaisun saatavuus tarkistettavissa Finna.fi-hakupalvelussa

Managing the delivery and commissioning of nearly zero-energy building projects / Mikko Kantola. Väitöskirja, Helsinki : Aalto University, 2015.

Energiatehokas asuinrakennus : kohti lähes nollaenergiarakentamista / Sakari Pulakka...  [et al]. Helsinki : Suomen rakennusinsinöörienliitto RIL ry, 2015.
– julkaisun saatavuus tarkistettavissa Finna.fi-hakupalvelussa

Lähes nollaenergiarakentamisen säädösvalmistelussa laaja yhteistyö / Meri Pensamo. Helsinki, Rakennustarkastusyhdistys, 2015. Rakennettu ympäristö 2015/2, s. 11–12.
Rakennettu ympäristö -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Katsaus nollaenergia- ja lähes nollaenergiarakennusten tilanteeseen Suomessa / Suvi Nivakoski. Opinnäytetyö, Oulun ammattikorkeakoulu 2015. 50 s.

Hankkeen uutisointia

Useita hallituksen esityksiä päätökseen eduskunnan toisessa käsittelyssä. Eduskunnan tiedote 30.11.2016

Eduskunta hyväksyi rakennus- ja maankäyttölain sisällön. Eduskunnan tiedote 24.11.2016

Ovatko nollaenergiatalot uusi homepommi? ”Onhan se aika hurja asia, jos riskialttiit ratkaisut lisääntyvät säädösten seurauksena”. Pasi Jaakkonen, Ilta-Sanomat 30.10.2016

Uusista rakennuksista lähes nollaenergiarakennuksia. CO2–raportti, ilmastouutisia 25.10.2016 

Hallitus esittää: Uusista rakennuksista lähes nollaenergiarakennuksia 2018 alkaen. Edilex-uutinen 24.10.2016. Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Uusista rakennuksista lähes nollaenergiarak​ennuksia. Ympäristöministeriön tiedote 20.10.2016

Kolme asetusta lähes nollaenergiarakentamisesta lausunnolle. Ympäristöministeriön tiedote 7.10.2016 

Juha Vinha tyrmää ylimitoitetut nollaenergiavaatimukset ja toivoo tolkkua määräyksiin. Rakennuslehti 14.4.2016 

Nollaenergiarakentaminen. Rakennuslehti, artikkelikoostesivu

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maa​​nkäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Ympäristöministeriön uutinen 14.3.2016

Lakiehdotus uudisrakennusten energiatehokkuudes​ta lausunnoille​. Ympäristöministeriön tiedote 14.3.2016

Lakiehdotuksesta uudisrakennusten energiatehokkuudesta voi lausua 13. toukokuuta saakka – tavoitteena lähes nollaenergiarakennukset. Edilex-uutinen 14.3.2016  Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Rakennusfysiikan professori kritisoi lähes nollaenergiarakentamisen ehdotusta puutteelliseksi. Juha Vinha, Rakennuslehti 9.2.2015

Lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädäntötyö käyntiin. Edilex-uutinen 21.1.2015.  Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano etenee: lähes nollaenergiarakentamisen määritelmä kirjattiin direktiivistä rakentamismääräyksiin – yksityiskohtainen ​vaatimustaso valmisteilla​. Ympäristöministeriön uutinen 25.8.2014 ​

Muuta aineistoa

Ympäristöministeriö – Maankäyttö ja rakentaminen

Rakennuslehti – Energiatehokkuus 

Rakennusteollisuus – Lähes nollaenergiarakentaminen

Rakli ry - Erkki Aalto: Valmisteilla olevissa lähes nollaenergiarakentamisen säädöksissä on vielä kipupisteitä. Tilaa elämälle -blogi 11.11.2016

​Sisällöllinen toimitus: Kristiina Hakala (sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi) ja Kaisa Kipinoinen, marraskuu 2016, päivitetty 28.12.2016.