Luottamuksellisen viestin suoja


Säädöshanke ei ole enää vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 198/2017 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 198/2017
Hankkeen pohjalta annettu laki: 817/2018
Katso myös: Tiedustelulait-tietopaketti

Hankkeen tausta

Hankkeen tavoitteena oli selvittää ja valmistella luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaa koskevan perustuslain 10 §:n tarkistamista.

Perustuslain 10 §:n 3 momentin mukaan lailla voitiin säätää välttämättömistä rajoituksista luottamuksellisen viestin salaisuuteen vain yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana. Luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaa ei voitu rajoittaa muissa tarkoituksissa.

Puolustusministeriön työryhmä arvioi, ettei tiedustelutarkoituksessa toteutettavasta tietoliikennetiedustelusta näyttänyt olevan mahdollista säätää perustuslakia muuttamatta, pelkästään vieraan valtion tietoliikenteeseen kohdistuvaa tiedustelua ehkä lukuun ottamatta. Oikeusministeriön asettama asiantuntijatyöryhmä on selvittänyt perustuslain tarkistamista siten, että lailla voidaan säätää tarpeellisiksi katsottavien edellytysten täyttyessä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista luottamuksellisen viestin suojaan.

Verkkotiedustelulainsäädännön valmistelussa jouduttiin tasapainottelemaan viranomaisten turvallisuusintressien ja kansalaisten perustuslaissa turvattujen perusoikeuksien kuten yksityisyyden suojan ja luottamuksellisen viestin suojan välillä. Oikeusministeriön hallinnonalan osalta valmistelua voidaan tehdä siten, että lailla voidaan säätää tarpeellisiksi katsottavien edellytysten täyttyessä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista luottamuksellisen viestin suojaan.

Eduskunta hyväksyi 3.10.2018 perustuslain 10 §:n muutoksen kiireelliseksi julistamisen äänin 13–178. Kun ehdotus kiireelliseksi julistamisesta hyväksyttiin, perustuslain muutos katsottiin samalla hyväksytyksi. Laki Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta (817/2018) astui voimaan 15.10.2018.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Oikeusministeriö asettanut asiantuntijatyöryhmän selvittämään ja valmistelemaan luottamuksellisen viestin suojaa koskevan perustuslakisääntelyn tarkistamista. Oikeusministeriö, asettamispäätös 28.9.2015
Perustuslain 10 §:n tarkistaminen, luottamuksellisen viestin suoja. Oikeusministeriön hanke OM020:00/2015

Työryhmä ehdottaa muutosta perustuslain luottamuksellisen viestin suojaa koskevaan säännökseen. Oikeusministeriö 11.10.2016

Luottamuksellisen viestin salaisuus : perustuslakisääntelyn tarkistaminen. Oikeusministeriön Mietintöja ja lausuntoja 41/2016

Lausunto mietinnöstä Luottamuksellisen viestin salaisuus. Tietosuojavaltuutetun toimisto 13.1.2017

Lausuntotiivistelmä mietinnöstä ”Luottamuksellisen viestin salaisuus. Perustuslakisääntelyn tarkistaminen” / Oikeusministeriö 29.6.2017

​​Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 198/2017 eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta.

Lähetekeskustelussa 20.2.2018 asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto UaVL 3/2018, 21.3.2018

Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 4/2018, 22.3.2018

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 7/2018, 11.4.2018

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 4/2018, 21.9.2018

Ensimmäinen käsittely 26.9.2018

Toinen käsittely 2.10.2018

Äänestys 3.10.2018:
Eduskunta julisti ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 198/2017 sisältyvän lakiehdotuksen kiireelliseksi. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 198/2017 sisältyvän lakiehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Kansainvälinen vertailu

Kansainvälinen vertailu Luottamuksellisen viestin salaisuus : perustuslakisääntelyn tarkistaminen -mietinnössä s. 30–34.

Euroopan ihmisoikeussopimus 63/1999, 8.artiklassa käsitellään yksityiselämää ja viestin suojaa.

Euroopan unionin perusoikeuskirja 2012/C 326/02, 7.artiklassa käsitellään yksityiselämää ja viestin suojaa.

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälinen yleissopimus 8/1976. Yksityisyyden ja viestin suojaa käsitellään 17.artiklassa.

Ruotsi

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 2.luvun 6§:ssä ,20§:ssä, 21§:ssä, 22§:ssä säädetään luottamuksellisen viestin suojasta.

Norja

Kongeriket Noregs grunnlov LOV-1814-05-17 102§:ssä säädetään luottamuksellisen viestin suojasta.

Tanska

Danmarks Riges Grundlov 1953, 72 §:ssä säädetään luottamuksellisen viestinnän suojasta, nr 169 af 05/06/1953

Saksa

Grundgesetz für Bundesrepublik Deutschland 1949, 10 artiklassa säädetään luottamuksellisen viestinnän suojasta.​