Vammaisten oikeuksien yleissopimuksen ratifiointi


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esitysten HE 284/2014 ja HE 96/2015 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitykset eduskunnalle: HE 284/2014 ja HE 96/2015
Hankkeen pohjalta ratifioitu sopimus: SopS 27/2016

Hankkeen tausta

YK:n yleiskokous hyväksyi vammaisten oikeuksien yleissopimuksen (kansainvälinen lyhenne: CRPD) joulukuussa 2006. Sopimus astui voimaan toukokuussa 2008. Yleissopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää ja suojella näitä oikeuksia. Sopimuksella halutaan edistää myös vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista.

Sopimuksen on ratifioinut yli 150 maata. Suomi allekirjoitti sopimuksen 30.3.2007. Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa todettiin, että tavoitteena oli ratifioida vammaisten oikeuksien yleissopimus vaalikauden aikana.

Hallituksen esitys HE 284/2014 annettiin eduskunnalle 5.12.2014. Eduskunta hyväksyi 3. maaliskuuta 2015 vammaisten oikeuksien yleissopimuksen ja yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan. Samalla hyväksyttiin myös lausuma, jonka mukaan on varmistettava, että sopimuksen 14 artiklan edellytykset täyttyvät kansallisessa lainsäädännössä ennen ratifioinnin loppuunsaattamista.

Sopimuksen ratifiointi on edellyttänyt muutoksia esimerkiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin. Hallituksen esitys eduskunnalle HE 96/2015 annettiin lokakuussa 2015. Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen ja mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen 10.5.2016. Lausuman mukaan eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa tarkoin lainsäädännön vaikutuksia kehitysvammaisten oikeuksien toteutumiseen sekä jatkaa itsemääräämisoikeutta koskevan sääntelyn kehittämistä. Suomi talletti vammaisten oikeuksien yleissopimuksen ja valinnaisen lisäpöytäkirjan ratifioimiskirjan YK:n pääsihteerin huostaan 11.5.2016.

Yleissopimuksen ja sen valinnaisen lisäpöytäkirjan voimaanastumispäivä Suomessa on 10.6.2016.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistellut työryhmä, toimikausi: 15.5.2011–31.12.2013

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö, Ulkoasiainministeriö 31.12.2013
Työryhmän mietintöön liittyvä lausuntotiivistelmä, Ulkoasiainministeriö 14.4.2014

Käsittely eduskunnassa

Kirjallinen kysymys KK 381/2012: YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointi (Johanna Karimäki /vihr)

Kirjallinen kysymys KK 257/2013: YK:n vammaissopimuksen voimaan saattaminen (Kimmo Kivelä /ps)

Kirjallinen kysymys KK 551/2013: Vammaisten henkilöiden oikeuksien ratifiointi (Maria Tolppanen /ps)

Kirjallinen kysymys KK 759/2013: Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus muuttuvassa ympäristössä (Leena Rauhala /kd)

Kirjallinen kysymys KK 308/2014: YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen ratifioiminen (Antti Kaikkonen /kesk)

Hallituksen esitys HE 284/2014 vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 5.12.2014.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 51/2014, 25.2.2015

Ensimmäinen käsittely:
Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena 26.2.2015.

Ainoa ja toinen käsittely:
Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen ja yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan 3.3.2015. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset sekä mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Kirjallinen kysymys KK 76/2015: YK:n vammaisyleissopimuksen määräysten voimaan saattamisesta Suomessa (Jaana Pelkonen /kok)

Hallituksen esitys eduskunnalle HE 96/2015 laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta annettiin lokakuussa 2015. 

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 15/2015, 10.12.2015

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 12/2016, 19.4.2016

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 4/2016, 28.4.2016

Ensimmäinen käsittely:
Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena 3.5.2016.

Toinen käsittely:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen sekä mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen 10.5.2016. Asian käsittely päättyi.

Sopimuksen rafiointi:
Suomi talletti yleissopimuksen ja yleissopimuksen valinnaisen lisäpöytäkirjan ratifiointikirjat YK:n pääsihteerille 11.5.2016 (talletusilmoitus 1, talletusilmoitus 2).

Yleissopimuksen ja sen valinnaisen lisäpöytäkirjan voimaanastumispäivä on 10.6.2016.​

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Convention on the Rights of Persons with Disabilities United Nations, 13.12.2006 Sopimus suomeksi: Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, ks. HE 284/2014 (pdf) sivuit 104–146.

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, (SopS 6/1976)

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus sekä siihen liittyvä valinnainen pöytäkirja, (SopS 7–8/1976)

Euroopan ihmisoikeussopimus (yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi), (SopS 18–19/1990)

Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus, (SopS 59–60/1989) sekä sopimuksen lisäpöytäkirja (SopS 92–93/2014)

Lisäpöytäkirjalla on luotu järjestelmä, jossa kansainväliset ja kansalliset valvontaelimet tarkastavat esimerkiksi kehitysvammaisten hoitolaitoksia. Suomessa valvontaelimenä toimii eduskunnan oikeusasiamies.

Kansainvälisistä sopimuksista tarkemmin ks. HE 284/2014 (pdf), s. 9–14

Euroopan neuvoston suosituksia

Committee of Ministers Recommendation Rec(2006)5 of the Committee of Ministers to member states on the Council of Europe Action Plan to promote the rights and full participation of people with disabilities in society: improving the quality of life of people with disabilities in Europe 2006–2015

Recommendation CM/Rec(2011) of the Committee of Ministers to member states on the participation of persons with disabilities in political and public life

Recommendation CM/Rec(2012)6 of the Committee of Ministers to member States on the protection and promotion of the rights of women and girls with disabilities

Recommendation CM/Rec(2013)2 of the Committee of Ministers to member States on ensuring full inclusion of children and young persons with disabilities into society

Recommendation CM/Rec(2013)3 of the Committee of Ministers to member States on ensuring full, equal and effective participation of persons with disabilities in culture, sports, tourism and leisure activities

Parliamentary assembly, recommendation 1854 (200​​9)​ Access to rights for people with disabilities and their full and active participation in society

Parliamentary assembly, recommendation 2064 (20​15)​ Equality and inclusion for people with disabilities

Sääntely Euroopan unionissa

Yleissopimus on tullut voimaan Euroopan unionissa 22.1.2011 neuvoston päätöksellä 2010/48/EY.

Euroopan unionin neuvosto, komissio sekä jäsenvaltiot ovat sopineet sisäisistä järjestelyistä yleissopimuksen täytäntöönpanoa varten käytännesäännöillä 2010/C 340/08.

Vammaisten oikeuksien yleissopimus on ns. sekasopimus, jonka määräyksistä osa kuuluu EU:n ja osa jäsenvaltioiden toimivaltaan. EU ei ole liittynyt yleissopimuksen valinnaiseen pöytäkirjaan. (HE 284/2014, s. 96)

Euroopan Unionin perusoikeuskirja artiklat 21 ja 26

Neuvoston direktiivi 2000/78/EY, annettu 27.11.2000, yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista. Tietoa asiakirjasta: direktiivi 2000/78/EY.

Neuvoston päätöslauselma, annettu 5 päivänä toukokuuta 2003, vammaisten oppilaiden ja opiskelijoiden yhtäläisistä mahdollisuuksista koulutukseen.

Neuvoston päätöslauselma, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, vammaisten mahdollisuuksista päästä kulttuurilaitoksiin ja -tiloihin ja nauttia kulttuuritoiminnasta

Ruotsi

Sveriges internationella överenskommelser SÖ 2008:26

Regeringens proposition 2008/09:28. Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Främja, skydda, övervaka : FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning : delbetänkande / av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige. Stockholm, Fritze, 2009. SOU 2009:36.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Stockholm, Fritze, 2008. Ds 2008: 23.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Norja

Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne 13-12-2006 nr 34. Utenriksdepartementets traktatregister

Proposisjon 106 S (2011–2012) Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne​

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPO 2010–2015 loppuraportti. Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö, 2016. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita, 2016:14.

Vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportti. Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö, 2015. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita, 2015:21.

Achieving equal employment opportunities for people with disabilities through legislation : guidelines / International Labour Office. Geneva, International Labour Office, 2014. vi, 102 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Human rights and disability advocacy / edited by Maya Sabatello and Marianne Schulze. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2014.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

The Convention on the Rights of Persons with Disabilities : training guide / Office of the United NaACtions High Commissioner for Human Rights. United Nations, 2014. Professional training series, 1020–1688; no. 19.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Making rights a reality : disability rights activists and legal mobilization / Lisa Vanhala. Cambridge, Cambridge University Press, 2013.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Disability and human rights : a new field in the United Nations / Gerard Quinn and Charles O'Mahoney. Artikkeli teoksessa: International protection of human rights : a textbook / edited by Catarina Krause and Martin Scheinin. Turku, Åbo Akademi University, Institute for Human Rights, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Human rights of persons with disabilities / Liisa Nieminen. Scandinavian studies in law. Stockholm, Almqvist & Wiksell. 55 (2010), s. 375–390.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle : Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010–2015. Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö, 2010. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:4.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

VAMPO-seurantaraportti II : Katsaus Suomen vammaispoliittisen ohjelman (VAMPO) 2010–2015 toimeenpanon tilanteeseen / Stina Sjöblom (toim.). THL työpaperi 31/2014

The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities : European and Scandinavian perspectives / edited by Oddný Mjöll Arnardóttir and Gerard Quinn. Leiden; Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2009.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

United Nations convention on the rights of persons with disabilities – multidisciplinary perspectives / Jukka Kumpuvuori and Martin Scheinin (eds.). Helsinki, The Center fo Human Rights of Persons with Disabilities in Finland (VIKE) 2009. Publications series of VIKE no.5.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Handbook for Parliamentarians on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities / United Nations, United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, Inter-Parliamentary Union. Geneva, Inter-parliamentary Union 2007. Handbook for parliamentarians; no. 14, 2007.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Vammaisiin liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Muuta aineistoa

Itsemääräämisoi​​keus. Sanna Ahola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 3.9.2015. 

Persons with disabilities. European disability strategy 2010–2020. European commission

Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014: VNS 6/2014, s. 71–75 Vammaisten henkilöiden oikeudet tulee turvata

YK:n vammaissopimuksen ratifiointi avaa​ keskustelun vammaisten oikeuksista Suomessa. Eeva Nykänen, THL:n Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia -blogi 15.12.2014

Suomen odotetaan ratifioivan YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimuksen. Sari Loijas, THL:n Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia -blogi 8.9.2014

Uusia tuulia : askel kohti tehokkaampaa ihmisoikeussopimuksen toimeenpanoa. Juhani Kortteinen, Perustuslakiblogi 2.10.2013

OHCHR Training Package on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Professional Training Series No. 19. United Nations: New York and Geneva, 2012.

Vammaispalvelujen käsikirja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Vammaisaktivistin käsikirja – vammaisuuden perusteella tapahtuvan syrjinnän torjuminen. Finnish disability forum, 2005.

YK:n vammaissopimus käyttöön! -käsikirja. Henrik Gustafsson (toim.). Invalidiliitto. 

Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä​. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2007. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:4 selkokieli

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus. Globalis

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus. Eduskunnan kirjasto, Lakihankkeiden tietopaketit – LATI

Resolution adopted by the General Assembly on 13 December 2006, A/RES/61/106. YK:n yleiskokouksen resoluutio, jolla CRPD-sopimus ja sen valinnainen lisäpöytäkirja hyväksyttiin.

Declaration on the Rights of Disabled Persons. Proclaimed by General Assembly resolution 3447 (XXX) of 9 December 1975

Toimielinten verkkosivuja

Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

Council of Europe, People wit​​h disabilities

Disabled People’s International

​​ FRA, European Union agency for fundamental rights, People with disabilities

Invalidiliitto

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kynnys ry, eri tavoin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö

Sosiaali- ja terveysministeriö, vammaispalvelut ja tukitoimet

Sosiaali- ja terveysministeriö, vammaispolitiikka

UN Enable

United Nations, Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities

Valtakunnallinen vammaisneuvosto, VANE​​

sisällöllinen toimitus: Sari Koski, maaliskuu 2015, päivitetty 20.5.2016
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi