Yhtenäispatentti ja yhdistetty patenttituomioistuin


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 45/2015 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 45/2015
Hankkeen pohjalta annetut lait: 22/2016
Muut annetut lait: 23/2016–27/2016

Hankkeen tausta

Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistamista valmisteltiin Euroopan unionissa pitkään. Kansallisten patenttijärjestelmien rinnalle kehitettiin yhtenäinen patenttisuoja, jolla keksinnöt voitaisiin suojella koko Euroopan unionin alueella. Uudistukseen kuului myös yhtenäisen patenttituomioistuimen perustaminen.

Yhtenäinen eurooppapatentti eli yhtenäispatentti (enhetspatent, Unitary Patent) mahdollistaa toteutuessaan patenttisuojan voimaansaattamisen yhdellä päätöksellä kaikissa uuteen patenttijärjestelmään liittyneissä valtioissa. Yhtenäispatentti tarjoaa siis alueellisen, rajat ylittävän patenttisuojan. Uudistuksen myötä patentin voimaansaattaminen useassa maassa kerralla helpottuu ja patentoinnin kustannukset alenevat.

Perustettavassa yhdistetyssä patenttituomioistuimessa (Unified Patent Court, UPC) käsitellään tulevaisuudessa yhtenäispatentteja ja perinteisiä eurooppapatentteja koskevat riidat. Patenttiriita käsitellään tällöin yhdellä kertaa kaikissa UPC-järjestelmään liittyneissä valtioissa. Tavoitteena on yhtenäistää oikeuskäytäntöä ja ehkäistä rinnakkaisia oikeudenkäyntejä.

Uuden patenttijärjestelmän voimaantulon edellytyksenä on tuomioistuinsopimuksen ratifiointi: vähintään kolmentoista EU-jäsenvaltion tulee vahvistaa sopimus ja maiden joukossa tulee olla ainakin Iso-Britannia, Saksa ja Ranska. Euroopan unionin neuvosto ylläpitää verkkosivua, jossa seurataan sopimuksen ratifiointitilannetta. Ranska on ratifioinut patenttisopimuksen vuonna 2014. Brexitistä huolimatta Iso-Britannia päätti ratifioida patenttisopimuksen 26.4.2018. Huhtikuussa 2019 yhtenäispatenttijärjestelmän voimaantulo odottaa vielä, että Saksa ratifioi sopimuksen. Saksan perustuslakituomioistuimessa on vireillä kanne sopimuksen perustuslainmukaisuudesta, joka on ratkaistava ennen kuin Saksa voi ratifioida sopimuksen.

Suomen eduskunta hyväksyi patenttisopimuksen ratifiointia koskevan lain ja siihen liittyvät muutoslait joulukuussa 2015. Lait tulevat voimaan saamaan aikaan, kun yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehty sopimus tulee kansainvälisesti voimaan.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen ratifiointia valmistelevan työryhmän mietintö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 51/2015.

Eurooppalaista patenttijärjestelmän toimeenpanoa valmisteleva lainsäädäntötyöryhmä TEM003:00/2015. Hankkeen toimikausi 9.2.–15.5.2015.

Asettamispäätös: Yhdistettyä patenttituomioistuinta koskevan sopimuksen voimaansaattamista valmistelevan työryhmän asettaminen, 4.2.2015.

Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys. Yhtenäispatentin ja yhdistetyn patenttituomioistuimen (UPC) vaikutuksista suomalaisyrityksille / Elinkeinoelämän keskusliitto.
– EK:n tilaama selvitys on elinkeinoelämän ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteishanke.

Eurooppalainen patenttijärjestelmä uudistuu : uhka vai mahdollisuus suomalaisyrityksille? Tiivistelmä selvityksestä.

Käsittely eduskunnassa

Yhtenäispatenttijärjestelmää on eduskunnassa käsitelty 2000-luvulla seuraavasti:

U-asia U 54/2000  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisöpatentti).

E-asia E 140/2005 Valtioneuvoston selvitys komission konsultaatioasiakirjasta koskien patenttijärjestelmän kehittämistä Euroopassa.

E-asia E 47/2009 Valtioneuvoston selvitys komission suosituksesta neuvostolle komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut sopimuksesta yhdistetyn patenttioikeudenkäyntijärjestelmän perustamiseksi (patenttilitigaatiosopimus).

Yhdistetyn patenttituomioistuin edellytyksenä oli, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (ns. Bryssel I -asetus) uudistetaan siten, että asetuksessa tarkoitettuja tuomioistuimia ovat myös yhdistetty patenttituomioistuin ja Benelux-maiden tuomioistuin. Komissio antoi 26.7.2013 ehdotuksen COM(2013) 554 Bryssel I -asetuksen muuttamiseksi. Ehdotus on hyväksytty ja uudelleen laadittu asetus (EU) N:o 1215/2012 on astunut voimaan 10.1.2015.

Komission ehdotusta on käsitelty eduskunnassa lokakuussa 2013:
U-asia U 66/2013 – Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (uudelleenlaadittu Bryssel I asetus) muuttamiseksi.

Hallituksen esitys HE 45/2015 eduskunnalle yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä patenttilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annettiin eduskunnalle 28.9.2015

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 7/2015 annettiin 6.11.2015

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 8/2015 annettiin 17.11.2015

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 12/2015 annettiin 25.11.2015

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 1.12.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 45/2015 sisältyvien 1.–6.lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. 

Toinen käsittely 8.12.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 45/2015 tarkoitetun sopimuksen ja annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun selityksen.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 45/2015 sisältyvät 1.–6.lakiehdotuksen.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1257/2012, annettu 17 päivänä joulukuuta 2012, yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavasta tiiviimmästä yhteistyöstä.

Neuvoston asetus (EU) N:o 1260/2012, annettu 17 päivänä joulukuuta 2012, yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavan tiiviimmän yhteistyön täytäntöönpanoon sovellettavista käännösjärjestelyistä.

Sopimus yhdistetystä patenttituomioistuimesta EUVL C 175, 20.6.2013, s. 1–40.

Unitary patent – ratification progress

European Patent Office: Unitary patent & Unified Patent Court

Euroopan komission vastauksia patenttikysymyksiin:
European Commission: Unitary Patent FAQs

Yhdistetyn patenttituomioistuimen valmistelukomitea:
Unified Patent Court: The preparatory committee

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Ruotsin eduskunta on hyväksynyt yhtenäispatenttituomioistuinta koskevan sopimuksen allekirjoittamisen sekä Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisen paikallisosaston perustamisen tuomioistuimeen. Tarvittavat lainmuutokset on tehty Ruotsin patenttilakiin.

Patenttilain muutossäädös, joka mahdollisti patenttituomioistuinsopimuksen ratifioinnin ja myöhemmässä vaiheessa yhtenäispatentin käyttöönoton Ruotsissa:
SFS 2014:434 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)

Ruotsin ajantasainen patenttilaki:  Patentlag (1967:837)

SOU 2013:48: Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Prop. 2013/14:89: Ett enhetligt patentskydd i EU

Hallituksen esityksen 2013/14:89 käsittelytiedot:
Mer om proposition 2013/14:89

Tanska

Tanskassa järjestettiin 25.4.2014 kansanäänestys Tanskan liittymisestä yhdistettyyn patenttituomioistuimeen. Kansalaisista 62,5 % äänestivät yhdistetyn patenttituomioistuimen puolesta, mikä mahdollisti ratifioinnin valmistelujen etenemisen Tanskassa. Tanskan parlamentti käsitteli yhdistettyyn patenttituomioistuimeen liittymistä ja hyväksyi lain yhdistetystä patenttituomioistuimesta ja patenttituomioistuinsopimuksen hyväksymisen 29.4.2014. Tanska ratifioi patenttituomioistuinsopimuksen 20.6.2014.

Kansallinen laki jolla ratifioidaan yhdistettyä patenttituomioistuinta koskeva sopimus:
Lov om en fælles patentdomstol m.v. LOV nr 551 af 02/06/2014

Folketinget, EU-oplys​​ningen: Patentdomstol​en
– Laaja patenttituomioistuinta ja yhtenäispatenttia koskeva tietopaketti.
– Mukana myös tietoa Tanskan kansanäänestyksestä, mukaan lukien äänestystulokset.

Yhdistetyn patenttituomioistuimen käsittely Tanskan parlamentissa:
L 22 Forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v.

Ranska

Ranskan parlamentti on hyväksynyt patenttituomioistuinsopimuksen ratifioinnin 13.2.2014 ja sopimus on ratifioitu 14.3.2014.

Ranskan laki, jolla sopimuksen ratifiointi hyväksytään:
LOI n° 2014-199 du 24 février 2014 autorisant la ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

Patenttituomioistuinsopimuksen käsittely Ranskan parlamentissa:
Loi autorisant la ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet Les étapes de la discussion​​

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Unified patent protection in Europe : a commentary / Edited by Winfried Tilmann, Clemens Plassma. Oxford University Press, 2018.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Yhdistetty patenttituomioistuin : kohti yhtenäistä eurooppalaista patenttijärjestelmää / Rainer Hilli ja Johanna Flythström. Defensor legis 2016/4, s. 625–638.
Defensor Legis -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.​

The new European patent / Alfredo Ilardi. Oxford, Hart, 2015.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

The unitary EU patent system / edited by Justine Pila and Christopher Wadlow. Oxford, Hart, 2015.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Non-practicing Entities and the Unitary Patent Regime / Kelli Larson. IPR Info 2/2014, julkaistu verkkoartikkelina 22.12.2014.
IPRinfo-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​

Ett enhetligt europeiskt patentsystem – perspektiv från insidan / Alexander Ramsay, Svensk Jurstitidning 2014, s. 687.
Svensk juristtidning -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​

UPC-processen och dess särdrag : en jämförelse med marknadsdomstolen i Finland / Marcus Norrgård och Alicia Nylund. NIR : nordiskt immateriellt rättsskydd 4/2014, s. 309–323.
NIR : nordiskt immateriellt rättsskydd -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​

NIR Nordiskt Immateriellt rättsskydd 4/2014 on aihetta koskeva teemanumero: Enhetspatent och domstolen för enhetespatent (UPC) i nordisk belysning – The Unitary Patent and Unitary Patent Court (UPC) in a Nordic View.
NIR : nordiskt immateriellt rättsskydd -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​

Yhdistetyn patenttituomioistuimen kansainvälinen, asiallinen ja alueellinen toimivalta / Marcus Norrgård. Lakimies 7–8/2013 s. 1256–1277.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.​

Patentteja ja EU-oikeutta käsittelevää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Saksa ratkaisee uuden eurooppalaisen patenttijärjestelmän etenemisen. Kolster 14.5.2018

Iso-Britannia kruunasi Maailman henkisen omaisuuden päivän ratifioimalla UPC-sopimuksen. Hanna Laurén, Patenttitoimisto Seppo Laine 11.5.2018

Iso-Britannia ratifioi UPC-sopimuksen 26.4.2018. IPR Info 2.5.2018

UK ratifies the Unified Patent Court Agreement. UK.gov 26.4.2018

Brexit haastaa yhdistetyn patenttituomioistuimen. Jussi Karttunen, IPR Info verkkolehti 13.2.2018

Yhtenäinen eurooppalainen patenttijärjestelmä voimaan 2018? Kolster 30.11.2017 

Are We Getting Closer to the Unified Patent Court and Unitary Patent? News Castrén & Snellman 31.8.2017

Yhtenäispatentin toteutuminen viivästyy jälleen. Minna Aalto-Setälä, Keskuskauppakamari 24.4.2017

Missä mennään yhtenäisen patenttijärjestelmän kanssa? Uutinen Castrén & Snellman 21.2.2017

Keskuskauppakamarin Minna Aalto-Setälä: Yritykset joutuvat vielä odottamaan EU:n yhtenäistä patenttijärjestelmää – kaatuminenkin mahdollista. Edilex 9.9.2016
– Edilex-palvelu on käytettävissä eduskunnan sisäverkossa ja Eduskunnan kirjaston asiakastietokoneilla.

Uusi yhtenäispatentti herättää kiinnostusta yrityksissä. Elinkeinoelämän keskusliitto 9.2.2016

Suomi mukaan uuteen eurooppalaiseen p​atenttijärjestelmään. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 28.9.2015 

EU:n patenttiuudistus toteutumassa ehkä jo vuonna 2016. Elinkeinoelämän keskusliitto 14.9.2015

Yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen ratifiointia valmistelevan työryhmän mietintö julkaistu. IPR University Centerin uutinen 1.7.2015

Suomi valmistautuu yhtenäispatentin ja yhdistetyn patenttituomioistuimen tuloon. Kolster 30.6.2015

Kohtuulliset maksut varmistaisivat yhtenäisen eurooppapatentin myös pk-yritysten saataville. Minna Aalto-Setälä, Kauppakamari 22.4.2015  

Keskuskauppakamarin lakimies Minna Aalto-Setälä: EU:n yhtenäispatentti lähellä toteutumista. Edilex 15.4.2015
– Edilex-palvelu on käytettävissä eduskunnan sisäverkossa ja Eduskunnan kirjaston asiakastietokoneilla.

EU:n yhteinen patenttijärjestelmä tulossa vuonna 2016. Kaisa Läärä, Helsingin Sanomat 15.9.2014

Selvitys eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistuksesta julkaistu. IPR University Center 15.4.2014

Ministerit sinetöivät EU-patentin. Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa, uutiset 20.2.2013

Muuta aineistoa

Patentti- ja rekisterihallitus: Yhtenäispatentti

Bristows UPC

The Unified Patent Court and the Unitary Patent: with Brexit Day approaching and Germany yet to ratify, time is running out… / Serena White and Charles Tansey, Shelston IP Pty Ltd 4.9.2018

UK finally ready for the Unified Patent Court / Alan Johnson (Bristows) – Kluwer Patent Blog 13.2.2018

Yhtenäispatentti kamppailee Brexitin kanssa – Iso-Britannia aikoo jatkaa mukana EU-järjestelmässä. Tekniikka & Talous, IPR-blogi Harri Koivisto 7.4.2017

Kymmenen kysymystä yhtenäispatentista. Elinkeinoelämän keskusliitto 12.4.2016

Sisällöllinen toimitus: Erika Bergström, toukokuu 2015, päivitetty 12.10.2018
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi