Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma : työryhmän loppuraportti

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma: työryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:2. Helsinki, 2014. 79 s.

​Omaishoito määritellään hoitomuodoksi, joka mahdollistaa kaikenikäisten hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien toimintakyvyltään heikentyneiden, sairaiden ja vammaisten henkilöiden kotona asumisen. Omaishoidon tuen hakijat ja saajat ovat asuinkunnastaan riippuen keskenään hyvin eriarvoisessa asemassa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on nyt tehnyt ehdotuksen kansallisen omaishoidon kehittämisohjelmaksi. Erityistä huomiota kiinnitetään omaishoitajien aseman vahvistamiseen, yhdenvertaisuuteen ja työssä jaksamiseen. Ohjelmassa myös määritellään omaishoidon tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2014–2020.

Hoitoa tarvitsevalla henkilöllä olisi aina oikeus sopimusomaishoitoon, jos sen edellytykset täyttyvät. Vastaavasti omaishoitaja saisi oikeuden hoitopalkkioon ja vapaaseen.

Työryhmä esittää uutta lakia sopimusomaishoidosta. Lakiin kirjattaisiin muun muassa säännökset palkkioista sekä sopimusomaishoidon edellytyksistä. Hoidon vaativuuden ja sitovuuden mukaan määräytyviä hoitopalkkioluokkia olisi kolme.

Työryhmä pitää tärkeänä sitä, että sopimusomaishoito olisi kokonaisuus, johon kuuluvat hoitopalkkion lisäksi myös omaishoitajan terveystarkastukset sekä vastuutyöntekijän antama tuki.

Sopimusomaishoito on edullisempaa kuin muut hoitovaihtoehdot, ja omaishoidon kehittämisellä hillitään hoitokustannusten kasvua. Tavoitteena on, että uusi laki voisi tulla voimaan seuraavan hallituskauden alkupuolella.

 

Julkaisu elektronisessa muodossa
Lyhennetty versio ruotsiksi: Nationellt utvecklingsprogram för närståendevården

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 31.3.2014 9.00
Muokattu 16.4.2015 14.53