​Yhdistyslain muutos


Säädöshanke ei enää ole vireillä eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa.


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 200/2022 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 200/2022
Hankkeen pohjalta annettu laki: 135/2023

Hankkeen tausta

Yhdistykset muodostavat keskeisen osan suomalaista kansalaisyhteiskuntaa. Vuonna 2020 Suomessa oli 106 879 rekisteröityä yhdistystä. Useat suomalaiset kuuluvat yhteen tai useampaan yhdistykseen. Tällä hetkellä yhdistyksistä säännellään yhdistyslaissa (503/1989).

Yhdistysten toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut viime vuosina. Järjestökenttä on ammattimaistunut, ja yhdistystoimintaa määrittävät yhä enemmän yksityisen ja julkisen sektorin toimintalogiikat. Lisäksi järjestöjen rahoitus kytkeytyy yhä tiiviimmin julkisen sektorin strategisiin tavoitteisiin. Samalla on syntynyt uusia kansalaisyhteiskuntaan osallistumisen muotoja. Tämän neljännen sektorin kansalaistoiminta on yhdistystoimintaa vapaamuotoisempaa.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi vahvistaa yhdistysten jäsenten suoria vaikutusmahdollisuuksia yhdistystoiminnassa. Lisäksi hallitusohjelman tavoitteena on helpottaa yhdistyksiä yhdistymään.

Oikeusministeriö asetti maaliskuussa 2019 työryhmän valmistelemaan yhdistyslain muuttamista ja selventämään kansalaistoimintaa koskevan sääntelyn tarpeellisuutta. Valmisteltavan lainsäädännön tavoitteena oli helpottaa yhdistysten toimintaa ja muuta yhteisöllistä kansalaistoimintaa.

Työryhmä on toimikaudellaan selvittänyt esimerkiksi verkkokyselyllä ja -keskusteluilla, mitä tarpeita yhdistyksillä ja muiden toimijoiden yhteisömuotoisella kansalaistoiminnalla on. Työryhmä on lisäksi hyödyntänyt työssään VNTeas-selvitystä Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus 2020-luvun Suomessa -julkaisua. Työryhmän luonnos hallituksen esitykseksi valmistui 30.1.2021.

Lausuntokierroksella saadun palautteen johdosta eduskunnalle annetussa hallituksen esityksessä ei ole mukana kaikkia työryhmän luonnoksessa hallituksen esitykseksi olleita ehdotuksia. Jotkut ehdotukset, kuten ehdotus toimintaryhmälaiksi jäi pois, koska uudistuksen edellyttämää rahoitusta ei voitu varmistaa.

Laissa yhdistyslain muuttamisesta tehdään yhdistysten ja liittojen päätöksenteko joustavammaksi mahdollistamalla digitaalisten palvelujen hyödyntämisen. Jäsenhakemusten hyväksymistä ja eroilmoitusten tekemistä helpotetaan. Lisäksi jäsen- ja liittoäänestys sallittaisiin yhdistyksen hallituksen tai sen jäsenen valinnasta päätettäessä. Kevyempää kirjanpitoa ehdotetaan niille pienille yhdistyksille ja toimintaryhmille, joiden taloudellinen toiminta on vähäistä.

Työryhmän ehdottamat etäosallistumisen helpottamista ja etäkokousten sallimista koskevat säännösehdotukset sisältyvät 11.7.2022 voimaan tulleeseen yhdistyslain muutokseen HE 47/2022, laki yhdistyslain muuttamisesta (663/2022).

Hallituksen esitys HE 200/2022 eduskunnalle laiksi yhdistyslain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 6.10.2022. Eduskunta hyväksyi 13.1.2023 lain yhdistyslain muuttamisesta (135/2023). Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 2023. Lain 37 a §:n 3–6 momenttia sovelletaan tilinpitoon tilikaudella, joka alkaa 1.7.2023 tai sen jälkeen. Lain 39 §:ssä tarkoitetun vahingonkorvausvastuun vanhentumiseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jos kanteen perusteena oleva päätös tehtiin, kanteen perusteena olevaan toimenpiteeseen ryhdyttiin tai toimenpide laiminlyötiin taikka tilintarkastuskertomus, toiminnantarkastuskertomus, lausunto tai todistus esitettiin ennen tämän lain voimaantuloa.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 2019 
Liite 9: Demokratian kehittäminen

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla, OM005:00/2019 
– Hankkeen toimintakausi: 15.3.2019-
– Oikeusministeriön työryhmän ja seurantaryhmän toimintakausi oli 18.3.2019–31.10.2020. Asettamispäätös 

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla : yhdistyslain ja muun yhteisölainsäädännön kehittämistarpeet : yhteenveto verkkokyselystä ja -keskustelusta / Saija Partanen. Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2020:4.

Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus 2020-luvun Suomessa / Petri Ruuskanen... et al. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisu 2020:47.

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla : luonnos hallituksen esitykseksi yhdistyslain muuttamiseksi ja toimintaryhmälaiksi / Jyrki Jauhiainen, Markus Tervonen. Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:8.

Lausuntopyyntö VN/1007/2019 Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -hallituksen esityksen luonnoksesta. Hankkeen lausuntokierros pidettiin 15.2.–14.4.2021. Lausunnot ovat luettavissa hanke-sivun asiakirjat-osiossa.

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla -työryhmän mietintö : lausuntotiivistelmä / Aleksi Heikkilä. Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:30.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto oikeusministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta yhdistyslain muuttamisesta, 12.9.2022.

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 200/2022 eduskunnalle laiksi yhdistyslain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 6.10.2022. Lähetekeskustelussa 11.10.2022 asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 22/2022, 13.12.2022

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

​​Ensimmäinen käsittely 10.1.2023:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 200/2022 sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 13.1.2023:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 200/2022 sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Aiheen aikaisempi käsittely

Kirjallinen kysymys KK 260/2011 Yhdistyslain muuttaminen / Sari Palm, kd

Lakialoite LA 40/2018 Yhdistyslain muuttamisesta

​Oikeusvertailevaa aineistoa

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla : luonnos hallituksen esitykseksi yhdistyslain muuttamiseksi ja toimintaryhmälaiksi
– oikeusvertaileva osio sivuilla 89–104 luvussa 2.4 Yhdistystoiminnan sääntely ulkomaiden lainsäädännössä
– vertailussa yhdistysten sääntelyä Iso-Britanniassa, Saksassa, Virossa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa

Hallituksen esitys HE 200/2022 (pdf) eduskunnalle laiksi yhdistyslain muuttamisesta.
– Sivuilla 17–18 on lyhyt oikeusvertaileva katsaus luvussa 5.2 Ulkomaiden lainsäädäntö ja muut ulkomailla käytetyt keinot.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Ruotsissa yhdistykset jaotellaan taloudellisiin yhdistyksiin eli osuuskuntiin ja aatteellisiin yhdistyksiin. Aatteellisia yhdistyksiä koskevaa nimenomaista lainsäädäntöä ei ole.

Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar

Bokföringslag (1999:1078)

Revisionslag (1999:1079)

En politik för det civila samhället. Prop. 2009/10:55
– Ruotsin hallituksen vuonna 2009 esittämä ja parlamentin vuonna 2010 hyväksymä politiikkaehdotus,  jolla pyrittiin edistämään kansalaisyhteiskunnan toimintaa.

Norja

Norjassa ei ole toistaiseksi yhdistyslakia vastaavaa yhteisöoikeudellista sääntelyä. Yhdistysten rekisteröinnistä ja kirjanpidosta löytyy erillislainsäädäntöä.

Lov om Enhetsregisteret, LOV-1994-06-03-15

Forskrift om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret, FOR-1995-02-09-114

Lov om register for frivillig virksomhet, LOV-2007-06-29-88

Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven), LOV-1998-07-17-56

Lov om foreiningar : ei utgreiing med utkast til lov om foreiningar / Gudmund Knudsen, Geir Woxholth, Hedvig Bugge Reiersen, Borgar Høgetveit Berg. Oslo, 2021.
– Norjassa vireillä oleva lainsäädäntöhanke yhteisöoikeudellisen sääntelyn valmistelemiseksi
– yhdistyslakia koskeva selvitys ja ehdotus yhdistyslaiksi

Tanska

Tanskassa ei ole yhdistyslakia vastaavaa yhteisöoikeudellista sääntelyä. Ammattiliittoja ja muita yhdistyksiä, jotka edustavat jäsentensä taloudellista etua säännellään säätiöistä ja tietyistä yhdistyksistä annetulla lailla.

Lov om fonde og visse foreninger (nr 938 af 20/09/2012)

Bogføringslov (nr 648 af 15/06/2006)

Viro

MTÜS, Mittetulundusühingute seadus, 6.6.1996
– laki voittoa tavoittelemattomista yhdistyksistä
– käännös englanniksi: Non-profit Associations Act

Saksa

Bürgerliches Gesetzbuch, BGB § 21–79, § 666
– Saksan siviilioikeuslakikirja
– käännös englanniksi: German Civil Code

Iso-Britannia

Charitable Incorporated Organizations (General) Regulations 2012

Charities Act 2011

Community Interest Company Regulations 2005

Aiheeseen liittyvää aineistoa kirjaston kokoelmassa ja verkossa

4. sektori : kuinka kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja laajentaa demokratiaa / Pasi Mäenpää, Maija Faehnle. Vastapaino, 2021.
Mäenpään ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Selvitys yhteisöjen kevään ja kesän 2020 kokouskäytännöistä / Kati Lumikanta. Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2020:17.

Kohti autonomista ja elinvoimaista kansalaisyhteiskuntaa : Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan toimintasuunnitelma 2017–2021. Oikeusministeriön julkaisu 49/2017.

Osallistu! : pelastaako osallistaminen demokratian? / Taina Meriluoto, Tapio Litmanen. Vastapaino, 2019.
Meriluodon ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Toiminnan suunnittelu ja hallinto yhdistyksissä / Jukka Hämäläinen, Maria Lempinen. Kauppakamari, 2018.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Yhdistys ja säätiö : oikeudelliset kysymykset, tilinpäätös, verotus ja hallinto / Kari Lydman… et al. Tietosanoma, 2018. 2., uudistettu laitos.
Lydmanin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Yhdistysoikeus / Heikki Halila, Lauri Tarasti. 5. uudistettu painos. Alma Talent, 2017.
– Luettavissa Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa
Halilan ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Yleishyödylliset yhteisöt ja kehittyvä oikeuskäytäntö / Matti Myrsky. Artikkeli julkaisussa: Verotus 64 (2014):1, s. 13– 26.
Verotus-lehden saasaatavuus Eduskunnan kirjastossa

Yhdistystoiminnan käsikirja / Kari Loimu. 6. uud. p. Sanoma Pro, 2013.
Loimun julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Yhdistykset ja säätiöt : kirjanpidon, tilinpäätöksen ja verotuksen erityiskysymyksiä / Heidi Vierros, Katariina Pöyhönen, Mika Kallio. 2. uud. p. KHT-media, 2013.
Vierroksen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Yhdistymisvapaus ja yhdistysoikeuden järjestelmä / Matti Muukkonen. Itä-Suomen yliopisto, 2012. Väitöskirja.
Muukkosen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Erilaisia yhdistyksiä, erilaisia käyttötarkoituksia / Matti Muukkonen, Matti. Artikkeli julkaisussa Oikeus 41 (2012):1, s. 131–135.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa
Oikeus-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Verkkovaikuttamista 2010-luvulla : selvitys verkossa pääosin tai kokonaan tapahtuvan yhdistystoiminnan mahdollistamisesta / Leo Stranius, Lasse Laaksonen. Oikeusministeriön julkaisu 1/2011.
Straniuksen ym. julkaisu saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Yhdistysoikeuden perusteet / Matti Muukkonen. Edilex, 2010.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Nordic associations in a European perspective / Risto Alapuro, Henrik Stenius. Nomos, 2010.
Alapuron ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomalaisten kansalaisosallistumisen tutkimuksen bibliografia 2000–2009 / Kimmo Elo. Oikeusministeriön julkaisu 15/2010.
Elon julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomalaiset osallistujina : katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen / Tomi Kankainen… et al. Oikeusministeriön julkaisu 2009:5.
Kankaisen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Yhdistyksiin ja kansalaistoimintaan liittyviä julkaisuja Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla : yhdistyslain ja muun yhteisölainsäädännön kehittämistarpeet : yhteenveto verkkokyselystä ja -keskustelusta / Saija Partanen. Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2020:4.

Hallituksen esityksen luonnoksen lausuntokierros 15.2.–14.4.2021 Lausuntopalvelu.fi:ssä, jossa lausunnot ovat luettavissa. Lausunnot ovat myös luettavissa oikeusministeriön hankesivun kohdassa Lausuntokierros 15.2.–14.4.2021 sekä Lausuntomenettelyn asiakirjat-osiossa.

​Hankkeen uutisointia

Yhdistyksiä koskevaa sääntelyä uudistetaan kansalaistoiminnan edistämiseksi. Oikeusministeriön tiedote 6.10.2022

Muuttuuko yhdistyslaki, helpottuuko kansalaistoiminta? Anneliina Wevesielp, Kansalaisyhteiskunta 22.4.2021.

Yhdistyslain uudistushanke etenee – muun muassa yhdistysten yhdistäminen tullee mahdolliseksi. Ari Engblom, KPMG 3.3.2021.

Työryhmä ehdottaa muutoksia yhdistyslakiin ja kevyempää sääntelyä löyhemmin järjestäytyneille kansalaisjärjestöille – ehdotuksesta voi lausua 14. huhtikuuta saakka. Edilex 16.2.2021.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Yhteisöllistä kansalaistoimintaa halutaan edistää. Oikeusministeriön tiedote 15.2.2021.

Tule keskustelemaan yhdistyslaista. Oikeusministeriön uutinen 3.6.2019.

Tule mukaan helpottamaan yhdistyslakia ja yhteisöllistä kansalaistoimintaa! Oikeusministeriön tiedote 3.5.2019.

Muuta aineistoa

Yhdistykset – Patentti- ja rekisterihallitus

Kansalaisyhteiskunta.fi
– Perustietoa suomalaisesta kansalaisyhteiskunnassa sekä alan ajankohtaisia teemoja ja julkaisuja nostettuna

Nousussa nyt : neljäs sektori. Pasi Mäenpää ja Maija Faehnle, Kansalaisyhteiskunta verkkolehti 22.4.2021.

Tutkimus: Suomalaiset haluavat vaikuttaa arkeensa ja yhteiskuntaan – kunhan se käy vaivatta. Jukka Vahti, Sitra uutiset 21.7.2020.

Yhdistysten hyvä hallintotapa : suositus. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry, 2015.

Kansanvallan peruskorjaus : kaikki voimavarat käyttöön / Liisa Hyssälä, Jouni Backman. Sitra, julkaisut, 2018.

Suomalaiset kansalaisvaikuttajina : kuinka edistää osallisuutta ja osallistumista 2020-luvulla? / Anni Ojajärvi, Topias Tuomisto, Jussi Olkkonen, Saana Tikkanen. Sitra, julkaisut 2020.

​Sisällöllinen toimitus: Eduskunnan kirjasto, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi, syyskuu 2021, päivitetty 10.2.2023