​Kansainvälinen oikeus

​Kansainvälinen julkisoikeus

Kansainvälinen oikeus on valtioiden ja muiden kansainvälisen oikeuden toimijoiden välisiä suhteita säätelevien sääntöjen, periaatteiden, käytäntöjen ja käsitteiden kokonaisuus. Kansainvälisen oikeuden toimijoita ovat valtiot ja kansainväliset järjestöt, ei yksityishenkilöt tai yritykset. Toisinaan kansainvälisestä oikeudesta käytetään nimitystä kansainvälinen julkisoikeus.

​Kansainvälinen yksityisoikeus

Kansainvälisestä oikeudesta tulee erottaa kansainvälinen yksityisoikeus, joka sääntelee yksityishenkilöiden tai yritysten suhteita silloin kuin suhteet eivät rajoitu yhden valtion alueelle. Kansainvälisen yksityisoikeuden säännöillä määritellään esimerkiksi, minkä maan lakia sovelletaan kahden eri valtion kansalaisen väliseen avioeroon, kun pariskunta asuu kolmannessa valtiossa.

Toisena esimerkkinä voidaan mainita monikansallinen yritys, joka tekee kauppaa useassa muussa maassa toimivien yritysten kanssa. Kansainvälisen yksityisoikeuden säännöt määrittelevät tällöin, minkä maan lainsäädäntöä sovelletaan yritysten väliseen mahdolliseen riitaan.

​Kansainvälinen oikeusjärjestelmä

Kansainvälinen oikeus on valtioiden kansallisista oikeusjärjestelmistä erillinen, hierarkkisesti korkeammalla oleva oikeusjärjestelmä. Kansallinen oikeus ei voi olla ristiriidassa niiden kansainvälisen oikeuden normien kanssa, joihin valtio on sitoutunut. Kansainvälinen oikeus on luonteeltaan erilaista kuin kansallinen oikeus.

Kansallisessa oikeudessa erotellaan lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovalta ja lakien noudattamiseen on yleensä tehokas pakotejärjestelmä. Kansainvälisessä oikeudessa lainsäätäjinä toimivat valtiot ja niiden perustamat kansainväliset järjestöt, joilla on myös toimeenpanovalta. Pakotejärjestelmät eivät yleensä ole yhtä tehokkaita kuin kansallisissa oikeusjärjestelmissä, vaikka monien kansainvälisten sopimusten myötä onkin luotu valvonta- ja riidanratkaisumenettelyjä (esim. Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukainen mahdollisuus viedä ihmisoikeusrikkomus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi) ja YK toimii ylimpänä kansainvälisen oikeuden valvojana. 

Euroopan unionin oikeusjärjestelmä on alueellinen kansainvälisoikeudellinen järjestelmä. EU-oikeutta voidaan pitää kansainvälisen oikeuden erityismuotona. Perinteisestä kansainvälisestä oikeudesta poiketen EU-oikeudessa voidaan säännellä ylikansallisella tasolla suoraan yksityisten tahojen oikeusasemasta ja niiden välisistä suhteista.