​Oikeudenkäynti hallintoasioissa


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 29/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 29/2018
Hankkeen pohjalta annettu laki: 808/2019 
Muut annetut lait: 809/2019-812/2019

Hankkeen tausta

Oikeusministeriön prosessityöryhmä valmisteli ehdotuksen uudeksi laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Uudella lailla oli tarkoitus kumota voimassa oleva hallintolainkäyttölaki (586/1996). Tavoitteena oli säätää hallintoasioita koskevasta oikeudenkäynnistä nykyistä täsmällisemmin ja informatiivisemmin sekä uudistaa hallintoprosessia. Esityksessä otettiin huomioon muussa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ja muut uudistustarpeet.

Uuden lain valmistelu aloitettiin oikeusministeriössä asettamalla hallinlainkäytön kehittämistä varten toimikunta vuonna 2007 ja prosessityöryhmä vuonna 2008. Hallintolainkäyttötoimikunnan tehtävänä oli laatia ehdotukset hallintolainkäytön yleisten menettelysääntöjen uudistamisesta. Säädöshanke oli osa Sipilän hallitusohjelman oikeudenhoidon uudistusohjelman toimeenpanoa.

Eduskunta hyväksyi 19.2.2019 uuden lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) ja siihen liittyvät muutoslait (809/2019)-(812/2019). Lait tulevat voimaan 1.1.2020 ja samalla kumotaan hallintolainkäyttölaki (586/1996).

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Oikeudenkäynti hallintoasioissa OM014:00/2015. Hankkeen toimikausi 1.9.2015–
Säädöshankkeeseen liittyviä lausuntoja, julkaisuja, raportteja yms. on listattu välilehdellä asiakirjat. Joitakin vanhoja valmisteluaineistoja on myös listattu tässä tietopaketissa Kirjallisuutta ja tutkimusaineistoa -osiossa.

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa, 9.2.2018

Lainsäädännön arviointineuvosto: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 18.12.2017. Lausunto Dnro: VNK/2310/32/2017

Ehdotus laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa : lausuntotiivistelmä / Arja Manner, Eeva Attila, Anu Koivuluoma, Marita Iikkanen. Oikeusministeriön julkaisu 48/2017.

Käsittely eduskunnassa

Kansanedustajat ovat edellisellä vaalikaudella esittäneet muutosehdotuksia erityisesti hallintolainkäyttölain säännökseen viranomaisen valitusoikeudesta. 

Kirjallinen kysymys KK 104/2014: 
Viranomaisen valitusoikeus / Arto Pirttilahti (kesk) yms.

Lakialoite LA 89/2014:
Laki hallintolainkäyttölain 6 §:n muuttamisesta / Kalle Jokinen (kok) ym.

Toimenpidealoite TPA 43/2014:
Viranomaisen valitusoikeuden rajoittaminen toisen viranomaisen tekemiin päätöksiin / Kimmo Tiilikainen (kesk) ym.

Toimenpidealoite TPA 45/2014:
Viranomaispäätösten perusteleminen / Kimmo Tiilikainen (kesk) ym.

Hallituksen esitys HE 245/2014 eduskunnalle laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. – Eduskunnan hyväksymä lausuma

Lakialoite LA 1/2015:
laiksi hallintolainkäyttölain 6 §:n 2 momentin muuttamisesta / Kalle Jokinen (kok) 

Hallituksen esitys HE 29/2018 eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 5.4.2018.

Lähetekeskustelu asiassa käytiin 10.04.2018. Lähetekeskustelussa asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 50/2018 annettiin 9.1.2019.

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 18/2018 annettiin 8.2.2019.

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 13.2.2019:

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 29/2018 sisältyvien 1.–51. ja 53. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 29/2018 sisältyvän 52. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 1/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 19.2.2019:

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 29/2018 sisältyvät 1.–51. ja 53. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 29/2018 sisältyvän 52. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 1/2015 sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Hallituksen esityksessä HE 29/2018 (pdf) on kansainvälinen vertailu sivuilla 24–41.

Kansainvälinen sääntely

Euroopan ihmisoikeussopimus (SopS 63/1999).
Katso erityisesti artikla 6(1) joka takaa yksityiselle oikeuden saada oikeusturvaa oikeudenkäyntiteitse.

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan Unionin Perusoikeuskirja (2016/C 202/02)
Artikla 47 takaa tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen. Myös useissa Euroopan unionin asetuksissa ja direktiiveissä edellytetään riittäviä kansallisia oikeusturvakeinoja.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Förvaltningsprocesslag 1971:291

Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut 

Ranska

Code de justice administrative, Version consolidée au 5 novembre 2017 (eli 5.11.2017 konsolidoitu versio)

Saksa

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

Sozialgerichtsgesetz (SGG)

Arbeitsgerichtsgesetz

Finanzgerichtsordnung (FGO)​

​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Hallinto-oikeus / Olli Mäenpää. Alma Talent, 2018. 2. uud. p.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Förvaltningsprocessen och rättegångsbalken / Michaela Ribbing. Jure, 2018. Väitöskirja.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Näyttökynnys hallintoprosessissa / Anna-Stiina Tarkka. Lakimies (2018):5, s. 516–540.
Lakiemies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Förvaltningsprocesslagen m.m : en kommentar / Ulrik von Essen. Wolters, Kluwer, 2017.
– Ruotsin hallintoprosessilain kommentaariteos
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Onko hallintoprosessilla tulevaisuutta? / Leena Halila. Lakimies (2016):2, s. 291–296.
Lakiemies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Hallintolainkäyttö / Mirjami Paso, Petri Saukko, Veijo Tarukannel, Matti Tolvanen. Helsinki, Talentum, 2015. 
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Asianajajan ajatuksia hallintoprosessista / Mikko Pikkujämsä. Defensor Legis (2014) : 6, s. 881–894.
Defensor Legis -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Förvaltningsprocessrättens grunder / Hans Ragnemalm. Jure, 2014.
– Ruotsin hallintoprosessin perusteet
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Lainkäyttöä vai hallintolainkäyttöä? / Risto Koulu. Lakimiesliiton kustannus, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Oikeudenkäynti hallintoasioissa : prosessityöryhmän mietintö. Oikeusministeriön julkaisu 4/2011.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Oikeudenkäynti hallintoasioissa: tiivistelmä prosessityöryhmän loppumietinnöstä saaduista lausunnoista. Oikeusministeriön julkaisu 40/2011.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Hallintolainkäytön kehittäminen: lausuntotiivistelmä prosessityöryhmän välimietinnöstä. Oikeusministeriön julkaisu 63/2010.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Hallintolainkäytön kehittäminen : prosessityöryhmän välimietintö. Oikeusministeriön julkaisu 2009:19.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Hankkeen uutisointia

Oikeusministeri Antti Häkkänen: Oikeudenkäyntejä nopeutetaan uudella lakipaketilla. Oikeusministeriön tiedote 5.4.2018.

Arviointineuvosto oikeudenkäyntiä hallintoasioissa koskevasta esityksestä: vaikutuksia kansalaisiin ja yrityksiin selvitettävä tarkemmin. Valtioneuvoston viestintäosasto, uutinen 18.12.2017 

Lausuntotiivistelmä ehdotuksesta laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Edilex 24.11.2017 – Edilex-palvelu käytössä Eduskunnan lähiverkossa ja Eduskunnan kirjaston asiakastietokoneilla.

Oikeudenkäyntiä hallintoasioissa koskeva lakiehdotus lausunnolla. Oikeusministeriön uutinen 26.5.2017

Hallintolainkäyttölaki korvataan uudella – oikeudenkäyntiä hallintoasioissa koskeva lakiehdotus lausunnolla. Edilex 24.4.2017.  – Edilex-palvelu käytössä Eduskunnan lähiverkossa ja Eduskunnan kirjaston asiakastietokoneilla.

Muuta aineistoa

Hallintoprosessia uudisteta​an​ / Petri Saukko. Hannes Snellman blog 11.1.2018

Oikeuslaitos – Tuomioistuimet.
Sivustolla yleistä tietoa Suomen hallintotuomioistuimista

Om Sveriges Domstolar
Sivustolla yleistä tietoa Ruotsin hallintotuomioistuimista.

Sisällöllinen toimitus: Erika Bergström, helmikuu 2018, päivitetty 8.7.2019
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi