​Tiedustelulait

Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esitysten HE 198/2017, HE 199/2017, HE 202/2017 ja HE 203/2017 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 198/2017
Hankkeen pohjalta annettu laki: 817/2018

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 199/2017
Hankkeen pohjalta annettu laki: 121/2019

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 202/2017
Hankkeen pohjalta annetut lait: 581/2019, 582/2019, 583/2019, 584/2019 ja 585/2019

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 203/2017
Hankkeen pohjalta annetut lait: 590/2019, 591/2019, 592/2019  ja 593/2019.

Hankkeen tausta

2013

Suomen kyberturvallisuusstrategia valmistui 24.1.2013. Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät kyberturvallisuutta kokouksessaan 7.11.2013 linjaten, että osana kansallisen kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoa tulee välittömästi aloittaa työ Suomen lainsäädännön kehittämiseksi, koska Suomessa ei ole tiedustelua koskevaa lainsäädäntöä.

2015

Puolustusministeriön Tiedonhankintalakityöryhmä ehdotti mietinnössään 14.1.2015 harkittavaksi, että hallitus käynnistää tarvittavat toimenpiteet tiedustelua koskevan säädösperustan luomiseksi. Hallitusohjelmassa Ratkaisujen Suomi todettiin, että hallitus vahvistaa ulkoisen turvallisuuden sisäisiä edellytyksiä sekä esittää säädösperustaa ulkomaantiedustelulle ja tietoliikennetiedustelulle.

Hallitus päätti strategiakokouksessaan 20.8.2015 käynnistää siviili- ja sotilastiedustelua koskevan lainsäädännön valmistelun. Hallitus linjasi, että sisäministeriö ja puolustusministeriö selvittävät vaihtoehtoiset tiedonhankintakeinot ja käynnistävät siviili- ja sotilastiedustelua koskevan lainsäädännön valmistelun. 

Oikeusministeriö puolestaan ryhtyi toimenpiteisiin perustuslain tarkistamiseksi Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden puitteissa siten, että lailla voitiin tarpeellisiksi katsottavien edellytysten täyttyessä säätää kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan.

2016

Lisäksi oikeusministeriö asetti 17.10.2016 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella parlamentaarisen seurantaryhmän ohjauksessa tarpeellinen lainsäädäntö siviili- ja sotilasviranomaisten tiedustelutoiminnan valvonnan järjestämiseksi. Valvontajärjestelmän tuli muodostua sekä parlamentaarisesta valvonnasta että laillisuusvalvonnasta vastaavasta viranomaisesta.

2017

Huhtikuun lopussa 2017 oikeusministeriö, puolustusministeriö sekä sisäministeriö julkaisivat kukin omat työryhmämietintönsä tiedustelulakien valmistelun pohjaksi. Kukin ministeriö laati hallituksen esityksen muotoon ehdotuksensa tiedustelulainsäädännöksi.

Sisäministeriö asetti 4.5.2017 parlamentaarisen seurantaryhmän tiedustelulainsäädännön jatkovalmistelua sekä perustuslakisääntelyn tarkistamisen parlamentaarista valmistelua varten.

2018

Tiedustelulakeihin liittyvät hallituksen esitykset annettiin eduskunnalle 25.1.2018.

Hallituksen esityksessä tiedustelutoiminnan valvonnasta parlamentaarista valvontaa harjoitti eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta. Tiedusteluvalvontavaliokunta on uusi eduskunnan erikoisvaliokunta. Tiedustelutoiminnan laillisuusvalvonnasta huolehti uusi viranomainen, tiedusteluvaltuutettu. Valtuutetun tehtävänä oli valvoa tiedustelumenetelmien käytön lainmukaisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa.

Eduskunta hyväksyi täysistunnon toisessa käsittelyssä keskiviikkona 3. lokakuuta perustuslain 10 §:n muutoksen kiireelliseksi julistamisen äänin 13–178. Kun ehdotus kiireelliseksi julistamisesta hyväksyttiin, perustuslain muutos katsottiin samalla hyväksytyksi.

Eduskunta hyväksyi 20.12.2018 täysistunnon toisessa käsittelyssään hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta.

2019

Lakiesitykset siviilitiedustelusta ja sotilastiedustelusta palautettiin mietintövaliokuntiinsa eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä 15.2.2019 johtuen epäilyistä lakiesitysten perustuslainmukaisuudesta. Tämän vuoksi perustuslakivaliokunta antoi uudet lausunnot ja molemmat valiokunnat (HaV, PuV) uudet mietinnöt lakiesityksistä.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 75/2018 siviilitiedustelusta annettiin 27.2.2019 hallintovaliokunnalle. Hallintovaliokunta antoi tämän jälkeen 1.3.2019 mietintönsä HaVM 36/2018.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 76/2018 sotilastiedustelusta annettiin 27.2.2019 puolustusvaliokunnalle. Puolustusvaliokunta antoi tämän jälkeen 1.3.2019 mietintönsä PuVM 9/2018.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen siviilitiedustelulakiin sisältyvät 1.–8. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 9. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, sotilastiedustelulakiin sisältyvät 1.–3. ja 5. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 203/2017 sisältyvän 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asioiden käsittelyt päättyivätTämä Eduskunnan kirjastossa laadittu tietopaketti korvaa aiemmin julkaistun Verkkotiedustelu-tietopaketin.

Sisällöllinen toimitus: Tommi Peuhkurinen, marraskuu 2017, päivitetty 9.5.2019
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

​Siviilitiedustelu

Tavoitteena on valmistella siviilitiedustelua koskevat keskeiset säännökset ja parantaa suojelupoliisin tiedonhankintaa.

Tiedustelutoiminnan valvonta

Oikeusministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli valmistella tarpeellinen lainsäädäntö siviili- ja sotilasviranomaisten tiedustelutoiminnan valvonnan järjestämiseksi.

​Kirjallisuutta ja tutkimusaineistoa

Kirjallisuutta, artikkeleita ja muuta aineistoa.

​Sotilastiedustelu

Sotilastiedustelulainsäädäntöä valmisteleva työryhmä esittää, että säädetään laki sotilastiedustelusta.

Luottamuksellisen viestin suoja

Hankkeen tavoitteena on selvittää ja valmistella luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaa koskevan perustuslain 10 §:n tarkistamista.

​Uutisointia

Kooste tiedusteluun liittyvästä uutisoinnista.