Velkajärjestelylaki


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 83/2014 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 83/2014
Hankkeen pohjalta annettu laki: 1123/2014

Hankkeen tausta

Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (1123/2014) ja samassa yhteydessä annetut muut lakimuutokset astuivat voimaan 1. tammikuuta 2015.

Velkajärjestelylaki (57/1993) sai säännökset siitä, milloin yksityisvelkojen lisäksi elinkeinotoiminnan velkojen järjesteleminen on mahdollista velkajärjestelyssä. Lisäksi velkajärjestelyyn pääsemistä haluttiin uudistuksessa työttömien kohdalla nopeuttaa ja nuorten osalta helpottaa.

Yksityinen elinkeinon- tai ammatinharjoittaja voi nyt halutessaan saada talous- ja velkaneuvonnassa apua tietyissä asioissa myös elinkeinotoimintaan liittyvien velkojen osalta: ks. laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (1124/2014).

Samanaikaisesti astui voimaan laki velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta (1126/2014). Uudistuksen myötä luonnollisen henkilön sopimukseen perustuva rahavelka vanhentuu viimeistään, kun 20 vuotta on kulunut velan erääntymisestä. Jos velkoja on luonnollinen henkilö, vanhentumisaika on 25 vuotta. Tässä tarkoitettua vanhentumisaikaa ei voida katkaista. Lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa erääntyneisiin velkoihin. Vanhentumisaikaa katsotaan kuitenkin ennen lain voimaan tuloa kuluneen enintään 15 vuotta.

Velan vanhentumisesta ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan määräajan umpeen kulumisen johdosta säädetään ulosottokaaren (705/2007) 2 luvussa, jota muutettiin lailla ulosottokaaren 2 luvun muuttamisesta (1125/2014).

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Velkajärjestelylain uudistaminen, OM038:00/2012. Hanke asetettiin 6.11.2012.

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 83/2014 laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 12.6.2014.

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 33/2014, valmistui 26.9.2014

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 12/2014, valmistui 5.11.2014

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 11.11.2014 lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena, ja toisessa käsittelyssä 21.11.2014 ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio ennakkoratkaisupyyntöön C-461/11 asiassa Radziejwski (8.11.2012).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000 muuttamisesta, COM(2012) 744, 12.12.2012. – Ehdotuksen hyväksyminen tarkoittaisi sitä, että asetusta voitaisiin soveltaa myös velkajärjestelyyn. PreLex – Toimielinten välinen päätöksenteko-prosessi: Asian COM(2012) 744 käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (maksukyvyttömyysasetuksen muuttaminen), valtioneuvoston kirjelmä U 1/2013, 7.2.2013.

Valtioneuvoston selvitys EU/OSA; maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisoinnista; komission tiedonanto ja kysely uudesta eurooppalaisesta lähestymistavasta yritystoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen, valtioneuvoston selvitys E 120/2013, 25.9.2013.

Komission suositus uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen, C(2014) 1500 final, 12.3.2014

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Ajantasainen laki: Skuldsaneringslag (2006:548)

Tietoa lain ja siihen tehtyjen muutosten voimaantulosta ja esitöistä.

SOU 2013:72: Ut ur skuldfällan : betänkande / av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm : Fritze, 2013. 378 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

F-skuldsanering - en möjlighet till nystart för seriösa företagare. Justitiedepartementet, pressmeddelande, 19.6.2014

SOU 2014:44: F-skuldsanering - en möjlighet till nystart för seriösa företagare. Stockholm : Fritze, 2014. 472 s.

Norja

Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Lov av 17. juli 1992 nr. 99

Tanska

Bekendtgørelse af konkursloven, LBK nr 11 af 06/01/2014
– Velkajärjestely: Afsnit IV Gældssanering

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Kohti aikuisuutta velkareppu selässä / Tuula Linna. Defensor legis : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. Helsinki, Suomen asiainajajaliitto, 2014:2, s. 269–274.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa. 

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu]. Helsinki, Tilastokeskus.

Velkavastuun toteuttaminen luottoyhteiskunnassa / Risto Koulu, Heidi Lindfors. Helsinki, Helsingin yliopisto, 2013. 216 s.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Oikeuspoliittisia silmäyksiä insolvenssioikeuteen / Tuula Linna. Oikeus. Helsinki, Suomen demokraattiset lakimiehet : Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 2013:1, s. 92–101.
Oikeus-lehti on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio C-461/11 asiassa Radziejwski (8.11.2012) – yksityishenkilön velkajärjestely hiertää eurooppalaisessa insolvenssioikeudessa / Tuula Linna. Lakimies : Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. Helsinki, Suomalainen lakimiesyhdistys. 2013:4, s. 790–793.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Velkajäjestely : jyrkin muutos velallisen suojassa / Vesa Muttilainen.
– Julkaistu myös teoksessa: Lainvalmistelu, tutkimus, yhteiskunta : Jyrki Talan juhlakirja / toimittajat: Auri Pakarinen, Anna Hyvärinen ja Kaijus Ervasti. Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2011.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Velaton uusi alku / Valkama Elisa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen OPTL:n verkkokatsauksia 22/2011.

Velkajärjestelyyn liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Eduskunta hyväksyi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lakimuutoksen sisällön. Eduskunnan tiedote 11.11.2014

Velkaneuvojat huolissaan – lakimuutos voi tuoda asiakasruuhkan. Eero Mäntymaa. YLE Uutiset 10.7.2014

Yrittäjäkin voi päästä velk​ajärjestelyyn!. Suomen Yrittäjät 12.6.2014

Velkajärjestelyä hakeneiden määrä kasvoi, sinkkutaloudet suurimmissa ongelmissa​.​ Helsingin Sanomat, 29.1.2014

Yrittäjillekin kaavaillaan mahdollisuutta velkajärjestelyyn. Jussi Karhunen. Finanssialan Keskusliitto 27.11.2013

Velkajärjestelyä ehdotetaan mahdolliseksi pienyrittäjille. Oikeusministeriö 21.11.2013

Muuta aineistoa

Asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä (58/1993)

Laki velan vanhentumisesta (728/2003)

Laki talous- ja velkaneuvonnasta (713/2000)

oikeus.fi: Talous- ja ve​lkaneuvonta​

Oikeusministeriö: Velallisen elinkustannusten osuutta velkajärjestelyssä tarkistetaan ensi vuoden alusta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Velkojen vanhentuminen

sisällöllinen toimitus: Mirja Pakarinen, maaliskuu 2014, päivitetty 2.1.2015
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi