Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 108/2014 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 108/2014

Lakiehdotusta ei ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa vaalikauden 2011–2014 aikana ja ehdotus raukesi vaalikauden päättyessä.

Hankkeen tausta

Hankkeen tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan tai potilaan itsemääräämisoikeutta. Mahdollisuuksien mukaan itsemääräämisoikeutta rajoittavat säännökset kootaan samaan säädökseen lukuun ottamatta lastensuojelua ja tartuntatautien vastustamistyötä.

Tarkoituksena on selvittää, miten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan niin, että asiakkaan tai potilaan itsemääräämisoikeutta tuetaan ja vahvistetaan. Uudistuksella pyritään myös tehostamaan moniammatillista yhteistyötä, palvelujen saatavuutta sekä kehittämistä tavalla, joka mahdollistaisi sen, että itsemääräämisoikeuden rajoituksiin turvauduttaisiin harvemmin.

Lakiehdotus lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten ja perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten. Asian käsittely jäi kesken vaalikauden 2011–2014 aikana ja lakiehdotus raukesi vaalikauden päättyessä.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus, STM067:00/2010. Hanke asetettiin 2.7.2010 ja se oli käynnissä 28.2.2014 saakka.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus -työryhmä. Työryhmän toimikausi oli 1.8.2010–28.2.2014. Työryhmä on jaettu viiteen alatyöryhmään:
– Raskaana olevat päihteitä käyttävät naiset
– Henkilöt, joiden kognitiivinen toimintakyky on alentunut
– Oikeuspsykiatristen potilaiden tutkimus ja hoito
– Akuutit päivystystilanteet
– Virkavastuukysymykset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus : työryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:14. Työryhmän loppuraportti on kirjoitettu hallituksen esityksen muotoon.

Käsittely eduskunnassa

Kirjallinen kysymys KK 477/2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeuden turvaaminen (Arja Juvonen / ps)

Hallituksen esitys HE 108/2014 laiksi sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 28.8.2014.

Lakiehdotus raukesi, sillä sitä ei ehditty käsitellä loppuun vaalikauden 2011–2014 aikana.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, (SopS 6/1976).

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus sekä siihen liittyvä valinnainen pöytäkirja, (SopS 7–8/1976).

Euroopan ihmisoikeussopimus (yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi), (SopS 18–19/1990), (63/1999).

Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista, (SopS 59–60/1991).

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja, (SopS 78, 80/2002).

Yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla, (SopS 24/2010).

Convention on the Rights of Persons with Disabilities Vammaisten oikeuksien yleissopimus on astunut kansainvälisesti voimaan 3.5.2008. Suomi on allekirjoittanut sopimuksen 30.3.2007. Pääministeri Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan tavoitteena on sopimuksen ratifiointi vaalikauden aikana.

Yleissopimuksen suomenkielinen käännös:
Euroopan unionin neuvoston päätös vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 2010/48/EY.

Euroopan neuvoston suosituksia:

Recommendation CM/Rec(2009)11 of the Committee of Ministers to member states on principles concerning continuing powers of attorney and advance directives for incapacity. Ministerikomitean suositus edunvalvontavaltuutuksesta ja hoitotahdosta.

Parliamentary Assembly: Recommendation 1993 (2012) Protecting human rights and dignity by taking into account previously expressed wishes of patients. Parlamentaarisen yleiskokouksen suositus potilaiden etukäteen ilmaisemista toiveista.

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan Unionin perusoikeuskirja

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Voimassaoleva lainsäädäntö:
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763), 2 a §

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

SOU 2013:2 Patientlag.
SOU 2013:2 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

SOU 2008:127 Patientens rätt : några förslag för att stärka patientens ställning : delbetänkande.
SOU 2008:127 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

SOU 2006:110 Regler för skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom.
SOU 2006:110 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Norja

Voimassaoleva lainsäädäntö:
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven), lov 2. juli 1999 nr 63. Luku 4 A: Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), lov 24. juni 2011 nr 30. Luku 9: Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning.

NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet : balansegangen mellom selvbestemmelserett og omsorgsansvar i psykisk helsevern.
NOU 2011:9 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tanska

Voimassaoleva lainsäädäntö: LBK nr 1093 af 05/09/2013 Bekendtgørelse af lov om social service (Serviceloven) osa VII, luku 24: Magtanvendelse

LBK nr 913 af 13/07/2010 Bekendtgørelse af sundhedsloven

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Ketä kuullaan – kuka päättää? : alaikäisen osallisuus ja itsemääräämisoikeus terveyden- ja sairaanhoidossa / Kirsi Pollari ja Mirva Lohiniva-Kerkelä. Artikkeli julkaisussa: Lapsioikeus murroksessa / Suvianna Hakalehto-Wainio ja Liisa Nieminen (toim.). Helsinki, Lakimiesliiton Kustannus, 2013. s. 269–301.
Lapsioikeus murroksessa -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Edunvalvonta, itsemääräämisoikeus ja oikeudellinen laatu / Johanna Tornberg. Rovaniemi, Lapin yliopistokustannus, 2012. 425 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa palveluissa : lastensuojelussa, vammaispalveluissa, mielenterveyspalveluissa ja päihdehuollossa. Valvira: Selvityksiä 1/2013.

Potilaan oikeudet hoitotyössä / Marja-Liisa Kotisaari, Sirkka Kukkola. Helsinki, Fioca, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Sykepleie og jus / Olav Molven. Oslo, Gyldendal, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Tvångsvård och psykisk ohälsa / Lotta Vahlne Westerhäll (red.). Göteborg, Juridiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Unohtuuko vanhus? : oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen asianosaissuhteista vanhuksen vaikuttamismahdollisuuden näkökulmasta / Anja Karvonen-Kälkäjä. Helsinki, Vanhustyön keskusliitto, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Päihdeongelmaisen odottavan äidin itsemääräämisoikeus vai lapsen etu? / Merike Helander. Artikkeli julkaisussa Biolääketiede, tutkimus ja oikeus / toimittanut Raimo Lahti. Helsinki, Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2012, s. 61–100.
Biolääketiede, tutkimus ja oikeus -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Asiakkaan asema, itsemäärääminen ja vaikutusmahdollisuudet sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä – integroitu kirjallisuuskatsaus / Kaisa Kaseva. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2011:16.

Raskaana olevien päihteitä käyttävien naisten tahdosta riippumaton hoito perusoikeuksien kannalta – kenen etu ratkaisee? / Liisa Nieminen. Lakimies 4/2010 s. 537–558.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Loukatun suostumuksesta potilaan itsemääräämisoikeuteen / Salla Lötjönen. Lakimies 7–8/2004 s. 1398–1420.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Dementoituvan henkilön oikeudellinen asema / Anna Mäki-Petäjä-Leinonen. Helsinki, Suomalainen lakimiesyhdistys, 2003.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Potilaan itsemääräämisoikeus / Irma Pahlman. Helsinki, Edita, 2003.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Potilaan oikeuksiin liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Otakantaa.fi-palvelussa oli mahdollista ottaa kantaa hallituksen esityksen luonnokseen 16.8.–9.9.2013.

Hankkeen uutisointia

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeutta halutaan vahvistaa. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 4.4.2014

Potilaiden sitominen loukkaa oike​uksia. Helsingin Sanomat, pääkirjoitus 28.10.2013

Potilas operoitiin vastoin hänen tahtoaan – Oikeusasiamieheltä huomautus ja hyvitysesitys. Eduskunnan oikeusasiamiehen tiedote, 23.10.2013

Itsemääräämisoikeuslaki painottaa ennakointia ja rajoitusten käytön vähentämistä. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 16.8.2013

Potilaiden sitominen yleistä sairaaloiden pä​ivystyksissä​. Helsingin Sanomat 27.1.2013

Potilaiden ja asiakkaiden itsemääräämisoikeutta vahvistetaan säännöksillä. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 9.2.2012

Muuta aineistoa

Kysymyksiä ja vastauksia itsemääräämisoikeudesta, Sosiaali- ja terveysministeriö.

Asiakkaan ja potilaan oikeudet, Sosiaali- ja terveysministeriö.

Potilaan keskeisimmät oikeudet, Valvira.

Sosiaalihuollon asiakkaiden itsemäärääm​isoikeuden vahvistaminen.Valviran ohje 15.3.2013.

Vammaispalvelujen käsikirja. Sosiaaliportti.fi.

Yhdenvertaisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa : valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta 2006–2010. ETENE-julkaisuja 31.
Itsemääräämisoikeus on ollut yleisellä tasolla esillä ETENE:n toiminnassa mainittuna kautena. Julkaisussa on mm. muutama lyhyt artikkeli hyvän hoidon ja hoivan oikeudellisista lähtökohdista.

sisällöllinen toimitus: Sari Koski, lokakuu 2013, päivitetty 17.4.2015
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi