Tartuntatautilain kokonaisuudistus


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 13/2016 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 13/2016
Hankkeen pohjalta annettu laki: 1227/2016

Hankkeen tausta

Tartuntatautilain kokonaisuudistuksen tarkoituksena on korvata nykyinen tartuntatautilaki (583/86).

Lakiesityksen mukaan kunta pysyisi edelleen tartuntatautien torjunnan perustason toimijana. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtävänä olisi tukea kuntaa asiantuntemuksellaan. Näiltä osin esitys muokataan myöhemmin tulevan sote-uudistuksen mukaiseksi.

Lain tavoite olisi tartuntatautien ja niiden leviämisen ehkäisy. Siinä säädettäisiin ehkäisevistä toimista ja palveluista, mutta ei tautien hoidosta. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä olisi alueellaan tartuntatautien torjunnan ohjaava rooli ja siihen liittyen velvoite pitää erittäin vastustuskykyisten mikrobien kantajien rekisteriä.

Torjuntatyölle välttämättömästä viranomaisten tiedon saannista säänneltäisiin nykyistä tarkemmin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymille ehdotetaan oikeutta perustaa tapauskohtaisia rekistereitä epidemian selvittämisen ja tartunnan jäljityksen toteuttamiseksi. Henkilöiden tahdosta riippumattomista toimista päättämistä täsmennettäisiin. Lakiin sisältyisi myös velvoite varautua poikkeukselliseen epidemiaan hallinnon kaikilla tasoilla.

Eduskunta hyväksyi 16.11.2016 uuden tartuntatautilain (1227/2016). Se vahvistettiin 21.12.2016 ja tulee voimaan 1.3.2017. Lain 48 §:ää sovelletaan kuitenkin vasta vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta. Tällä lailla kumotaan tartuntatautilaki (583/1986).

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Tartuntatautilaki, hallituksen esityksen valmistelu

Tartuntatautilaki, hallituksen esityksen valmistelu, STM032:00/2011.
Hankkeen toimikausi: 17.3.2011–31.12.2014.

Luonnos 27.6.2014: Hallituksen esitys eduskunnalle tartuntatautilaiksi.

Lausunnot hallituksen esityksestä tartuntatautilaiksi

Lausuntokierroksen jälkeen tartuntatautilain kokonaisuudistuksen valmisteluaikaa päätettiin jatkaa. Lausuntokierroksella tuli esiin mm. perustuslakiin, muutoksenhakuun, työntekijöiden rokotussuojaan sekä kunnille ja valtiolle aiheutuviin kustannuksiin liittyviä näkökulmia, jotka tarvitsevat lisäselvittämistä. Lain valmistelussa ei ole voitu ottaa huomioon myöskään sote-uudistuksen aiheuttamia muutoksia, koska sen valmistelu on kesken.

Käsittely eduskunnassa

Kirjallinen kysymys KK 660/2013: Vaarallisten sairaalabakteerien tunnistamisvalmiuden parantaminen ja leviämisen ehkäisy – (Juvonen, Arja / ps )

Suullinen kyselytunti SKT 85/2014:  Varautuminen Ebolan leviämiseen – (Haapanen, Satu / vihr).

Kirjallinen kysymys KK 721/2014: Kansainvälisen liikkuvuuden aiheuttamien tautiriskien minimointi Suomessa – (Immonen, Olli / ps)

Hallituksen esitys HE 13/2016 annettiin eduskunnalle 25.2.2016. Asia on sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 11/2016, 7.4.2016

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 24/2016, 8.11.2016.

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 10.11.2016:

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 13/2016 vp sisältyvien 1.–18. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Toinen käsittely 15.–16.11.2016:

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 13/2016 sisältyvät 1.–18. lakiehdotuksen.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä ja hyväksyi mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle tartuntatautilaiksi, luku 2.2 Kansainvälinen kehitys, Euroopan unionin ja Pohjoismaiden lainsäädäntö

Kansainvälinen sääntely

WHO:n kansainvälinen terveyssäännöstö 2005, (SopS 51/20017), voimaantulopäivä 15.6.2007

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Ett effektivare smittskydd. SOU 2009:55, komiteanmietintö.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Tartuntatautilaki: Smittskyddslag (2004:168)

Norja

Tartuntatautilaki: Lov om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven] LOV-1994-08-05-55

Tanska

Tartuntatautilaki: Epidemiloven LBK nr 814 af 27/08/2009. Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Tartuntataudit Suomessa 2015. Helsinki, THL, 2016. Raportti 10/2016.

Have bacteria won? / Hugh Pennington. London, Polity, 2016.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Ebola : the natural and human history of a deadly virus / David Quammen. New York, W.W. Norton & Company, 2014.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Karanteeni : kuinka AIDS saapui Suomeen / Hanna Nikkanen, Antti Järvi. Helsinki, Siltala, 2014.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Materiaalisen pandemiavarautumisen tarpeita selvittävän työryhmän raportti / Tartuntatautien neuvottelukunnan pandemiajaos. Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö, 2013. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:38.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2013 : tuberkuloosin ehkäisyn, hoidon ja seurannan suositukset. Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö, 2013. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:12.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten / Tartuntautien neuvottelukunnan pandemiajaos. Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö, 2012. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:9.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

EU research fighting the three major deadly diseases : HIV/AIDS, malaria and tuberculosis : 1st edition EU projects 2007–2010 / European Commission. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2010.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Infectious diseases in Finland 1995–2009 / Terhi Hulkko... [et al] (editors). Helsinki, National Institute for Health and Welfare, 2010. Report / National Institute for Health and Welfare 28/2010.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Tartuntatauteihin liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Eduskunta hyväksyi tartuntalain. Eduskunnan tiedote 16.11.2016

Tartuntatautilaki ei houkuta laittomia maahantulijoita. Mielipide Mika Salminen / THL, Helsingin Sanomat 22.3.2016

Tartuntatautilaki annettiin eduskunnalle. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 25.2.2016

WHO: Zika-virus on leviämässä lähes koko Amerikkaan – Suomessakin varaudutaan matkailijoiden tartuntoihin. Virve Rissanen, Helsingin Sanomat 25.1.2016

Zikavirus tarttuu ensisijaisesti hyttysten välityksellä – muita tarttumareittejä tutkitaan. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 4.2.2016

Zikavirus ei leviä ihmisestä toiseen – virusta ei esiinny Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 29.1.2016

Ebola-epidemia osoittaa: terveysturvallisuutta on vahvistettava yhdessä. Sosiaali- ja terveysministeriön verkkouutinen 13.1.2015

Voiko Ebola levitä Suomeen? Viisi kysymystä tappavasta epidemiasta. Ilta-Sanomat 1.8.2014

Luonnos uudeksi tartuntatautilaiksi lähtee lausunnoille. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 27.6.2014

Muuta aineistoa

Sosiaali- ja terveysministeriö: Tartuntatautien torjunta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Infektiotaudit

Euroopan komissio: Tartuntataudit

Euroopan tautien ehkäisy- ja torjuntakeskus = European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Tartuntataudeista Tanskan terveysviranomaisen verkkosivuilla:
Sundhedsstyrelsen – Smitsomme sygdomme

Punainen Risti: Tartuntataudit

Helsingin Sanomat: Tartuntataudit

Yle: Tartuntataudit

sisällöllinen toimitus: Kristiina Hakala, lokakuu 2014, päivitetty 3.1.2017
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi