Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000–2013 : kouluterveyskyselyn tulokset

Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000–2013 : kouluterveyskyselyn tulokset

Luopa, Pauliina... [et al.]: Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000–2013: kouluterveyskyselyn tulokset. Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 25/2014. Helsinki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2014. 121 s.

Kouluterveyskysely tarkastelee 14–20-vuotiaiden suomalaisnuorten hyvinvointia. Kyselyssä hyvinvointi jaetaan viiteen osa-alueeseen: elinolot, kouluolot, koettu terveys, terveystottumukset ja kokemukset opiskeluhuollosta. Tutkimusjaksolla vastaajina on ollut kahden vuoden välein lähes 200 000 peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilasta sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijaa. Aineisto kattaa 60–84 prosenttisesti eri oppilaitoksissa opiskelevat.

Nuorten hyvinvointi on muuttunut pääasiassa parempaan suuntaan. Yhä harvemmalla nuorella on keskusteluvaikeuksia omien vanhempiensa kanssa. Vaikutusmahdollisuudet koulussa ovat kehittyneet myönteisesti. Silti edelleen osa vastanneista ei riittävästi tunne keinoja miten asioihin voi vaikuttaa.

Mielialaa kartoittaviin kysymyksiin tytöt raportoivat ongelmistaan yleisemmin kuin pojat. Varhaisella tuella vältetään pitkäkestoiset seuraamukset, jotka voivat ulottua työelämään asti.

Tupakan ja alkoholin hankinnassa ja käytössä näkyy valvonnan tiukentuminen. Asetetut ikärajat ovat vaikuttaneet ostokäyttäytymiseen rajoittavasti. Huumekokeilut ovat jonkin verran lisääntyneet aiempaan verrattuna.

Alueellisia eroja hyvinvoinnin osalta oli eniten toisen asteen opiskelijoilla. Lukiolaisten ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien väliset erot ovat merkittäviä useilla hyvinvoinnin osa-alueilla.

Nuoret kokivat, että oppilas- ja opiskelijahuollon palveluiden saanti on parantunut ja palveluja on myös käytetty enemmän. Palveluista tiedottamiseen ja niiden saatavuuteen on syytä kiinnittää huomioita.

Perheen ja koulun tuki ja matalan kynnyksen apu ehkäisevät eriarvoistumista. Tulosten perusteella hyvinvoinnin edistämiseen pitää panostaa voimakkaasti jo peruskouluvaiheessa.

 

Julkaisu elektronisessa muodossa
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 20.10.2014 9.00
Muokattu 20.4.2015 12.34

 Tutustu myös