Kuva: Posti

Postilain muuttaminen ja jakelutuki​


Säädöshanke ei enää ole vireillä eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 58/2022 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 58/2022
Hankkeen pohjalta annettu laki: 178/2023​​

Hankkeen tausta

Kannettavan postin määrä on jo pidempään vähentynyt huomattavasti. Kirjemäärän lasku on yhteydessä pitkälle edenneeseen digitalisaatioon. Yleispalvelutuotteiden osuus jakelumäärästä on enää alle neljä prosenttia. Muissa Pohjoismaissa viisipäiväisestä jakelusta on jo luovuttu tai ollaan luopumassa.​​

Pääministeri Sanna Marinin hallitus sitoutui tarkastamaan postilakia, jossa kuitenkin säilyisi yleispalveluvelvoite. ​​Tavoitteena oli postipalvelujen oikeudenmukaisen saatavuuden turvaaminen koko maassa jatkossakin.  Valtioneuvosto asetti alkuvuodesta 2020 valtiosihteerityöryhmän selvittämään posti- ja jakelumarkkinan nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä sekä postilainsäädännön muutostarpeita.

​Eduskunnan apulaisoikeusasiamies oli antanut nykyistä yleispalvelun tarjoajaa Posti Oy:tä ja postitoimintaa koskevia päätöksiä. Päätöksessä EOAK/1069/2019 apulaisoikeusasiamies esitti, että postilain muuttamisen valmistelunyhteydessä arvioitaisiin ja osoitettaisiin selkeästi myös se, onko ja miltä osin postilain mukaisissa tehtävissä kyse perustuslain 124 §:n mukaisista julkisista hallintotehtävistä.

Muita eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksiä:
– Postin maksullinen palvelunumero EOAK/5410/2017
– Apulaisoikeusasiamies Sakslin esittää postilain täsmentämistä EOAK/2959/2017

Valtiosihteerityöryhmä esitti 26.8.2020 julkistetussa loppuraportissaan, että yleispalveluun kuuluvasta viisipäiväisestä jakelusta ja keräilystä siirrytään kolmipäiväiseen jakeluun ja keräilyyn. Loppuraportissa edellytettiin, että kolmipäiväiseen yleispalveluvelvoitteeseen voidaan siirtyä sillä ehdolla, että samanaikaisesti niillä haja-asutusalueilla, joilla ei ole kaupallisin ehdoin toteutettua tilattujen sanomalehtien varhaisjakelua, otetaan käyttöön määräaikainen tiedonvälitystuki. Lisäksi valtiosihteerityöryhmä esitti, että yleispalvelun kilpailutusvelvoitteesta luovutaan.

​Hankkeessa järjestettiin keväällä 2021 lausuntokierrokset postilain arviomuistiosta ja jakelutuen arviomuistiosta. Luonnos hallituksen esitykseksi postilain muuttamisesta sekä jakelutuen asetusluonnos olivat lausuntokierroksella 18.10.–28.11.2021.

Hallituksen esitys HE 58/2022​ eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettiin eduskunnalle 21.4.2022. Eduskunta hyväksyi 24.1.2023 lain postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (178/2023). Laki tulee voimaan 1.10.2023 siten että sanomalehtijakelua koskevaa valtionavustusta koskevat säännökset (2 §:n 11–14 kohta sekä 6 a luku) tulevat voimaan 1.3.2023 ja ovat voimassa 31.12.2029 saakka. 

Eduskunnan kirjastossa on aiemmin laadittu myös Postilain kokonaisuudistus -tietopaketti.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa 2019 on asetettu tavoite monipuolisen, moniäänisen ja luotettavan tiedon sekä postipalvelujen oikeudenmukaisen saatavuuden varmistamisesta.
– Strategiakokokonaisuudessa 3.4.1 Liikenneverkon kehittäminen esitetään keinot, joilla varmistetaan postipalvelujen oikeudenmukainen saatavuus.

Postilain muuttaminen ja jakelutuki. Liikenne- ja viestintäministeriön hanke LVM060:00/2020. Toimikausi 29.9.2020–1.2.2022.

Uudistuva postitoiminta – Valtiosihteerityöryhmän raportti : arvioita posti- ja jakelumarkkinan nykytilanteesta, tulevaisuuden näkymistä ja sääntelykehyksen muutostarpeista

Arviomuistio postilain muutoksista oli kommentoitavana Lausuntopalvelu.fi-palvelussa 19.1.–5.2.2021.
– Lausunnot hankesivulla LVM060:00/2020 kohdassa Asiakirjat.
Yhteenveto postilain muutostarpeiden arviomuistiota koskevista lausunnoista

Lausuntopyyntö jakelutuen vaihtoehtoja koskevasta liikenne- ja viestintäministeriön arviomuistiosta. Arviomuistio oli kommentoitavana Lausuntopalvelu.fi-palvelussa 15.4.–6.5.2021.
– Lausunnot hankesivulla LVM060:00/2020 kohdassa Asiakirjat.

Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta. Lausuntoaika 18.10.–28.11.2021.
Hallituksen esitykseen liittyvät lausunnot Lau​suntopalvelu​.fi:ssä sekä oikeusministeriön hankesivun kohdassa​ Asi​​akirjat

Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston asetus sanomalehtien määräaikaista jakelutukea koskien. Lausuntoaika 18.10.–28.11.2021.
Valtioneuvoston asetukseen liittyvät lausunnot Lausuntopalvelu.fi:ssä

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 58/2022 eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettiin eduskunnalle 21.4.2022.

Lähetekeskustelussa 3.5.2022 asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

​​Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 42/2022, 22.9.2022

​​Liikennevaliokunnan mietintö LiVM 22/2022, 12.1.2023

​​Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 18.1.2023:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 58/2022 sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

​​Toinen käsittely 24.1.2023:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 58/2022 sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Aiheen aikaisempi käsittely

Kirjallinen kysymys KK 235/2017 postipalveluista huoltovarmuuden näkökulmasta / Suna Kymäläinen, sd

Kirjallinen kysymys KK 635/2018 poste restante -noutopalvelun muuttamisesta maksulliseksi / Li Andersson, vas

Kirjallinen kysymys KK 638/2018 noutopostin muuttamisesta maksulliseksi / Outi Alanko-Kahiluoto, vihr

Kirjallinen kysymys KK 639/2018: postipalveluiden hinnoittelusta / Jyrki Kasvi, vihr

Kirjallinen kysymys KK 262/2020 postin palveluista / Minna Reijonen, ps​

Oikeusvertailevaa aineistoa

Uudistuva postitoiminta – Valtiosihteerityöryhmän raportti : arvioita posti- ja jakelumarkkinan nykytilanteesta, tulevaisuuden näkymistä ja sääntelykehyksen muutostarpeista. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:18.
– Valtiosihteerityöryhmän muistiossa on oikeusvertailevaa aineistoa sivuilla 31–40.

Arviomuistio postilain muutoksille
– Oikeusvertailu on sivuilla 9–10 ja 12–14.

Kansainvälinen sääntely

Valtioneuvoston asetus (58/2019) Maailman postiliiton yleissopimuksesta

Sääntely Euroopan unionissa

EU:n postipalveludirektiivissä viisipäiväinen jakeluvelvoite on pääsääntö:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä.

Postipalveludirektiiviä on muutettu kaksi kertaa:

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/39/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, direktiivin 97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen kilpailulle avaamisen jatkamiseksi.

2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/6/EY, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, direktiivin 97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisen toteuttamisen osalta.

Committee for application of the legislation concerning common rules for the development of the internal market of Community postal services and the improvement of quality of service
– Postipalveludirektiivin uudistamiseksi perustetussa komiteassa ovat mukana komissio ja jäsenvaltioiden edustajat; Suomesta liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehet. Tällä hetkellä meneillään on direktiivin uudistamistarpeiden arviointi. Tarkoituksena on selvittää, onko vuonna 1997 annettu ja vuosina 2002 ja 2008 muutettu direktiivi vielä ajan tasalla etenkin digitalisaation tuomien muutosten myötä. Postipalveludirektiivin uudistamiseksi perustettu komitea tapaa kaksi kertaa vuodessa.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Ruotsissa postitoimintaa säännellään vuonna 2010 voimaan tulleella postilailla ja lain nojalla annetulla postiasetuksella. Postiasetuksessa säädellään muun muassa kirjeiden kulkunopeutta.

Postlag (2010:1045)

Postförordning (2010:1049)

Tanska

Marraskuusta 2014 alkaen kaikkien yli 15-vuotiaiden Tanskassa asuvien henkilöiden, joilla on tanskalainen henkilönumero, tuli olla rekisteröityneenä julkisen hallinnon Digital Post -järjestelmään. Digitaalisella postilla on sama juridinen asema kuin perinteisenä paperisena postina lähetetyillä viesteillä. Lain myötä kaikki viranomaisten aiemmin kirjepostina lähettämät viestit muuttuivat sähköisiksi, jolloin postin kuljettamien kirjeiden määrä romahti kerralla.

Bekendtgørelse af postlov LBK nr 1040 af 30/08/2017

Bekendtgørelse af lov om Digital Post fra offentlige afsendere LBK nr 686 af 15/04/2021

Norja

Postilain uudistuksella postinjakelu siirtyy viisipäiväisestä jakelusta käytännössä 2,5-päiväiseen jakeluun. Sanomalehtien jakelun osalta Norjassa päädyttiin luomaan erillinen siirtymäkauden järjestely: valtio tulee ostamaan jakelua kolmena päivänä viikossa 30.6.2022 saakka.

Lov om posttjenester (postloven) LOV-2015-09-04-91

Lakia on muutettu viimeksi vuonna 2019:
Lov om endringer i postloven (antall omdelingsdager) LOV-2019-06-21-69

Aiheeseen liittyvää aineistoa kirjaston kokoelmassa ja verkossa

Aamun lehti : sanomalehtien jakelun historia ja tulevaisuus / Tuomas Hoppu, Heikki Nikali. Postimuseo, 2021.
Hopun ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Viisipäiväinen jakelu : taloustieteen näkökulma päätöksenteon tueksi / Aalto-yliopiston taloustieteen työryhmä, 2020.
– Raportissa tarkisteltiin myös Postin suoraa tukemista ja monopolististen alueiden jakelutoiminnan irrottamista omaksi yhtiökseen.

Traficom postimarkkinaselvitys 2019 / Liikenne- ja viestintäministeriö, 22.6.2020.
– Postimarkkinaselvityksen tarkoituksena on arvioida vuosittain kirje- ja pakettimarkkinoita ja niiden toimivuutta Suomessa. Tässä selvityksessä läpikäytävillä postilähetyspalveluilla tarkoitetaan kirjeiden, pakettien, lehtien ja osoitteettomien lähetysten jakelua. Tarkastelun piiriin kuuluvat lähetykset Suomessa sekä kansainvälinen maahan tuleva ja maasta lähtevä liikenne.

Uutismedia verkossa 2020 : Reuters-instituutin Digital News Report – Suomen maaraportti / Esa Reunanen. Tampereen yliopisto, 2020.

Swedish Postal Market 2020 / Swedish Post and Telecom Authority, 2020.

The changing postal and delivery sector : towards a renaissance / Michael Crew, Pier Luigi Parcu, Timothy Brennan, editors. Cham, Switzerland, Springer International Publishing, 2017.
Michael Crew’n ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Till sista utposten : en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle : slutbetänkande. Statens offentliga utredningar, SOU 2016:54. Stockholm, Fritze, 2016.
SOU 2016:54 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Lausuntopalvelu.fi: Arviomuistio postilain muutoksista.
Lausuntoaika 19.1.2021–15.2.2021.

Lausuntopalvelu.fi: Lausuntopyyntö jakelutuen vaihtoehtoja koskevasta liikenne- ja viestintäministeriön arviomuistiosta. Lausuntoaika 15.4.2021–6.5.2021.

Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta. Lausuntoaika 18.10.–28.11.2021.
– Hallituksen esitykseen liittyvät lausunnot Lausun​topalvelu.fi:ssä sekä oikeusministeriön hankesivun kohdassa Asiakirjat

Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston asetus sanomalehtien määräaikaista jakelutukea koskien. Lausuntoaika 18.10.–28.11.2021.
Valtioneuvoston asetukseen liittyvät lausunnot Lausuntopalvelu.fi:ssä

Hankkeen uutisointia

Postilaki muuttuu: Tavoitteena turvata postinjakelu muuttuvassa toimintaympäristössä. Liikenne ja viestintäministeriön tiedote 16.2.2023

Koko maassa voidaan siirtyä kolmipäiväiseen postinjakeluun lokakuussa. Teemu Hemmilä, Helsingin Sanomat, 25.1.2023

Eduskunta hyväksyi postilain sisällön. Eduskunnan tiedote 18.1.2023

Postia ei tarvitse jakaa enää kuin kolmena päivänä viikossa, mikäli uusi lakiehdotus menee läpi . Teemu Luukka, Helsingin Sanomat 22.4.2022

Lehdistö ja Posti täysin eri linjoilla uudistuvasta postilaista – kovin kiista siitä, mitkä ovat kolme jakelupäivää. Minna Pantzar, Timo-Pekka Heima, YLE 29.11.2021

Postilaki lausuntokierrokselle: Jakelusta kolmipäiväinen, sanomalehdet tukirahalla viidesti viikossa haja-asutusalueelle. Anna Näveri, YLE 18.10.2021

Postilain muutokset ja sanomalehtien jakelutuki lausuntokierrokselle. Liikenne- ja viestintäministeriö 18.10.2021

Tuleva postilaki saa ryöpytystä lausunnoissa: Erityisryhmät huolissaan postin saamisesta, lehtitalo pelkää toiminnan muuttuvan mahdottomaksi. Jarmo Koponen, YLE Uutiset 16.2.2021

Postilain muutostarpeiden arviomuistio lausuntokierrokselle. Liikenne- ja viestintäministeriö 19.01.2021

Kusti ei kohta enää polje maaseudulla kuten ennen. Pääkirjoitus, Helsingin Sanomat 27.8.2020

Posti-työryhmä ehdottaa siirtymistä kolmi­päiväiseen jakeluvelvoitteeseen ja tukea sanomalehtien jakeluun. Teemu Luukka, Helsingin Sanomat 26.8.2020

Työryhmä ehdottaa: postia jaettaisiin kolmena päivänä viikossa vuoden 2022 alusta. Jarmo Koponen, Antti Heikinmatti, Yle Uutiset 26.8.2020

Postin jakelu muuttumassa kolmi­päiväiseksi, miten käy henkilöstön? Näin Posti ja työntekijöiden PAU vastaavat. Mika Lehto, Ilta-Sanomat 26.8.2020

Valtiosihteerityöryhmä: Postinjakelun yleispalveluvelvoitetta kevennettävä sanomalehtien jakelu turvaten. Valtioneuvoston kanslia 26.8.2020

HS:n tiedot: Lehtien jakeluun syrjäseuduille kaavaillaan tukea. Teemu Luukka, Helsingin Sanomat 20.5.2020

Muuta aineistoa

European Commission: Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs / Postal services

Traficom: Posti

Posti: Postin jakelu

Sisällöllinen toimitus: Eduskunnan kirjasto, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi, lokakuu 2021, päivitetty 9.3.2023.