Tiedonhallintalaki


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 284/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitykset eduskunnalle: HE 284/2018
Hankkeen pohjalta annettu laki: 906/2019
Muut annetut lait: 907/2019–944/2019

Hankkeen tausta

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeen puitteissa valmisteltiin uusi tiedonhallintalaki, johon koottiin julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskevaa sääntelyä. Uudella yleislailla haluttiin määritellä tiedon koko elinkaaren hallinta julkisessa hallinnossa. Alun perin osa-alueita olivat suunnittelu- ja kuvausvelvollisuudet, tietoturvallisuusvaatimukset, asian- ja palvelunhallinnan rekisteröinnin perusteet sekä tietoaineistojen säilyttämistä ja arkistointia koskevat säännökset. Hankkeen edetessä esimerkiksi arkistointia koskevat muutokset jätettiin pois.

Uudistuksessa haluttiin varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen hallinta sekä tietoturvallinen käsittely. Tarkoituksena oli tehostaa viranomaisten tiedonhallintaa, jotta viranomaiset voisivat tarjota palvelujaan noudattaen hyvää hallintoa sekä hoitaa tehtävänsä tuloksellisesti. Lisäksi haluttiin edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuutta.

Uudella säädöksellä oli alun perin tarkoitus korvata julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annettu laki, arkistolaki sekä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain tiedonhallintaa koskevat säädökset. Uudistusprosessissa päätettiin perustaa julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta, joka toimii valtiovarainministeriön yhteydessä.

Eduskunta hyväksyi 18.3.2019 uuden lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019), ja siihen liittyvät muutoslait (907/2019)–(944/2019). Lait tulevat voimaan 1.1.2020 ja samalla kumotaan julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annettu laki (634/2011).

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Nykyistä työryhmää edelsi TILKE-työryhmä:
Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävä työryhmä VM098:00/2016. Hanke oli käynnissä 17.11.2016–15.9.2017.

Julkisen hallinnon tiedonhallintalain valmistelutiimi ja sen ohjausryhmä VM183:00/2017. Hankkeen toimikausi on 10.1.2018–30.9.2018.

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämislinjaukset : työryhmän raportti. Valtiovarainministeriön julkaisu 37/2017.

Lausuntopalvelu: Hanke oli kommentoitavana lausuntopalvelussa syksyllä 2017. Lausuntopyyntö ja työryhmän raportista annetut lausunnot ovat luettavissa Lausuntopalvelussa.

Hallituksen esityksen luonnosta oli mahdollista kommentoida Lausuntopalvelussa 20.8.–1.10.2018.

Valtiovarainministeriö julkaisi lausuntoyhteenvedon 30.10.2018. 

Käsittely eduskunnassa

Hankkeen asettamispäätöksessä viitataan sekä perustuslakivaliokunnan (PeVL 38/2016) että hallintovaliokunnan lausuntoihin (HaVL 41/2014).

Hallituksen esitys HE 284/2018 laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 5.12.2018.  

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 73/2018, 27.2.2019 

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 38/2018, 12.3.2019

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot 

Ensimmäinen käsittely 14.3.2019:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 284/2018 sisältyvien 1.–39. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 18.3.2019:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 284/2018 sisältyvät 1.–39. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämislinjaukset. Työryhmän raportti. Valtiovarainministeriön julkaisu 37/2017.
– Julkaisussa kuvaillaan asiaan liittyviä valtiosopimuksia ja Euroopan unionin lainsäädäntöä sivuilla 35–58.

Kansainvälinen sääntely

Euroopan ihmisoikeussopimus (yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi, (SopS 18–19/1990) muutoksineen.

Yleissopimus yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä (SopS 35–36/1992) muutoksineen.

Euroopan neuvoston viranomaisten asiakirjojen julkisuutta koskeva yleissopimus:
Council of Europe Convention on Access to Official Documents (Treaty No. 205)
– Suomi on ratifioinut sopimuksen 5.2.2015, mutta sopimus ei ole vielä astunut voimaan.

Yleissopimus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa (SopS 121–122/2004).

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (ympäristötietodirektiivi).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (PSI-direktiivi).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus, GDPR).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/943 julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta (liikesalaisuusdirektiivi).

Euroopan unionin perusoikeuskirja Euroopan unionin virallinen lehti, C 202, 7. kesäkuuta 2016.

Komission tiedonanto 19.4.2016 COM(2016) 179 final EU:n sähköisen hallinnon toimintaohjelma 2016–2020 – hallinnon digitalisaatiokehityksen vauhdittaminen.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Arkivlag (1990:782)

Norja

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), LOV-2006-05-19-16

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) FOR-2008-10-17-1119

Lov om arkiv [arkivlova], LOV-1992-12-04-126

Forskrift om offentlege arkiv, FOR-2017-12-15-2105

Tanska

Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, LOV nr 596 af 24/06/2005

Lov om offentlighed i forvaltningen, LOV nr 606 af 12/06/2013

Bekendtgørelse af arkivloven, LBK nr 1201 af 28/09/2016

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Tietojärjestelmälain muuttaminen : työryhmän mietintö. Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö; 3/2018.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Oikeus julkiseen tietoon / Riku Neuvonen. Kauppakamari, 2017.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Suomi tarvitsee tietopolitiikkaa / Anne Kauhanen-Simanainen ja Olli-Pekka Rissanen. Valtiovarainministeriön julkaisuja 39/2017.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

The new big science : linking data to understand people in context / Toim. Sandra L. Hofferth ja Emilio F. Moran. Sage 2017.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Julkisuusperiaate / Olli Mäenpää. Talentum Pro, 2016.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

SAPA : sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilytyksen palvelukokonaisuus / Jari Kallela. Valtiovarainministeriön julkaisuja 26/2016.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämistarpeista : tutkimusraportti / Tomi Voutilainen, Tommi Oikarinen ja Niko Vartiainen. Valtiovarainministeriön julkaisuja 30/2016.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Assessing government initiatives on public sector information : a review of the OECD Council Recommendation. OECD Digital Economy Papers, No. 248, 2015.

Valmiina digikiriin : digitalisaatio ja virastojen tuottavuuspotentiaali : valtiokonttorin selvitys : loppuraportti 18.12.2015. Valtiokonttori, 2016.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Arkistolain jatkotyöryhmän muistio : ehdotus laiksi tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa / Arkistolain jatkotyöryhmä. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä, 2015:12.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Julkisen hallinnon tiedonhallinnan pirstoutuminen ja lainsäädäntö / Tomi Voutilainen ja Kimmo Huttunen. Artikkeli julkaisussa Oikeus 44 (2015) : 1, s. 69–81.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Tiedonhallinta-aiheista kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Tiedonhallintalaki hyväksyttiin eduskunnassa. Tuula Seppo, Kuntaliitto 19.3.2019.

Uudella tiedonhallintalailla selkeytetään tiedonhallinnan sääntelyä. Valtiovarainministeriön uutinen 30.10.2018.

Lausunnoille lähtevä tiedonhallintalaki tähtää julkisen hallinnon tietojen tehokkaampaan hallintaan. Valtiovarainministeriön tiedote 21.8.2018

Tiedonhallintalailla varmistetaan tiedon tehokas hyödyntäminen digiyhteiskunnassa. Sami Kivivasara, Valtiovarainministeriö 26.4.2018

Tiedonhallintalaki vaikeuttaa tutkimustyötä. Jari Ojala ja Kirsi Vainio-Korhonen, Helsingin sanomat 18.4.2018

Tietohallintolaki kaatuu – iso uudistus etenee vauhdilla. Aleksi Kolehmainen, Tivi 16.1.2018

Tiedonhallintalain valmistelu jatkuu hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Valtiovarainministeriön tiedote 11.1.2018

Tiedonhallintaa koskevaa yleistä sääntelyä on kehitettävä. Valtiovarainministeriön tiedote 29.9.2017

Muuta aineistoa

​OECD Recommendation of the Council for enhanced access and more effective use of public sector information – OECD PSI Recommendation, [C(2008)36]

Valtiovarainministeriö: Tietohallinnon ohjaus

Julkisen hallinnon linjaukset tiedon sijainnista ja hallinnasta -työryhmä VM004:00/2018

EU:n tietosuojauudistuksen kansallinen täytäntöönpano. Eduskunnan kirjaston tietopaketti

Keskustelua Twitterissä #tiedonhallintalaki

Sisällöllinen toimitus: Sari Koski, toukokuu 2018, päivitetty 26.8.2019
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi