Yksityinen pysäköinninvalvonta


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 79/2012 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 79/2012

Lakiehdotusta ei ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa vaalikauden 2011–2014 aikana ja ehdotus raukesi vaalikauden päättyessä.​

Hankkeen tausta

Yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeva lainsäädäntö:
Suomessa on joitain vuosia toiminut yksityisiä yrityksiä, jotka ovat valvoneet kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella pysäköintiä yksityisillä alueilla. Voimassa olevassa laissa ei ole yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevia säännöksiä, vaan toiminta on rakentunut yleisten periaatteiden ja oikeuskäytännön varaan. Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2010:23 yksityisten yritysten toiminta katsottiin sallituksi.

Yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeneen lakiehdotuksen HE 223/2010 tultua hylätyksi oikeustila on muodostunut epäselväksi. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman (22.6.2011) mukaan yksityisestä pysäköinninvalvonnasta säädetään laki. Hallituksen esitys HE 79/2012 pysäköinninvalvonnassa avustamista koskevaksi lainsäädännöksi annettiin eduskunnalle 6.9.2012.

Lakiehdotusta pysäköintivalvonnan avustamisesta eteni eduskunnassa valiokuntakäsittelyyn ja hallintovaliokunta ja perustuslakivaliokunta antoivat siitä lausuntonsa. Lakiehdotusta ei kuitenkaan ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa vaalikauden 2011–2014 aikana ja lakiehdotus raukesi vaalikauden päättyessä.​

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Pysäköinninvalvontaa koskevaa lainsäädäntöä uudistamaan asetettiin oikeusministeriön työryhmä 2.2.2009. Työryhmän tehtävänä oli selvittää julkista pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön muutostarpeet ja tehdä tarvittavat ehdotukset uudeksi lainsäädännöksi. Samassa yhteydessä oli selvitettävä tarve säätää yksityisestä pysäköinninvalvonnasta laissa ja tehtävä tarvittavat ehdotukset lainsäädännöksi. Pysäköinninvalvontaa koskeva lainsäädäntö, OM006:00/2009. Hanke on päättynyt.

Pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön uudistaminen. Pysäköinninvalvontatyöryhmä. Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö, 16/2010.

Pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön uudistaminen: lausuntotiivistelmä. Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö, 50/2010.

Aikaisemman yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan lakiehdotuksen tultua hylätyksi asetettiin uusi hanke 23.5.2012: Yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeva lainsäädäntö. OM023:00/2012.

Lausuntokierros luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi pysäköinninvalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja laiksi pysäköinninvalvontaluvasta ja valvonta-avustajista järjestettiin 23.5.2012–21.6.2012.

Käsittely eduskunnassa

Yksityisen pysäköinninvalvonnan sääntelyn tarve nousi eduskunnassa esiin jo edellisellä hallituskaudella.

Pysäköinninvalvontaa koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 29.10.2010: HE 223/2010. Esitykseen sisältyi ehdotus laiksi pysäköintivalvonnasta (ehdotus 1), laiksi yksityisestä pysäköinninvalvonnasta (ehdotus 2) sekä kolme muuta lakiehdotusta.

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 31/2010, 23.11.2010.

Perustuslakivaliokunta lausui, että ehdotus 2 voidaan valiokunnan tekemien valtiosääntöoikeudellisten huomautusten takia käsitellä vain perustuslain 73 §:ssä säädetyssä järjestyksessä: PeVL 57/2010, 18.2.2011.

Perustuslakivaliokunnan lausunto ja siinä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen lakivaliokunta piti aiheellisena, että ehdotus 2 hylätään: LaVM 42/2010, 3.3.2011.

Eduskunta hylkäsi yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan lakiehdotuksen (ehdotus 2) maaliskuussa 2011. Lakiehdotukset 1 ja 3–5 hyväksyttiin muutettuina.

Aikaisemman lakiehdotuksen käsittely ja lakiehdotuksen hylkääminen kirvoitti edustajilta kannanottoja sekä lakialoitteen:

Lakialoite LA 38/2012:
Laki pysäköinninvalvonnasta annetun lain 10 ja 20 §:n muuttamisesta (Hemmilä, Pertti / kok).

Hallituksen esitys HE 79/2012 eduskunnalle pysäköinninvalvonnassa avustamista koskevaksi lainsäädännöksi annettiin 6.9.2012.

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 18/2012, 23.11.2012.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 23/2013, 17.10.2013.

Lakiehdotus raukesi sillä sitä ei ehditty käsitellä loppuun vaalikauden 2011–2014 aikana.​

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lag (1984:31​8) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.

Lag (1976:206​) om felparkeringsavgift

Förordning (197​6:1128​) om felparkeringsavgift

SOU 2006:109: Ett enhetligt sanktionssystem för felparkering. Saatav​uus eduskunnan kirjastossa​

Tanska

Bekendtgørelse af færdselsloven (Færdselsloven) LBK nr 1055 af 09/11/2012
Katso erityisesti 121–122 § (luku 17). ​

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Kunnallinen pysäköintivirhemaksu yksityisellä alueella / Helena Kinnunen. Suomen kiinteistölehti 2015 : 1, s. 40.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet? / Kaarlo Tuori. Artikkeli juhlajulkaisussa: Allmänt och enskilt – offentlig rätt i omvandling : festskrift till Lena Marcusson. Uppsala, Iustus, 2013. s. 371–380.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa
– Artikkeli käsittelee Korkeimman oikeuden ratkaisua KKO:2010:23.

Dialoginen oikeus – esimerkkinä keskustelu julkisen vallan käytöstä sopimusvelvoitteiden rajana yksityisessä pysäköinninvalvonnassa / Juha Karhu. Defensor legis : 92(2011):4, s. 526–532.
Defensor Legis -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Pysäköinninvalvonta – julkista vai yksityistä? / Eija Mäkinen. Edilex 2011/27, 30.11.2011.
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

KKO 2010:23. Sopimuksen synty ja yksityinen pysäköinninvalvonta / Juha Mäkelä. Sisältyy julkaisuun: KKO:n ratkaisut kommentein 2011:I. Helsinki : Talentum, 2011.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Yksityisestä pysäköinninvalvonnasta – erityisesti oikeudesta periä valvontamaksu ilman lainsäädännön tukea / Laura Nikkanen. Helsinki Law Review 2008.
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Pysäköijän maksuvelvollisuudesta : velvoitteiden synty eräissä arkisissa tilanteissa / Janne Kaisto, Frey Nybergh. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2008.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa 

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Muuta aineistoa

KKO 2010:23
Korkeimman oikeuden ratkaisu, jonka mukaan tieliikennelain säännökset eivät estä kiinteistön omistajaa tai haltijaa määräämillään ehdoilla sallimasta pysäköintiä alueellaan eivätkä siten myöskään tekemästä sopimusta siitä, millä ehdoilla alueelle saa pysäköidä ja mitä sopimuksen ehtojen rikkomisesta seuraa. Periessään väitettyyn sopimukseen perustuvaa valvontamaksua kiinteistön omistaja tai haltija ei käytä lain mukaan viranomaiselle kuuluvaa toimivaltaa.

KKO 2011:43
Hakemuksen mukaan korkeimman oikeuden tuomio KKO 2010:23 oli perustunut ilmeisesti väärään lain soveltamiseen, koska se oli ristiriidassa perustuslakivaliokunnan myöhemmin antaman lausunnon kanssa. Korkein oikeus katsoi, että ratkaistava kysymys on ollut oikeudellisesti tulkinnanvarainen eikä tuomio siten perustunut ilmeisesti väärään lain soveltamiseen.

sisällöllinen toimitus: Pauliina Ruusu ja Erika Bergström, tammikuu 2013, päivitetty 8.4.2015, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi