​Tupakkalain uudistaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksiä HE 15/2016 ja HE 58/2016 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitykset eduskunnalle: HE 15/2016 ja HE 58/2016
Hankkeen pohjalta annettu laki: 549/2016

Hankkeen tausta

Eduskunta hyväksyi 21.6.2016 uuden tupakkalain (549/2016). Se tulee voimaan 15.8.2016.

Tupakkalain kokonaisuudistuksella pannaan täytäntöön EU:n uusi tupakkatuotedirektiivi 2014/40/EU. Suomen, kuten muidenkin jäsenvaltioiden, täytyy sisällyttää uudet säädökset kansalliseen lainsäädäntöön 20.5.2016 mennessä.

Tupakkalailla pyritään edistämään erityisesti nuorten savuttomuutta kieltämällä savukkeista, kääretupakasta ja sähkösavukkeiden nesteistä kaikki tunnusomaiset tuoksut ja maut, kuten vanilja ja mentoli. Lisäksi sähkösavukkeille säädetään laissa sama ostoikäraja kuin tupakkatuotteille.

Uusi tupakkalaki antaa taloyhtiöille mahdollisuuden hakea kunnalta tupakointikieltoa parvekkeille ja huoneistojen käytössä oleviin muihin ulkotiloihin.

Lasten altistuminen tupakansavulle ja sen aiheuttamille terveyshaitoille halutaan vähentää kieltämällä tupakointi autossa, jos kyydissä on alle 15-vuotias lapsi. Kielto ei kuitenkaan koske kulkuneuvossa olevaa asuintilaa eikä tupakointi autossa ole rangaistavaa.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Tupakkalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttaminen, hallituksen esityksen valmistelu. Sosiaali- ja terveysministeriö. Hankkeen STM046:00/2015 toimikausi: 27.4.2015–29.6.2016

Luonnos: Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuntopyyntö STM046:00/2015, luonnos hallituksen esitykseksi tupakkalaiksi

Tupakkalain uudistamista koskeva lausuntoaika päättyi 28.9.2015.

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle tupakkalaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta: lausuntoyhteenveto

Käsittely eduskunnassa

Lakialoite LA 16/2012: Laki tupakkalain 12 §:n muuttamisesta (Merja Mäkisalo-Ropponen, sd)

Lakialoite LA 74/2013: Laki tupakkalain muuttamisesta (Ari Jalonen, ps)

Kirjallinen kysymys KK 1118/2013: Alaikäisten tupakoinnin vähentäminen (Merja Kuusisto, sd)

Kirjallinen kysymys KK 183/2014: Energianuuskan myyntikielto alle 18-vuotiaille (Merja Mäkisalo-Ropponen, sd)

Kirjallinen kysymys KK 924/2014: Sähkösavukkeissa käytettävien nikotiinittomien makunesteiden turvallisuus (Sinuhe Wallinheimo, kok)

Kirjallinen kysymys KK 1092/2014: Sähkösavukkeiden ja sähköisen vesipiipun kieltäminen alaikäisiltä (Aino-Kaisa Pekonen, vas)

Kirjallinen kysymys KK 93/2015: Tupakan tuontirajoituksista ETA-alueen ulkopuolelta
(Jani Mäkelä, ps)

Hallituksen esitys HE 15/2016 uudeksi tupakkalaiksi annettiin eduskunnalle 25.2.2016.
Asia on sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja esityksestä, jolla kiellettäisiin tupakointi yksityisautossa silloin, kun mukana on alle 15-vuotias henkilö. Esitys täydentäisi hallituksen eduskunnalle 25.2.2016 antamaa esitystä tupakkalaiksi. Lausuntopyyntö STM026:00/2016 hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen HE 15/2016 täydentämisestä. Lausuntoaika päättyy 31.3.2016.

Hallituksen esitys HE 58/2016 tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen HE 15/2016 täydentämisestä annettiin eduskunnalle 7.4.2016. Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 17/2016, 29.4.2016

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 7/2016, 2.6.2016.

Ensimmäinen käsittely 15.6.2016:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin HE 15/2016 ja HE 58/2016 sisältyvän 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 15/2016 sisältyvien 2.–10. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Toinen käsittely 21.6.2016:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esityksiin HE 15/2016 ja HE 58/2016 sisältyvän 1. lakiehdotuksen ja hallituksen esitykseen HE 15/2016 sisältyvät 2.–10. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Kansainvälinen sääntely tupakka-asioissa. Sosiaali- ja terveysministeriö

EU-sääntely ja yhteistyö tupakkapolitiikassa. Sosiaali- ja terveysministeriö

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/40/EU tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta

Direktiivin 2014/40/EU kansalliset täytäntöönpanotoimet jäsenvaltioittain

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Tobakslag (1993:581)

Tobaksförordning (2016:354)

​​Tilläggsdirektiv till utredningen om genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv (S 2014:16). Dir. 2015:16

Kommittédirektiv 2014:108. Genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv

Mer gemensamma tobaksregler: ett genomförande av tobaksproduktdirektivet. Statens Offentliga Utredningar, SOU 2015:6.

Tanska

Lov om tobaksvarer m.v. LOV nr 608 af 07/06/2016 

Lov om elektroniske cigaretter m.v. LOV nr 426 af 18/05/2016

Lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år. LBK nr 1020 af 21/10/2008

Lov om røgfri miljøer. LOV nr 512 af 06/06/2007

Norja

Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) LOV-1973-03-09-14

Høring om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF). Forslag til endringer i tobakksskadeloven

Høringsnotat. Implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EU). Forslag til endringer i tobakksskadeloven

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Tupakkalain kokonaisuudistus / Laura Terho. Tapiola, Kunnallinen terveydenhoitoyhdistys, 2012. Ympäristö ja terveys, 3/2016, s. 26–29.
Ympäristö ja terveys -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma : alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentäminen. Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö, 2015. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 19/2015.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Tupakoinnin yhteiskunnalliset kustannukset ja niiden arviointimenetelmät / Miikka Vähänen. Helsinki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2015. Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 15/2015.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

E-cigarettes: an evidence update : a report commissioned by Public Health England / A. McNeill et al. London, Public Health England, 2015.

Kielletään, sallitaan, kielletään: uusi tupakkalaki sallisi sähkötupakan ja käytännössä lopettaisi sen käytön / Marko Hamilo. Suomen kuvalehti 50/2015, s. 48–51.
Suomen kuvalehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​

Ehkäisevä päihdetyö Suomessa 2025 : ennakointitutkimus / Kristiina Warpenius et al. Helsinki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2015. Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 5/2015.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

The new EU tobacco products directive and European fundamental rights / Dirk Uwer, Moritz Rademacher. London, Sweet & Maxwell, 2015 . European law review 1/2015, s. 35–51.
European law review -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​

Nuorten terveystapatutkimus 2015 : nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977–2015 / Jaana M. Kinnunen et al. Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö, 2015. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita, 31/2015.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

The case of electronic cigarette in the EU / Eugenie Syx. Dordrecht, Nijhoff, 2014. European journal of health law, 2/2014, s. 161–175.
European Journal of Health Law -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​

Tie savuttomaan Suomeen : tupakkapoliittinen toimenpideohjelma. Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö, 2014. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, 10/2014.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Tupakkapolitiikan uusi aika : savuton Suomi 2040 -verkoston tupakkapolitiikan kehittämistyöryhmän ehdotukset / Mervi Hara, Olli Simonen (toim.). Helsinki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, 2013. Ohjaus / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 20/2013.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Kohti savutonta Suomea : tupakoinnin ja tupakkapolitiikan muutokset / Antero Heloma toim. et al. Helsinki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Kontrollköp : ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Stockholm, Socialdepartementet, Regeringskansliet, 2012. Ds : departementsserien, 11/2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Tupakkalainsäädäntö perusteluaineistoineen. Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö, 2012. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, 11/2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Tupakkateollisuuden kuolemankauppiaat / Erkki Aurejärvi. Helsinki, Into, 2012. Into-pamfletti 51.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Tupakkatuotteiden esilläpitokielto ja myyntilupien käsittely / Reetta Honkanen. Tapiola, Kunnallinen terveydenhoitoyhdistys, 2012. Ympäristö ja terveys, 1/2012, s. 44–47.
Ympäristö ja terveys -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​

WHO Study Group on Tobacco Product Regulation : report on the scientific basis of tobacco product regulation : fourth report of a WHO study group. Geneva, World Health Organization, 2012. WHO technical report series, 967.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Tupakkasopimus tutuksi : tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus (WHO FCTC). Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, 3/2011.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

WHO – Tobacco Free Initiative (TFI): Publications on tobacco ​​product regulation

Tupakkaan ja tupakointiin liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Adressit.com – Sähkösavuketta säädeltävä sen todellisten riskien mukaisesti!

Otakantaa.fi – Millaisia uudi​stuksia haluaisit tupakkalakiin?
– keskustelu oli avoinna: 30.1.–22.2.2015

​Hankkeen uutisointia

Uusi tupakkalaki voimaan elokuun puolivälissä. Eduskunnan tiedote 29.6.2016 

Tupakkalaki hyväksyttiin. Eduskunnan tiedote 22.6.2016

Australia sai nuorten asenteet muuttumaan pelottavilla tupakka-askeilla – varoituskuvat tulossa Suomeenkin. Satu Vasantola, Helsingin Sanomat 3.6.2016

Sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa tupakkalain tiukentamista. Eduskunnan tiedote 2.6.2016

Uusi laki tuo varoituskuvat tupakka-askeihin. Hanna Kärppä, Helsingin Sanomat 12.5.2016.

Hallitus haluaa tupakkalakiin kiellon autossa tupakoinnista lasten ollessa kyydissä. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 7.4.2016

Tupakointi halutaan kieltää autossa, jos kyydissä on alle 15-vuotias lapsi. Iltalehti 22.3.2016 

Lausuntopyyntö: tupakkalaki kieltäisi tupakoinnin autossa lasten ollessa mukana. Sosiaali- ja terveysministeriön uutinen 22.3.2016

Eduskunta suojelisi lasta tupakansavulta. Olli Pohjanpalo, Helsingin Sanomat 2.3.2016

Tupakkalaki tiukentuu - hallituksen esitys eduskunnalle. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 25.2.2016.

Parvekkeella tupakointiin tulossa tiukennuksia – naapuri voi estää sauhuttelun ehkä jo ensi kesänä. Helsingin Sanomat 25.2.2016

Tutkimus: Sähkösavukeet vaikeuttavat tupakanpolton lopettamista. Reetta Paavilainen, Helsingin Sanomat 20.1.2016

Uusi tupakkalaki sallisi sähkötupakan – ja käytännössä lopettaisi sen käytön. Marko Hamilo, Suomen Kuvalehti 11.12.2015

Sähkötupakasta ehkä karmea keuhkoreaktio. Kaisa Hakkarainen, Helsingin Sanomat 10.12.2015

Tupakkalaki muuttuu: Rajat parveketupakoinnille, kielto mentolisavukkeille. Minna Pölkki, Helsingin Sanomat 31.10.2015

Tupakkalain valmistelu jatkuu – lausuntoyhteenveto valmis. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 30.10.2015

Valvira tahtoo sähkötupakat valvontaan. Antti Berg, Helsingin Sanomat 30.9.2015

Tupakkalaki uudistuu – lausuntokierros 28.9. asti. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 8.9.2015

Tuoko tupakkalaki muutoksia omalla parvekkeella tupakointiin? Sosiaali- ja terveysministeriön uutinen 18.8.2015

Uusi tupakkalaki puree parveketupakointiin. Talotekniikka 14.8.2015

Sähkötupakka – ”fantastinen mahdollisuus” kansanterveydelle. Marko Hamilo, Suomen Kuvalehti 7.8.2015

Tutkimusryhmä: sähkötupakka vapautettava – 21 % lopetti, haitat minimaalisia. Uusi Suomi 20.11.2014

Tutkijat: sähkösavukkeet säästäisivät tuhansia ihmishenkiä. Marko Hamilo, Suomen Kuvalehti 16.10.2014 

Tupakkapoliittinen toimenpideohjelma kirkastaa tien savuttomaan Suomeen. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 27.6.2014

Tupakkalakiin kaavaillaan rajuja kiristyksiä. Annabella Kiviniemi, Helsingin Sanomat 27.6.2014

Tupakkatuotedirektiivi julkaistu – mentolisavukkeet kielletään v. 2020 mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 30.4.2014

EU kieltää mentolisavukkeet. Verkkolehti Kansan uutiset 30.4.2014

Europarlamentti suitsii tupakointia, mentolisavukkeet kieltoon 2020. Ilkka Ahtokivi,  Verkkouutiset nykypäivä 26.2.2014

Tupakkadirektiivistä sopu EU:ssa. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 18.12.2013

Muuta aineistoa

Valvira – Tupakka

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL – Tupakka

Työterveyslaitos TTL – Savuton työpaikka

Suomen ASH – Finland’s Ash – Action on Smoking and Health 

Stumppi.fi 

Vapers Finland ry – sähkötupakoitsijain yhdistys

Euroopan komissio, ​Kansanterveys – Tupakka​

WHO – Tobacco Free Initiative (TFI) 
WHO – World No Tobacco ​Day on 31 May​

​​Sisällöllinen toimitus: Kristiina Hakala, marraskuu 2015, päivitetty 7.7.2016, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi