Saamen kielilain uudistaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 44/2017 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 44/2017

Lakiehdotusta ei ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa vaalikauden 2015–2018 aikana ja se raukesi vaalikauden päättyessä.

​Hankkeen tausta

Hankkeen tarkoituksena oli tehdä saamen kielilakiin tarvittavat muutokset. Selvitystyössä oli tarkoitus huomioida lain soveltamiseen liittyviä käytännön kokemuksia sekä ylipäätään lainsäädännössä tapahtunutta kehitystä. Olennaisia olivat lisäksi kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaan liittyvien toimielinten kannanotot. Saamen kielilain muutoksia valmisteltiin yhteistyössä saamelaiskäräjien kanssa. Uudistushankkeella oli tarkoitus varmistaa saamelaisten kielellisten oikeuksien tason säilyminen sekä maakunta- että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusprosesseissa.

Hallituksen esitys HE 44/2017 vp annettiin eduskunnalle 4.5.2017 ja se eteni valiokuntakäsittelyyn.

Lakiehdotusta ei käsitelty loppuun eduskunnassa vaalikauden 2015–2018 aikana ja se raukesi vaalikauden päättyessä.​

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Saamen kielilain uudistaminen. Oikeusministeriön hanke OM022:00/2017.
Toimikausi 20.12.2016–

Käsittely eduskunnassa

Perustuslakivaliokunta edellytti mietinnössään PeVM 12/2014, että hallitus selvittää tarpeen muuttaa saamen kielilakia. Valiokunta katsoo, että oikeutta asioida saamen kielellä viranomaisten kanssa tai lapsen oikeutta saada päivähoitoa saamen kielellä ei tule liittää saamelaiskäräjälain saamelaismääritelmään. Lisäksi todetaan, että myös saamelaisten kohdalla henkilön oma tai lapsen ollessa kyseessä huoltajien ilmoitus lapsen äidinkielestä on riittävä.

Kirjallinen kysymys KK 455/2012:
Saamelaisvähemmistöjen kielellisten oikeuksien turvaaminen / Maria Lohela (ps)

Kirjallinen kysymys KK 568/2013:
Toimenpiteet saamen kielen elvyttämiseksi / Astrid Thors (r)

Kirjallinen kysymys KK 1159/2014:
Saamen kielen elvyttämisen toimenpideohjelma / Johanna Ojala-Niemelä (sd)

Kirjallinen kysymys KK 570/2016:
Saamen kielen opetuksen kehittämisestä saamelaisalueen ulkopuolella / Katri Kulmuni (kesk)

Kirjallinen kysymys KK 621/2017:
Saamen eri kielten asemasta valtion palveluissa / Satu Hassi (vihr)

Kirjallinen kysymys KK 193/2018:
Jäämeren radasta / Emma Kari (vihr)

Hallituksen esitys HE 44/2017 annettiin eduskunnalle 4.5.2017. Lähetekeskustelussa 9.5.2018 asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Lakiehdotusta ei käsitelty loppuun eduskunnassa vaalikauden 2015–2018 aikana ja se raukesi vaalikauden päättyessä.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 7/1976).

Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 37/1970).

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 6/1976).

Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja (SopS 23/1998).

Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus (SopS 1–2/1998).

Yleissopimus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä (SopS 16–17/2007).

Euroopan neuvoston päätöslauselmia ja suosituksia

Recommendation 1943 (2010) Strengthening measures to protect and revive highly endangered languages

Resolution 1985 (2014) The situation and rights of national minorities in Europe

Resolution CM/ResCMN(2017)1 on the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities by Finland
– Euroopan neuvoston ministerikomitean Suomea koskevassa päätöslauselmassa Suomea esimerkiksi kehotetaan ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin rakentavan dialogin ja ILO 169 -sopimuksen ratifioimisen osalta.

Yhdistyneiden kansakuntien julistus

YK:n yleiskokouksen vuonna 2007 hyväksymä julistus alkuperäiskansojen oikeuksista A/RES/61/295

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan unionin perusoikeuskirja
artikla 21 kieltää syrjinnän mm. kielen perusteella

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Lag (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar.

Norja

Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven).

Kongeriket Norges grunnlov
Norjassa perustuslain 108 § velvoittaa turvaamaan ja kehittämään saamen kielen asemaa

NOU 2016: 18 Hjertespråket — Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk. 

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Indigenous peoples' cultural heritage : rights, debates, challenges / toimittajat: Alexandra Xanthaki, Sanna Valkonen, Leena Heinämäki, Pia Nuorgam ja Mattias Åhren. Leiden, Brill | Nijhoff, 2017.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Indigenous rights in Scandinavia : autonomous Sami Law / edited by Christina Allard and Susann Funderud Skogvang ; [kirjoittajat:] Christina Allard [ja 13 muuta]. London, Routledge, 2017.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa 

The right of indigenous peoples to their own law / David Bunikowski. Retfærd. Århus, Akademisk Forlag. Vsk 40, 2017 : 2, s. 47–63.
 – Retfærd-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Saamelaisten oikeuksien toteutuminen: kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus / Leena Heinämäki et al. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 4/2017. Helsinki, 2017.

Ohje kielellisten vaikutusten arviointiin = Anvisning för bedömning av språkliga konsekvenser / Corinna Tammenmaa. Helsinki, Oikeusministeriö, 2016. Oikeusministeriön julkaisu 46/2016.

National minorities in Finland : richness of cultures and languages / editors: Okan Daher, Lauri Hannikainen, Karoliina Heikinheimo-Pérez ; translation from Finnish to English: Anne Holopainen. Minority Rights Group Finland, 2016.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Saamebarometri 2016 : selvitys saamenkielisistä palveluista saamelaisalueella = Sámi giellabaromehter 2016 : čielggadus sámegielat bálvalusain sámeguovllus / Annika Pasanen. Helsinki : Oikeusministeriö̈, 2016. Oikeusministeriön julkaisu 39/2016.

Finlands språklagstiftning / Kristian Myntti. Åbo, Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi, 2015.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Rapport fra gjennomgang av samelovens språkregler. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014.

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2013 / Valtioneuvosto. Helsinki, Oikeusministeriö, 2013.

Toimenpideohjelma saamen kielen elvyttämiseksi / Saamen kielen elvyttämisohjelman laatimisen työryhmä. Helsinki, Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2012.

Ale jaskkot eatnigiella : alkuperäiskansaliikkeen ja saamen kielen merkitys saamelaisten identiteetille / Irja Seurujärvi-Kari. Helsinki, Helsingin yliopisto, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Saamen kielilain toteutuminen vuosina 2004–2006 / Klemetti Näkkäläjärvi. Inari, Saamelaiskäräjät, 2008.

Saamen kieleen liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Muuta aineistoa

Oikeusministeriö: Saamen kielet

Saamelaiskäräjät: Saamen kieli

Saamen kielineuvosto

Giellagas-instituutti

Kansalliskielistrategia : valtioneuvoston periaatepäätös. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 4/2012.

Oikeusministeriön hanke: Pohjoismainen saamelaissopimus.  Sopimusteksti 9.2.2017

Saamelaisasioita käsittelevä sovintoprosessi. Valtioneuvoston kanslia

YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien erityisraportoija Victoria Tauli-Corpuz tarkasteli maaraportissaan vuonna 2015 Norjan, Ruotsin ja Suomen saamelaisten tilannetta:
Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples on the human rights situation of the Sami people in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland.

Lakihankkeiden tietopaketit: Kansainvälisen työjärjestön ILO:n alkuperäiskansoja koskevan yleissopimuksen nro 169 ratifiointi

UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger

Language Rights of Linguistic Minorities : A Practical Guide for Implementation. United Nations special rapporteur on minority issues. OHCHR. Geneva, march 2017

Sisällöllinen toimitus: Sari Koski, huhtikuu 2017, päivitetty 16.4.2019
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi
Kuva: Katariina Guttorm