​Varastokokoelmien kuvailuja

Osa Eduskunnan kirjaston kokoelmista on sijoitettu asiakkailta suljettuun kirjavarastoon. Aineistosta suurin osa on järjestetty hyllyluokkiin aiheen mukaan. Varaston hyllyluokituksesta näet, mitä eri aiheluokkia nämä varaston kokoelmat pitävät sisällään ja saat myös lisätietoa aineiston lainattavuudesta.

Osa aiheenmukaisista hyllyluokista on evaluoitu eli käyty läpi ja arvioitu. Samalla se aineisto, joka näissä luokissa on päätetty säilyttää, on kuvailtu tarkemmin. Kuvailujen avulla saat tietoa varaston hyllyluokkien sisällöstä, kokoelmien luonteesta ja aineiston säilytysperiaatteista.

Varastosta voi tilata aineistoa Selma-hakupalvelun varastotilauksella.

II Sosiologia

Kirjavarastoon sijoitettu luokka II kattaa aihealueeltaan julkaisut vuoteen 1961 saakka. Luokassa on noin 1 000 nidettä.

Aineisto on pääosin englanninkielistä, toiseksi eniten on saksankielistä aineistoa, sitten ranskan-, suomen- ja ruotsinkielistä.

 • sosiologian perusteet ja historia, sosiaalipsykologia, tutkimusmenetelmät
 • yleisteokset tai laajat tutkimukset sosiologian eri aihepiireistä, kokoomateokset
 • politiikkaan, hallintoon ja yhteiskuntaan liittyvät teokset, joukkoviestintä
 • USA:n lahjoituksina saatua yhdysvaltalaista tutkimusaineistoa
 • klassikoita, kuten Hume, Kant, Kautsky, Malinowski, Mead
 • perheen, paikallisyhteisöjen, joukkojen (esim. työpaikat, sotilaat) ja ikäryhmien sosiologia ja/tai sosiaalipsykologia
 • kulttuuriantropologia
 • rotukysymys
 • suomenkieliset, suomalaisten kirjoittamat tai suomalaisia käsittelevät teokset

VII Puolustuslaitos

Sotatiede. Sotaoikeus. Asevelvollisuus.

Kirjavarastoon sijoitettu luokka VII kattaa aihealueeltaan julkaisut vuoteen 1961 saakka. Luokassa on noin 730 nidettä.

Suomea koskevaa aineistoa:

 • sotataito, asevelvollisuus, puolustuskysymys, sotahistoria
 • Venäjän vallan ajalta Suomen sotilasasioihin liittyviä yksittäisiä julkaisuja, ehdotuksia, lausuntoja, kenraalikuvernöörin kirjoituksia senaatille, keisarin antamia asiakirjoja
 • Lotta-järjestö, suojeluskunnat ja suojeluskuntapiirit, suojeluskaarti, punakaarti
 • puolustusvoimien toiminta, vuosijulkaisut
 • upseerikoulujen, -liittojen ja -yhdistysten historiikit, pataljoonien, rykmenttien historiikit, rannikkotykistön vuosikirja
 • rintamamies- ja sotilaskotiyhdistysten historiikit
 • historiikkeja, joilla merkitystä ao. seudun historialle tai kuvaavat yhteiskunnallista liikehdintää
 • jäsenluetteloita, asevelvollisten etsintäluetteloita, luettelo kunniamerkeistä, joita ei ole voitu toimittaa
 • määräyksiä, käskykirjeitä, kiertokirjeitä, päiväkäskyjä

Muut maat:

 • Ruotsi: puolustusta, historiaa ja asevelvollisuutta koskevaa kirjallisuutta, mietintöjä
 • Venäjää/Neuvostoliittoa (puna-armeijaa) ja Amerikan yhdysvaltoja koskevaa yleistä aineistoa
 • muita maita koskevaa aineistoa valikoiden
 • säädöksiä

VIII Kirkko

Teologia. Kirkko-oikeus. Kirkollis- ja pappeinkokoukset. Kirkko ja valtio. Uskonnonvapaus. Lähetystoimi.

Kirjavarastoon sijoitettu luokka VIII kattaa aihealueeltaan julkaisut vuoteen 1961 saakka. Luokassa on noin 660 nidettä.

Aineisto on enimmäkseen Suomea koskevaa:

 • kirkko ja valtio/yhteiskunta, kirkkohistoria, kirkko hallintoviranomaisena, kirkon hallinto, kirkko-oikeus ja lainvalmistelu, kirkko ja työväenliike, yleisteokset
 • kirkollisten järjestöjen, hiippakuntien, suurimpien kaupunkien ja luovutettujen alueiden seurakuntien historiikkeja
 • Suomen kirkon vuosikirja, kirkon kalenteri, muita keskeisiä vuosikirjoja
 • kirkkohallituksen ohjeita ja tiedotteita
 • Suomen herätysliikkeitä ja uskonnollisia liikkeitä koskevia yleisteoksia
 • Suomen kreikkalaiskatolista kirkkoa koskevaa aineistoa
 • Ruotsin mietintöjä

IX Sivistystyö

Kasvatusoppi. Oppihistoria. Kansanvalistus. Kansakoulu. Kansanopisto. Oppikoulu. Yliopisto ym. korkeakoulut. Ammattiopetus. Ammattikasvatus. Sanomalehdistö. Kirjastotoimi. Arkistot.

Kirjavarastoon sijoitettu luokka IX kattaa aihealueeltaan julkaisut vuoteen 1961 saakka. Luokassa on noin 2 650 nidettä.

Yli puolet aineistosta on suomenkielistä, vajaa kolmasosa ruotsinkielistä.

Aineistoa historianäkökulmasta:

 • koululaitoksen hallinto, lainsäädännön tulkintaa
 • koulujärjestelmät, koulunuudistus
 • korkeakoulukysymys, kysymys korkeakoulujen paikoista
 • suomalaisten koulujen, opistojen ja järjestöjen historiat, myös pienten koulujen ja yhdistysten historiikkeja
 • luovutettujen alueiden koulut
 • "kouluisät" valikoiden

Aineistoa yhteiskunnallisesta näkökulmasta:

 • lainvalmistelu, lakikommentaarit
 • valtio ja koululaitos
 • esitykset valtiovallalle (mm. opettajien asema)
 • suomalaiset ja valikoiden pohjoismaiset koulujärjestelmät, koulunuudistus, kasvatus- ja koulutussosiologia
 • suomalaisten lehtien historiat, lehdistön ja valtion suhde
 • Ruotsin mietintöjä

X Yleinen järjestys ja turvallisuus

Poliisilaitos. Painolainsäädäntö. Kokoukset ja yhdistykset. Ravintolat ja matkustajakodit. Julkiset huvit. Passit. Irtolaisuus. Palotorjunta. Tulenarat tahi myrkylliset aineet. Kaupunkien ym. yhdyskuntien asemakaavat ja rakennusjärjestelmät. Puhtaanapitotoimi. Julkiset ja historialliset muistomerkit. Luonnonsuojelu. Eläinsuojelu.

Kirjavarastoon sijoitettu luokka X kattaa aihealueeltaan julkaisut vuoteen 1961 saakka. Luokassa on noin 390 nidettä

Aineistosta suurin osa on suomenkielistä, noin kolmannes on ruotsinkielistä ja pieni osa saksankielistä. Eniten aineistoa on 1920–1950-luvuilta.  

Pääosin Suomea koskevaa aineistoa:

 • kansallinen turvallisuus, tiedustelutoiminta (myös ulkomaista aineistoa)
 • väestönsuojelu erityisesti toisen maailmansodan aikana
 • poliisitoimi (mm. poliisikäsikirjat, tutkimusmenetelmät, palkkaus, naispoliisikysymys)
 • prostituutio, siveyspoliisi
 • palosuojelutoimi
 • vapaapalokuntien kansallinen historia)
 • luonnonsuojelu kansallisena päätöksentekona
 • kotimainen ja pohjoismainen painovapaus, sensuuri
 • Eduskuntatalon suunnittelu ja kuvaukset
 • pääkaupunkiseudun yhdyskuntasuunnittelu
 • Ruotsin mietintöjä

XI Huoltotoimi

Köyhäinhoito. Julkinen ja yksityinen hyväntekeväisyys. Lasten- ja nuorisonsuojelu. Invaliidihuolto. Sokeain-kuuromykkäin, tylsämielisten hoito. Alkoholistihuolto.

Kirjastovarastoon sijoitettu luokka XI kattaa aihealueeltaan julkaisut vuoteen 1961 saakka. Luokassa on noin 420 nidettä.

Aineistosta puolet on suomenkielistä ja kolmannes ruotsinkielistä. Pieni osa on saksankielistä. Eniten aineistoa on 1940-luvulta..

Pääosin Suomea koskevaa aineistoa:

 • sosiaalilainsäädäntö, erityisesti kommentaariteokset (myös Pohjoismaat ja muut Euroopan maat)
 • sosiaalipolitiikan historiaa (myös ulkomaista)
 • toinen maailmansota ja sodat yleensä ja sosiaalitoimi
 • sosiaalialan järjestöjen historiaa
 • sosiaalialan järjestöt, joilla kansallista merkitystä
 • virallisjulkaisuja
 • Ruotsin mietintöjä

XII Lääkintölaitos

Historia. Lainsäädäntö. Oikeuslääketiede. Terveydenhoito. Lääkärit. Sairaalat. Apteekit. Rohdoskauppa. Eläinlääkintölaitos.

Kirjastovarastoon sijoitettu luokka XII kattaa aihealueeltaan julkaisut vuoteen 1961 saakka. Luokassa on noin 350 nidettä.

Aineisto on lähes yksinomaan ruotsin- ja suomenkielistä. Eniten aineistoa on 1920- ja 1950-luvuilta.

Pääosin Suomea koskevaa aineistoa:

 • apteekkilaitos (yleiskuvaukset, lainsäädäntö, apteekkikysymys)
 • lainsäädäntö
 • oikeustapauksia (oikeuspsykiatria)
 • sosiaalilääketiede lakien yhteydessä
 • toiminta sairaaloiden perustamiseksi
 • kansanterveystyö
 • tuberkuloosi kansantautina
 • kansaneläkekysymys
 • historiateoksia
 • Ruotsin mietintöjä

XIII Liikenne

Liikennehistoria. Liikennepolitiikka. Maantiet. Rautatiet. Moottoriajoneuvot. Ilmailu. Vesitiet. Kanavat. Merenkulku. Luotsi- ja majakkalaitos. Posti-, lennätin-, puhelinlaitos. Radio.

Kirjastovarastoon sijoitettu luokka XIII kattaa aihealueeltaan julkaisut vuoteen 1961 saakka. Luokassa on noin 1 160 nidettä.

Suurin osa aineistosta on suomenkielistä, noin kolmannes ruotsinkielistä. Yli puolet aineistosta on 1910–1930-luvuilta.

Pääosin Suomea koskevaa aineistoa:

 • rautatiet (yleiskuvaukset, rataverkon rakentaminen, palkkauskysymys, aikataulut)
 • postilaitos ja sen toimintaa kuvaavat historiateokset
 • Venäjän postilaitosta ja rautateitä koskevaa aineistoa vuoteen 1917
 • tieverkosto
 • majakat
 • kanavien perustaminen
 • sähköistäminen
 • puhelintoimi, Helsingin alueen puhelinyhtiöt, muualta valikoiden
 • Ruotsin mietintöjä

XIV Sosiaalipolitiikka

Kirjavarastoon sijoitetuissa sosiaalipolitiikan luokissa XIV.1–8 on aineistoa vuoteen 1961 saakka.

XIV.1 Yleinen sosiaalipolitiikka

Väestökysymys. Yhteiskunnalliset olot.

Luokassa on noin 520 nidettä. Eniten on englanninkielistä aineistoa, seuraavaksi eniten ruotsin- , saksan- ja suomenkielistä aineistoa.

 • Suomea ja Pohjoismaita koskevaa aineistoa
 • kansainvälistä ja isojen maiden yleisteoksia sosiaaliturvasta, sosiaaliongelmista, väestöstä
 • pakolaisia, kansallissosialismia ja rotukysymyksiä koskevia teoksia, väestöaiheisia yleisteoksia
 • konferenssijulkaisuja, jotka koskevat Pohjoismaita tai on pidetty Suomessa
 • lakikommentaareja

XIV.2 Maalaisväestö

Agraaripolitiikka. Maanomistus. Maanomistajat. Maareformi. Asutuspolitiikka. Maaseudun tilaton väestö. Maanviljelystyöväki. Maaorjuus.

Luokassa on noin 280 nidettä. Vajaa puolet on suomenkielistä aineistoa, ruotsinkielistä on neljäsosa.

 • Suomea ja muita Pohjoismaita koskevaa kirjallisuutta
 • asutuskysymys, maareformi, torpparikysymys, pika-asutus
 • sosialismi ja maalaisväestö
 • yleisteoksia maatalousväestöstä ja maatalouspolitiikasta
 • yleisteoksia maatalouspolitiikasta tai historioita (Saksa, Englanti, Ranska, Venäjä/Neuvostoliitto)

XIV.3 Työväenkysymys

Työväen ja työväenliikkeen historia. Ammattiyhdistys. Työnantaja. Työntekijä. Työnvälitys. Lakko. Työnsulku. Työttömyys. Työväensuojelu. Naisten ja lasten työ. Ammattientarkastus. Käsityöläiset. Kotiapulaiset. Keskisääty. Ammattikuntalaitos ja killat. Yksityisvirkailijat. Liikeapulaiset.

Luokassa on noin 920 nidettä. Lähes puolet aineistosta on suomenkielistä.

 • työvoima, työttömyys ja työllisyys
 • yleisteoksia ja teoriaa palkasta, työajasta (8-tunnin työpäivä, yötyö), lakosta
 • työväenliike yleensä, historia, teoria, demokratia
 • työväenyhdistysten vuosikertomuksia ja historioita
 • ammattiyhdistysliike yleensä ja sen historia eri maissa
 • ammattiliitot, ammattijärjestöt, ammattiyhdistykset
 • keskusjärjestöjen vuosikertomukset ja historiat, pöytäkirjat, säännöt, ohjelmat ja ohjelmapolitiikat
 • keskiluokkaa koskeva yleinen kirjallisuus
 • yleinen kiltoja ja eri ammattialoja koskeva kirjallisuus
 • käsityöläisten tai muiden ammattialojen historiat
 • myös teoksia, joissa naisnäkökulma

XIV.5 Naisasia

Luokassa on noin 270 nidettä. Aineisto on pääasiassa englannin-, ruotsin-, suomen- ja saksankielistä.

 • naisten asemaa, naisten oikeuksia, naisliikettä koskevaa kirjallisuutta erityisesti Suomesta ja Pohjoismaista
 • naisasia yleensä, feminismi, naisliikkeen historia, naiset eri ammateissa

XIV.6 Siirtolaisuus

Luokassa on noin 110 nidettä. Aineisto on pääasiassa ruotsin-, suomen- ja englanninkielistä.

 • suomalaisten ja muiden pohjoismaiden siirtolaisuus muihin maihin (Amerikan Yhdysvallat, Kanada, Australia)
 • siirtolaisten elämä lähinnä Amerikassa
 • siirtolaisuus ja siirtolaisuuspolitiikka yleensä (Eurooppa, Amerikka, Kanada)
 • juutalaisten ja palestiinalaisten tilanne

XIV.7 Asuntokysymys

Luokassa on noin 120 nidettä. Reilu kolmasosa aineistosta on suomenkielistä, vajaa kolmasosa ruotsinkielistä.

 • asuntokysymys ja asuntopolitiikka yleensä, asumista koskevat teoreettiset pohdinnat erityisesti Suomen osalta, myös muista Pohjoismaista
 • yleisteoksia seuraavista maista: USA, Saksa, Iso-Britannia, Neuvostoliitto
 • asunto-olot Suomen suurimmissa kaupungeissa

XIV.8 Raittiuskysymys

Luokassa on noin 560 nidettä. Yli puolet aineistosta on suomenkielistä, neljäsosa on ruotsinkielistä.

 • alkoholikysymys Suomessa ja muissa Pohjoismaissa
 • alkoholismi
 • raittiusliike, raittiusyhdistysten historiat, vuosikertomukset ja muu materiaali​

XVII Käytännöllinen kansantalous

XVII.2 Maatalous

Kirjavarastoon sijoitettu luokka XVII.2 kattaa aihealueeltaan julkaisut vuoteen 1961 saakka.

XVII.2.1

Maataloushallinto. Maanviljelys. Karjanhoito. Metsänhoito. Metsästys. Kalastus. Osuustoiminta maatalouden alalla. Maanmittaus. (Lainsäädäntö V.3.)

Luokassa on noin 820 nidettä. Aineisto on pääosin suomenkielistä.

 • yleisteoksia ja historioita koskien Suomen maataloutta, metsätaloutta, kalastusta, metsästystä, maaseudun asutusta
 • suurien maatalouskokousten asiakirjoja
 • 1–2 yleisteosta / maa seuraavasti: Pohjoismaat, isot Euroopan valtiot, Neuvostoliitto, USA
 • keskeisiä kasvioppaita tai eri viljelymuotojen oppaita
 • paikallisten osuusmeijereiden, meijeriliittojen ja osuusteurastamojen sekä maa- ja metsätalouden keskusjärjestöjen historiat
 • historiateoksia luovutetuilta alueilta

XVII.2.2

Vuosikertomukset. Kantakirjat. Säännöt.

Luokassa on noin 70 nimekettä. Aineisto on suomen- ja ruotsinkielistä.

Maa- ja metsätalouden toimijoiden vuosikertomuksia, toimintakertomuksia ja sääntöjä, ellei toiminnasta ole historioita

 • Finska hushållningssällskapet
 • Keisarillisen Suomen talousseura
 • Hankkija
 • Pellervo
 • Pienviljelijäin keskusliitto, Pienviljelijäin liitto
 • Svenska lantbruksproducenternas förbund, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund
 • Tapio
 • Valio

XVII.3 Teollisuus

Kirjavarastoon sijoitettu luokka XVII.3 kattaa aihealueeltaan julkaisut vuoteen 1961 saakka.

XVII.3.1

Teollisuus. Käsiteollisuus. Kotiteollisuus. Osuustoiminta teollisuuden alalla. (Lainsäädäntö V.3.)

Luokassa on noin 800 nidettä. Suurin osa aineistosta on 1930–1950-luvuilta. Eniten on suomenkielistä aineistoa, ruotsinkielistä on kolmasosa.

Pääosin Suomea koskevaa aineistoa:

 • yritysten historiat
 • teollisuusalojen historiat
 • teollistumisen historiaa (myös ulkomaista)
 • Ruotsin teollisuus, kun mukana Suomea koskevaa (vuoteen 1809)
 • Ruotsin mietintöjä

XVII.3.2

Vuosikertomukset. Säännöt.

Luokassa on noin 60 nimekettä.

 • valtionyhtiöiden, valtioenemmistöisten pörssiyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden painetut vuosikertomukset
 • energia-alan, erityisesti ydinvoima-alan yritysten ja organisaatioiden kertomuksia

XVII.4 Kauppa

XVII.4.1

Kauppapolitiikka. Osuuskauppa. Pörssi. Varrantti. (Lainsäädäntö V.2.)

Kirjavarastoon sijoitettu luokka XVII.4 kattaa aihealueeltaan julkaisut vuoteen 1961 saakka. Luokassa on noin 1 210 nidettä.

Aineisto on pääosin suomenkielistä. Suurin osa aineistosta on julkaistu 1930–1950-luvuilla.

 • yritysten historiikit
 • kaupan ja teollisuusalojen historiat
 • paikallisosuuskaupat
 • teollistumisen ja ulkomaankaupan historiaa
 • Norjan mietintöjä

XVII.4.2

Vuosikertomukset. Säännöt.

Luokassa on noin 70 nimekettä.

 • keskusosuusliikkeiden painetut vuosikertomukset
 • Keskuskauppakamari
 • pörssin säännöt

XVII.5 Rahat

Kirjastovarastoon sijoitettu luokka XVII.5 kattaa aihealueeltaan julkaisut vuoteen 1961 saakka. Luokassa on noin 1 020 nidettä.

Aineistosta kaksi kolmasosaa on suomenkielistä, noin neljäsosa ruotsinkielistä. Luokassa on aineistoa yhteensä 10 kielellä. Suurin osa aineistosta on julkaistu 1930- ja 1950-luvuilla.

XVII.5.1

Rahat, mitat, painot. Osuuskassat. Panttilainausliike. Eläkkeet. (Pankkilainsäädäntö V.3. Vakuutuslainsäädäntö V.2.).

Suomea koskevaa aineistoa:

 • pankkitoiminta Suomessa (historia, yleisteokset)
 • Suomen Pankki
 • liikepankit, säästöpankit, osuuspankit
 • vakuutustoiminta (historia, yleisteokset)
 • vakuutuslaitokset
 • eläkevakuutus, eläkekassat
 • eläkekysymys
 • palovakuutus ja palovakuutusyhdistykset

Muut maat:

 • keskuspankit
 • tärkeimpiä pankki- ja vakuutuslaitoshistorioita
 • kansantalouden ja pankkitoiminnan teorian klassikoita

XVII.5.2

Vuosikertomukset. Säännöt.

 • Suomen Pankkia koskeva aineisto
 • pankkien toiminta- ja vuosikertomukset
 • kansalliset pankkiyhdistykset ja vakuutusyhdistykset
 • Aasian kehityspankin toimintakertomukset

XVIII Tilasto

XVIII.2 Virallinen tilasto. Hallinnolliset kertomukset ja julkaisut.

XVIII.2.a Virallisjulkaisut ja komiteanmietinnöt. Suomi.

Hallinnolliset kertomukset ja julkaisut. Muuta virallisjulkaisuaineistoa.

Tämä kuvailu ei sisällä komiteanmietintöjä ja Suomen virallista tilastoa.

Kirjavarastoon sijoitettu luokka XVIII.2.a kattaa aihealueeltaan julkaisuja vuodesta 1828 alkaen. Luokassa on aineistoa noin 170 hyllymetriä.

Iältään aineisto painottuu 1970- ja 1980-luvuille, mutta luokka karttuu edelleen. Virallisjulkaisuja on toisaalta sijoitettu paljon myös muihin osastoihin.

 • ministeriöt, niiden työryhmät ja neuvottelukunnat
 • keskusvirastot, kuten tullihallitus, asuntohallitus, verohallitus, lääkintöhallitus
 • valtion laitokset, kuten VR, Valtion viljavarasto, Alko
 • vuosikertomuksia, määräyskokoelmia, kiertokirjeitä
 • Ahvenanmaan maakuntahallinnon julkaisut
 • juridinen aineisto yleensä, säädösvalmistelu
 • yhteiskunnan toiminta ja muutos, yhteiskunnallinen sääntely
 • ajallisesti pitkät ja yhtenäiset sarjat, joista tutkimuksen, tiedonhaun tai säädösvalmistelun kannalta voi olla hyötyä

Esimerkkejä keskeisistä aineistoista:

 • Lainvalmistelukunnan ehdotukset
 • Laintarkastuskunnan lausunnot
 • Ehdotukset / Förslag
 • Mietinnöt / Betänkande (jotka eivät komiteanmietintöjä)
 • Oikeusministeriön vaaliohjeet ja oikeushallintotilastot
 • Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
 • Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta
 • Tilastollisia tiedonantoja