​Seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun kokonaisuudistus


Säädöshanke ei enää ole vireillä eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 13/2022 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 13/2022
Hankkeen pohjalta annettu laki: 723/2022
Muut annetut lait: 724/202–738/2022

Hankkeen tausta

Seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun kokonaisuudistuksesta on kulunut kaksi vuosikymmentä. Sääntely ja sen perustelut ovat osittain vanhentuneet. Oikeusministeriö asetti 11.4.2019 työryhmän valmistelemaan rikoslain 20 luvun kokonaisuudistusta. Uudistamistarve on kirjattu myös pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan.

Työryhmän tehtävänä oli arvioida kattavasti lainsäädännön uudistamistarpeet ja laatia ehdotukset sääntelyn uudistamiseksi. Tarkoituksena oli muun muassa vahvistaa entisestään suostumuksen asemaa raiskauksen tunnusmerkistössä. Säännösten tulee sisältää rangaistussäännös, jos sukupuoliyhteys on tapahtunut vastoin toisen ilmaisemaa tahtoa. Työryhmän tuli myös valmistella muutokset, joilla nuoriin lapsiin kohdistuneet sukupuoliyhteydet säädetään rangaistaviksi raiskausrikoksina ja tehdä ehdotus rangaistusten kiristämiseksi.

Työryhmä luovutti mietintönsä oikeusministerille 7.7.2020. Työryhmä ehdotti, että raiskauksen keskeiseksi tunnusmerkiksi tulisi sukupuoliyhteydessä oleminen sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Vapaaehtoisuuden puuttuminen olisi siis keskeistä. Nykyisen pakottamisen seksuaaliseen tekoon korvaisi seksuaalinen kajoaminen. Tällaisia olisivat seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavat seksuaaliset teot (muut teot kuin sukupuoliyhteys), joihin toinen ei osallistu vapaaehtoisesti. Esimerkiksi voimakas seksuaalinen kosketteleminen tai toisen saaminen katsomaan seksuaalista tekoaan.

Alle 16 vuotiaisiin lapsiin kohdistuvia rikoksia olisivat lapsenraiskaus (sukupuoliyhteys) ja seksuaalinen kajoaminen lapseen (muut seksuaaliset teot). Myös näissä keskeisenä tunnusmerkkinä olisi vapaaehtoisuuden puute. Lisäksi ehdotettiin uutta nuoren lapsen ehdotonta ikärajaa, alle 12 vuotiaisiin lapsiin kohdistuvat teot tuomittaisiin aina ankarasti lapsenraiskauksena tai seksuaalisena kajoamisena lapseen tämän vapaaehtoisuutta arvioimatta.

Lisäksi työryhmä ehdotti seksuaalisen ahdistelun rangaistavuuden laajentamista myös muihin kuin koskettelutekoihin, sekä uudistuksia säännöksiin seksuaalisen kuvan luvattomasta levittämisestä ja lasta seksuaalisesti esittävien kuvien hallussapidosta.

Muutokset merkitsisivät seksuaalirikoksina rangaistavien tekojen alan laajenemista ja rangaistusten ankaroitumista. Työryhmän ehdotus oli lausuntokierroksella 10.7.–30.9.2020.

Eduskunnalle annetussa esityksessä hallitus esitti, että raiskauksen määritelmä rikoslaissa muutetaan suostumusperusteiseksi. Raiskaus määriteltäisiin sukupuoliyhteydessä olemiseksi sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Hallituksen esitys myös ankaroitti tuntuvasti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia. Lisäksi muita seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä esitettiin vahvistettavaksi

Samaa aihetta koski eduskunnalle kesäkuussa 2019 luovutettu Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi – Suostumus2018 -kansalaisaloite.
Kansalaisaloite eteni syksyllä 2019 lähetekeskustelusta lakivaliokunnan käsittelyyn. Kansalaisaloitteen käsittely jatkui helmikuussa 2022 eduskunnalle annetun hallituksen esityksen HE 13/2022 käsittelyn yhteydessä.

Eduskunta hyväksyi 27.6.2022 lain rikoslain muuttamisesta (723/2022)  sekä siihen liittyvät muut muutoslait (724/202) – (738/2022). Uusi lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2023, jotta sekä viranomaisilla että kansalaisilla on aikaa valmistautua uuden lainsäädännön vaatimuksiin. 

Eduskunta hylkäsi 27.6.2022 kansalaisaloitteeseen Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi – Suostumus2018 sisältyvän lakiehdotuksen.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Arviomuistio rangaistusten oikeasuhtaisuudesta : eräät seksuaali-, väkivalta-, talous- ja rattijuopumusrikokset. Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö; 7/2018.

Lausuntopalvelu.fi. Arviomuistio rangaistusten oikeasuhtaisuudesta

Oikeusministeriön hanke Seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun kokonaisuudistus OM007:00/2019. Toimikausi: 11.4.2019–30.6.2020.
– 11.4.2019 asetetun työryhmän asettamispäätös
Seksuaalirikoslain uudistamista selvittänyt työryhmä luovuttaa mietintönsä. Työryhmän mietintö luovutettiin oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille 7.7.2020
Rikoslain seksuaalirikossäännösten kokonaisuudistus. Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2020:9
– Lausuntopalvelu.fi. Lausuntopyyntö työryhmämietinnöstä: Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus
Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus : lausuntotiivistelmä. Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:2

Lausuntopyyntö 22.10. ja kutsu kuulemistilaisuuteen 26.11.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi, luonnos 22.10.2021

Tutustu myös aiempaan oikeusministeriön hankkeeseen Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset OM025:00/2018.

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 13/2022 eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi annettiin eduskunnalle 17.2.2022.

Lähetekeskustelussa 23.2.2022 asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 20/2022, 20.4.2022.

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 10/2022, 17.6.2022.

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 21.6.2022 ja 22.6.2022:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 13/2022 sisältyvien 1.–16. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 2/2019 sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä ja lakialoitteisiin LA 24, 51, 96/2020 sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 27.6.2022:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 13/2022 sisältyvät 1.–16. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 2/2019 sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 24, 51, 96/2020 sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan hyväksymät lausumat:

1.
Eduskunta edellyttää oikeusministeriön hallinnonalan riittämättömät määrärahat huomioon ottaen, että hallitus seuraa tarkoin viranomaisille ja tuomioistuimille rikoslain 20 luvun kokonaisuudistuksen toimeenpanoon kohdennettujen lisämäärärahojen riittävyyttä ja keskinäistä oikeasuhtaisuutta sekä tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin määrärahatilanteen vahvistamiseksi.

2.
Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että kansalaisia tiedotetaan tehokkaasti ja kattavasti rikoslain 20 luvun kokonaisuudistuksesta ja että uudet seksuaalirikoksia koskevat rangaistussäännökset otetaan asianmukaisesti huomioon seksuaalivalistuksessa ja -kasvatuksessa. Myös viranomaisten ja tuomioistuinten koulutuksesta tulee huolehtia riittävän osaamisen varmistamiseksi.

3.
Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa rikoslain 20 luvun kokonaisuudistuksen toimivuutta, soveltamista ja vaikutuksia laaja-alaisesti ja tiiviisti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää muun muassa vapaaehtoisuuden puuttumiselle perustuvien raiskausta ja seksuaalista kajoamista koskevien rangaistussäännösten soveltamiseen. Myös seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan rangaistussäännöksen soveltamista tulee seurata kiinnittäen erityistä huomiota kyseisen säännöksen ja edellä mainittujen vapaaehtoisuuden puuttumiselle perustuvien rangaistussäännösten väliseen rajanvetoon ja keskinäisen suhteen selkeyteen. Myös lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevien rangaistussäännösten soveltamiseen sekä rangaistuskäytäntöä koskeviin vaikutuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Uudistuksen toimivuudesta ja vaikutuksista tulee antaa lakivaliokunnalle selvitys viimeistään viiden vuoden kuluttua uudistuksen voimaantulosta.

Aiheen aikaisempi käsittely

Hallituksen esitys HE 155/2014 eduskunnalle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta.

Kansalaisaloite KAA 3/2015 lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikon koventamisesta

Lakialoite LA 19/2017 laiksi rikoslain 20 luvun 1 §:n muuttamisesta / Leena Meri, ps

Kirjallinen kysymys KK 554/2017 suostumuksesta raiskauksen kriteerinä / Eeva-Johanna Eloranta, sd   

Kirjallinen kysymys KK 571/2017 seksuaalisen väkivallan torjunnasta / Olli-Poika Parviainen, vihr

Lakialoite LA 4/2018 laiksi rikoslain 20 luvun 1 §:n muuttamisesta / Hanna Sarkkinen, vas 

Lakialoite LA 10/2018: laiksi rikoslain 20 luvun 1 ja 7 §:n muuttamisesta / Timo Heinonen, kok   

Hallituksen esitys HE 212/2018 eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

– Eduskunta hyväksyi 12.3.2019 lakivaliokunnan mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset, joissa edellytetään mm. että hallitus mahdollisimman pian käynnistää rikoslain 20 luvun kokonaisuudistuksen, jossa tarkastellaan lukuun sisältyviä eri seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä, jotta ne muodostavat selkeän ja johdonmukaisen kokonaisuuden.
– HE 212/2018 käsittelyyn yhdistettiin kansalaisaloitteen KAA 3/2015 käsittely

Kirjallinen kysymys KK 177/2018 lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta / Mikaela Nylander, r

Kirjallinen kysymys KK 204/2018 lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista / Tytti Tuppurainen, sd

Kirjallinen kysymys KK 509/2018 seksuaalirikollisuuden tilanteesta Suomessa ja seksuaalirikosten ennaltaehkäisystä sekä eduskunnan mahdollisesta ajankohtaiskeskustelusta aiheesta / Arja Juvonen, ps

Suullinen kysymys SKT 10/2018 lapsen seksuaalisen hyväksikäytön rangaistusasteikon tarkistamisesta / Leena Meri, ps

Kansalaisaloite KAA 2/2019: Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi – Suostumus2018

– Kansalaisaloitteen käsittely eduskunnan lakivaliokunnassa on keskeytetty, koska rikoslain 20 luvun kokonaisuudistus on samaan aikaan käsittelyssä oikeusministeriön asettamassa työryhmässä. Asian käsittelyä jatketaan, kun hallituksen esitys mainitusta kokonaisuudistuksesta on annettu eduskunnalle.

Suullinen SKT 162/2020 kysymys seksuaalirikosten rangaistuksista / Veijo Niemi, ps 

Kirjallinen kysymys KK 832/2020 Euroopan unionin Suomelle antamasta virallisesta huomautuksesta lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten torjumisessa esiintyvistä puutteista / Olli Immonen, ps

Lakialoite LA 96/2020 laiksi rikoslain 20 luvun 7 §:n muuttamisesta / Janne Heikkinen, kok

Kirjallinen kysymys KK 534/2021 ulkomaalaistaustaisten henkilöiden yliedustuksesta seksuaalirikoksissa / Olli Immonen, ps​

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (SopS 68/1986)

Ulkoministeriö – Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (1979)
– Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) -komitealle laaditut määräaikaisraportit yleissopimuksen täytäntöönpanosta Suomessa

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) – Concluding observations on the seventh periodic report of Finland, 10.3.2014
– CEDAW-komitea kehottaa Suomea tarkistamaan raiskausrikoksia koskevaa lainsäädäntöään. Lainsäädännöstä on poistettava vaatimukset, joiden mukaan loukkaava seksuaalinen teko tehdään käyttämällä voimaa tai sillä uhkaamalla, ja määriteltävä se uhrin suostumuksen puuttumisen perusteella.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) – General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation. No. 19, 26.7.2017
– yleissuositus nro 35 nostaa suostumuksen puutteen raiskauksen keskeiseksi määrittelijäksi

Euroopan neuvoston yleissopimus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan, ns. Lanzaroten sopimus (SopS 88/2011)

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta, ns. Istanbulin sopimus (SopS 53/2015)

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Brottsbalk (1962:700), 6 kap.
– 6 kap. Om sexualbrott

Ruotsin seksuaalirikoksia koskevaa lainsäädäntöä tiukennettiin vuonna 2018. Lainmuutoksen esityöt: En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet / Regeringskansliet

Norja

Lov om straff (straffeloven) LOV-2005-05-20-28
– Kapittel 26. Seksuallovbrudd

Tanska

Straffeloven LBK nr 1028 af 22/08/2013
– 24. kapitel Seksualforbrydelser

Iso-Britannia

Sexual Offences Act 2003

Irlanti

Criminal Law (Rape) Act, 1981
– 2. Meaning of “rape”

Saksa

Strafgesetzbuch (StGB)
– Dreizehnter Abschnitt: Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

Ranska

Code pénal
article 222-33-2-1, 222-33-2-2
article 226-2-1

Aiheeseen liittyvää aineistoa kirjaston kokoelmassa ja verkossa

Seksuaalinen hyväksikäyttö : seksuaalisen autonomian lisäsuojaa vai harhakuvaa? / Piha Otava. Artikkeli julkaisussa Defensor legis : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja 103 (2022):1, s. 18–39.
Defensor legis -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Milloin rikos on tehty sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta? / Jussi Karkkulainen. Artikkelin julkaisussa Defensor legis : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja 103 (2022):1, s. 40–59.
Defensor legis -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland, (2021):4–5/2021
– Artikkelit käsittelevät seksuaalirikoksia ja rikoslain 20 luvun nykysääntelyä ja uudistamista.
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Seksuaalirikosten tekijät, tekotilanteet ja ennaltaehkäisemisen mahdollisuudet​ / Teemu Vauhkonen, Markus Kaakinen ja Tommi Hoikkala. Helsinki, Valtioneuvoston kanslia, 2021. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:56.

Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin / Laura Nordberg. Artikkeli julkaisussa: Valittuja kysymyksiä rikos- ja rikosprosessioikeudesta / Pekka Koponen, Raimo Lahti, Laura Kallioinen (toim.) Helsinki, Helsingin hovioikeus, 2021, s. 261–302.
Koposen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Seksuaalirikoslain uudistuksesta tulee mieleen isis ja taliban, sanoo emeritaprofessori – ”On vain ruvettu kirjoittelemaan pykäliä” / Aurora Rämö. Suomen Kuvalehti 21.12.2020.
Suomen kuvalehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​

Lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten rangaistuskäytäntö / Tiina Malin. Helsinki, Helsingin yliopisto, 2020. Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, katsauksia 44/2020.

Criminalizing sex : a unified liberal theory / Stuart P. Green. New York, Oxford University Press, 2020.
Greenin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Uusi pohjoismainen seksuaalirikosoikeus? : Ruotsin lainsäädännöllisten valintojen hyödynnettävyydestä Suomessa / Minni Leskinen. Artikkeli  julkaisussa Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja (2020):3–4/2020, s. 373–399.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

International law and violence against women : Europe and the Istanbul Convention / Johanna Niemi-Kiesiläinen, Lourdes Peroni ja Vladislava Stoyanova (toim.). London ; New York, NY, Routledge, 2020. Routledge research in human rights law.
Niemi-Kiesiläisen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Raiskausrikosten eteneminen rikosprosessissa / Daniela Alaattinoğlu, Heini Kainulainen, Johanna Niemi. Turku, Turun yliopisto, 2020. Oikeustieteellisen tiedekunnan tutkimusraportteja ja katsauksia, 1/2020.

Den nya samtyckeslagen i praktiken : en uppföljning av 2018 års förändringar av lagreglerna rörande våldtäkt. Stockholm, Brottsförebyggande rådet Brå, 2020. Rapport 2020:6

Haaste-l​ehti / ​R​ikoksentorjuntaneuvosto ja Oikeusministeriö. Artikkeleita aiheista: Väkivalta, seksuaalirikokset.

Suostumusperustaisuus raiskausrikoksissa : kirjallisuuskatsaus Suomen raiskauslainsäädännön nykytilasta ja mahdollisesta suostumusperustaisesta säätelystä / Juho Anttila. Opinnäytetyö 3/2020. Poliisikorkeakoulu.

Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden toteutuminen raiskauksen suostumusperustaisissa määritelmissä / Tuulikki Laurila. Pro gradu -tutkielma 18.3.2020. Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta, Rikosoikeus.

Raiskausmääritelmä murroksessa / Minna Kimpimäki. Helsinki, Oikeusministeriö 2020. Haaste 1–2/2020​.

Oikeuksien arpapeli : naisiin kohdistuvat raiskausrikokset ja uhrin oikeuksien toteutuminen Suomessa. Amnesty International Suomen osasto, 2019.

Mitä raiskauksen määritelmä kertoo oikeuskulttuuristamme? / Kati Nieminen. Julkaisussa: Juhlajulkaisu Kimmo Nuotio 1959–18/4–2019. Helsinki, Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta 2019.
Juhlajulkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Brottsbalken : en kommentar. Del 1 (1–12 kap.) : brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. / Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg. Stockholm, Norstedts Juridik, 2019.
Träskmanin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Lapsiin kohdistuvat törkeät seksuaalirikokset : lausuntotiivistelmä / Ville Hinkkanen. Helsinki, Oikeusministeriö 2018. Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö; 2018, 40.
Hinkkasen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The legal protection of women from violence : normative gaps in international law / Rashida Manjoo, Jackie Jones (toim.). London ; New York, Routledge, 2018.
Manjoon ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kriminalisering av sexuella trakasserier : i gränsområdet mellan folksrättsliga plikter och kriminaliseringsprinciper / Fanny Pihlström. Artikkeli julkaisussa Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (2018):2, s. 95–122.
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Sukupuoliyhteys lapsen kanssa – raiskaus vai ei? / Minna Kimpimäki. Artikkeli julkaisussa Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja (2018):6, s. 677–697.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Raiskaus 2010-luvulla : yhä vain väkisinmakaamista? / Minni Leskinen. Teoksessa: Sukupuolistunut väkivalta : oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma / Johanna Niemi et al. Tampere, Vastapaino 2017.
Niemen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelma 2018–2021 / Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta. Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö 2017. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, 2017:16.
Istanbulin sopimuksen... -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Raiskauksen määrittelyn kipukohta : pakottamalla vai ilman suostumusta? / Minna Kimpimäki. Artikkeli julkaisussa Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja (2017):6, s. 789–812.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Seksuaalirikokset / Timo Ojala. Helsinki, Edita 2014.
Seksuaalirikokset-julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Raiskaus rikosoikeudellisena ongelmana / Terttu Utriainen. Rovaniemi, Lapin yliopistokustannus, 2013.
Utriaisen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Raiskausrikosten lainsäädännölliset muutostarpeet: lausuntotiivistelmä / Johanna Hossa. Helsinki, Oikeusministeriö 2012. Mietintöjä ja lausuntoja 54/2012.

Raiskausrikosten lainsäädännölliset muutostarpeet : arviomuistio / Janne Kanerva. Helsinki, Oikeusministeriö 2012. Selvityksiä ja ohjeita / Oikeusministeriö; 25/2012.

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset / Timo Ojala. Helsinki, Edita, 2012.
Ojalan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Selvityksiä raiskausrikoksista / Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Helsinki:
Oikeusministeriö, 2012. Selvityksiä ja ohjeita 13/2012.

Seksuaalirikoksia käsittelevää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Kansalaisaloite.fi – Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi – Suostumus2018

Lisäksi Kansalaisaloite.fi -palvelussa useita seksuaalirikoksia ja raiskauksia koskevia aloitteita, joissa kannatusilmoitusten määrä ei yltänyt 15 000:een.

Hankkeen uutisointia

Ministeri Henriksson: Seksuaalirikosten torjunnassa on rikosoikeudellisten keinojen lisäksi tärkeä vaikuttaa myös asenteisiin. Oikeusministeriön tiedote 16.8.2022

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus vahvistuu. Oikeusministeriön tiedote 8.7.2022

Uusi laki seksuaalirikoksista perustuu suostumukseen – lue tästä, kuinka pykälät muuttuvat. Jari Strömberg, Yle uutiset 27.6.2022

Seksuaalirikosuudistus etenee eduskunnan häirintätapausten varjossa: näin pykäliä kiristetään. Pirjo Auvinen, Yle uutiset 23.6.2022

Lakivaliokunta kannattaa rikoslain seksuaalirikossäännösten kokonaisuudistusta. Eduskunnan tiedote 17.6.2022

Oikeusministeri Henriksson: Yhteistyötä on vahvistettava lasten hyväksikäytön torjumiseksi. Oikeusministeriön tiedote 1.6.2022

Seksuaalirikokset ja perustuslaki. Johanna Niemi, Perustuslakiblogi 12.5.2022

Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjuntaan tarvitaan kaikkia aikuisia – Toimeenpanosuunnitelma listaa keinoja. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 26.4.2022

”Ihmisten mielikuvitus toisten ahdistelussa voi olla aika rajaton” – Nämä uudet teot voivat pian tuoda tuomion seksuaalisesta ahdistelusta. Lasse Kerkelä, Helsingin Sanomat 11.3.2022

Raiskauslait saatetaan ajan tasalle. Pääkirjoitus, Helsingin Sanomat 8.3.2022

Eduskunta kävi keskiviikkona lähetekeskustelun hallituksen esityksestä seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi. Eduskunnan tiedote 23.2.2022

Suomeen on tulossa suostumukseen perustuva raiskauslaki, joka koskettaa tuhansia ihmisiä vuosittain – nämä asiat se muuttaisi. Mari Jäntti, Yle uutiset 18.2.2022

Eloranta kehuu seksuaalirikoslain uudistusta – ”paremmat mahdollisuudet suojella etenkin lapsia”. Demokraatti 18.2.2022

Hallitus esittää: Yhdyntä ilman selvää suostumusta on jatkossa raiskaus. Lasse Kerkelä, Helsingin Sanomat 17.2.2022

Hallitus kiristää raiskaustuomioita, suostumuksen puute otetaan huomioon, Henriksson: "Minulle on äärimmäisen tärkeää, että rikosten uhrien asema paranee". Kristiina Tolkki, Yle uutiset 17.2.2022

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin puhe tiedotustilaisuudessa hallituksen esityksestä rikoslain seksuaalirikossäännösten uudistamiseksi 17.2.2022. Oikeusministeriö, puhe 17.2.2022

Rikoslain uudistaminen vahvistaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Oikeusministeriön tiedote 17.2.2022

Naisjärjestöjen keskusliitto vaatii poliisia priorisoimaan seksuaalirikosten tutkintaa: ”Osaaminen, asenteet ja myös resurssit on saatava kuntoon”. Liisa Niemi, Helsingin Sanomat 31.1.2022

Rkp:n Henriksson on huolissaan hallituksen julkisesta kinastelusta: ”On syytä ryhdistäytyä ja pitää pakka kasassa”. Teemu Luukka, Helsingin Sanomat 6.11.2021

Lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten vanhenemisaika haluttaisiin poistaa – rikosoikeuden professori näkee asiassa käytännön ongelmia. Yle uutiset 1.11.2021

Rajusti arvosteltu 12 vuoden ikäraja pois – näin vapaaehtoisuus seksiin arvioidaan uudessa laissa. Hanna Gråsten-Lahtinen, Iltalehti 26.10.2021

Oikeusministeriö kartoittaa vielä asiantuntijanäkemyksiä luonnoksesta seksuaalirikoslainsäädännöksi. Oikeusministeriön tiedote 25.10.2021

Tutkimus selvitti seksuaalirikollisuutta ja sen ennaltaehkäisyn keinoja. Sisäministeriö ja Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, tiedote 29.9.2021

Lausuntotiivistelmä seksuaalirikoslain uudistamisesta valmis. Oikeusministeriön tiedote 1.3.2021 

Keskustelu seksuaalirikoksista kävi kuumana eduskunnassa – kokoomus kaipaa kemiallista kastraatiota. Viivi Salminen, Ilta-Sanomat 26.11.2020

Seksuaalirikosten rangaistusten koventaminen ja seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus puhuttivat kyselytunnilla. Eduskunnan tiedote 26.11.2020

Oikeusministeri Henriksson seksuaalirikoslain uudistuksen saamasta tyrmäyspalautteesta: ”Otamme huomioon, puutteet korjattava”. Olli Waris, Ilta-Sanomat 22.10.2020 

Oikeusministeriö käy tarkkaan läpi lausunnot seksuaalirikoslain uudistamisesta – lasten parempi suojaaminen on yksi uudistuksen keskeisistä tavoitteista. Oikeusministeriön tiedote 21.10.2020

Seksuaalirikossäännösten uudistamista koskeva esitys lykkääntyy ensi vuoteen – Oikeusministeri Henriksson: ”Uhrin asemaa ei heikennetä”. Pauliina Grönholm, Helsingin Sanomat 19.10.2020

Seksuaali­rikos­säännösten uudistusta kuvataan taantumukselliseksi, lapsi­uhrien aseman pelätään heikentyvän: ”Viimeksi tämän tyyppisiä kannan­ottoja esiintyi noin 100 vuotta sitten”. Susanna Reinboth, Helsingin Sanomat 16.10.2020

Odotettu seksuaalirikoslainsäädännön uudistus saa kovaa kritiikkiä: osaa ehdotuksista pidetään uhrin asemaa heikentävinä ja jopa irvokkaina. MTV-uutiset 1.10.2020

Seksuaalirikoslakiin ehdotetaan uutta 12 ikävuoden rajaa – asiantuntija uskoo, että rikoksista saataisiin paremmin tuomittua. Hanna Hanhinen, Yle-uutiset 10.7.2020

Raiskaustuomiot lähes kaksinkertaistuivat Ruotsissa lain uudistamisen jälkeen – käykö näin pian myös Suomessa? Susanna Reinboth, Helsingin Sanomat 9.7.2020 

Seksi ilman suostumusta on jatkossa raiskaus ja lapsen­raiskaajien rangaistukset kiristyvät – työryhmä haluaa kiristää seksuaali­rikoksia koskevaa lakia, näin laki muuttuisi. Susanna Reinboth, Helsingin Sanomat 7.7.2020

Työryhmä: Raiskauksen tunnusmerkiksi vapaaehtoisuuden puute. Oikeusministeriön tiedote 7.7.2020

Analyysi: Suostumus-kansalaisaloite tuskin etenee sellaisenaan eduskunnassa – ongelmana lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta. Hannu Tikkala, YLE uutiset 18.10.2019

"Seksi ilman suostumusta on raiskaus" – Eduskunta käsitteli raiskauslainsäädännön muuttamiseen tähtäävää kansalaisaloitetta, Yle seurasi. Anni Härkönen, Robert Sundman, YLE uutiset 18.9.2019 

Henriksson: "Ein pitää aina tarkoittaa ei" – Hallitus ajaa suostumuksen puutetta raiskauksen määritelmäksi, lakiluonnos voi valmistua ensi keväänä. Markku Uhari, Aamulehti 13.7.2019 

Amnesty: Raiskauksen uhrien oikeudet eivät toteudu Pohjoismaissa, ml. Suomessa. Ihmisoikeuskeskuksen tiedote 11.4.2019

Amnestyn tutkimus raiskauksista Pohjoismaissa: Rikosprosessit piittaamattomia ja lait vanhentuneita. Amnestyn tiedote 2.4.2019

Oikeusministeri Antti Häkkäsen puhe seksuaalirikoslainsäädännön uudistuksesta Amnesty Internationalin julkaisuseminaarissa 6.3.2019. Oikeusministeriö 6.3.2019 

Amnesty tutki: Raiskausrikosten uhrien oikeuksien toteutuminen on arpapeliä Suomessa. Amnestyn tiedote 4.3.2019

Suomessa suunnitellaan raiskauslakien muutoksia – Miten rikoslain muutos Ruotsissa vaikutti? Heli Suominen, Yle uutiset 17.1.2019 

Miten seksuaalirikoksiin tulisi puuttua? Mia Paju, Lakimiesuutiset 17.1.2019 

Ministeri Häkkänen: Oikeusministeriö käynnistää raiskauslainsäädännön kokonaisuudistuksen. Oikeusministeriön tiedote 15.1.2019

Seksuaalirikos­lainsäädäntö ei vastaa nykyhaasteisiin. Jussi-Pekka Aukia, Lakimiesuutiset 29.10.2018

Nu har Sverige en samtyckeslag – det här innebär den. SVT nyheter 23.5.2018

Eduskunnan naisverkosto haluaa tiukentaa raiskauslainsäädäntöä. STT, YLE uutiset 8.3.2018

Antti Häkkänen: Asiantuntijafoorumi selvittämään raiskausrikosten suostumusperusteista mallia. Oikeusministerin blogi 7.3.2018

Analyysi: Seksin pitää olla vapaaehtoista, mutta miksi suostumuksen kirjaamista lakiin pidetään “elämälle vieraana”? Heli Suominen, YLE uutiset 4.3.2018 

Muuta aineistoa

Laki lähestymiskiellosta (898/1998)

Lastensuojelulaki (417/2007)

Oikeusministeriö: Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus – Kysymyksiä ja vastauksia

Oikeusministeriön hanke OM014:00/2020: Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaa valmisteleva työryhmä

Seksuaalirikosten rangaistusten tiukentaminen. Eduskunnan kirjaston tietopaketti

Sosiaali- ja terveysministeriö: Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen

Rikoksentorjuntaneuvosto: Seksuaalirikokset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Väkivallan e​hkäisy​

Rikosuhripäivystys RIKU: Seksuaalirikos

Amnesty: Naisiin kohdistuva väkivalta

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Pelastakaa Lapset: Lapsen houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin (grooming)

Suojellaan lapsia ry

European Union Agency for Fundamental Rights: Sex, sexual orientation and gender

​Sisällöllinen toimitus: Eduskunnan kirjasto, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi, kesäkuu 2020, päivitetty 24.8.2022