Seksuaalirikosten rangaistusten tiukentaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 216/2013 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 216/​2013​
Hankkeen pohjalta annettu laki: 509/2014

Hankkeen tausta

Seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun muutoksessa raiskauspykälän soveltamisalaa laajennettiin. Säännös pakottamisesta sukupuoliyhteyteen kumottiin ja teoista, joita on pidettävä raiskauksen perustetekomuotoa lievempinä, rangaistaan vastaisuudessa raiskausta koskevan säännöksen mukaisesti. Törkeänä raiskauksena pidetään jatkossa myös tekoja, joissa kohteena on kahdeksantoista vuotta nuorempi lapsi. Rikoslakiin lisättiin myös uusi rangaistussäännös seksuaalisesta ahdistelusta.

Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta (509/2014) vahvistettiin 27.6.2014 ja se astuu voimaan 1.9.2014.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Raiskausrikosten lainsäädännölliset muutostarpeet : arviomuistio / Janne Kanerva, Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 25/2012.

Raiskausrikosten lainsäädännölliset muutostarpeet: lausuntotiivistelmä / Johanna Hossa. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 54/2012.

Selvityksiä raiskausrikoksista. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 13/2012.

Rikoslain 20 luvun muutostarpeiden tarkastelussa on otettava huomioon myös Suomen vuonna 2011 allekirjoittama naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehty Euroopan neuvoston yleissopimus. Sopimuksen ra​tifiointitoimenpiteitä valmistelevan työryhmän mietintö valmistui maaliskuussa 2013. Ratifiointia koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kesäkuussa 2014.

Seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun muuttaminen, OM016:00/2012. Hanke alkoi 14.9.2011.

Käsittely eduskunnassa

Seksuaalirikoslain muuttaminen ja seksuaalirikosten rangaistusten tiukentaminen on nostettu esiin eduskunnassa useaan otteeseen viime vuosina.

Kirjallinen kysymys KK 572/2012: Raiskausrikosten rangaistuskäytännöt – (Katri Komi / kesk)

Kirjallinen kysymys KK 233/2013: Törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä annetun vähimmäisrangaistuksen korottaminen – (Arja Juvonen / ps)

Lakialoite LA 20/2013: Laki rikoslain 20 luvun 7 §:n muuttamisesta – (Arja Juvonen / ps ym.)

Lakialoite LA 31/2013: Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta – (Eeva-Maria Maijala / kesk) - tämä lakialoite käsitellään HE:n yhteydessä

Rikoslain 20 luvun muuttamista koskeva hallituksen esitys HE 216/2013 annettiin eduskunnalle 16.1.2014.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 6/2014, 19.3.2014.

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 4/2014, 24.4.2014.

Ensimmäinen käsittely:
Eduskunta hyväksyi 29.4.2014 hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 31/2013 sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely:
Eduskunta hyväksyi 6.5.2014 ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Hallituksen esitys HE 216/2013, luku 2.2 Ulkomaiden lainsäädäntö ja kansainvälinen kehitys.

Kansainvälinen sääntely

Lapsen oikeuksien yleissopimus, (SopS 60/1991).

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehty Euroopan neuvoston yleissopimus.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu M.C. v. Bulgaria-tapaus (04.12.2003)

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Voimassa oleva lainsäädäntö: Brottsbalk (1962:700), 6 kap.

Seksuaalirikoslainsäädännön arviointi

SOU 2010:71: Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och reformförslag.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

En skärpt sexualbrottslagstftning – Prop. 2012/13:111 Justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU20

Norja

Voimassa oleva lainsäädäntö:

Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) LOV-1902-05-22-10
19. kapittel. Seksualforbrytelser

Lov om straff (straffeloven) LOV-2005-05-20-28
Kapittel 26. Seksuallovbrudd
Vuonna 2005 hyväksytty uusi rikoslaki, ei vielä voimassa.

Tanska

Voimassa oleva lainsäädäntö:
LBK nr 1028 af 22/08/2013 Gældende (Straffeloven),
24. kapitel Seksualforbrydelser

Iso-Britannia

Voimassa oleva lainsäädäntö:
Sexual Offences Act 2003

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Raiskaus rikosoikeudellisena ongelmana / Terttu Utriainen. Rovaniemi, Lapin yliopistokustannus, 2013.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Seksuaalirikoksiin liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Raiskauksiin liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Adressit.com: Raiskauksista kovemmat tuomiot

Adressit.com: Raiskauksille kovempi tuomio

Hankkeen uutisointia

Seksuaalinen ”häirintä” muuttuu ”ahdisteluksi”. Aamulehti 29.4.2014

Eduskunta kovensi raiskausrangaistuksia. Olli Pohjanpalo. Helsingin Sanomat, 12.2.2014

Hallitus esittää seksuaalirikosten rangaistusten tiukentamista – "lievä raiskaus" poistuu. Edilex uutiset 16.1.2014

Raiskauksista luvassa kovempia tuomioita – myös seksuaalinen häirintä rangaist​avaksi. Helsingin Sanomat 16.1.2014

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Raiskauksesta jatkossa ankarampia rangaistuksia. Oikeusministeriön uutinen 16.1.2014

Seksuaalirikoksiin tiukka linja​. Helsingin Sanomat, pääkirjoitus, 20.12.2013

Raiskauksesta tulossa kovemmat rangaistukset, myös seksuaalista häirintää ehdotetaan rangaistavaksi. Kansanuutiset, verkkolehti, 11.7.2013

sisällöllinen toimitus: Kristiina Hakala, helmikuu 2014, päivitetty 7.7.2014
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi