​​​​

 Seuraava täysistunto

Loading...
Ennakkotieto

Päiväjärjestys PJ 135/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 7.12.2022 klo 14.00

1. Nimenhuuto

2. Ilmoituksia

2.1. U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 87-89/2022 vp. 

2.2. Muut ilmoitukset

Puhemiesneuvosto on 22.11.2022 antanut puhemiesneuvoston ehdotuksen PNE 2/2022 vp eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan vaalisäännön 8 §:n muuttamisesta. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 76/2022 vp
LakialoiteLA 19/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 17/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy §-vastalause) (vain äänestys) 

4. Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa

VälikysymysVK 5/2022 vp
Ainoa käsittely

5. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (Operation Inherent Resolve, OIR)

Valtioneuvoston selontekoVNS 14/2022 vp
Lähetekeskustelu

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 190/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 35/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja terveydenhuoltolain 60 §:n muuttamisesta sekä erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:n kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 305/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 36/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

8. Hallituksen esitys eduskunnalle korkeakoulututkintojen tunnustamisesta tehdyn maailmanlaajuisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 258/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 19/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

9. Hallituksen esitys eduskunnalle työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 176/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 18/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövahinkorahastosta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 183/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 16/2022 vp
Toinen käsittely

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 226/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 31/2022 vp
Toinen käsittely

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annetun lain muuttamisesta sekä peitellyn osingonjaon verotuksen laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 227/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 32/2022 vp
Toinen käsittely

13. Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuutta verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 225/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 33/2022 vp
Toinen käsittely

14. Hallituksen esitys eduskunnalle lähestymiskiellon tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 143/2022 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 19/2022 vp
Toinen käsittely

15. Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavia edustajakanteita koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 111/2022 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 20/2022 vp
Toinen käsittely

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 134/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 28/2022 vp
Toinen käsittely

17. Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 41/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 29/2022 vp
Toinen käsittely

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 21 ja 32 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 155/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 28/2022 vp
Toinen käsittely

19. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 205/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 110/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 20/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 

20. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 209/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 18/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy §-vastalause) 

21. Seuraava täysistunto

Viimeksi julkaistu 2022-12-02 14.12.35