Perheenyhdistämisen edellytysten tiukentaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 43/2016 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 43/2016
Hankkeen pohjalta annettu laki: 505/2016

Hankkeen tausta

Eduskunta hyväksyi 22.6.2016 ulkomaalaislain muutoksen (505/2016). Perheenyhdistämisen kriteerejä tiukennettiin EU:n perheenyhdistämisdirektiivin 2003/86/EY​ mukaisesti. Jatkossa kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavan henkilön perheenyhdistämisen edellytyksenä on riittävä toimeentulo. Toimeentuloedellytyksestä voidaan yksittäisessä tapauksessa poiketa, jos siihen on poikkeuksellisen painava syy tai lapsen etu sitä vaatii. Laki tulee voimaan 1.7.2016.

​Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Perheenyhdistäminen sisäministeriön sivustolla. Sivustolla on muun muassa luonnos hallituksen esitykseksi sekä lausuntopyyntö luonnoksesta.

Perheenyhdistämisen kriteerien tarkentaminen -hanke, SM049:00/2015.
Toimikausi 24.09.2015–30.06.2016.
– Asiakirjat-osiossa esitysluonnoksesta saadut lausunnot.

​Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 43/2016 annettiin eduskunnalle 7.4.2016.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 27/2016 annettiin 2.6.2014.

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 11/2016, annettiin 14.6.2016.

Ensimmäinen käsittely:

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 17.6.2016 hallituksen esitykseen HE 43/2016 sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Toinen käsittely:

Eduskunta hyväksyi 22.6.2016 ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 43/2016 sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

​Oikeusvertailevaa aineistoa

Hallituksen esityksen HE 43/2016 (pdf) (s. 11–16) yleisperusteluissa on käsitelty perheenyhdistämistä koskeva EU-direktiivi, kansainväliset velvoitteet sekä perheenyhdistämistä koskeva lainsäädäntö ja viimeaikainen kehitys muissa pohjoismaissa ja EU-maissa.

Sääntely Euroopan unionissa

Perheenyhdistämisdirektiivi 2003/86/EY
Perheenyhdistämisdirektiivillä pyritään lähentämään kolmansien maiden kansalaisten perheenjäseniin sovellettavaa maahantuloa ja maassa oleskelua koskevaa valtioiden kansallista lainsäädäntöä.

Direktiivi pantiin täytäntöön Suomessa lailla ulkomaalaislain muuttamisesta (380/2006).

Euroopan unionin tuomioistuimen perheenyhdistämistä 2003/86/EU koskevia ratkaisuja

Kansainvälisiä velvoitteita

Euroopan ihmisoikeussopimus (Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi) (19/1990), 8 artikla.

Yleissopimus lapsen oikeuksista, (60/1991).

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Perheenyhdistämisdirektiivi 2003/86/EY pantiin täytäntöön säädöksillä:
Lag (2006:220) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Förordning (2006:262) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ajantasaiset säädökset:
Utlänningslag (2005:716)
Utlänningsförordning (2006:97)

Ruotsin parlamentti hyväksyi 21.6.2016 hallituksen esityksen kolmen vuoden määräaikaiseksi laiksi, jossa rajoitetaan oleskeluluvan saamista tietyissä tapauksissa. Hyväksytty esitys sisältää myös tiukennuksia perheenyhdistämiseen. Määräaikaisen lain on tarkoitus tulla voimaan 20.7.2016.

Det kan bli svårare att få uppehållstillstånd i Sverige (SfU16). Sveriges riksdag, 21.6.2016.

Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Regeringskansliet. Pressmeddelande, 28.4.2016.

Prop. 2015/16:174 ks. 7 Familjeåterföring

Tanska

Tanskan oikeus- ja sisäasioiden EU-varauman johdosta perheenyhdistämisdirektiivi ei koske Tanskaa.

Tanskassa on tiukennettu muun muassa perheenyhdistämistä tilapäisen suojeluaseman saaneiden osalta 3.2.2016 annetulla lailla ulkomaalaislain muuttamisesta.

Lov om ændring af udlændingeloven
LOV nr 102 af 03/02/2016, (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse m.v.)

Bekendtgørelse af udlændingeloven – Ulkomaalaislaki ajantasaisessa muodossa
LBK nr 1021 af 19/09/2014

Norja

Perheenyhdistämisdirektiivi ei koske Norjaa EU:n ulkopuolisena maana.

Norjassa on valmisteilla tiukennuksia ulkomaalaislainsäädäntöön muun muassa perheenyhdistämiseen.

Tiltak for å møte flyktningkrisen. Justis- og beredskapsdepartementet. Lehdistötiedote, 29.12.2015

Justis- og beredskapsdepartementet. Høring – endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) – Ulkomaalaislaki ajantasaisessa muodossa

Saksa

Perheenyhdistämisdirektiivin (2003/86/EY) täytäntööpano on toteutettu laissa:
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeitund die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG)

Act on the Residence, Economic Activity and Integration of Foreigners in the Federal Territory (Huom! Käännöksen ajantasaisuustiedot)

Huomaa myös:
Asylgesetz
Asylum Procedure Act (AsylVfG) (Huom! Käännöksen ajantasaisuustiedot)

Saksassa on astunut voimaan 17.3.2016 useita lainmuutoksia, joihin sisältyy muun muassa toissijaisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden perheenyhdistämisen lykkääminen kahdella vuodella.

Weg frei für Asylpaket II. Bundesregierung. Tiedote 29.1.2016

Kabinettsbeschlüsse zum Asylpaket II. Bundesministerium des Inneren. Tiedote, 3.2.2016

Keine Änderung des verabredeten Asylpakets II. Bundesministerium des Inneren. Tiedote, 11.2.2016

Asylpaket II und Verschärfung des Ausweisungsrechts treten in Kraft. Bundesministerium des Inneren. Tiedote, 16.3.2016.​

​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Turvapaikkaoikeuteen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Perheenyhdistämiseen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

The Unaccompanied Refugee Minors and the Swedish Labour Market. Aycan Çelikaksoy, Eskil Wadensjö. IZA Discussion Paper No. 9306, August 2015.

Kansalaisvaikuttaminen

Suomen Pakolaisapu, Amnesty International, Pakolaisneuvonta ja Kirkon Ulkomaanapu esittivät vetoomuksen sen puolesta, että perheenyhdistämistä ei tiukennettaisi. Vetoomuksen allekirjoitti 12341 ihmistä. Se luovutettiin sisäministeri Petteri Orpolle 12.4.2016.

​Hankkeen uutisointia

Perheenyhdistäminen tiukentunut eri puolilla Eurooppaa – Toimeentulo ehtona jo useissa maissa. Saija Nironen, YLE 6.6.2016 

Perheenyhdistämisen edellytyksiin tiukennuksia. Sisäministeriö, mediatiedote 7.4.2016

Perheenyhdistämisen tiukentaminen herättää huolta aivovuodosta. STT, Etelä-Suomen Sanomat 19.2.2016

Tuloraja perheenyhdistämisille olisi tiukka seula: vain puolet suomalaisista saisi puolisonsa maahan.​ Reetta Paavilainen, Tomi Peurakoski, Helsingin Sanomat 17.2.2016

Vaihto-oppilaskin voi rakastua – lakihanke perheenyhdistämisen tulorajoista näyttää kaatuvan Suomen kansalaisten osalta. Jussi Salokorpi, Pekka Kinnunen, YLE 15.2.2016.

Lainmuutos vaikeuttaa perheenyhdistämistä – näin paljon rahaa pitää jäädä elämiseen​. MTV 14.2.2016

Perheenyhdistämin​en on jo nyt vaikeaa​. Outi Fingerroos, Keskisuomalainen 11.2.2016

Perheenyhdistäminen vaatii vastedes vakaita tuloja – vaatimus koskee myös suomalaisia​. Olli Pohjanpalo, Helsingin Sanomat 11.2.2016.

Perheenyhdistämisen kiristykset hankaloittavat kotouttamista. Suomen Pakolaisapu, uutinen kannanotosta 1.2.2016

Perheenyhdistämisen edellytykset tiukentuvat myös Suomessa. Sisäministeriö, mediatiedote 27.1.2016

Pakolaisten perheenyhdistäminen tiukentuu – luvassa silti pettymys "maahanmuuttokriittisille"? Eero Mäntymaa, YLE,19.1.2016

Muuta aineistoa

Eduskunta hyväksyi muuttamattomana hallituksen esityksen HE 2/2016 ulkomaalaislain muuttamiseksi. Humanitaarisen suojelun perusteella ei ole enää mahdollista saada oleskelulupaa. Jatkossa kansainvälistä suojelua saa vain hakija, joka täyttää kansainväliseen ja Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvat edellytykset. Hallitus perusteli muutosta sillä, että Suomen lainsäädäntö ei eroaisi muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainsäädännöstä. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta 332/2016 tuli voimaan 16.5.2016.

Hallituksen turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma, 8.12.2015

Maahanmuuttovirasto

Maahanmuuttoviraston lehdistötiedotteita

Migrationsverket – Ruotsi

Suomen Punainen Risti

Suomen Pakolaisapu

Pakolaisneuvonta

Sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen, helmikuu 2016, päivitetty 4.7.2016
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi