​Tekijänoikeuslain uudistus – DSM-direktiivin toimeenpano Suomessa

Säädöshanke ei enää ole vireillä eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa.


​​Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esitysten HE 43/2022 ja HE 313/2022 ​​valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 43/2022 ja HE 313/2022
Hankkeen pohjalta annetut lait: 263/2023 ja 264/2023​ ​​

​​Hankkeen tausta

​​Direktiivi (EU) 2019/790 tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi) hyväksyttiin EU:ssa 15.4.2019. DSM-direktiivi tuli sisällyttää osaksi jäsenmaiden lainsäädäntöä 7.6.2021 mennessä. Suomessa direktiivin toimeenpano edellytti mittavia muutoksia tekijänoikeuslakiin. Direktiivin kansallinen voimaansaattaminen valmisteltiin opetus- ja kulttuuriministeriössä. Hankkeen yhteydessä valmisteltiin myös verkkolähetysdirektiivin (EU) 2019/789 kansallinen toimeenpano. Lainvalmistelun aikana sidosryhmiä kuultiin laajalti.

DSM-direktiivillä jäsenmaiden tekijänoikeuslainsäädäntöä mukautettiin muutoksiin, joita digitaalinen toimintaympäristö aiheuttaa sisällön luojille, levittäjille ja kuluttajille. Direktiivillä tavoiteltiin tekijänoikeuksien turvaamista ilmaisunvapautta tai muita perusoikeuksia rajoittamatta. 

Direktiivin tavoitteena on sovittaa tekijänoikeutta koskevat poikkeukset digitaaliseen ja rajat ylittävään ympäristöön. Näin parannetaan käyttäjien mahdollisuuksia hyödyntää teoksia mm. opetuksessa, tiedonlouhinnassa ja kulttuuriaineistojen saataville saattamisessa. Tavoitteena on myös parantaa käyttäjien mahdollisuuksia hyödyntää aineistoja helpottamalla lisensiointikäytäntöjä. Direktiivin tavoitteena on myös saavuttaa tekijänoikeuden kannalta toimivat markkinat. Tavoitteiden toteuttamisessa huomioidaan niin käyttäjien kuin oikeudenhaltijan edut ja oikeudet.

Hallituksen esitys HE 43/2022 laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 13.4.2022. Käsittelyn aikana perustuslakivaliokunta edellytti lausunnossaan PeVL 58/2022 muutoksia hallituksen esitykseen ja piti lausunnossaan perusteltuna, että nämä muutokset valmisteltaisiin valtioneuvostossa. Tämän takia hallitus antoi 1.12.2022 eduskunnalle esityksen HE 131/2022 laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen HE 43/2022 täydentämisestä. 

​Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä 27.2.2023 esitetyt lait muutettuina. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta 263/2023 ja 264/2023 vahvistettiin 3.3.2023 ja lait astuvat voimaan 3.4.2023.​

​Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Tekijänoikeuslain uudistus ja tekijänoikeutta ja lähioikeuksia digitaalisilla sisämarkkinoilla koskevan direktiivin kansallinen toimeenpano, hallituksen esityksen valmistelu, OKM018:00/2019. Hankkeen toimikausi 4.6.2019–17.9.2021.

Direktiivin implementointia on opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltu erilaisissa työpajoissa keväästä 2019 lähtien. Työpajojen aineistot ovat luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön Tekijänoikeuslain direktiivimuutokset -hankesivulla.

Tekijänoikeusdirektiivin (DSM) muutokset tekijänoikeuslakiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tekijänoikeuslain uudistus verkkolähetysdirektiivin toimeenpanoon liittyen. Verkkolähetysdirektiivin 2019/789/EU kansallinen toimeenpano. OKM039:00/2019 Hankkeen toimikausi 15.4.2019-

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §n muuttamisesta. Lausuntopalvelu.fi. Luonnos 27.9.2021.
– Lausuntoaika päättyi 31.10.2021.

Tekijänoikeuslain uudistus (DSM) : jatkovalmistelun pääpiirteet, 14.2.2022. Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uusi luonnos hallituksen esitykseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §:n muuttamisesta. Luonnos 4.3.2022.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §:n muuttamisesta. Lainsäädännön arviointineuvosto 1.4.2022

​​Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 43/2022 vp) täydentämisestä, OKM​056:00/2022 (täydentävän hallituksen esityksen hankesivu).

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 43/2022 eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 13.4.2022.

Lähetekeskustelussa 28.4.2022 asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 43/2022, 14.10.2022

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 58/2022, 27.10.2022.

​​Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 85/2022​, 24.1.2023.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 41/2022, 25.1.2023.

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 22/2022, 16.2.2023

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (HE 43/2022)

Hallituksen esitys HE 313/2022 laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 43/2022) täydentämisestä annettiin eduskunnalle 1.12.2022. Käsittely yhdistettiin hallituksen esityksen HE 43/2022 käsittelyyn.

​Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 85/2022​, 24.1.2023.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 41/2022, 25.1.2023.

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 22/2022, 16.2.2023

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (HE 313/2022)

Hallituksen esitysten HE 43/2022 ja HE 313/2022 sisältyvien lakiesitysten ensimmäinen käsittely 21. ja 22.2.2023:

Eduskunta hyväksyi esityksiin HE 43/2022 ja HE 313/2022 sisältyvän 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 43/2022 sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

​Hallituksen esitysten HE 43/2022 ja HE 313/2022 sisältyvien lakiesitysten toinen käsittely 27.2.2023:

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esityksiin HE 43/2022 ja HE 313/2022 sisältyvän 1. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 43/2022 sisältyvän 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi

Aiheen aikaisempi käsittely

Valtioneuvoston selvitys E 21/2015: Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia

Valtioneuvoston selvitys E 1/2016: EU; tekijänoikeus: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle; Tavoitteena nykyaikainen, eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä

Valtioneuvoston selvitys E 54/2016: Euroopan unionin komission julkinen kuuleminen kustantajien asemasta tekijänoikeuden arvoketjussa sekä ns. panorama-poikkeuksesta

Valtioneuvoston selvitys E 128/2016: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle tekijänoikeuteen pohjautuvan oikeudenmukaisen, tehokkaan ja kilpailukykyisen talouden edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla

Valtioneuvoston kirjelmä U 63/2016 eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Kirjallinen kysymys KK 364/2017 kirjailijoiden ja kääntäjien lainauskorvauksista – Outi Alanko-Kahiluoto, vihr

Kirjallinen kysymys KK 259/2018 Internet-käytön vapaudesta ja tiedon saatavuudestan – Ville Tavio, ps

Kirjallinen kysymys KK 737/2020 kirjailijoiden ja muiden tekijöiden sekä esittävien taiteilijoiden aseman parantamisesta – Outi Alanko-Kahiluoto, vihr​​

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely Euroopan unionissa

DSM-direktiivi

Euroopan unionin komissio antoi 14 päivä syyskuuta 2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Euroopan komission ehdotus COM (2016) 593 final Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Ehdotuksen käsittelyvaiheet ja siihen liittyvät asiakirjat EUR-Lex palvelussa:
Menettely 2016/0280/COD: COM (2016) 593: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiv tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

YK:n sananvapauden ja ilmaisuvapauden erityisraportoija David Kayen lausunto direktiiviluonnokseen: Mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. 13 June 2018.

EU:n tietosuojavaltuutetun Giovanni Buttarellin viralliset kommentit direktiiviluonnokseen: EDPS comments on the proposal for a Directive on copyright. 3 July 2018

Hyväksytty direktiiviteksti: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/790 tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla ja direktiivien 96/9/EY ja 2001/29/EY muuttamisesta (DSM-direktiivi)

Tiivistelmä EU:n lainsäädännöstä: Tekijänoikeudet ja lähioikeudet digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Verkkolähetysdirektiivi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/789 , annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja neuvoston direktiivin 93/83/ETY muuttamisesta

Tiivistelmä EU:n lainsäädännöstä: Tekijänoikeus – lähetystoiminnan harjoittajien verkkolähetykset ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetykset

Tekijänoikeuksista Euroopan komission sivustolla: Copyright. European Commission

Sääntely muissa maissa

Aineistojen avointa käyttöä edistävä järjestö Communia on koonnut tietoa DSM-direktiivin implementoinnista eri maissa. Viralliset aineistot tulisi kuitenkin tarkistaa kunkin maan viranomaisten verkkosivuilta.

DSM Directive Implementation Tracker

Ruotsi

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden. Departementsserien, Ds 2021:30, Justitiedepartementet.
– Tekijänoikeusdirektiivin (EU) 2019/790 on valmisteilla Ruotsissa. Oikeusministeriön esitys direktiivin implementoinnista oli lausuntokierroksella 8.10.–13.12.2021.

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden Proposition Prop. 2021/22:278
– Hallituksen esitys direktiivin (EU) 2019/790 implementoimiseksi annettiin Ruotsin parlamentille 9.7.2022.

Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program. Prop. 2020/21:153
– Ruotsin parlamentti on hyväksynyt verkkolähetysdirektiivin implementoivat säädösmuutokset.

Lag SFS 2021:357 om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Norja

DSM-direktiivi edellyttää lainsäädäntömuutoksia myös Norjassa:
Digitalmarkedsdirektivet. Regjeringen.no

Direktiivin implementointia valmistellaan Norjan kulttuuriministeriössä. Lausuntokierros pidettiin 18.12.2020–26.3.2021:
Kulturdepartementet ber om innspill til gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet mv. i norsk rett, 18.12.2020,

Ranska

​​Ranskaa koskevat implementointiedot löytyvät EUR-Lex palvelusta​.

DSM Directive Implementation Tracker, France

Aiheeseen liittyvää aineistoa kirjaston kokoelmassa ja verkossa

Copyright in the digital single market : article-by-article commentary to the provisions of directive 2019/790 / Eleonora Rosati. Oxford University Press, 2021.
Rosatin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

EU copyright law : a commentary / Paul Torremans & Irini A. Stamatoudi (toim.). Cheltenham, 2021. Second edition.
EU copyright law -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

DSM-direktivets förverkligande i Norden / Viveca Still. NIR 1/2020

Näkökohtia DSM-direktiivin 18–20, 22 artiklan kohtuullisesta korvauksesta, avoimuusvelvoitteesta, sopimuksen kohtuullistamisesta ja peruuttamisoikeudesta / Marianne Ahmaoja. Liikejuridiikka 1/2020.
Liikejuridiikka-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös KauppakamariTieto-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Musiikin verkkojakelijoiden lisenssisopimukset ja Youtuben ContentID-järjestelmä DSM-direktiivissä / Ahmaoja, Marianne. Lakimies (2019) : 7-8, sivut 874-895.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

DSM-direktiivin vastuujärjestelmä verkkosisällönjakopalveluille : mikä muuttuu? / Ahmaoja, Marianne. Defensor Legis (2019) : 5, sivut 709-724.
Defensor Legis -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Online music distribution – how much exclusivity is needed? : a study of international, European, German and U.S. copyright systems and their objectives / Nikita Malevanny. Springer, 2019.
Malevannyn julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Online distribution of content in the EU / Taina Pihlajarinne, Juha Vesala, Olli Honkkila (toim.). Edward Elgar Publishing, 2019.
Pihlajarinteen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The platform economy : unravelling the legal status of online intermediaries / Bram Devolder (toim.). Intersentia, 2019.
Devolderin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

EU copyright law : subsistence, exploitation and protection of rights / Morten Rosenmeier, Kacper Szkalej, Sanna Wolk. Kluwer Law International BV, 2019.
EU copyright law -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Copyright and the Court of Justice of the European Union / Eleonora Rosati. Oxford University Press, 2019.
Rosatin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Lähioikeussääntelyn selkeyttäminen ja purkumahdollisuudet / Eleonora Hård af Segerstad. Edilex, 2019. Helsingin yliopisto, Opinnäytetyö.
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

How to license article 17? Exploring the implementation options for the new EU rules on content-sharing platforms / Martin Husovec & João Quintais. SSRN, 2019.

Guiding the blind bloodhounds : How to mitigate the risks art. 17 of directive 2019/970 poses to the f​reedom of expressio​n​ / Krzysztof Garstka. ResearchGate, 2019

Copyright reconstructed : rethinking copyright’s economic rights in a time of highly dynamic technological and economic change / P. Bernt Hugenholtz (ed.). Kluwer Law International BV, 2018.
Hugenholtzin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

European libraries and the internet : copyright and extended collective licences / Rán Tryggvadóttir. Intersentia Ltd, 2018.
Tryggvadóttirin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Copyright : svensk och internationell upphovsrätt / Henry Olsson. Norstedts Juridik, 2018.
Olssonin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Ruotsin tekijänoikeuslainsäädännön kommentaari

European intermediary liability in copyright : a tort-based analysis / Christina Angelopoulos. Kluwer Law International BV, 2017.
Angelopoulosin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Modernisation of the EU copyright rules - position statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition / Reto M. Hilty, Valentina Moscon (ed.). Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper, No. 17-12, 2017.

New developments in EU and international copyright law / Irini A. Stamatoudi (toim.). Kulwer Law International BV, 2016.
Stamatoudin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tekijänoikeutta koskevaa kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

DSM-direktiivi, kuulemistilaisuus 5.12.2018. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still. Valtioneuvosto.

Muiden kuulemistilaisuuksien ajankohdat, aiheet ja aineistot ovat saatavilla opetus-ja kulttuuriministeriön Tekijänoikeuslain direktiivimuutokset -verkkosivuilta.

DSM jatkovalmistelun pääpiirteiden esittely -kuulemistilaisuus järjestettiin 15.2.2022.

Hankkeen uutisointia

​​Tekijänoikeuslaki muuttuu 3. huhtikuuta 2023.​ Edilex uutinen 2.3.2023

Sivistysvaliokunta: Tekijänoikeuslain uudistuksella pannaan täytäntöön direktiivit. Eduskunnan tiedote 16.2.2023

Tekijänoikeuslakiin liittyvä lobbaus­sotku leviää: Ficom kanteli oikeusasiamiehelle ”tekijänoikeusjärjestöihin kytköksissä olevan” konsultin värväämisestä lainvalmisteluun. Juha-Pekka Raeste, Helsingin sanomat 13.4.2022

Tekijänoikeuslain ympärillä pyörii lobbaus­sotku – ministeri Kurvinen värväsi konsultin ja laki­esityksestä poistettiin 50 sivua, virkamies vaihtoi tehtävää. Juha-Pekka Raeste ja Harri Pietarinen, Helsingin sanomat 13.4.2022

Tekijänoikeuslain muutosesitys eduskuntaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 13.4.2022

Arviointineuvosto: Tekijänoikeuslakia koskevan esityksen vaikutuksia eri kohderyhmille tulee tarkentaa. Valtioneuvoston viestintäosaston uutinen 1.4.2022

DSM-direktiivin työläs toimeenpano. Max Oker-Blom, IPR Info 1/2022 21.2.2022

Effi: tekijänoikeusdirektiivin valmistelusta on hävinnyt avoimuus – ministeriöltä ympäripyöreä vastaus. Joakim Kullas, Kauppalehti 4.2.2022

EU:n kiistellyn tekijänoikeusdirektiivin toimeenpano venyy Suomessa edelleen – laki takaisi sisällöntuottajille selkeän oikeuden vaatia korvauksia esimerkiksi Googlelta. Eetu Halonen, Uusimaa 28.11.2021

Tekijänoikeuslain muutokset lausuntokierroksella. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 27.9.2021

EU:n uudet tekijänoikeussäännöt hyödyttävät luovan työn tekijöitä, yrityksiä ja kuluttajia. Euroopan komission lehdistötiedote 4.6.2021

EU:n piti suitsia Facebookin ja Googlen kaltaisten mediajättien valtaa, todellisuudessa se vain vahvisti niitä / Juha-Pekka Raeste, Helsingin Sanomat 6.3.2021

Alkaako Suomi laskuttaa Facebookia Australian malliin? / Mikko Pesonen, YLE Uutiset 23.2.2021

Direktiivi uudistaa Suomen tekijänoikeuslain. Vappu Aura, Teosto 25.3.2020

Elokuva- ja pelialan varautuminen lisääntyvään avoimuuteen on sijoitus tulevaisuuteen /Joni Hatanmaa IPRinfo 13.2.2020

Peliala ja uusi tekijäoikeuslainsäädäntö / KooPee Hiltunen IPRinfo 3.2.2020

Ranskalaiset kustantajat eivät niele Googlen reaktioita uuteen tekijänoikeuslakiin. Medialiitto 31.10.2019

Sadat journalistit vaativat toimia Googlea vastaan EU:n tekijänoikeuskiistassa. MTV uutiset 23.10.2019

Tekijänoikeusdirektiivin tuomista muutoksista keskusteltiin kaikille avoimissa työpajoissa. Annaleena Hakala & Sofia Paksuniemi, IPR info 14.8.2019

Tekijänoikeusdirektiivi: seuraavaksi kansallinen täytäntöönpano. Ville Toro, Suomen kirjailijaliitto 13.6.2019

Tekijänoikeusdirektiivi kolahtaa Youtuben ja Twitchin nilkkaan – ”Joudumme rajoittamaan sisältöä EU:ssa”. Janiko Kemppi, Iltalehti 27.3.2019

Mikä kaikki muuttuu uudessa tekijänoikeusdirektiivissä? Katso 5 kysymystä ja vastausta. Stina Brännare, Yle uutiset 26.3.2019

Kiistelty tekijänoikeusdirektiivi hyväksytty. Soili Semkina, Kauppalehti 26.3.2019

Tekijänoikeusdirektiivi hyväksyttiin – parantaa tekijöiden asemaa. Suomen journalistiliitto 26.3.2019

EU:n tekijänoikeusdirektiivi hyväksytty: parannus sisällöntekijöiden neuvotteluasemaan​. Teosto 26.03.2019

Tekijänoikeusdirektiivi sai sinetin europarlamentin äänestyksessä. Sanasto 26.03.2019

Näyttelijäliitto pyytää suomalaisia meppejä hyväksymään DSM-direktiivin. Näyttelijäliitto 21.3.2019

Internetin rikkojaksi nimetty EU:n tekijänoikeusdirektiivi sai vastustuskampanjan Suomesta: "Vaikuttaa meidän kaikkien tapaan käyttää internetiä". Ossi Rajala, Aamulehti 8.1.2019

EU-direktiivi uhkaa siirtää kirjastojen lainauskorvauksia kirjailijoilta ja kääntäjiltä kustannusyrityksille. Henripekka Kallio, Lapin Kansa 12.09.2018

Komissio ohjaa Euroopan teollisuutta digitalisaation tielle. Euroopan komissio19.4.2016

Muuta aineistoa

Tekijänoikeus. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tekijänoikeusjärjestöt. Tekijänoikeus.fi

Frågor och svar om upphovs​rättsdirektivet​. PRV, Ruotsin patentti- ja rekisteriviranomainen

EU:n tekijänoikeusuudistus ja artikla 17 – Mistä on kyse? Teosto

Sisällöllinen toimitus: Eduskunnan kirjasto, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi, marraskuu 2019, päivitetty 14.3.2023