Tuomioistuinviraston perustaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 136/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 136/2018 
Hankkeen pohjalta annettu laki: 209/2019
Muut annetut lait: 210/2019-212/2019

Hankkeen tausta

Oikeusministeriössä asetetiin toukokuussa 2016 toimikunta valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista. Oikeusministeriön asettama toimikunta antoi ehdotuksensa 21.4.2017. Toimikunta ehdotti, että tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä huolehtimista, tuomioistuinten toiminnan kehittämistä, suunnittelua ja tukemista varten perustettaisiin tuomioistuinvirasto. Toimikunnan mietintö oli laajalla lausuntokierroksella. Toimikunnan ehdotukset saivat pääosin myönteisen vastaanoton. Valtaosa lausunnonantajista kannatti tuomioistuinviraston perustamista.

Oikeusministeri Antti Häkkänen asetti 25.1.2018 hankkeen valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista. Hankkeen tehtävänä oli valmistella tuomioistuinviraston perustamista siten, että uusi virasto voisi aloittaa toimintansa vuoden 2020 alussa.

Tavoitteena oli järjestää tuomioistuinten keskushallinto tavalla, joka korostaa tuomioistuinten riippumatonta asemaa, edistää tuomioistuinten hallintotehtävien tehokasta ja tuloksellista hoitamista sekä vahvistaa näin tuomioistuinten lainkäyttötoiminnan korkeaa laatua ja oikeusvarmuutta.

Eduskunta hyväksyi 25.1.2019 lain tuomioistuinlain muuttamisesta (209/2019) ja siihen liittyvät muutoslait (210/2019)–(212/2019). Lait tulevat voimaan 1.1.2020 ja tuomioistuinvirasto aloittaa silloin toimintansa.​​​

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Tuomioistuinviraston perustamista valmisteleva toimikunta, OM013:00/2016.
Hankkeen toimikausi oli 16.5.2016–28.2.2017

Tuomioistuinviraston perustamishanke, OM001:00/2018
Hankkeen toimikausi on 25.1.2018 -30.6.2020

Lausunto tuomioistuinvirastoa koskevasta hallituksen esityksestä 4.7.2018. Lainsäädännön arviointineuvosto 4.7.2018.

Tuomioistuinviraston perustaminen : lausuntotiivistelmä. Oikeusministeriö. Mietintöjä ja lausuntoja 41/2017.

Lausunnot tuomioistuinviraston perustamista valmistelleen toimikunnan mietinnöstä.
Lausunnot tuli antaa viimeistään 16.6.2017.

Toimikunta ehdottaa tuomioistuinviraston perustamista. Oikeusministeriö, uutinen 21.4.2017.

Tuomioistuinviraston perustaminen. Oikeusministeriö. Mietintöjä ja lausuntoja 23/2017

Oikeusministeriön päätös OM 9/021/2016 asettaa toimikunta tuomioistuinviraston perustamisen valmistelua varten 10.5.2016.

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentin vastaus Oikeusministeriö​n pyyntöön nimetä edustaja tuomioistuinviraston perustamisen valmistelua varten.

Tuomioistuinten keskushallinnon uudistaminen : arviomuistio. Nurmi, Pekka – Leppänen, Tatu. Oikeusministeriö. Selvityksiä ja ohjeita 2/2015.

Tuomioistuinten keskushallinnon uudistaminen : lausuntotiivistelmä. Oikeusministeriö. Mietintöjä ja lausuntoja 36/2015.

Valtiontaloude​n tarkastusviraston lausunto oikeusministeriön asettamien selvitysmiesten arviomuistiosta Tuomioistuinten keskushallinnon uudistaminen. 19.3.2015  

Vuonna 2009 julkaistiin Tuomioistuinlaitoksen keskushallinnon kehittämistä koskeva selvitys, jossa esitetään tuomioistuinlaitoksen keskushallinnon uudistamistarpeiden tarkastelun kannalta keskeisiä tekijöitä. Selvityksessä myös tuodaan esiin tuomioistuinten keskushallinnon kehittämisen kannalta keskeisiä oikeudellisia edellytyksiä, jotka tulee ottaa velvoittavina huomioon päätettäessä mahdollisista kehittämistoimenpiteistä.​

Käsittely eduskunnassa

Kirjallinen kysymys KK 650/2010:
Oikeuslaitoksemme vakavat epäkohdat. (Jacob Söderman /sd)

Kirjallinen kysymys KK 684/2012:
Ihmisoikeudet ja tuomioistuimien riippumattomuuden lisääminen. (Arja Juvonen /ps)

Hallituksen esitys HE 136/2018 eduskunnalle Tuomioistuinvirastoa koskevaksi lainsäädännöksi annettiin eduskunnalle 20.9.2018.

Lähetekeskustelu käytiin 25.9.2018. Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 13/2018, 16.1.2019

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 49/2018, 5.12.2018

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot 

Ensimmäinen käsittely 22.1.2019:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä hallituksen esitykseen HE 136/2018 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 25.1.2019:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 136/2018 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.
Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Euroopan neuvosto

Euroopan neuvosto hyväksyi vuonna 2010 suosituksen CM/Rec(2010/12) (Recommendation CM/Rec (2010)12 of the Committee of Ministers to member states on judges: independence, efficiency and responsibilities). Se koski tuomareiden riippumattomuutta, tehokkuutta ja vastuuta. Kyseisessä suosituksessa on myös luku tuomioistuinvirastosta/-neuvostosta (Councils for the Judiciary). Suosituksen mukaan tällaisen elimen tehtävänä tulisi olla tuomioistuinten tehokkaan toiminnan tukeminen ja samalla tuomioistuinten riippumattomuuden vahvistaminen.

European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ)

ENCJ:n eli Euroopan tuomarineuvostojen verkoston tavoitteena on parantaa yhteistyötä eri jäsenmaiden tuomarineuvostojen välillä. Suomesta oikeusministeriö on ENCJ:ssä tarkkailijana.

Sääntely muissa maissa

Tuomioistuinlaitoksen keskushallinnon kehittämistä koskevassa selvityksessä (2009:3) on tehty erittäin kattava vertailu tuomioistuinhallintojen kansainvälisestä kehityksestä. Maakohtainen selvitys tuomioistuinhallinnosta löytyy selvityksen liitteestä 2.

Ruotsi

Suomea lukuun ottamatta kaikissa muissa Pohjoismaissa on perustettu tuomioistuinvirasto. Ruotsin tuomioistuinvirasto (Domstolsverket) perustettiin ensimmäisenä Pohjoismaissa vuonna 1975. Virasto toimii hallituksen ja oikeusministeriön alaisuudessa. 

Förordning (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket 

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sveriges Domstolar 
– Maan hallituksen vuosittain tekemä päätösasiakirja, joka perustuu eduskunnan tekemään budjettiin.

Norja

Norjan tuomioistuinten keskushallinnosta vastaava Domstoladministrasjonen perustettiin vuonna 2002.

Lov om domstolene (domstolloven), Kapitel 1A Den sentrale domstoladministrasjonen

Tanska

Tanskassa tuomioistuinvirastona toimii oikeushallinnosta vastaava itsenäinen hallintoyksikkö Domstolsstyrelsen, joka perustettiin vuonna 1999.

Lov om Domstolsstyrelsen

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Pitkäranta, Ann-Mari: Tuomioistuinvirasto – tehokkaan ja riippumattoman tuomioistuintyön edellytys vai riippumattomuuden sumuverhoa? 4.2.2014.
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013–2025. Oikeusministeriö. Mietintöjä ja lausuntoja 16/2013.

Hankkeen uutisointia

Uusi Tuomioistuinvirasto aloittaa vuonna 2020. Oikeusministeriön tiedote 21.2.2019

Eduskunta hyväksyi Tuomioistuinviraston perustamisen. Eduskunnan tiedote 25.1.2019

Tuomioistuinviraston perustaminen etenee. Eduskunnan tiedote 22.1.2019

Lakivaliokunta kannattaa Tuomioistuinviraston perustamista. Eduskunnan tiedote 16.1.2019

Tuomioistuinvirastoa koskeva lakiesitys eduskunnalle. Oikeusministeriön tiedote 20.9.2018

Tuomioistuinvirasto sijoitetaan Vantaalle. Oikeusministeriön uutinen 3.9.2018

Arviointineuvosto: Esitys tuomioistuinvirastosta on hyvin valmisteltu, mutta vaikutukset tuomioistuimiin ja niiden asiakkaisiin ovat puutteelliset. Valtioneuvoston uutinen 4.7.2018

Alueellistamisen koordinaatioryhmän lausunto tuomioistuinviraston sijaintipaikasta. Oikeusministeriön uutinen 29.6.2018 

Alueellistamiskiistat saatetaan viedä valtioneuvoston ratkottaviksi. Taneli Kontiainen, Maaseudun tulevaisuus 29.6.2018  

Tuomioistuinviraston ja Kriisinhallintakeskuksen sijoitukseen selkoa alkavalla viikolla. Maaseudun tulevaisuus 10.6.2018

Selvitys tuomioistuinviraston sijaintipaikoista valmistunut. Oikeusministeriön tiedote 19.4.2018

Tuomioistuinviraston mahdollisten sijaintipaikkojen määrä ei pienentynyt, Tampere lisättiin listalle. STT. Keskisuomalainen 27.2.2018

Pääkirjoitus: Tuomio​​istuinvirasto saa päteviä työntekijöitä kaikkialta Suomes​ta​. Ilkka 20.2.2018

Oikeusministeri Häkkänen: Tuomioistuinviraston sijaintipaikkakunnaksi seitsemän ehdokasta. Oikeusministeriön tiedote 19.2.2018

Tuomioistuinviraston valmistelu käyntiin. Oikeusministeriön tiedote 26.1.2018.

Oikeusministeri Häkkänen esittää tuomioistuinviraston perustamista. Oikeusministeriön tiedote 6.10.2017.

Tuomioistuinvirasto saa laajan kannatuksen lausunnonantajilta. LakimiesUutiset 7.8.2017

Tuomareiden haikailema tuomioistuinvirasto etenee – uusi virasto korostaisi tuomioistuimien riippumattomuutta. Susanna Reinboth, Helsingin Sanomat 22.4.2017

Tuomioistuinvirastoa t​uskin Vaasaan. Pohjalainen, STT 22.4.2017

Jari Lindström tuomioistuinvirastosta: ”Luovun oikeusministerin salkusta todennäköisesti ennen asian lopullista päätöstä. Olen kouvolallaisena kansanedustajana toki Kouvolan puolella.” Aapo Mentula, Kimmo Puhakka, Kouvolan Sanomat 22.4.2017

Lännen Media: Enemmistö käräjäoikeuden johtajista arvioi oikeusturvan heikkenevän​. MTV-Uutiset 6.8.2016

Ministeri Lindström tuomioistuinviraston sijoituspaikasta: ”Vaasa ei ole ollenkaan huono vaihtoehto”. YLE uutiset 27.5.2016

Toimikunta valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista. Oikeusministeriön tiedote 13.5.2016

KHO vastasi oikeusministeriön pyyntöön nimetä edustaja tuomioistuinviraston perustamisen valmistelua varten asetettavaan toimikuntaan – tuomioistuinten riippumattomuus vaarassa. Edilex-uutinen 28.4.2016 – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Lakimiesliitto: Erillisellä tuomioistuinhallinnolla jopa tuhansien käsiteltyjen asioiden tehokkuusparannukset vuositasolla – oikeusministeri asettaa työryhmän pohtimaan asiaa. Edilex-uutinen 1.4.2016 – Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Oikeusministeri: Moni seikka puoltaa tuomioistuinten keskusviraston perustamista. YLE uutiset 31.3.2016

KHO:n presidentti Vihervuori hallintotuomioistuinpäivässä: Perustuslakituomioistuin ja tuomioistuinvirasto tarpeettomia. Edilex-uutinen 2.2.2016

Kouvola ottaisi uuden tuomioistuinviraston – kaupunginjohtaja lupaa tilaa ja työvoimaa. YLE uutiset 29.1.2016

Tuomarit: kansalaisten oikeusturva vaarassa –”Käsittämätöntä”. Iltalehti 22.5.2015

LakimiesUutiset: Tuomioistuinhallinnolla laaja kannatus. Edilex-uutinen 21.4.2015
– Edilex-palvelu on käytettävissä Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Suomeen ehdotetaan tuomioistuinviraston perustamista. YLE uutiset 14.1.2015

Tuomioistuinvirasto saatava pystyyn ensi vaalikaudella. Lakimiesliitto, uutiset 5.7.2014

Tuomioistuinten keskushallintoa ryhdytään selvittämään. Oikeusministeriön uutinen 7.5.2014

sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen (sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi) ja Kaisa Kipinoinen, kesäkuu 2016, päivitetty 1.3.2019.